Dotacje na start i rozwój – obszary wiejskie

Informujemy, iż od 5 do 18 maja 2009 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty  planujące inwestycję związaną z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tj. zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczajacy 2 mln euro, działające w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2. usług dla ludności

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

7. usług transportowych

8. usług komunalnych

9.  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10. magazynowania lub przechowywania towarów

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 

Siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości wnioskodawcy musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

Wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć:

– 100.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy

– 200.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niz 5 miejsc pracy

– 300.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Więcej informacji pod linkiem: linkWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Wydarzenia kulturalne_WARP_WRPO

Pieniądze na wydarzenia kulturalne!

Skorzystaj z dotacji na wydarzenia kulturalne! Nowy nabór w ramach WRPO 2014+. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury.Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać:Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).Jednostki samorządu terytorialnego.Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 406 ze zm.) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.Inne instytucje z sektora finansów publicznych.Szkoły wyższe.Przedsiębiorcy jako partnerzy projektów realizowanych przez beneficjentów wskazanych w punktach powyżej.Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 700 000,00 PLNMaksymalny poziom dofinansowania projektu: 50% wydatków kwalifikowanych.Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLNOgólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 900 000,00 PLNMinimalny wkład własny: 50%Dofinansowanie udzielane jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.4.2 Wydarzenia kulturalne.Aby otrzymać dofinansowanie na wydarzenia kulturalne należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem lsi.wielkopolskie.pl.Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można wysyłać od dnia 22.09.2015 r. od godziny 7.30 do dnia 9.10.2015 r. do godziny 15.30.Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoDepartament Wdrażania Programu Regionalnegoal. Niepodległości 34, 61-714 PoznańWięcej informacji i dokumentacja: wrpo.wielkopolskie.plJeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem finansowania na wydarzenia kulturalne  skonsultuj się ze specjalistami WARP ds. funduszy europejskich w Pile lub Nowym Tomyślu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN