AKTUALNOŚCI

6.1 PO IG – nabór wniosków

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 1 lutego  br. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby Wnioskodawcy lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą właściwej dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy w terminie od 15 lutego 2010 r. do 5 marca 2010 r.   Funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej dla województwa wielkopolskiego pełni Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.   Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach: I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportu W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy. II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.   Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu. Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie etapu I (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach danej, wyznaczonej rundy aplikacyjnej, następnie po zrealizowaniu etapu I i otrzymaniu potwierdzenia z RIF o pozytywnej weryfikacji przygotowanego Planu rozwoju eksportu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie etapu II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu) w ramach kolejnej wyznaczonej rundy aplikacyjnej.   Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.   Budżet i poziom dofinansowania:   Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2010 wynosi 41 329 143,33 PLN (w tym kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie I etapu wynosząca 4 000 000,00 PLN oraz kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie II etapu wynosząca 37 329 143,33 PLN).   Poziom i wysokość wsparcia: Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu. Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu. Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy. II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.   Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się pod linkiem: PARP 6.1 PO IG

Spotkanie informacyjne dla gmin – 11.02.2010 r.

Punkt Konsultacyjny w Pile, prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., serdecznie zaprasza pracowników urzędów miast i gmin z powiatu pilskiego i złotowskiego do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Punkt Konsultacyjny w Pile – bezpłatne usługi informacyjne świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług”.   Spotkanie ma na celu ułatwienie dostępu do informacji osobom i podmiotom zainteresowanym pozyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych na lata 2007-2013 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez upowszechnienie na terenie gmin powiatów pilskiego i złotowskiego wiedzy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez Punkt Konsultacyjny.   Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta Punktu Konsultacyjnego, a także wybrane działania i terminy składania wniosków o wsparcie w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 zarówno dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, jak również dla przedsiębiorców. Gościnnie w spotkaniu udział wezmą i przedstawią swoje projekty wybrane instytucje, realizujące na terenie powiatu pilskiego przedsięwzięcia w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.   Spotkanie kierowane jest do pracowników Urzędu, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również na rozwój firmy. Mogą to być m.in.  pracownicy odpowiedzialni za promocję Gminy lub pracownicy działu ewidencji działalności gospodarczej Urzędu.   TERMIN: 11 luty 2010 r., godz. 10.00-12.00 MIEJSCE: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Oddział w Pile, ul. Grunwaldzka 2, sala konferencyjna nr 1 (parter)     W celu zgłoszenia się na ww. spotkanie, należy wypełnić  Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.02.2010 r. Formularz można składać osobiście w siedzibie Oddziału WARP Sp. z o.o. w Pile,  wysyłać faksem pod numer telefonu (067) 214 27 28 lub na adres e-mail: pk-pila@warp.org.pl W razie pytań prosimy o kontakt z p. Lucyną Bęben pod numerem telefonu: (067) 349 13 15.   DO POBRANIA: PROGRAM SPOTKANIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Misje inwestycyjne PAIiIZ

  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych realizować będzie misje inwestycyjne w następujące regiony świata: Ø      Tajwan i Hongkong Ø      Chiny Ø      Niemcy Ø      Wielka Brytania Ø      Stany Zjednoczone Ø      Indie. W przypadku dużego zainteresowania liczba partnerów biorących udział w danej misji zostanie ograniczona. Istotnym kryterium przy podejmowaniu decyzji będzie lista gotowych projektów inwestycyjnych.   Szczegółowe informacje dotyczące planowanych misji: Tajwan, Hongkong – termin 24-30 września Seminarium gospodarcze; seminarium inwestycyjne; indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami; spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu Chiny – termin 20-29 października Szanghaj – spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, Suzhou – targi eMEX Suzhou (elektronika), Hangzhou – seminarium inwestycyjne, spotkania z firmami; Fuzhou – seminarium inwestycyjne, spotkania z firmami, CCPIT Fujian; Kanton spotkania z firmami, CCPIT Guangdong Niemcy – termin 26-30 października Nadrenia Płn – Westfalia (Kolonia Essen) i Berlin. Seminaria inwestycyjne we współpracy z lokalnymi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami, spotkania z przedstawicielami otoczenia biznesu Wielka Brytania – termin 12-16 października Seminarium inwestycyjne; indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami; spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu USA – termin 08-22 października Seminarium inwestycyjne w Bostonie, Nowym Jorku, Waszyngtonie (Płn. Wschód) dot. sektora BPO, biotechnologicznego i lotniczego oraz spotkania indywidualne z firmami. Indie – termin 2 połowa listopada Seminarium inwestycyjne; indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami; spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu Prosimy o przesyłanie preferencji dotyczących udziału w danej misji faksem na numer   +48 (22) 334 98 89  oraz elektronicznie na adres: anna.bykowska@paiz.gov.pl Serdecznie zachęcamy do udziału w misjach PAIiIZ.      

Działanie 1.4 – 4.1 PO IG

  PO IG 1.4 - 4.1   Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1   Na co:   Etap I (Działanie 1.4):     Sektor badań w Polsce wciąż wymaga ulepszeń oraz intensywnego finansowania. Rezultaty prac prowadzonych przez instytucje badawczo-rozwojowe często nie odpowiadają potrzebom klientów, co w znacznym stopniu wpływa na słabszą pozycję polskiej gospodarki. Działania prowadzone   w ramach PO IG mają za zadanie zmianę tej sytuacji, będąc jednocześnie pomostem pomiędzy sferami nauki i biznesu.   Zainteresowane przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych.   Kto może skorzystać z dofinansowania   O dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG mogą się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dofinansowanie nie może być udzielone na projekty w zakresie działalności wyłączonych z możliwości uzyskania wsparcia).   Jakie projekty otrzymają wsparcie   W ramach działania 1.4 PO IG mogą być realizowane: projekty badawczo rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi lub z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami), do momentu stworzenia prototypu. Obejmuje ono dofinansowanie na maksymalną kwotę wsparcia 7,5 mln euro.   Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w trakcie realizacji projektu celowego.   Wdrożenie wyników tych prac może przybrać jedną z dwóch form, tj. wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy lub wprowadzenie wyników tych prac do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy dzięki nabyciu ich od wnioskodawcy po zakończeniu realizacji projektu z działania 1.4 PO IG.   Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:   dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;   dla średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;   dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych   Więcej informacji na temat działania 1.4 PO IG można znaleźć na stronie internetowej:  http://poig.parp.gov.pl                                                                                                         Nabór wniosków do działania 1.4 POIG - II runda w 2011 r.   POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca   Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013   ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”   Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl   w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.   W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w  części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe.   W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.   Działanie 1.4 - 4.1 PO IG Na skróty:   - Nabór wniosków - Dokumentacja - Generator wniosków - Pytania i odpowiedzi - Komunikaty - Zaliczki - Generator wniosków o płatność - Listy wniosków zatwirdzonych do dofinansowania - Listy umów rekomendowanych do II etapu - Listy podpisanyc umów - Archiwum działania 1.4 - 4.1 PO IG  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN