Usługi Rozwojowe szansą na sukces.

UWAGA!

Od dnia 3 sierpnia 2020 r. od godz. 13:00 do dnia 31.08.2020 r.(włącznie)  Operator zawiesza nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

Powyższe jest zgodne z §4 pkt 4. Regulaminu i Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie (…)

Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


 

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

  • Dla Przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań w woj. wielkopolskim
  • Na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oznaczone jako współfinansowane z EFS.
  • Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi rozwojowej

O Projekcie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji Przedsiębiorców z firm zlokalizowanych w mieście Poznań w woj. wielkopolskim, z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów  udziału w usługach. rozwojowych, w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2023 r. W szczególności celem proj. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacji., w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, a także wsparcie firm działających w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla regionu (smart specialisation). Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakładający dostępność wsparcia dla osób niepełnosprawnych.       L.P.   Wskaźniki produktu do osiągnięcia w ramach realizacji projektu   Wartość 1 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby ) 505 2 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (szt.)   1 3 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie  (osoby) - 5 050   5 050 4 Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (szt.)   1 683 5 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)   1 172 6 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (osoby)   1 537 7 Poziom otrzymanego dofinansowania przeznaczony na wsparcie mikro , małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie działających w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (smart specialisation) (szt.) 191   Poziom dofinansowania  (w ramach pomocy de minims) kosztów pojedynczej usługi rozwojowej  (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi co do zasady nie mniej niż 50% kosztów usługi rozwojowej oraz nie może przekroczyć maksymalnie 80 % kosztów usługi rozwojowej. Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia: a) wielkość przedsiębiorstwa: 50 % poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, 70 % poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, 80 % poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, b) branże - zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 p. proc. w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji (ZRK) - zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania) Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS. Jak wnioskować o wsparcie? Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.  (generator dostępny w zakładce DOKUMENTACJA PROJEKTU) Uprzejmie informujemy, iż pytania dotyczące Projektu “Usługi rozwojowe szansą na sukces” mogą Państwo kierować do pracownika  Działu Informacji i Pozyskiwania Projektów,  w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00 pod numerem telefonu 61/65 062 20 lub 61/65 63 500 (sekretariat) lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl Zapraszamy do kontaktu.

Dokumenty Programowe PO IG WARP

Dokumentacja Projektu
UWAGA! Od dnia 3 sierpnia 2020 r. od godz. 13:00 do dnia 31.08.2020 r.(włącznie)  Operator zawiesza nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Powyższe jest zgodne z §4 pkt 4. Regulaminu i Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie (…) Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” Generator wniosku - formularz zgłoszeniowy! Generator działa tylko na Windows. Wzory dokumentów Umowa wsparcia Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia - Formularz zgłoszeniowy (wzór) Załącznik nr 3 do Umowy Wsparcia- Wniosek o refundację wydatku Załącznik nr 4 do Umowy Wsparcia - Promesa Załącznik nr 5 do Umowy Wsparcia - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Przedsiębiorca Załącznik nr 6 do Umowy Wsparcia- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Pracownik Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc inną niż de minimis Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc de minimis Załącznik nr 8 do Umowy Wparcia - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis   Wersje archiwalne dokumentów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,