O Projekcie

KTO REALIZUJE?

DGA S.A. oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie realizują projekt pn. Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych, Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.08.03.02-30-0021/19-00.

Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez 1370 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej z subregionu poznańskiego obejmującego powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski.

 

DLA KOGO?

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, w szczególności:

  • w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+),

  • z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Luboń, Oborniki, Swarzędz, Szamotuły, Śrem i Środa Wielkopolska,

zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie subregionu poznańskiego, a w przypadku osób bezdomnych przebywające na tym obszarze, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji.

 

UWAGA! Uczestnicy Projektu nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące skorzystać z usług rozwojowych, mogą zgłosić się do wybranych Operatorów realizujących projekty w ramach działania 6.5 WRPO. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów wskaznymi w zakładce KONTAKT.

 

Jeśli siedziba Twojej firmy mieści się na terenie miasta Poznań, skontaktuj sie z WARP Sp. z o.o. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem https://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/ lub  zadzwoń do nas na numer 61 65 63 500.

 

UWAGA!  W ramach konkursu nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego do lekarzy, pielęgniarek i położnych, które jest udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wykluczenie dotyczy form wsparcia, natomiast nie dotyczy grupy docelowej lekarzy, pielęgniarek i położnych).

 

NA CO?

 

W ramach Projektu Uczestnik może uzyskać refundację wydatków (kwota netto) poniesionych na skorzystanie z usługi rozwojowej (np. szkolenia, kursy), która została wybrana z Bazy Usług Rozwojowych, kończącej się wyłącznie uzyskaniem kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem z wyłączeniem usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu.

 

ILE?

 

Poziom i wartość dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekracza 80% kosztów netto usługi rozwojowej,

  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) maksymalnie 4 500,00 zł netto i nie przekracza 90% kosztów netto usługi rozwojowej.

 

WKŁAD WŁASNY

 

Poziom wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług (VAT)) dla pojedynczej usługi rozwojowej wynosi:

  • dla osób pracujących co najmniej 20% kosztów netto usługi rozwojowej,

  • dla pozostałych osób (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) co najmniej 10% kosztów netto usługi rozwojowej.

 

Podatek od towarów i usług (VAT) ujęty na fakturach potwierdzających zakup usługi rozwojowej jest w całości finansowany z wkładu własnego Uczestnika Projektu.

 

OGRANICZENIA

 

Każdy Uczestnik Projektu może skorzystać tylko z jednej usługi rozwojowej (z wyłączeniem refundacji usług rozwojowych prowadzonych w formie e-learningu).

 

UWAGA! Jeśli dana usługa rozwojowa prowadzi jedynie do zdobycia kwalifikacji, a nie kończy się nadaniem kwalifikacji, Uczestnik Projektu w celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, powinien w okresie wskazanym w Umowie wsparcia skorzystać osobno z egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

 

JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?

 

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która umożliwi Państwu sprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

 

Pobierz Generator wniosku!

 

Ostateczną wersję uzupełnionego Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl

 

Szczegółowe informacje na temat tego jak wnioskować o wsparcie zawarte są w zakładce Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

 

Szczegółowe informacje o terminie i warunkach najbliższego naboru zawarte są w zakładce Nabory 

 

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN