Od 6 marca 10 000 zł netto dofinansowania!

06.03.2023

W ramach projektu „Usługi Rozwojowe szansą na sukces” Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z.o.o. szuka przedsiębiorców, którzy działają w rozwojowych branżach, wspierają rozwój nisko wykwalifikowanych pracowników oraz zatrudniają osoby z Ukrainy. Maksymalne dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na pracownika to środki, które mogą być dodatkowym impulsem do rozwoju firm i regionu.

Usługi Rozwojowe szansą na sukces to projekt oferujący wsparcie finansowe dla przedsiębiorców mikro, małych i średnich firm z Poznania. Pomoc w postaci dofinansowania do szkoleń, kursów dla wszystkich pracowników. Wsparcie mogą również uzyskać firmy działające w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla regionu (smart specialisation).

Wszystkie kursy i szkolenia z dofinansowaniem dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych. Platforma pozwala na wyszukiwania wybranej branży, daty i miejsca szkolenia, czy formy świadczenia usługi w intuicyjny sposób.  Należy zaznaczyć, że wsparcie udzielane jest do limitów określonych w Regulaminie Projektu, które obecnie wynoszą odpowiednio 10 000 zł na pracownika oraz 100 000 zł na firmę.

Dofinansowanie kosztów pojedynczej usługi rozwojowej w projekcie uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: 80% dla mikroprzedsiębiorstw, 70% dla przedsiębiorstw małych oraz 50% dla przedsiębiorstw średnich.  Wysokość dofinansowania dla małych i średnich firm może zostać zwiększona do maksymalnie 80% w przypadku:

  • wnioskowania o dofinansowanie w ramach prowadzonej działalności w kodzie PKD należącego do branży rozwojowych/smart specialisation;
  • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej;
  • objęcia wsparciem pracowników  o niskich kwalifikacjach;
  • wybrania usługi rozwojowej, kończącej  się zdobyciem kwalifikacji wpisanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Co należy zrobić by uzyskać dofinansowanie?

Wystarczy wybrać  z Bazy Usług Rozwojowych interesujące nas szkolenie lub kurs, a następnie pobrać ze strony warp.org.pl generator wniosku.  Po jego uzupełnieniu, kompletny formularz zgłoszeniowy należy wysłać w okresie naboru na adres email:wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. Specjaliści WARP weryfikują i zatwierdzają dokumentację zgłoszeniową. Po podpisaniu umowy, na profilu Przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych, nadawany jest numer ID wsparcia uprawniający do zapisu na usługę z dofinansowaniem. Środki wypłacane są jako refundacja.

Projekt Osi Priorytetowej 6.5 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników z mikro, małych i średnich firm, z siedzibą lub oddziałem w mieście Poznań w woj. Wielkopolskim. Nabór dotyczy usług rozwojowych, których termin co do zasady rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

Wszelkie informacje o projekcie pod linkiem

 

MPP/KP

Newsletter klientów WARP