„Rozwijaj się!”

O Projekcie
KTO REALIZUJE? DGA S.A. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0021/19-00. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski.   DLA KOGO?   Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności: w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+), z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Środa Wielkopolska, zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie subregionu poznańskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywające na tym obszarze, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.   UWAGA! Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących projekty w ramach działania 6.5 WRPO. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów wskaznymi w zakładce KONTAKT.   Jeśli siedziba Twojej firmy mieści się na terenie miasta Poznań, skontaktuj sie z WARP Sp. z o.o. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/ lub  zadzwoń do nas na numer 61 65 63 500.   UWAGA!  W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wykluczenie dotyczy form wsparcia, natomiast nie dotyczy grupy docelowej lekarzy, pielęgniarek i położnych).   NA CO?   W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.   ILE?   Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi: dla osób pracujących maksymalnie 3 000,00 zł netto i nie przekracza 80% kosztów netto usługi rozwojowej, dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 3 000,00 zł netto i nie przekracza 90% kosztów netto usługi rozwojowej.     WKŁAD WŁASNY   Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosi: dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej, dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.   Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany z wkładu własnego Uczestnika Projektu.     OGRANICZENIA   Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej (z wyłączeniem refundacji usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu).   UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji, a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.   JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?   Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która umożliwi Państwu sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.   Pobierz Generator wniosku!   Ostateczną wersję uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl   Szczegółowe informacje na temat tego jak wnioskować o wsparcie zawarte są w zakładce Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…   Szczegółowe informacje o terminie i warunkach najbliższego naboru zawarte są w zakładce Nabory    Masz pytanie?Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500 e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.    

Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…
ETAP I – WYBIERZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb i zgodną z Regulaminem  dostępną w Bazie Usług Rozwojowych UWAGA! Pamiętaj, żeby wybrana usługa rozwojowa w Karcie Usługi w polu pn. „Czy usługa może być dofinansowana?” miała zaznaczoną opcję „TAK” oraz w polu pn. „Sposób dofinansowania” miała możliwość dofinansowania dla osób indywidualnych. Wygeneruj Kartę usługi rozwojowej (przycisk „Drukuj do PDF” na dole strony zawierającej Kartę Usługi). W dokumencie znajdują się informacje niezbędne do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego. Pobierz Generator wniosku!  – aplikację, która umożliwi wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej. UWAGA! Generator wniosku działa tylko dla systemu Windows. Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy. Operator nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy za pomocą Generatora wniosku uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w przyciskach oznaczonych znakiem zapytania „?”. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl w terminie naboru wniosków. UWAGA! Pamiętaj, aby do maila załączyć jedynie KOMPLETNY Formularz zgłoszeniowy, tj. został on zapisany w wersji ostatecznej oraz posiada nadaną sumę kontrolną.   ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I PRZYZNANIE WSPARCIA Operator weryfikuje i zatwierdza Formularz zgłoszeniowy. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia Umowy wsparcia i przesyłamy Ci na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym wszelką niezbędną dokumentację. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych jako uczestnik indywidualny. Podpisujemy z Tobą Umowę wsparcia. W Bazie Usług Rozwojowych nadajemy Ci numer, tzw. ID wsparcia. UWAGA! Pamiętaj, że numer ID odnosi się do konkretnej usługi rozwojowej zatwierdzonej przez Operatora. Uczestnictwo w innej usłudze rozwojowej uniemożliwia refundację poniesionych kosztów.   ETAP III – REALIZUJESZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ Dokonaj zgłoszenia na wybraną usługę rozwojową z użyciem nadanego ID wsparcia. Weź udział w wybranej usłudze rozwojowej. Po otrzymaniu faktury do Wykonawcy, zapłać 100% ceny brutto ze swojego konta bankowego.   ETAP IV – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ, ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ I WYPŁATA ŚRODKÓW Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej wypełnij ankietę oceniającą usługę. Ankietę znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności, potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej i inne – zgodnie z Regulaminem Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów zgodnie z obowiązującymi limitami.     Masz pytanie?Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,