Jak uzyskać dotacje? Krok po kroku…

Procedura przyznania dofinansowania w WARP trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych.

USŁUGA ROZWOJOWA

Jak przebiega realizacja Usług Rozwojowych?

Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca.

ETAP I – wybierz Usługę Rozwojową

1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb dostępną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

2. Wygeneruj kartę Usługi Rozwojowej  (Drukuj do PDF).

3. Ze strony warp.org.pl.  pobierz Generator wniosku  (Generator działa tylko dla Windows) – aplikację, która pomoże w  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

4. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w terminie naboru wniosków.
(Pamiętajcie by w mailu załączyć jedynie kompletny formularz zgłoszeniowy.)

ETAP II – weryfikujemy i przyznajemy wsparcie

1. WARP weryfikuje i zatwierdza formularz zgłoszeniowy.

2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy wsparcia (otrzymujesz promesę)

3. Podpisujemy z Tobą umowę i wystawiamy zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Etap III – realizujesz Usługę Rozwojową

1. Zarejestruj swoją firmę i profil pracownika w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Dokonaj zgłoszenia na wybraną Usługę Rozwojową.

3. Weź udział w wybranej Usłudze Rozwojowej.

Etap IV – czas na ocenę i refundację

1. Wypełnij ankietę oceniającą usługę, która mieści się w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności,potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej)

3. Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów.


DIAGNOZA POTRZEB

Jak przebiega Usługa Diagnozy Potrzeb?

Etap I – zgłoś zapotrzebowanie na Usługę Diagnozy

1. Ze strony warp.org.pl. pobierz Generator wniosku (Generator działa tylko dla Windows) – aplikację, która pomoże w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w terminie naboru wniosków.

ETAP II – weryfikujemy dokumenty i przyznajemy wsparcie

1. WARP weryfikuje i zatwierdza formularz zgłoszeniowy.

2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy i przeprowadzenia diagnozy.

3. Podpisujemy umowę i wystawiamy zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis.

Etap III – realizujemy Usługę Diagnozy

1. Współpracujemy

2. WARP realizuje Usługę Diagnozy.

3. Podpisujesz protokół potwierdzający realizację usługi.

Szczegółowe procedury zostały opisane w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Masz pytanie? Napisz do nas…

Formularz kontaktowy - USŁUGI ROZWOJOWE
*Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i przekazywania informacji o Funduszach Europejskich, problematyce rozwoju regionalnego oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. 3. Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 4. Moje dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia. 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN