Działanie 1.4 – 4.1 PO IG

 

PO IG 1.4 – 4.1

 

Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4-4.1

 

Na co:

 

  • Etap I (Działanie 1.4):

 

 

Sektor badań w Polsce wciąż wymaga ulepszeń oraz intensywnego finansowania. Rezultaty prac prowadzonych przez instytucje badawczo-rozwojowe często nie odpowiadają potrzebom klientów, co w znacznym stopniu wpływa na słabszą pozycję polskiej gospodarki. Działania prowadzone   w ramach PO IG mają za zadanie zmianę tej sytuacji, będąc jednocześnie pomostem pomiędzy sferami nauki i biznesu.

 

Zainteresowane przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG Wsparcie projektów celowych.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania

 

O dofinansowanie w ramach działania 1.4 PO IG mogą się ubiegać zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć siedzibę a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dofinansowanie nie może być udzielone na projekty w zakresie działalności wyłączonych z możliwości uzyskania wsparcia).

 

Jakie projekty otrzymają wsparcie

 

W ramach działania 1.4 PO IG mogą być realizowane: projekty badawczo rozwojowe, obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi lub z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami), do momentu stworzenia prototypu. Obejmuje ono dofinansowanie na maksymalną kwotę wsparcia 7,5 mln euro.

 

Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w trakcie realizacji projektu celowego.

 

Wdrożenie wyników tych prac może przybrać jedną z dwóch form, tj. wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy lub wprowadzenie wyników tych prac do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy dzięki nabyciu ich od wnioskodawcy po zakończeniu realizacji projektu z działania 1.4 PO IG.

 

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 

  • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy – 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 

  • dla średniego przedsiębiorcy – 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

 

  • dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych


 

Więcej informacji na temat działania 1.4 PO IG można znaleźć na stronie internetowej: 

http://poig.parp.gov.pl

 

 

                                                                                                   

Nabór wniosków do działania 1.4 POIG – II runda w 2011 r.

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

 

Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów

w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

 

w terminie: od 29 sierpnia do 30 września 2011 r.

 

W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w  części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. 

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.

 

Działanie 1.4 – 4.1 PO IG

Na skróty:

 

Nabór wniosków

Dokumentacja

Generator wniosków

Pytania i odpowiedzi

Komunikaty

Zaliczki

Generator wniosków o płatność

Listy wniosków zatwirdzonych do dofinansowania

Listy umów rekomendowanych do II etapu

Listy podpisanyc umów

Archiwum działania 1.4 – 4.1 PO IG

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,