Przedmiot działalności

 

WARP Sp. z o.o. w planach Spółki na 2018 rok przewiduje realizację następujących zadań

 

 

1. Udzielanie pożyczek

Zadania Funduszu Pożyczkowego na 2018 rok:

a) Udzielanie przedsiębiorcom z woj. wielkopolskiego pożyczek ze środków uzyskanych na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPWP/3217/2017/I/DIF/004, zawartej 30 sierpnia 2017 w ramach Inicjatywy jeremie2 – WRPO na lata 2014-2020. Zakończenie Okresu Budowy Portfela jest planowane na 03 października 2018 roku. W ramach niniejszej umowy istnieje możliwość skorzystania przez BGK z prawa opcji, co oznaczałoby udzielanie pożyczek przez kolejny okres (bez konieczności ogłaszania kolejnego przetargu)

b) Udzielanie przedsiębiorcom z woj. kujawsko-pomorskim pożyczek ze środków uzyskanych na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPKP/9517/2018/II/DIF/073, zawartej 17 stycznia 2018 roku w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020. Zakończenie Okresu Budowy Portfela jest planowane na 08 lutego 2019 roku. W ramach niniejszej umowy istnieje możliwość skorzystania przez BGK z prawa opcji, co oznaczałoby udzielanie pożyczek przez kolejny okres (bez konieczności ogłaszania kolejnego przetargu)

c) Planowane jest udzielanie pożyczek ze środków uzyskanych na podstawie postępowań przetargowych, w których WARP składała oferty.

Na dzień dzisiejszy, Fundusz Pożyczkowy złożył (lub planuje złożyć) następujące oferty:

 • Oferta w przetargu jeremie2 (część I na 35 mln + prawo opcji) w Wielkopolsce (zawarta umowa)
 • Oferta w przetargu na Mikropożyczki (część I na 10 mln + 10 mln w przypadku prawa opcji) w województwie kujawsko-pomorskim (zawarta umowa)
 • Dwie oferty w przetargu na: Pożyczki Małe (część na 15 mln + prawo opcji) oraz Pożyczki Duże (część VII na 20 mln + prawo opcji) w województwie mazowieckim (oferta w trakcie oceny)
 • Dwie oferty w przetargu na: Pożyczki Rozwojowe (część II na 8 mln + prawo opcji) oraz Pożyczki Rozwojowe z premią (część IV na 25 mln + prawo opcji) w województwie warmińsko-mazurskim (podpisana umowa)
 • Oferta w przetargu na pożyczki B+R (13 mln) w województwie kujawsko-pomorskie (oferta w trakcie oceny)
 • Oferta w przetargu na pożyczkę turystyczną (20 mln) w województwie pomorskim (oferta w trakcie oceny)

d) WARP ma zamiar wystąpić o środki na instrumenty finansowe, którymi dysponuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., w ramach organizowanego przez WFR Sp. z o.o. przetargu (termin nieznany)

e) oferta pożyczki „Klasycznej”.

f) Bieżąca obsługa klientów i wcześniej udzielonych pożyczek:

 • SPO-WKP (Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006)
 • JEREMIE I (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.1/2010/PFJWW/5/003)
 • JEREMIE II (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.2/2011/FPJWW/1/31)
 • JEREMIE III (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.3/2012/FPJWW/2/080)
 • JEREMIE IV (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.4/2013/FPJWW/6/157)
 • JEREMIE V (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.5/2014/FPJWW/1/173)
 • JEREMIE VI (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.6/2015/FPJWW/3/240)
 • JEREMIE VII (w zakresie WRPO 2007-2013 – Umowa 2.7/2016/FPJWW/3/293)

oraz

 • pożyczka „Klasyczna” (ze środków własnych)

Obsługa dotyczy monitoringu i windykacji spłat, rozliczania wykorzystania środków z pożyczek oraz wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych zgodnie z zawartymi umowami.

 

Realizacja projektu 4.1. POWER „Akcelerator”

W 2018 roku Fundusz Pożyczkowy WARP Sp. z o.o. kończyć będzie I etap projektu polegający na opracowaniu mechanizmu akceleratora obligacji społecznych.

W przypadku, gdy mechanizm zostanie zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju, realizowany będzie II etap projektu, polegający na testowaniu mechanizmu w 5 województwach.

 

2. Dotacje

Regionalna Instytucja Finansująca działa od 03 września 2008 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla województwa wielkopolskiego w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W latach 2008-2015 za pośrednictwem RIF zawarto blisko 1900 umów z przedsiębiorcami na łączną wartość udzielonych dotacji prawie 1,5 miliarda złotych (kwota dotyczy wartości udzielonej dotacji tj. bez wkładu własnego przedsiębiorstw), pracownicy RIF przeprowadzili ocenę formalną i merytoryczną ok. 5000 wniosków wraz z ich procedurą odwoławczą.

Na mocy aneksu nr 2 z grudnia br., zadania RIF na grudzień 2017 oraz na cały 2018 rok zostały/zostaną rozszerzone (umowa na 2018 rok nie została jeszcze podpisana). Zadania te dotyczyć będą zamykania tj. m.in przeprowadzania kontroli projektów w okresie ich trwałości i kontroli wskaźników, oraz zwrotu weksli beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG):

1.4; 3.1; 3.3.1; 4.1; 4.2; 4.4; Pilotaż PO IG; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 6.1; 8.1; 8.2

Zadania RIF na 2018 rok w zakresie obsługi Beneficjentów w/w działań:

a) Zwrot zabezpieczeń umów o dofinansowanie.

b) Wprowadzanie zmian do umów o dofinansowanie (zmiany bez aneksów oraz aneksy do umów)

c) Kontrola prawidłowości realizacji projektów w siedzibach Beneficjentów.

d) Kontrola celów projektów w okresie ich trwałości.

RIF w 2018 roku realizować będzie również zadania związane z tzw. programami zakończonymi tj.:

a) programem przedakcesyjnym PHARE;

b) programami z perspektywy finansowej 2004-2006 tj. Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

 

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile (LPI FE w Pile)

WARP Sp. z o.o. podpisała w 2014 roku umowę na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile. Działalność ma charakter informacyjny i ma za zadanie rozpowszechniać i informować społeczność regionu, w tym przedsiębiorców, o możliwościach, jakie daje nowy budżet UE na lata 2014-2020.

 

W 2018 roku LPI FE w Pile planuje zrealizować:

a) ok. 2000 usług informacyjnych skierowanych do społeczności regionu, w tym do przedsiębiorców;

b) 30 spotkań informacyjnych/szkoleń dla ok. 300 uczestników;

c) 36 dyżurów w Mobilnych Punktach Informacyjnych w terenie obejmującym zasięg LPI FE Piła (powiaty: pilski, chodzieski, obornicki, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski)

d) 14 stoisk informacyjno-promocyjnych i prelekcji

W ciągu roku LPI FE w Pile planuje udział w imprezach masowych, podczas których konsultanci będą udzielać informacji nt. możliwości wsparcia z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

4. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu (LPI FE w Nowym Tomyślu)

WARP Sp. z o.o. podpisała w 2014 roku umowę na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu. Działalność ma charakter informacyjny i ma za zadanie rozpowszechniać i informować społeczność regionu, w tym przedsiębiorców, o możliwościach jakie daje nowy budżet UE na lata 2014-2020.

 

W 2018 roku LPI FE w Nowym Tomyślu planuje zrealizować:

a) ok. 1 650 usług informacyjnych skierowanych do społeczności regionu, w tym do przedsiębiorców;

b) 23 spotkania informacyjne/szkolenia dla ok. 230 uczestników;

c) 36 dyżurów w Mobilnych Punktach Informacyjnych w terenie obejmującym zasięg LPI FE Nowy Tomyśl (powiaty: nowotomyski, grodziski, szamotulski, wolsztyński, międzychodzki)

d) 12 stoisk informacyjno-promocyjnych i prelekcji

W ciągu roku LPI FE w Nowym Tomyślu planuje udział w imprezach masowych, podczas których konsultanci będą udzielać informacji nt. możliwości wsparcia z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

 

5. Projekt „Usługi rozwojowe” realizowany w ramach 6.5. WRPO

W 2018 roku, nadal będzie realizowany projekt pt. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”, mający na celu udzielanie dofinansowania na usługi rozwojowe (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo) oraz realizacja 654 usług diagnozy potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw z subregionu poznańskiego.

Łączna wartość dofinansowania to 25.625.358,00 zł (całkowita wartość projektu: 30.147.480,00 zł tj. dofinansowanie + wkład w całości zbierany od MSP). W ramach projektu zakłada się refundację dotacji na usługi rozwojowe dla 8910 osób pochodzących z 2970 MŚP.

 

6. Projekt „Firma OK.” realizowany w ramach 6.3.2 WRPO

W 2018 roku nadal będzie realizowany projekt pt. „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię” mający na celu udzielanie dofinansowania dla 50 osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Łączna wartość dofinansowania to 1.612.580,16 PLN, całkowita wartość projektu 1.697.452,80 PLN

Zadania WARP w 2018 roku będą dotyczyć:

a) wstępnej diagnozy predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej dla 100 niepracujących osób,

b) przeszkolenia 72 osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,

c) wyboru najlepszych pomysłów na biznes,

d) przyznania 50 dotacji na działalność gospodarczą,

e) udzielenie wsparcia pomostowego w postaci doradztwa specjalistycznego dla wybranych działalności gospodarczych.

 

7. Projekt „Raz, dwa, trzy – firma i Ty” realizowany w ramach 6.3.1 WRPO

W marcu 2018 roku rozpocznie się realizacja projektu pt. „ Raz, dwa, trzy – firma i Ty” mający na celu udzielanie dofinansowania dla 100 osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Niniejszy projekt będzie realizowany na terenie całej Wielkopolski.

Łączna wartość dofinansowania to 4 891 889,87 PLN, całkowita wartość projektu: 5 149 357,76 PLN

Zadania WARP w 2018 roku będą dotyczyć:

a) wstępnej diagnozy predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej dla 200 niepracujących osób,

b) przeszkolenia 150 osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,

c) wyboru najlepszych pomysłów na biznes,

d) przyznania 100 dotacji na działalność gospodarczą,

e) udzielenie wsparcia pomostowego w postaci wsparcia finansowego w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,