AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków – 1.4 PO IG

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.    Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.  a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.    W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w  części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.   O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 r. dla Działania 1.4 wynosi  199 030 000,00 PLN.    Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro. Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.   Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca - 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.     Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się pod linkiem: NABÓR - 1.4 PO IG

Seminarium eksperckie “Wzorce zrównoważonej produkcji w działalności przedsiębiorstw” – Warszawa, 23.08.2011 r.

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim omawiającym wyniki badań realizowanych w ramach projektu badawczego "Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP".   Seminarium odbędzie się 23 sierpnia 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Konferencyjnym Rondo 1, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie.   Podczas   seminarium   zaprezentowane    zostaną   założenia   metodologiczne    projektu, wyniki  badań,  wnioski i rekomendacje wypływające z przeprowadzonych analiz, jak również przykłady dobrych praktyk. Seminarium będzie okazją do rozpoczęcia dyskusji pomiędzy ekspertami, praktykami i przedsiębiorcami na temat obecnego poziomu stosowania przez MSP wzorców zrównoważonej produkcji, oceny szans i barier w zakresie wdrażania oraz rekomendacji dotyczących możliwości wsparcia wdrażania WZP. Wyniki dyskusji zostaną uwzględnione w raporcie końcowym z badania. Uczestnikami seminarium będą reprezentanci instytucji współpracujących i wspierających przedsiębiorców, przedstawiciele instytucji naukowych i edukacyjnych, administracji publicznej, stowarzyszeń pracodawców i przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, środowisk opiniotwórczych a także przedsiębiorcy. Udział w seminarium jest bezpłatny.   Więcej informacji pod linkiem: SEMINARIUM EKSPERCKIE

Seminarium Bilans Kapitału Ludzkiego – Poznań, 22.09.2011 r.

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem monitoringu rynku pracy, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy. Wyniki pierwszej edycji badań zaprezentowane zostaną podczas seminariów regionalnych, które odbędą się 15 września 2011 w Katowicach i 22 września 2011 w Poznaniu.   Seminaria regionalne adresowane są do przedstawicieli działów HR, osób podejmujących decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w firmach oraz do przedstawicieli administracji w regionach. Wystąpienia podczas seminariów przygotowane zostały pod kątem potrzeb i problemów z jakimi aktualnie zmagają się przedstawiciele działów personalnych i osoby podejmujące decyzje związane z regionalnym rynkiem pracy. Tematy poruszone w ramach seminariów dadzą odpowiedź na pytania: Jakich pracowników potrzebują aktualnie pracodawcy? Jakie wymagania stawiają potencjalnym kandydatom? Gdzie i jak poszukiwani są pracownicy? Jakie narzędzia rekrutacji wykorzystują firmy? Jak wygląda regionalny rynek szkoleń?   Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w seminariach jest bezpłatny. Niezbędne jest dokonanie rejestracji na stronie www.bkl.parp.gov.pl   Liczba miejsc ograniczona. Więcej o konferencji na stronie www.bkl.parp.gov.pl 

Nasza asysta cieszy się powodzeniem!

Już 120 klientów skorzystało z nowej usługi pilotażowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod nazwą Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Usługa świadczona jest od maja w 23 instytucjach w całej Polsce. Nowa usługa zdążyła już zyskać wśród zadowolonych klientów dobrą opinię. Klienci korzystający z doradztwa w ramach projektu oceniają ją wysoko, są zadowoleni z jej przebiegu oraz efektu doradztwa. Usługa zdobyła pozytywne opinie przedsiębiorców zwłaszcza ze względu na jej niski koszt -klient płaci maksymalnie 120 zł, czyli 5% wartości całej usługi. Pozostałe 95% jest finansowane z programu POKL i ta kwota stanowi dla firm pomoc de minimis.  Niska płatność w stosunku do wysokiej jakości usług  zachęca do korzystania z usług firmy, które do tej pory nie korzystały z pomocy doradczej, a także umożliwia realizację w przedsiębiorstwach zadań, z których potrzeby do tej pory nie zdawano sobie sprawy. Po dwóch miesiącach świadczenia usługi, zdecydowanym liderem została Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., która obsłużyła aż  18 klientów. 15 klientów obsłużyła Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach, 11 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej natomiast do Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. trafiło 10 przedsiębiorców.  Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Składa się z dwóch zasadniczych etapów: diagnozy potrzeb biznesowych, podczas której identyfikowane są problemy oraz potrzeby klienta, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Drugi etap to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych podczas diagnozy potrzeb przedsiębiorcy w obszarach: spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, organizacji oraz finansów przedsiębiorstwa.  Pilotaż obejmie nawet 1 000 przedsiębiorstw i będzie prowadzony w tym roku na terenie 11 województw Polski. Z usługi mogą korzystać przedsiębiorcy z terenu całego kraju. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze do korzystania z usług doradczych oferowanych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Szczegółowe informacje o naszym doradztwie w zakładce: Doradztwo - usługa pilotażowa.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,