BLOG

Prawa autorskie w codziennej działalności MŚP z regionu Wielkopolska
               Konferencja na Wydziale Prawa UAM zorganizowana przez Kancelarię Prawną Głowacki i Wspólnicy dotycząca praw autorskich dedykowana przedsiębiorcom wykonującym wolne zawody w ramach umów o dzieło oraz sprzedaży praw autorskich poruszyła wiele ciekawych zagadnień, którymi chcemy się z Wami podzielić. Jednocześnie przypominamy o stałej ofercie WARP dla MŚP z Wielkopolski wykonujących wolne zawody w postaci pożyczki jeremie2 na weksel in blanco do 200 000 zł. Czy wszystko w procesie inwestycyjnym jest utworem?     Przykładem wyrażenia utworu mogą być rysunki, plany, makiety, realizacje, wzniesione budynki utrwalone na papierze lub nośniku elektronicznym. Do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych zalicza się również obiekty małej architektury: altany, mostki, nagrobki, pomniki, pergole, architekturę ogrodów. Spod ochrony wyłączone są odkrycia, idee, procedury, metody, zasady działania, koncepcje matematyczne. Nie zawsze utworem będą: projekty ściśle techniczne, instrukcje BHP, formularze, projekty wykonawcze lub ich część, projekty zagospodarowania placu. „Nie są utworami opracowania stanowiące jedynie zastosowanie nawet wysokospecjalistycznej wiedzy technicznej, jeżeli ich treść jest z góry zdeterminowana obiektywnymi warunkami i wymaganiami technicznymi oraz charakterem realizowanego problemu technicznego.” Wyrok SA w Poznaniu z 9.11.2016. „Wymaganie nowości nie jest cechą twórczości jako przejawu intelektualnej działalności człowieka. Utworem może być kompilacja wykorzystująca elementy powszechnie dostępne, pod warunkiem, że ich wybór, segregacja i sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności”. Wyrok SN z dn. 51.01.2006, I CK 281/05 Co można sprzedać i jak skomercjalizować prace projektowe? „Kupienie” projektu może oznaczać: nabycie egzemplarza projektu, nabycie majątkowego prawa autorskiego do projektu lub uzyskanie licencji na korzystanie z projektu. Nie istnieje rejestr publiczny praw autorskich. Stosuje się gwarancje, oświadczenia, dodatkowe zobowiązania, hold harmless clauses aby potwierdzić, iż przenoszący prawa/udzielający licencji dysponuje prawami w stosownym zakresie. Inwestor może nabyć prawo tylko od rzeczywiście uprawnionego. Nabywanie praw do projektów w zależności od rodzaju praw do projektu utworu reguluje: art. 17 pr. aut. (prawa majątkowe), art. 16 pr. aut. (prawa osobiste), art. 2 pr. aut. (prawa zależne). Autorskie prawa osobiste są bezpośrednio związane z osobą autora i są nieograniczone w czasie, dotyczą relacji twórcy z utworem oraz umożliwiają zachowanie niemajątkowej więzi z utworem. Nie można z nich zrezygnować ani nikomu przekazać, zawsze przysługują twórcom. Mogą być do: autorstwa; oznaczenia utworu nazwiskiem/pseudonimem; udostępniania utworu anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa majątkowe są pośrednio związane z osobą autora i są ograniczone w czasie (standardowo trwają przez 70 lat od śmierci autora lub od daty rozpowszechnienia utworu), dotyczą dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu lub na innej formie wykorzystania dając prawo kontroli nad korzystaniem z utworu. Mogą być przeniesione przez autora w ramach  umowy o przeniesieniu praw lub w ramach spadku, we wskazanych w ustawie przypadkach przysługują innej osobie niż twórca, a uprawniony z autorskich praw majątkowych może upoważnić inną osobę do korzystania z nich (licencja). Zapewniają wyłączne prawo do korzystania z utworu oraz rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Prawa zależne dają prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania, przysługują twórcy opracowania, można je wykonywać za zgodą twórcy utworu, umożliwiają korzystanie ze zmian projektu. Są prawem majątkowym twórcy opracowania (art. 2 Prawa autorskiego), zależnymi ponieważ ich realizacji zależy od zgody twórcy utworu pierwotnego, a w wyniku stworzenia opracowania powstaje nowy utwór. Prawo do zmiany, tj. do decydowaniu o integralności utworu jest prawem osobistym i nie można go przenieść, ale można uzyskać zgodę na zmiany od autora, która powinna być możliwie precyzyjna i w miarę możliwości ograniczona lub zobowiązanie do niewykonywania praw osobistych np. w formie gwarancji, że twórcy nie będą ich wykonywać albo upoważnienie od twórców do udzielania zgody na zmiany w ich imieniu kolejnym właścicielom. Jest prawem osobistym twórcy, a w wyniku zmiany nie powstaje nowy utwór. Umowa powinna zatem zawierać postanowienia dotyczące zgody na zmiany jak i przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Czym są pola eksploatacji? Zgodnie z art. 50 Prawa autorskiego odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału do egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób innym niż określony – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, oraz nadawanie i reemintowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscy i w czasie przez siebie wybranym. Katalog pól określony w art. 50 pr. aut. Jest katalogiem otwartym, przykładowym, dlatego należy w umowie zawrzeć każdorazowo pola istotne z punktu widzenia przyszłej eksploatacji. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 pr. aut.) oraz precyzyjnego określenia utworu już istniejącego, ale również tego, który dopiero powstania, o ile nie obejmuje pełnego dorobku twórcy, który dopiero powstanie w przyszłości. Samo przeniesienie praw autorskich nie powoduje automatycznie przeniesienia egzemplarza utworu, nośnika danych, grafiki czy innej formy, w jakiej utwór został ustalony lub utrwalony. Umowa o przeniesienie praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu zwana „licencją” obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 pr. aut.). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji (art. 45 pr. aut.). Jak się prawidłowo nabywa egzemplarz utworu? Nabywca egzemplarza utworu, w myśl art. 65 prawa autorskiego, nabywa licencję wyłączną, która umożliwia mu korzystanie zgodnie z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. Dopuszczalne jest nawet dokonywanie zmian w utworze jeśli jest to spowodowane oczywistą koniecznością – art. 49. ust. 2 pr. aut. Kiedy umowa o prace projektowe jest umową o dzieło? Nabycie majątkowych praw autorskich nie jest warunkiem sine qua non korzystania z utworu. Umowa o dzieło nie warunkuje prawa własności od zapłaty – art. 155 par. 1 k.c. oraz art. 627 i nast. k.c. Prawo własności obejmuje uprawnienie do korzystania z rzeczy zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz prawo do rozporządzania rzeczą. Przy braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji, jej zakres (pola eksploatacji) wynikają z zakresu przedmiotowego umowy – art. 65 pr. aut. Czego nie sprzedam? Wolno bezpłatnie rozpowszechniać utwory wystawione na placach, ulicach, drogach, ale nie do tego samego użytku. Prawo panoramy różni się w poszczególnych państwach (również w UE).  Dotyczy budynku takiego, jaki prezentuje się w przestrzeni. Nie pozwala na wykorzystanie budynku do realizacji innej inwestycji – art. 33 pr. aut. Jak wykazać autorstwo? Obowiązuje domniemanie autorstwa w przypadku ujawnienia autora na egzemplarzu utworu lub podaniu do publicznej wiadomości. Zaleca się: stworzyć fotograficzną dokumentację procesu twórczego i utworu z datą, archiwizować szkice, projekty na plikach oznaczonych datą, sporządzić u notariusza protokół okazania utworu, nadać egzemplarz pocztą na swój adres listem poleconym i nie otwierać, a przesyłkę wraz z dowodem nadania i odbioru przedstawić w sądzie, potwierdzić przez osobę u której składa się egzemplarz, a także powołać na świadków osoby, które zapoznały się z utworem. Jak korzystać z cudzych utworów – projektów, zdjęć, logo, znaków towarowych? Jak unikać naruszenia praw innych osób? Autorskie prawo osobiste gwarantuje twórcy prawo do autorstwa utworu, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Autorskie prawo majątkowe gwarantuje, że co do zasady twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Dozwolony użytek chronionych utworów umożliwia korzystanie z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego, ale nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Nadzór autorski w prawie autorskim jest uprawnieniem twórcy chroniącym jego interesy. Autorskie prawo osobiste twórcy chroni nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, m.in. jego prawo do nadzoru autorskiego nad właściwą eksploatacją utworu. Odpowiedzialność za naruszenie cudzych praw autorskich osobistych jest odpowiedzialnością obiektywną, niezależną od winy i dobrej lub złej wiary osoby, która się naruszenia dopuściła. Pozostawienie w dobrej wierze, może mieć wpływ na dobór środków, które mają służyć do usunięcia skutków naruszenia autorskich praw osobistych. W przypadku autorskich praw majątkowych wina podmiotu naruszającego ma znaczenie wyłącznie przy ustalaniu odpowiedzialności odszkodowawczej, od której stosuje się zasady ogólne albo zasadę 2-krotności wynagrodzenia za korzystanie z utworu przy braku winy i 3-krotności tej kwoty w przypadku winy w naruszeniu. Warunki korzystania z cudzego utworu: zgoda uprawnionego, sposób wykorzystania utworu, czas wykorzystania utworu, wynagrodzenie dla uprawnionego. Umieszczenie logo/znaku towarowego na fasadzie lub we wnętrzu budynku może wymagać: zgody (licencji) uprawnionego do znaku (za wyjątkiem tzw. użycia informacyjnego); zgody architektów (zwłaszcza jeżeli może istotnie ingerować w wygląd fasady lub stworzonych przez architektów elementów architektury wnętrz). Od treści udzielonej zgody/licencji może zależeć, czy może z niej korzystać kolejny właściciel budynku. Przygotowano na podstawie prezentacji przygotowanej przez kancelarię Głowacki i Wspólnicy.  

Drugie spotkanie Klubu Pożyczkobiorcy!
Ostatni czwartek listopada spędziliśmy w przemiłej atmosferze. Organizacja drugiego spotkania Klubu Pożyczkobiorcy przyniosła fantastyczny odzew oraz zaoowocowała kolejnymi kontaktami.   Ideą klubu jest wzajemne dzielenie się wiedzą. Chcemy by nasi Beneficjenci mogli zaprezentować swoje biznesy za pomocą kwalifikacji, umiejętności i wiedzy z zakresu swojej branży. Pragniemy poznawać bliżej tych, którzy zaufali nam i rozwinęli wymarzone biznesy. Edukujemy i przedstawiamy aktualnie realizowane projekty oraz motywujemy do poszerzania działalności. Prelekcje Kierownika Koordynacji Projektów Anny Nadstawskiej i Dyrektora Funduszu Pożyczkowego Tadeusza Wojtaszaka dostarczyły nam szczegółowej wiedzy o możliwościach dofinansowania na szkolenia oraz finansowanie działalności z Małej Pożyczki Inwestycyjnej.Nasza Klientka, Pani Jolanta Dudziak zaprezentowała nam szykujące się zmiany w prawie w zakresie ulg i korzyści dla przedsiębiorców w 2020 roku. Wyjątkowym gościem był także Pan Romuald Fabisiak z Banku Gospodarstwa Krajowego, który przedstawił nam rolę BGK w inicjatywie jeremie2. Wczorajsze spotkanie przyniosło wiele radości i mobilizacji do kolejnych działań. Największą satysfakcją jest frekwencja oraz dobre słowo od naszych Beneficjentów. Takie wydarzenia dają dowód na to, że przedsiębiorcy nie stoją w miejscu i aktywnie uczestniczą i dyskutują by później przyczyniać się do rozwoju gospodarki naszego województwa.    

WARP uczestniczy w konsultacjach społecznych Strategii rozwoju województwa Wielkopolskiego do 2030 roku
11 października 2019 r. wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku w UMWW w Poznaniu.     Po wystąpieniach ekspertów nt. założeń strategii, kluczowych kierunków rozwoju Wielkopolski do 2030 oraz wyzwań i kierunków rozwoju dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, zgromadzeni przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu i lokalnej administracji zadali 12 kluczowych pytań istotnych z punktu widzenia reprezentowanych przez siebie instytucji. Pytano o: - możliwość zmiany Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, nie do końca wpisujących się w dominujące dla regionu branże działalności gospodarczej, m.in. brak doszczegółowienia robotyki i działań związanych z energią odnawialnych takich jak np. domy pasywne 0-emisyjne, - dostosowanie edukacyjne przedsiębiorców do potrzeb Przemysłu 4.0 - konieczność przeszkolenia pracowników kluczowych w poszczególnych powiatach firm zainteresowanych najnowocześniejszymi rozwiązaniami, - wysoką wypadkowość w Wielkopolsce na tle całego kraju i idącą za tym kwestię konieczności zwiększania bezpieczeństwa na wielkopolskich drogach, - poprawę sektora opieki medycznej pod kątem liczebności i jakości personelu oraz doposażenia placówek medycznych, - bardziej przemyślany i doprecyzowany sposób wskazywania kierunków ekspansji zagranicznej, - możliwości wspierania wielkopolskich eksporterów odpowiednio dopasowaną strategią wejścia przez przedstawicieli poszczególnych branż na dedykowane im rynki.   Do 22 października 2019 r. można nadsyłać uwagi do powyższego dokumentu. Szczegóły na https://www.umww.pl/strategia-rozwoju    

Usługi Rozwojowe – wiedza nie ma limitu wieku!
Celem projektu Usługi Rozwojowe jest wsparcie osób powyżej 50 roku życia i aktywizacji ich na rynku pracy. Wsparcie uzyskają Przedsiębiorcy oraz pracownicy z sektora MŚP, których siedziba działalności znajduje się na terenie powiatów: M. Poznań, poznańskim, średzkim, śremskim, obornickim i szamotulskim.   Dofinansowaniu podlega każda usługa szkoleniowa, znajdująca się w Bazie Usług Rozwojowych, która oznaczona jest jako usługa podlegająca dofinansowaniu oraz przyczynia się do poszerzenia kompetencji uczestnika w zakresie wykonywanej pracy. W celu refundacji poniesionych kosztów, należy wybrać usługę, której termin wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu formularza zgłoszeniowego.   Maksymalne kwoty dofinansowania: 4 000 zł / Pracownik 50 000 zł / Firma Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis: mikroprzedsiębiorstwa - 80% małe przedsiębiorstwa - 70% średnie przedsiębiorstwa - 50%   Warunkiem koniecznym do otrzymania refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu usługi jest udział w szkoleniu oraz złożenie wniosku o refundację wydatków. Uczestnik nie jest zobowiązany żadnymi dodatkowymi wskaźnikami do spełnienia.   Aby złożyć formularz zgłoszeniowy, należy pobrać Generator wniosku, który dostępny jest na stronie http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe/dokumenty/. Po pobraniu oraz wypełnieniu formularza w aplikacji, należy wysłać go elektronicznie na adres mailowy wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.  

Kształcenie bez limitu wieku!
Projekt Usługi Rozwojowe cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania na kursy, szkolenia i studia podyplomowe to wyjątkowa okazja by móc zainwestować w swoje wykształcenie niemal za darmo! Obecnie, projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 50 r.ż.Serdecznie zachęcamy do włączenia się w inicjatywę i zyskania niezwykle bogatej wiedzy.     Jesteś w grupie 50+?   ETAP I – wybierz Usługę Rozwojową 1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb dostępną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). 2. Wygeneruj kartę Usługi Rozwojowej  (Drukuj do PDF). 3. Ze strony warp.org.pl.  pobierz Generator wniosku  (Generator działa tylko dla Windows) – aplikację, która pomoże w  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 4. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w terminie naboru wniosków.(Pamiętajcie by w mailu załączyć jedynie kompletny formularz zgłoszeniowy). ETAP II – weryfikujemy i przyznajemy wsparcie 1. WARP weryfikuje i zatwierdza formularz zgłoszeniowy. 2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy wsparcia (otrzymujesz promesę) 3. Podpisujemy z Tobą umowę i wystawiamy zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Etap III – realizujesz Usługę Rozwojową 1. Zarejestruj swoją firmę i profil pracownika w Bazie Usług Rozwojowych. 2. Dokonaj zgłoszenia na wybraną Usługę Rozwojową. 3. Weź udział w wybranej Usłudze Rozwojowej. Etap IV – czas na ocenę i refundację 1. Wypełnij ankietę oceniającą usługę, która mieści się w Bazie Usług Rozwojowych. 2. Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności,potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej) 3. Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów.

Arena Biznesu – inspirujące spotkanie w Hotelu Kolegiackim
„Mądrzy przedsiębiorcy współpracują, pozostali konkurują”– to hasło przewodnie Areny Biznesu- polskiej  organizacji rekomendacji biznesowych. 13 czerwca 2019r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu Poznańskiej Grupy Areny Biznesu. Sesję networkingową moderował Artur Sójka - mówca, trener, networker, współautor książki “Eventworking – czyli jak efektywnie korzystać z potencjału konferencji, targów i innych wydarzeń. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy”. Spotkania Areny Biznesu to świetna okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, znalezienia partnera biznesowego, czy też wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami. To doskonałe miejsce do budowania długotrwałych relacji biznesowych opartych na zaufaniu oraz do zaprezentowania własnych produktów i usług szerokiemu gronu odbiorców. W grupach Areny Biznesu obowiązuje zasada wyłączności na branżę, czyli w grupie jest tylko jeden przedstawiciel danej branży np. architekt, radca prawny czy księgowy. Dzięki temu członkowie danej grupy polecają klientów oraz umawiają spotkania biznesowe, a przedsiębiorcy efektywniej rozwijają swoje firmy oraz pozyskują nowych klientów. Wydarzenia mają cykliczny charakter i odbywają się raz na 2 tygodnie w godzinach popołudniowych. Oferta WARP cieszyła się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Mieliśmy okazję porozmawiać z naszymi beneficjentami oraz zapoznać z produktami osoby planujące rozwinąć działalność. Możliwość poszerzenia kontaktów z pewnością wpłynie na jeszcze większą rozpoznawalność naszej firmy i oferty. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i zachęcamy do uczestnictwa w Arenie Biznesu!    

Dotacje wspierające kształcenie zawodowe młodzieży
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 28.01.2019 r. ogłasza konkurs w ramach poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. W ramach ogłoszonego nabory wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie na realizację następujących typów projektu tj.: 1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez m.in. staże, praktyki zawodowe, kształcenie dualne, inne formy podnoszenia kompetencji itp. 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu. 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo. 5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez: wyposażenie/doposażenie w sprzęt, rozszerzenie oferty edukacyjnej. 6. Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów. Projekty realizowane w ramach przedmiotowego poddziałania skierowane są do: 1. Uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników, 2. Nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 3. Nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 4. Szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organy prowadzące, 5. Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i inne zespoły realizujące zadania CKZiU. Ze wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu mogą skorzystać: - w okresie 1.09.2017-31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele; - w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele. Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu można składać w terminie 27.02.2019 do 29.03.2019. Dokumentacja konkursowa znajduje pod wskazanym linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/302 Informujemy, iż w dniu 27.02.2019 r. w Pile w godzinach 10:00-12:00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na ten temat - informacje o zapisach - tutaj. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez naszych Konsultantów w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Przed nami kolejny raz MARATON NABORÓW z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój w 2019 r.!
Zmienione kryteria konkursów umożliwią pozyskanie większej liczbie przedsiębiorców unijnych dotacji, a dwanaście miesięcy będzie obfitowało w wiele ciekawych dotacyjnych szans dla wielu innowacyjnych firm. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze możliwości POIR-a w perspektywie 2014-2020: www.poir.gov.pl  - zakładka NABORY Szybka ścieżka W ramach Poddziałania 1.1.1 „Szybka ścieżka” na wsparcie mogą liczyć projekty badawczo – rozwojowe. Kwota przeznaczona na ten cel to aż 2,25 mld. zł. Programy branżowe Programy sektorowe mające charakter wiodący w wykorzystywaniu funduszy unijnych. W tym roku głównie wspierać będą producentów gier wideo, konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego oraz sektor stoczniowy.  Budżet wszystkich konkursów to ok. 500 mln. zł. Centra B+RCoraz chętniej przedsiębiorcy inwestują w infrastrukturę celem prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie tych projektów umożliwia działanie 2.1. Budżet 400 mln. zł Bony na innowacje dla MŚPWsparcie dedykowane MŚP na finansowanie usług realizowanych przez jednostki naukowe. Nowością jest możliwość sfinansowania inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji procesowej lub produktowej. Wsparcie tych projektów umożliwia działanie 2.3.2.   Budżet 150 mln. zł Ochrona własności przemysłowejUzyskaj lub zrealizuj ochronę praw własności przemysłowej w działaniu 2.3.4. Budżet 5 mln. zł Stwórz swój DESIGNChcesz opracować nowy projekt wzorniczy dzięki któremu wdrożysz nowy lub znacząco ulepszony produkt ? Wsparcie to oferuje podziałanie 2.3.5.  Budżet to 80 mln. zł Badania na rynekPotrzebujesz wparcia na wdrożenie wyników prac B+R? Zrealizowałeś je sam lub nabyłeś? Dofinansowanie znajdziesz w działaniu 3.2.1. Wstępnie zaplanowana alokacja to aż 1,5 mld. Ulegnie zwiększeniu. Go to Brand Dla mających plany zagranicznej ekspansji wsparcie dystrybuowane jest w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie przeznaczone jest dla chcących podbijać rynki pozaeuropejskie, a projekty muszą być zgodne z programami branżowymi z sektora usług prozdrowotnych, mody, meblarskiego, IT/ICT, lotniczego i kosmetycznego. Kredyt na innowacje Nowatorskie firmy z sektora MŚP chcące wdrażać innowacje technologiczne mogą liczyć na wsparcie w poddziałaniu 3.2.2. Pula środków wynosi 350 mln. zł. Projekty aplikacyjne Firmy i zespoły badawcze chcących wspólnie realizować projekty pionierskie mają możliwość pozyskania środków z poddziałania 4.1.4. Do dyspozycji 140 mln. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko tych, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych naszych Punktów Informacyjnych, a nasi Specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. Możliwości jest naprawdę wiele! Nie czekaj, sprawdź już dziś! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235

Zespół Wsparcia Inwestycji druga gałąź Działu Rozwoju
Pracownicy Zespołu Wsparcia Inwestycji pracujący na co dzień w Poznaniu, i Kaliszu zajmują się realizacją 4 projektów – Regionalnej Instytucji Finansującej, FirmaiTy, FirmaOK oraz Kontroli na zlecenie PARP. W sumie, w Zespole w Poznaniu pracuje 7 osób, i 2 kolejne w Kaliszu. Zadania w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej: WARP Sp. z o.o. realizuje od 2008 roku na podstawie Umowy ramowej na pełnienie roli Regionalnej Instytucji Finansującej dla Wielkopolski. Dodatkowo co roku WARP Sp. z o.o. podpisuje umowę wsparcia na realizację zadań w danym roku kalendarzowym. Projekt polega na realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do zadań RIF w latach 2008-2016 należała ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie, przyjmowanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian wraz z podpisanie aneksów, weryfikacja wniosków o płatność wraz ze sporządzaniem rekomendacji wypłaty środków, przeprowadzanie kontroli projektów. W związku z zakończeniem okresu kontraktacji środków w programie POIG zmienił się również zakres zadań RIF i w roku bieżącym WARP Sp. z o.o. realizuje następujące zadania: - przeprowadzanie kontroli trwałości na miejscu u Beneficjentów - przeprowadzanie kontroli trwałości zza biurka - weryfikacja oświadczeń o utrzymaniu trwałości - zwrot weksli - weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian wraz z podpisaniem aneksów - stwierdzanie nieprawidłowości i wzywanie do zwrotów - weryfikacja odwołań od zwrotów - weryfikacja osiągnięcia i utrzymania wskaźników. Zadania w ramach projektu Kontroli na zlecenie PARP realizowane są w ramach konsorcjum, którego liderem jest Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i dotyczą przeprowadzania kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kontrole podzielone zostały na kontrole w trakcie realizacji projektu, kontrole na zakończenie realizacji projektu, kontrole trwałości oraz monitoringi. Zadania realizowane są na terenie całego kraju. Zadania w ramach projektu „Raz, dwa, trzy – firma i Ty”, dla którego przyjęto nazwę FirmaiTy polegają na udzielaniu wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, które na terenie Wielkopolski otworzą własną działalność gospodarczą i które jednocześnie nie prowadziły działalności w ostatnich 12 miesiącach. Dodatkowo ww. osoby muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów: a) kobieta b) osoba powyżej 50 roku życia c) osoba o niskich kwalifikacjach. Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za: - kobieta - osoba powyżej 50 roku życia - osoba o niskich kwalifikacjach - jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji - jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii - jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu DOTACJA JEDNORAZOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana jest w kwocie maksymalnie 23.861,15 PLN. Miesięczne WSPARCIE POMOSTOWE na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej przydzielane jest w kwocie: 2.000,00 PLN w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);1.500,00 PLN w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) i/lub utworzenia dodatkowego miejsca pracy;1.000,00 PLN w pozostałych przypadkach. Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.238,85 PLN. W projekcie przewidziano dwa nabory formularzy rekrutacyjnych. W sumie na rozmowę z doradcą zawodowym skierowanych zostanie maksymalnie 206 osób, w etapie szkoleniowym weźmie udział 150 osób, a dotację oraz wsparcie pomostowe otrzyma 100 osób. Zadania w ramach projektu „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”, dla którego przyjęto nazwę FirmaOK polegają na udzielaniu wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego osobom bezrobotnym i biernym zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkałych na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej, które na terenie tej aglomeracji otworzą własną działalność gospodarczą i które jednocześnie nie prowadziły działalności w ostatnich 12 miesiącach. Dodatkowo ww. osoby muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów: a) kobieta b) osoba powyżej 50 roku życia c) osoba o niskich kwalifikacjach d) osoba długotrwale bezrobotna e) osoba z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za: - kobieta - osoba powyżej 50 roku życia - osoba o niskich kwalifikacjach - osoba długotrwale bezrobotna - osoba z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich - jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji - jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu DOTACJA JEDNORAZOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawana jest w kwocie maksymalnie 22.325,00 PLN. WSPARCIE POMOSTOWE dotyczy udziału w dodatkowych szkoleniach specjalistycznych z dziedziny ochrony danych osobowych, finansów oraz marketingu. Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 1.700,00 PLN. W ramach poszczególnych etapów projektu wyłaniane są osoby, którym zostanie przyznana dotacja jednorazowa i wsparcie pomostowe. I etap - Rekrutacja W ramach etapu składane są formularze rekrutacyjne, które oceniane są przez pracowników Zespołu Wsparcia Inwestycji (Kalisz), rozpatrywane są odwołania od oceny i tworzone są listy rankingowe. Dodatkowo w ramach etapu rekrutacji prowadzone są rozmowy z doradcą zawodowym, którego ocena ma wpływ na ostateczną ilość punktów otrzymaną przez Uczestnika Projektu na etapie rekrutacji. II etap - Szkolenia W ramach etapu dotyczącego szkoleń, każdy z Uczestników Projektu bierze udział w 5-dniowym szkoleniu dotyczącym ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej - tzw. ABC Przedsiębiorczości oraz 3-dniowym szkoleniu z zasad sporządzania biznes planu. W ramach tego etapu przewidziano również ponowną konsultację z doradcą zawodowym w zakresie stworzonego biznes planu. III etap - Wypłata wsparcia finansowego W tym etapie zawierane są umowy z Uczestnikami Projektu oraz wypłacana jest dotacja. IV etap - Monitoringi i Kontrole W tym etapie pracownicy Zespołu WIn kontrolują prowadzone przez Uczestników Projektu działalności gospodarcze. Każdy Uczestnik Projektu kontrolowany jest 2 razy oraz 2 razy przeprowadzany jest monitoring. V etap - Wsparcie pomostowe w postaci szkoleń specjalistycznych. Każdy z uczestników zidentyfikował swoje potrzeby szkoleniowe w ramach 3 zakresów tematycznych. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb każdy z Uczestników Projektu zostanie skierowany na specjalistyczne szkolenie. W sumie na rozmowę z doradcą zawodowym skierowanych zostanie maksymalnie 100 osób, w etapie szkoleniowym wezmą udział 72 osoby, a dotację oraz wsparcie pomostowe otrzyma 50 osób.

Harmonogramy konkursów na 2019 rok już ogłoszone !!
Wykorzystaj nowe możliwości z Funduszami Europejskimi! Przyszły rok będzie obfitował w liczne nabory. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich można pozyskać m.in. na: badania i rozwój, innowacyjność, termomodernizację budynków, rozwój stref aktywności gospodarczej, rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego, wsparcie edukacji przedszkolnej oraz usługi opiekuńcze, w tym żłobki. Warto śledzić ofertę, która obejmuje możliwości w ramach programu regionalnego oraz 6 programów krajowych. Wybrane prezentujemy poniżej. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY: wrpo.wielkopolskie.pl/skorzystaj-z-programu/harmonogram-naborow-wnioskow Programy regionalne wspierają rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych województwach. W Wielkopolsce w 2019 roku przewidziano konkursy m.in. w zakresie dofinansowania: -  prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2 – nabór: luty 2019), - wdrażania innowacji w MŚP (Poddziałanie 1.5.2 – nabór: wrzesień 2019), - rozwoju edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 8.1.1- nabór: lipiec 2019), a także wiele innych możliwości. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO: www.pois.gov.pl/media/66395/Harmonogram_naborow_2019_20181128.pdf Program wspiera inwestycje infrastrukturalne przyjazne środowisku poprzez m.in. dofinansowanie: - inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (Podziałanie 1.1 – nabór: marzec 2019) - przebudowy istniejących systemów ciepłowniczych (Działanie 1.5 – nabór: kwiecień 2019). PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ www.poir.gov.pl/media/66329/Harmonogram_POIR_2019.pdf Program wspiera prowadzenie prac badawczo rozwojowych, współpracę biznesu ze światem nauki, rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W 2019 roku przewidziano m.in. nabory wniosków na: - dofinansowanie projektów badawczo rozwojowych w MŚP, tzw. „Szybka ścieżka” (Poddziałanie 1.1.1- nabór: 01.04.2019 – 01.07.2019), - dofinansowanie dla przedsiębiorców w zakresie designu - profesjonalna pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy oraz środki inwestycyjne na wdrożenia rozwiązania (Poddziałanie 2.3.5 nabór:04.03.2018 – 31.05.2019), - wsparcie na wdrożenia innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP (Poddziałanie 3.2.2. - nabór: 08.10.2018 – 26.04.2019). PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/ Program wspiera osoby młode na rynku pracy, wprowadzanie zmian systemowych w edukacji, sądownictwie i administracji, wdrażanie innowacji społecznych, współpracę ponadnarodową oraz rozwój szkolnictwa wyższego. W 2019 roku przewidziano nabory m.in. w zakresie: - wsparcia rozwoju ekonomii społecznej (Działanie 2.9 – nabór: styczeń 2019), - podnoszenie kompetencji m.in. sędziów i urzędników (Działanie 2.17 - nabór: luty, marzec, maj 2019), - podnoszenia kwalifikacji pracowników branży medycznej (Działanie 5.4 – nabór: I kwartał 2019) . PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA: www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/ Program wspiera rozwój szybkiego internetu, e-administracji oraz włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2019 roku zaplanowano nabory m.in. w zakresie dofinansowania: - cyfrowego udostępnienia zasobów nauki (Działanie 2.3.1 – nabór: III kwartał 2019) oraz kultury (Działanie 2.3.2- nabór II kwartał 2019), - innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej (Działanie 3.2 – nabór: II kwartał 2019). To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naborów w 2019 roku, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktów Informacyjnych w Pile i w Nowym Tomyślu, a nasi Specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. Możliwości jest naprawdę wiele! Nie czekaj, sprawdź już dziś! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl

Dział Rozwoju to Usługi Rozwojowe
„Usługi rozwojowe" Projekt, który obsługujemy, skierowany jest do firm z sektora MŚP oraz ich pracowników z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej, i ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników. WARP Sp. z o.o. pełni w nim rolę, Operatora. Obecnie w  naszym dziale zatrudnionych jest 9 pracowników, którymi bezpośrednio zarządza kierownik –Pani Anna Nadstawska. Przedsiębiorcy chcący uczestniczyć w naszym Projekcie wypełniają formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem Generatora wniosków dostępnego na naszej firmowej stronie internetowej. Formularze są następnie przesyłane na wskazany adres mailowy i podlegają rozpatrzeniu. W ramach prowadzonego od czerwca br. naboru ciągłego formularzy zgłoszeniowych średnio miesięcznie rejestrujemy wpływ niemal tysiąca nowych zgłoszeń! Owe zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie w formie formularzy są przekazywane poszczególnym pracownikom naszego działu, którzy pełnią również funkcję opiekunów poszczególnych przedsiębiorców. Od tej chwili to właśnie do opiekunów w pierwszej kolejności kierowani są przedsiębiorcy chcący zasięgnąć informacji na temat swoich zgłoszeń. Kontakt z opiekunem jest możliwy zarówno poprzez korespondencję mailową, telefon, jak również poprzez bezpośrednie spotkanie w siedzibie WARP Sp. z o.o. na 10 piętrze, gdzie pracujemy. Formularze trafiające do poszczególnych opiekunów poddawane są ocenie zgodności z zasadami programowymi. Poprawne zgłoszenie jest podstawą do sporządzenia umowy wsparcia. Umowa wysyłana jest elektronicznie do przedsiębiorcy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres korespondencyjny. Zwrotnie otrzymujemy dwa egzemplarze każdej z umów, podpisane i zaparafowane przez osoby upoważnione. Każdorazowo dokonujemy weryfikacji poprawności złożonej dokumentacji i kontaktujemy się z przedsiębiorcami w celu dokonania ewentualnej korekty bądź uzupełnienia zaistniałych nieścisłości i braków. W dalszej kolejności dokumenty kierowane są do radcy prawnego, celem ostatecznego potwierdzenia ich kompletności, a następnie do osoby upoważnionej ze strony Operatora do podpisania umowy wsparcia. Jeden egzemplarz zawartej umowy odsyłamy na adres przedsiębiorcy. Dalsze postępowanie z umową wsparcia uzależnione jest od jej przedmiotu. W przypadku umów dotyczących diagnozy potrzeb rozwojowych (tj. usługi oferującej  pomoc  w zinterpretowaniu wyników analizy rozwoju przedsiębiorstwa lub planu rozwoju i wyborze najbardziej korzystnego dla Przedsiębiorcy rodzaju wsparcia lub przeprowadzenie uproszczonej analizy potrzeb w zakresie usług rozwojowych), organizujemy spotkanie w naszej siedzibie, po wcześniejszym ustaleniu z przedsiębiorcą dogodnego terminu. Na podstawie udzielonego wywiadu i ewentualnych, dodatkowych dokumentów opracowujemy diagnozę potrzeb rozwojowych, której odbiór potwierdzony zostaje przez przedsiębiorcę poprzez podpisanie protokołu odbioru. Wartość dofinansowania ww. usługi to 1.200,00 PLN – przedsiębiorca ponosi jedynie koszt podatku VAT 276,00PLN. W przypadku umów dotyczących usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, po zakończeniu udziału w usłudze przedsiębiorca dokonuje jej oceny poprzez wypełnienie ankiety i przedkłada w siedzibie WARP Sp. z o.o. wniosek o refundację wraz z dokumentami pomocniczymi, takimi jak kopia faktury, zaświadczenia udziału w usłudze oraz potwierdzenie przelewu. Opiekun umowy dokonuje analizy poprawności złożonej dokumentacji i koresponduje z przedsiębiorcą w celu uzupełnienia ewentualnych braków i wyjaśnienia zaistniałych nieścisłości. Po zgromadzeniu kompletu poprawnej dokumentacji opiekun umowy sporządza rekomendację płatności, która przekazywana jest do działu księgowego celem wypłaty dofinansowania. Warto podkreślić, iż łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego Uczestnika projektu może zostać udzielona do kwoty nie przekraczającej 3.000,00 PLN, natomiast łączna wartość dofinansowanych usług rozwojowych w całym okresie realizacji projektu dla jednego przedsiębiorcy – do kwoty nie przekraczającej 50.000,00 PLN.  Poza wymienionymi zadaniami nasza codzienna praca, jako Zespołu 6.5, polega nabieżącym odpowiadaniu na zapytania przedsiębiorców dotyczących obsługiwanego Projektu, wpływające do nas w formie mailowej lub pocztą, jak równieżformułowane podczas rozmów telefonicznych i w trakcie spotkań w siedzibie firmy. Zajmujemy się również raportowaniem postępów w realizacji Projektu.

Fundusz Pożyczkowy to My!
Witamy Cię w Funduszu Pożyczkowym!     Powstaliśmy 15 lat temu. Był to strzał w 10, gdyż w tym czasie zaufało nam ponad 2000 przedsiębiorców! Na początku było nas tylko 3, a obecnie nasz zespół liczy aż 30 pozytywnie zakręconych osób! Zajmujemy dwa piętra w budynku na PIEKARACH 19  . Biuro Obsługi Klienta mieści się na parterze, a pozostali pracownicy mają ze swoich biur wspaniały widok na Poznań. Pokażemy Ci czym zajmują się nasi pracownicy, z którymi będziesz miał kontakt od momentu ubiegania się o pożyczkę, aż do chwili jej spłaty. W Biurze Obsługi Klienta zawsze pięknie pachnie pączkami i świeżo mieloną kawą. W tej atmosferze miło jest porozmawiać na temat Twojego pomysłu na biznes. Nasze koleżanki udzielą Ci szczegółowych informacji na temat możliwości finansowania potrzeb Twojej firmy. Ponadto dokonają wstępnej weryfikacji wniosku oraz wskażą i objaśnią Ci kolejne etapy ubiegania się o pożyczkę. Następnie Twoje dokumenty trafią do działu Analiz. Od tej chwili to Zespół Analiz Pożyczkowych będzie się z Tobą kontaktować, najczęściej z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie dokumentów. Gdy aplikacja będzie kompletna, zostanie podjęta decyzja o przyznaniu, bądź odmowie udzielenia pożyczki. Liczymy jednak, że dołączysz do grona naszych klientów i spotkamy się podczas podpisania umowy. Jeszcze tylko kilka kroków i środki wpłyną na Twoje konto.   Od tego momentu, aż do końca trwania umowy, opieką otoczy Cię Zespół Rozliczeń, Kontroli i Windykacji. Pracownicy tego działu będą pomagać Ci w rozliczeniu pożyczki. Być może odwiedzą Cię przy okazji kontroli wydatkowania środków. Jesteśmy przekonani, że będziesz terminowo spłacał zobowiązania i nie spotkacie się podczas inspekcji windykacyjnej. Jeśli jednak pojawią się problemy finansowe, to właśnie oni postarają się pomóc Ci w ich rozwiązaniu. Nad wszystkim czuwa dział Sprawozdawczości, z którym najprawdopodobniej nie będziesz miał do czynienia, lecz dziewczyny, które w nim pracują będą bacznie przyglądać się Twojemu postępowi w realizacji umowy. Wszystko zbadają, zmierzą, zważą i dalej przekażą. Jesteśmy dumni, że tak wielu przedsiębiorców, dzięki naszej pracy, nabrało wiatru w żagle. Czekamy jeszcze na CIEBIE!      

Rozwój wielkopolskiej gospodarki.
Gdzie wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu jest najbardziej potrzebne? Wielkopolska w obszarze gospodarki zdecydowanie przewyższa przeciętny poziom rozwoju Polski, co w dużym stopniu, zawdzięcza lokalnej tradycji przedsiębiorczości.   W tym kontekście bardzo pozytywnie wyróżniają się miasto Poznań wraz z otaczającym powiatem poznańskim, Leszno, powiaty nowotomyski i wrzesiński. Duża koncentracja działalności gospodarczej występuje w większych miastach uznawanych obok stolicy regionu za kluczowe bieguny rozwoju. Powszechne opinie o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych części regionu okazują się prawdą. Obszarami najsłabiej rozwiniętymi gospodarczo są obszary wschodniej i północno-wschodniej Wielkopolski z powiatami: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki, wągrowiecki czy złotowski. Powiaty zlokalizowane w we wschodniej i północno-wschodniej części charakteryzują się o wiele niższymi wskaźnikami rozwoju w stosunku do pozostałych i dalszym pogarszaniem sytuacji społeczno-gospodarczej. Dotyczy to zarówno stopy bezrobocia, jak i wartości PKB na 1 mieszkańca. Pogorszenie potencjałów rozwojowych odnosi się w szczególności do  borykającego się z problemami strukturalnymi Konina oraz powiatów chodzieskiego czy gostyńskiego. Obszary te są pozbawione istotnych czynników rozwojowych. Teren wschodniej i północno-wschodniej Wielkopolski posiada potrzeby rozwojowe, wymuszające zdecydowaną interwencję publiczną w tym zakresie. Poniższe wykresy prezentują dochody i wydatki budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego na 1 mieszkańca w Wielkopolsce.                                             Żródła: „ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2017.” Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań, maj 2018 r. „GOSPODARKA WIELKOPOLSKA.” BIULETYN DEPARTAMENTU GOSPODARKI / WRZESIEŃ 20 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 28 września 2018 r. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN