Działanie 4.4 PO IG

PO IG 4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 4.4

Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

Dla kogo: przedsiębiorcy.

PARP informuje, że została zakończona ocena projektów złożonych do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym w ramach PO IG. Ocenie zostało poddanych 478 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 6,11 mld PLN. Podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 385 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 4,85 mld PLN, które zostały następnie poddane ocenie merytorycznej fakultatywnej. W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej 315 projektów na kwotę rekomendowanego dofinansowania 4.001.934.645,51 PLN zostało ocenionych pozytywnie (otrzymało co najmniej 60 punktów), z czego w ramach dostępnego budżetu rekomendowano do podpisania umów 123 projekty na łączną kwotę rekomendowanego dofinansowania: 1.473.930.519,69 PLN. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania wsparcia dla tych projektów wyniosła 80.

Jednocześnie informuje, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało propozycję zwiększenia alokacji o 1 mld PLN celem wsparcia większej liczby projektów złożonych w ramach konkursu. Uzupełniona lista projektów rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana przez PARP bezzwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą PO IG.

 

Działanie 4.4 PO IG (na skróty):

– Nabór wniosków.

– Dokumentacja do działania 4.4 PO IG.

– Pytania i odpowiedzi.

– Generator wniosków.

– Listy rekomendowanych wniosków.

– Zgodność projektów z dyrektywami środowiskowymi.

– Komunikaty do działania 4.4 PO IG.

– Generator wniosków o płatność.

– Archiwum działania 4.4 PO IG.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,