O projekcie Firma i Ty

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY,

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość,

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Termin realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2020 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 5 149 357,76 PLN z czego dofinansowanie z UE: 4 891 889,87 PLN

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

100 uczestników projektu

otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

KWOTA DOTACJI: 23 861,15 PLN

oraz

12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

 • 2 000,00 PLN/miesiąc w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • 1 500,00 PLN/miesiąc w przypadku założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) i/lub utworzenia dodatkowego miejsca pracy;
 • 1000,00/miesiąc PLN w pozostałych przypadkach.

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.238,85 PLN.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowe punkty w projekcie są przydzielane za:

 • kobieta
 • osoba powyżej 50 roku życia
 • osoba o niskich kwalifikacjach
 • jeśli osoba założy działalność w ramach inteligentnych specjalizacji
 • jeśli osoba założy działalność w ramach odnawialnych źródeł energii
 • jeśli osoba zatrudni dodatkową osobę na okres co najmniej 3 miesięcy na co najmniej 1/2 etatu

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: firmaiTy@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN