Dotacje na start i rozwój – obszary wiejskie

Informujemy, iż od 5 do 18 maja 2009 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty  planujące inwestycję związaną z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tj. zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczajacy 2 mln euro, działające w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2. usług dla ludności

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

7. usług transportowych

8. usług komunalnych

9.  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10. magazynowania lub przechowywania towarów

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 

Siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości wnioskodawcy musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

Wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć:

– 100.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy

– 200.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niz 5 miejsc pracy

– 300.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Więcej informacji pod linkiem: linkWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

biblioteka

Szansa na kolejne dotacje – WRPO 8.2

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 8.2 - uczenie się przez całe życie W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:- Szkolenia podnoszące kompetencje językowe osób dorosłych (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji,- Szkolenia podnoszące TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji,- projekty realizowane w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe,- projekty obejmujące administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,- projekty ukierunkowane na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej,- projekty zakładające sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami,- projekty rewitalizacyjne. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Maksymalny dopuszczalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych.Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 15 655 793 złMinimalna wartość projektu wynosi: 50 000 złMinimalny wkład własny wynosi: 10% Informacje o naborze:Wniosek należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem lsi.wielkopolskie.pl. Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można wysyłać od dnia 31.07.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.08.2015 r. do godziny 15.30. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej przedmiotowego wniosku od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,Sekretariat DEFS (3 piętro),ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,Więcej informacji i dokumentacja: wrpo.wielkopolskie.pl O szczegóły zapytaj w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich prowadzonych przez WARP w Pile lub Nowym Tomyślu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN