Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem grantem na kapitał obrotowy,  licznymi telefonami oraz zapytaniami wpływającymi na skrzynkę mailową, chcąc zapewnić równy dostęp do informacji, a przez to równe szanse na skorzystanie z grantu, Grantodawca podjął decyzję o udostępnieniu generatora wniosku po 16 sierpnia br. Przez kolejny okres minimum 4 dni  Przedsiębiorcy będą mogli wypełniać w nim wnioski o grant. Po udostępnieniu generatora wniosków Grantodawca  na stronie www.warp.org.pl oraz www.grant.warp.org.pl powiadomi o terminie otwarcia naboru.

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do udziału w projekcie.

 


Udostępniamy informacje oraz dokumenty o projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

KOMUNIKAT NR 1

SPÓŁKI CYWILNE

W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1

  • O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki.
  • Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy
    o grant nie ubiega się spółka cywilna.

 

KOMUNIKAT NR 2

W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

Dokonano następujących zmian:

  • 6 ust. 1 pkt 2

uszczegółowiono:

na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok;

  • 6 ust. 1 pkt 6

Ujednolicono zapisy:

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.

  • 8 ust. 8

Ujednolicono zapisy:

Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby  pełnych etatów obowiązujących na dzień złożenia wniosku o grant (pierwiastek ze wskaźnika FTE).  według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant.

  • 8 ust. 20

Zmieniono zapisy:

W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.  Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.

 

KOMUNIKAT  NR 3

W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja Załącznika nr 2 do  REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” – Kryteria wyboru wniosków o grant

Dokonano następujących zmian:

Nazwa kryterium: Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie / wsparcie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów

Definicja i opis sposobu weryfikacji kryterium – pkt 2 litera a)

uszczegółowiono:

produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych lub obrotu nimi (tj.: uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych, sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

 

KOMUNIKAT NR 4

Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy.

Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.

 

Przypominamy!

Wnioski o grant przyjmowane będą wyłącznie w drodze ONLINE na stronie www.grant.warp.org.pl. Wkrótce udostępnimy dla Państwa narzędzie, dzięki któremu po zalogowaniu możliwe będzie wypełnienie, zapisanie, a we wskazanym terminie wysłanie wniosku. O terminie składania wniosku informować będziemy z wyprzedzeniem. O kolejności przyjmowania wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje o Projekcie
KTO REALIZUJE? Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.   DLA KOGO? Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie: są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant); prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r; nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014); w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej; odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.   UWAGA! Każdy Grantobiorca może skorzystać z grantu tylko jednokrotnie.   O grant nie mogą się ubiegać Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorach zastrzeżonych, takich jak: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność; produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi; produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej; kasyna i równoważne przedsiębiorstwa; badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna internetowe; lub pornografię; lub które mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych; badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do: klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; organizmów zmodyfikowanych („GMO”); inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo; działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych. Ponadto wsparcie nie może być udzielone: osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.   NA CO? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, zakup towarów handlowych, zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), paliwo, spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch typów: Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano konkretne kody PKD działalności wiodącej – patrz Regulamin) Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD niewymienione w typie A).   ALOKACJA Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 94 293 867,92 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 92/100). Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona na każdy z dwóch typów wniosków o grant: typ A – 40% kwoty alokacji i wynosi 37 717 547,17 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 17/100), typ B – 60% kwota alokacji i wynosi 56 576 320,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 75/100)   DOFINANSOWANIE – ILE? Grant obliczany jest jako stawka jednostkowa przemnożona przez ilość miesięcy utrzymania działalności. Stawka jednostkowa liczona jest jako iloczyn kwoty 7.845,11 PLN i √FTE (tj. pierwiastka drugiego stopnia ze wskaźnika FTE) Ilość miesięcy utrzymania działalności to 1, 2 lub 3 miesiące   Minimalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 7.845,11 PLN (dla √FTE = 1 i utrzymania działalności przez 1 miesiąc) Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 164 747,31 PLN (dla √FTE = 7 i utrzymania działalności przez 3 miesiące) FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych). W przypadku osoby samozatrudnionej FTE wynosi 1.   JAK WNIOSKOWAĆ? INFORMUJEMY, ŻE DATA URUCHOMIENIE GENERATORA WNIOSKÓW ORAZ DATA NABORU WNIOSKÓW O GRANT ZOSTANĄ OGŁOSZONA WKRÓTCE. Wniosek o grant wypełniany jest wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym pod adresem http://www.grant.warp.org.pl. W celu wypełnienia wniosku o grant Grantobiorca na stronie internetowej generatora zakłada indywidualne konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła. Po założeniu konta i zalogowaniu się do generatora Grantobiorca wypełnia wniosek o grant zgodnie z treścią poleceń i instrukcji dostępnych przy poszczególnych polach. Należy zweryfikować pola uzupełniane automatycznie przez generator, a w przypadku błędów, dokonać ich korekty, jeśli generator dopuszcza taką możliwość. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora. Generator prześle na adres e-mail użyty do logowania informację o złożeniu wniosku w wersji elektronicznej. Na podstawie wprowadzonych danych Generator stworzy dwa dokumenty PDF: wniosek o grant, oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc        rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wniosek o grant przesłany w generatorze wniosków uważa się za zweryfikowany przez Grantobiorcę, zatwierdzony i ostateczny. W terminie do 10-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku o grant w generatorze, należy dostarczyć podpisaną dokumentację aplikacyjną, o której mowa w pkt. 6, w wersji papierowej, za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej do biura projektu w Poznaniu, ul. Piekary 19 w godzinach od 8:00 do 16:00. Grantodawca zamieszcza na stronie www.warp.org.pl listę złożonych wniosków o grant ze wskazaniem daty i godziny złożenia.   Wnioski są przyjmowane, oceniane i umieszczane na listach rankingowych według daty i godziny (z dokładnością do sekundy) złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora). O kolejności na licie rankingowej decyduje data i godzina złożenia. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów udzielania grantów, tj. oceny wniosku o grant i zawarcia umowy oraz wypłaty, rozliczenia i kontroli zawarte są w Regulaminie.     Masz pytania?Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Telefon: 61 65 06 220, 61 65 63 500, 514 035 152 e-mail: grant@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.      

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,