„Rozwijaj się!”

UWAGA! Nabór formularzy w projekcie został zawieszony.

O Projekcie
KTO REALIZUJE? DGA S.A. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0021/19-00. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski.   DLA KOGO?   Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+), z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Środa Wielkopolska, zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie subregionu poznańskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywające na tym obszarze, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.   UWAGA! Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących projekty w ramach działania 6.5 WRPO. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów wskaznymi w zakładce KONTAKT.   Jeśli siedziba Twojej firmy mieści się na terenie miasta Poznań, skontaktuj sie z WARP Sp. z o.o. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/ lub  zadzwoń do nas na numer 61 65 63 500.   UWAGA!  W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wykluczenie dotyczy form wsparcia, natomiast nie dotyczy grupy docelowej lekarzy, pielęgniarek i położnych).   NA CO?   W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.   ILE?   Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi: dla osób pracujących maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekracza 80% kosztów netto usługi rozwojowej, dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekracza 90% kosztów netto usługi rozwojowej.   WKŁAD WŁASNY   Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosi: dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej, dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.   Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany z wkładu własnego Uczestnika Projektu.   OGRANICZENIA   Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej (z wyłączeniem refundacji usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu).   UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji, a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.   JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?   Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która umożliwi Państwu sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.   Pobierz Generator wniosku!   Ostateczną wersję uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl   Szczegółowe informacje na temat tego jak wnioskować o wsparcie zawarte są w zakładce Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…   Szczegółowe informacje o terminie i warunkach najbliższego naboru zawarte są w zakładce Nabory    Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.    

Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…
    ETAP I – WYBIERZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb i zgodną z Regulaminem  dostępną w Bazie Usług Rozwojowych UWAGA! Pamiętaj, żeby wybrana usługa rozwojowa w Karcie Usługi w polu pn. „Czy usługa może być dofinansowana?” miała zaznaczoną opcję „TAK” oraz w polu pn. „Sposób dofinansowania” miała możliwość dofinansowania dla osób indywidualnych. Wygeneruj Kartę usługi rozwojowej (przycisk „Drukuj do PDF” na dole strony zawierającej Kartę Usługi). W dokumencie znajdują się informacje niezbędne do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego. Pobierz Generator wniosku!  – aplikację, która umożliwi wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. UWAGA! Generator wniosku działa tylko dla systemu Windows. Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy. Operator nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy za pomocą Generatora wniosku uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w przyciskach oznaczonych znakiem zapytania „?”. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl w terminie naboru wniosków. UWAGA! Pamiętaj, aby do maila załączyć jedynie KOMPLETNY Formularz zgłoszeniowy, tj. został on zapisany w wersji ostatecznej oraz posiada nadaną sumę kontrolną.   ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I PRZYZNANIE WSPARCIA Operator weryfikuje i zatwierdza Formularz zgłoszeniowy. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia Umowy wsparcia i przesyłamy Ci na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym wszelką niezbędną dokumentację. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych jako uczestnik indywidualny. Podpisujemy z Tobą Umowę wsparcia. W Bazie Usług Rozwojowych nadajemy Ci numer, tzw. ID wsparcia. UWAGA! Pamiętaj, że numer ID odnosi się do konkretnej usługi rozwojowej zatwierdzonej przez Operatora. Uczestnictwo w innej usłudze rozwojowej uniemożliwia refundację poniesionych kosztów.   ETAP III – REALIZUJESZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ Dokonaj zgłoszenia na wybraną usługę rozwojową z użyciem nadanego ID wsparcia. Weź udział w wybranej usłudze rozwojowej. Po otrzymaniu faktury do Wykonawcy, zapłać 100% ceny brutto ze swojego konta bankowego.   ETAP IV – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ, ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ I WYPŁATA ŚRODKÓW Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej wypełnij ankietę oceniającą usługę. Ankietę znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności, potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej i inne – zgodnie z Regulaminem Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów zgodnie z obowiązującymi limitami.       Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.          

Dokumenty
UWAGA! Nabór formularzy w projekcie został zawieszony. Szczegółowe informacje tutaj.   UWAGA! W dniu 28 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana Regulaminu w zakresie terminu realizacji projektu oraz terminu zakończenia usługi. Poniżej szczegóły: W § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 5.    Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2022 roku na terenie subregionu poznańskiego z zastrzeżeniem zapisów § 8 niniejszego Regulaminu. W § 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie: 9.    Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa musi zakończyć się w terminie do dnia 31.05.2022 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu. 10.    Uzyskanie kwalifikacji w związku z zakończeniem udziału w usłudze rozwojowej musi nastąpić w terminie do dnia 31.05.2022 r.   NOWA WERSJA GENERATORA! Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie koniecznie Pobierz Generator wniosku! Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy. Wypełniony plik zapisz na swoim komputerze, a następnie załącz go do maila, którego wyślesz na adres wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl WARP Sp. z o.o. nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie.   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO   W związku z faktem, że w okresie przejściowym, tj. do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, to DGA S.A. oraz WARP Sp. z o.o. jako Operator w projekcie pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” decydują o uznaniu dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji ważnych dla rynku pracy (tzw. kwalifikacji rynkowych), prosimy o zapoznanie się z przygotowanym Poradnikiem dotyczącym uzyskiwania kwalifikacji, który ułatwi ocenę, zarówno Operatorowi, jak i usługodawcy, czy dany dokument spełnia wszystkie niezbędne przesłanki dla jego akceptacji.Poradnik Operatora dot. uzyskiwania kwalifikacji rynkowych   Jednocześnie przypominamy, że osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, a także osoby bierne zawodowo, zobowiązane są do dostarczania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument musi być ważny na moment przystąpienia do projektu). Poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład   Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.   ARCHIWUM DOKUMENTACJI Wersja obowiązująca od 30.08.2021 r. do 28.01.2022 r.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwaZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowyZałącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacjiZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparciaZałącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – PromesaZałącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundacjęZałącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO Wersja obowiązująca od 15.03.2021 r. do 29.08.2021 r.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwaZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowyZałącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacjiZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparciaZałącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – PromesaZałącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundacjęZałącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO Wersja obowiązująca od 07.01.2021 r. do 14.03.2021 r.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwaZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowyZałącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacjiZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparciaZałącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – PromesaZałącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundacjęZałącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO Wersja obowiązująca od 01.10.2020 r. do 06.01.2021 r.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwaZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowyZałącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacjiZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparciaZałącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – PromesaZałącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundacjęZałącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO Wersja obowiązująca od 28 lipca 2020 r. do 30.09.2020 r.: Regulamin rekrutacji i uczestnictwaZałącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowyZałącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacjiZałącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparciaZałącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – PromesaZałącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundacjęZałącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO  

Nabory
10.11.2020 r. Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2020 r. wznawiamy nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwijaj się! Operator przyjmie 300 formularzy zgłoszeniowych. Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w Generatorze wniosku. Pobierz Generator wniosku! UWAGA! Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa “Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia Formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze.”Informacja o naborze dostępna jest również na stronie internetowej dga.pl 30.09.2020 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+, zaproponował nowy sposób weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.W związku z koniecznością wyjaśnienia z UMWW wątpliwości co do stosowania przesłanego narzędzia, a także wprowadzenia stosownych zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego.Przepraszamy za utrudnienia.Zespół Projektu Rozwijaj się! 22.07.2020 r. Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 r. rozpocznie się nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwijaj się! Operator przyjmie 300 formularzy zgłoszeniowych. Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w Generatorze wniosku. Pobierz Generator wniosku!   UWAGA! Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa "Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia Formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze." Informacja o naborze dostępna jest również na stronie internetowej dga.pl   Masz pytanie? Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 PoznańTelefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Ważne informacje
Szanowni Państwo, informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie pn. "Rozwijaj się - wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" został zawieszony od dnia 3 marca 2022 roku od godziny 10:00.Nabór może zostać wznowiony w przypadku uwolnienia środków finansowych w projekcie.O wznowieniu naboru Operator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej z odpowiednim wyprzedzeniem.PozdrawiamyZespół ProjektuRozwijaj się! 03.03.2022 r.   Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 16 lutego 2022 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 16.02.2022 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 16.02.2022 r.Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się!                                                                                                                                                     16.02.2022 r.   Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Operator otrzymał wstępną zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie projektu pn. "Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim" do 30 czerwca 2022 roku.W związku z powyższym formularze zgłoszeniowe mogą obejmować usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji do dnia 31 maja 2022 roku.Nowy generator oraz informacja o zmianach w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dostępne są tutaj. Zapraszamy do udziału w projekcie!Pozdrawiamy Zespół ProjektuRozwijaj się! 28.01.2022 r.   Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2022 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 11.01.2022 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 11.01.2022 r.Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 12.01.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 07.12.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 07.12.2021 r.Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 08.12.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 16 listopada 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 16.11.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 16.11.2021 r.Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 17.11.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 26 października 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 26.10.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 26.10.2021 r. Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 27.10.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 5 października 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 05.10.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 05.10.2021 r.Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 07.10.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 16 września 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 16.09.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 16.09.2021 r. Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 17.09.2021 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 30 sierpnia 2021 r. kwota dofinansowania do szkoleń prowadzących do zdobycia kwalifikacji w projekcie Rozwijaj się! wynosi aż 4.500,00 PLN.W związku z powyższym dokonano zmiany w § 4 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim". Zmieniony Regulamin został zamieszczony w zakładce Dokumenty Generator wniosków zaktualizuje się automatycznie.PozdrawiamyZespół projektu Rozwijaj się! 30.08.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 01.06.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 01.06.2021 r.Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 02.06.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 18.05.2021 r.WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 18.05.2021 r. Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 19.05.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 22.04.2021 r. WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 22.04.2021 r. Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 27.04.2021 r. Szanowni Państwo,W celu prawidłowej realizacji projektu wprowadzono zmiany w § 8 Regulaminu rekrutacji w zakresie ograniczenia czasu trwania usług rozwojowych oraz uzyskiwania kwalifikacji nie później niż do 28.02.2022 roku.Operator informuje, że zmieniono zapisy w § 8 ust. 9, który po zmianach brzmi „Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa musi zakończyć się w terminie do dnia 28.02.2022 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu”, a także  dodano § 8 ust. 10 o treści „Uzyskanie kwalifikacji w związku z zakończeniem udziału w usłudze rozwojowej musi nastąpić w terminie do dnia 28.02.2022 r.”.Aktualne dokumenty dotyczące projektu dostępne są tutaj. Pozdrawiamy Zespół ProjektuRozwijaj się! 15.03.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 4 marca 2021 r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 4.03.2021 r. WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 4.03.2021 r. Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 5.03.2021 r. Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy prezentację z webinarium, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021r. wraz z odpowiedziami na pytania jakie zostały zadane w trakcie spotkania.Zapraszamy do zapoznania się.ROZWIJAJ SIĘ - prezentacja - 12.01.2021 r. WEBINARIUM - pytania i odpowiedzi - 12.01.2021 r. Pozdrawiamy Zespół Projektu Rozwijaj się! 14.01.2020 r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN