Dotacja na Twoją firmę.

Zamknięcie naboru!

Informujemy, iż uzupełniający nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość został zamknięty w dniu 27.01.2021 r.

Zapraszamy do udziału w naborze II zaplanowanym od 7 czerwca 2021r.
Zachęcamy również do uczestniczenia w webinariach dotyczących projektu, jakie będą realizowane od II połowy kwietnia 2021r.

Bieżące informacje o projekcie są zawsze dostępne na stronie internetowej twojafirma.warp.org.pl

Zespół Projektu
Twoja firma

 

O Projekcie.
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim realizuje projekt: „Dotacja na Twoją firmę” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość  Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.  Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie Wartość projektu wynosi 15 837 387,06 PLN, z czego dofinansowanie: 15 045 479,06 PLN Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia. 314 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!   KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości: 1 514,50 PLN netto/miesiąc  - podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji; 637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu; 637,50 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) dla maksymalnie 54 Uczestników Projektu.  Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.   Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby ubogie pracujące; osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu); bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z  warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach); imigranci oraz reemigranci; osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.: osoby pracujące osoby bezrobotne osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.   Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów zgodnie z następującym podziałem terytorialnym: WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski. ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński.   Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 06 220, 61 65 06 219e-mail: twojafirma@warp.org.plBiuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.  

Jak uzyskać dotację?
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach: I nabór w okresie 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.; Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – czerwiec/lipiec 2021 II nabór w okresie 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r. Przewidywany termin założenia działalności gospodarczej – październik/listopad 2021 Dokumentacja dotycząca naborów dostępna jest tutaj. Aby starać się o dotację na rozpoczęcie działalności i wsparcie pomostowe trzeba przede wszystkim zapoznać się z zapisami Regulaminu oraz w pierwszej kolejności złożyć Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami w wersji papierowej podpisanej przez Kandydata w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, siedzibie ARR S.A. w Koninie lub siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim (zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym poniżej).   Jak to działa? Formularz rekrutacyjny Formularz należy składać w terminie naboru tj. dla naboru I w okresie 18.01.2021 r.-31.01.2021 r. lub dla naboru II w okresie 07.06.2021 r.-18.06.2021 r. Formularz rekrutacyjny składa się z 4 części: danych identyfikacyjnych Kandydata, danych dotyczących kwalifikacji Kandydata do Projektu, krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej oraz oświadczeń. Dokument należy wypełnić z należytą starannością odpowiadając na pytania w nim zawarte. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, o których mowa poniżej. Ocena Formularza rekrutacyjnego prowadzona jest przez Komisję rekrutacyjną składającą się minimum z 2 ekspertów WARP Sp. z o.o., ARR S.A. w Koninie lub Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w zakresie przedsiębiorczości. Częścią oceny jest rozmowa z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozmowy rekrutacyjne mogą odbywać się zdalnie/online. O sposobie przeprowadzenia rozmowy decyduje Beneficjent/Partner.   Rozmowa z doradcą zawodowym Po zakończeniu oceny Formularza rekrutacyjnego Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów kierowani są na rozmowę z doradcą zawodowym. W trakcie spotkania doradca zawodowy poprzez wywiad i test psychologiczno-zawodowy dokonuje weryfikacji predyspozycji Kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym np. cech osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność.   Szkolenia Po zsumowaniu punktów uzyskanych z oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy z doradcą zawodowym, a także po doliczeniu punktów dodatkowych 210 osób/nabór (84 osoby u Beneficjenta oraz po 63 osób u Partnerów) kierowanych jest do etapu szkoleniowego. Wsparcie szkoleniowe obejmuje: ABC Przedsiębiorczości z uwzględnieniem aspektów inteligentnych specjalizacji oraz odnawialnych źródeł energii ( szkolenie 2-dniowe) Biznesplan – warsztaty ( szkolenie 3-dniowe ) W trakcie szkoleń zapewnione jest całodniowe wyżywienie. Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan Wszystkie osoby, które wzięły udział w etapie szkoleniowym sporządzają i składają Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe oraz Biznesplan. W dokumentach wskazany jest opis działalności, analiza marketingowa obejmująca opis produktów/usług, klientów, rynku, konkurencji oraz planowanych działań promocyjnych. Konieczne jest też wskazanie wydatków inwestycyjnych oraz opisanie na jakie cele zostanie przeznaczona comiesięczna pomoc finansowa. Należy również opisać wykształcenie i doświadczenie zawodowe Kandydata, kwalifikacje planowanego do zatrudnienia personelu oraz sposób przygotowania projektu. Dalej podawane są informacje o przewidywanych przychodach i kosztach.   Wypłata wsparcia finansowego Wypłata dotacji jednorazowej następuje w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenia zabezpieczenia do niniejszej umowy. Wypłata pierwszej transzy wsparcia pomostowego następuje na podstawie ww. umowy oraz po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie do ZUS (deklaracja ZUS ZUA lub ZUS ZZA złożona w instytucji). Warunkiem wypłaty kolejnych transz wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w poszczególnych  miesiącach oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we Wniosku o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe. Do otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz.   Jak zbudować budżet przedsięwzięcia? Kwota całkowita przedsięwzięcia (tj. wartość wszystkich zakupów inwestycyjnych): 23.050,00 PLNDotacja: 20.528,00 PLNWkład własny (finansowy): 2.522,00 PLN Ile muszę mieć środków?Płatnik podatku VAT:Dotacja: 20.528,00 PLN nettoWkład własny (rzeczowy lub finansowy): 2.522,00 PLN nettoPodatek VAT (również pokrywany ze środków własnych Kandydata): 5.301,50 PLNRazem: 28.351,50  PLN Środki Uczestnika projektu: 8.241,85 PLNOsoba niebędąca płatnikiem podatku VAT:Dotacja: 20.528,00 PLNWkład własny (rzeczowy lub finansowy): 2.522,00 PLNPodatek VAT: 0,00 PLNRazem: 23.050,00 PLN   Dokumenty można składać w następujących lokalizacjach (przynależność Uczestnika Projektu ubiegającego się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej do danego obszaru określa się na podstawie jego miejsca zamieszkania lub w przypadku osób bezdomnych – miejsca pobytu):   Osoby z powiatów: M. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski: Siedziba WARP Sp. z o.o.: ul. Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 63 500Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile:Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatelefon : 61 65 06 233Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.   Osoby z powiatów: M. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński Siedziba ARR S.A. w Koninie:Zakładowa 4, 62-510 KoninTelefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.   Osoby z powiatów: M. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński. Siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim:Budowlanych 5, 63-400 Ostrów WielkopolskiTelefon: 62 736 10 27Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.   Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu w Poznaniu: Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500e-mail: twojafirma@warp.org.plBiuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.   Regionalne Biuro projektu w Koninie:Zakładowa 4, 62-510 KoninTelefon: 63 245 30 95 wew. 28 i 36e-mail: twojafirma@arrkonin.org.plBiuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.   Regionalne Biuro projektu w Ostrowie Wielkopolskim:Budowlanych 5, 63-400 Ostrów WielkopolskiTelefon: 62 736 10 27e-mail: twojafirma@euro.ctiw.plBiuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.        

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN