Dotacje na start i rozwój – obszary wiejskie

Informujemy, iż od 5 do 18 maja 2009 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty  planujące inwestycję związaną z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tj. zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczajacy 2 mln euro, działające w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2. usług dla ludności

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

7. usług transportowych

8. usług komunalnych

9.  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10. magazynowania lub przechowywania towarów

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 

Siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości wnioskodawcy musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

Wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć:

– 100.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy

– 200.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niz 5 miejsc pracy

– 300.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Więcej informacji pod linkiem: linkWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

harmonogram i uszczegółowienie

WRPO 2014+ Harmonogram naboru wniosków na rok 2016 – aktualizacja!

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny w 2016 roku.Przedstawiamy najnowszy harmonogram naboru wniosków i szczegółowy opis osi priorytetowych  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Zobacz z jakich konkursów skorzystać w nadchodzącym roku.Harmonogram naboru wniosków WRPO 2014+ (wersja z kwietnia 2016r.)Uszczegółowienie WRPO 2014+. (aktualizacja z 24 marca 2016r. - wersja 1.12) W ramach WRPO, w trybie konkursowym w roku 2016 możemy się spodziewać ogłoszenia naborów w ramach następujących działań: - Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (II kwartał)- Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego (III kwartał)– Rozwój elektronicznych usług publicznych (III kwartał)– Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych (II kwartał)- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (III kwartał)– Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania (III kwartał)– Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO (III kwartał)– Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (III kwartał)-Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (III kwartał)– Mała retencja (IV kwartał)– Gospodarka wodno-ściekowa (III kwartał) – Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO (IV kwartał)- Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (IV kwartał)– Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania ( III kwartał)– Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO (III kwartał)– Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (III i IV kwartał)– Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO (III kwartał)– Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania (III kwartał)– Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (IV kwartał)– Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (II, III kwartał)-Aktywna Integracja (II kwartał)– Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (III kwartał)– Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe (IV kwartał)– Kształcenie ogólne – projekty konkursowe ( II kwartał 2016)– Kształcenie zawodowe młodzieży  (II i III kwartał)– Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego (III kwartał)– Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej (II kwartał)O szczegóły zapytaj w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich prowadzonych przez WARP w Pile lub Nowym Tomyślu.UWAGA! Harmonogramy naborów i uszczegółowienie mogą być aktualizowane w ciągu roku.Bieżące informację w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego można śledzić na stronie warp.org.pl i wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN