Dokumenty Programowe PO IG

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – dokumenty podstawowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

»»»

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»»

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»»

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO IG, 2007-2013 »»»

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 »»»

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka »»»

Tekst zmienionych Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych »»»

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z 13 lutego 2009 r. dla III, IV, V i VI osi priorytetowych »»»

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej »»»

 

Powyższe dokumenty publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Informacja dla Beneficjentów dotycząca stosowania przepisów prawa zamówień publicznych (pobierz plik)

Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik)

 
Ocena oddziaływania na środowisko 
 
Informujemy, iż na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się opracowanie pt. "Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko", które opisuje procedury poszczególnych rodzajów ocen oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem schematów postępowania oraz wzorów kluczowych dokumentów w tym zakresie, a także przedstawia kluczowe kompetencje organów Dyrekcji ochrony środowiska wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r.

http://bipgdos.mos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169:postpowania-administracyjne-w-sprawach-dotyczcych-ocen-oddziaywania-na-rodowisko&catid=50:oceny-oddziaywania-na-rodowisko&Itemid=89

 

 
 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,