Usługi Rozwojowe szansą na sukces.

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.

Podnieś swoje kwalifikacje/kompetencje zawodowe.

  • Dla Przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań w woj. wielkopolskim

  • Na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oznaczone jako współfinansowane z EFS.

  • Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi rozwojowej

O Projekcie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji Przedsiębiorców z firm zlokalizowanych w mieście Poznań w woj. wielkopolskim, z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, poprzez dofinansowanie kosztów  udziału w usługach. rozwojowych, w okresie od 1.03.2020 r. do 29.05.2023 r. W szczególności celem proj. jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych, a także wsparcie firm działających w branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla regionu (smart specialisation). Projekt realizowany jest z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakładający dostępność wsparcia dla osób niepełnosprawnych.       L.P.   Wskaźniki produktu do osiągnięcia w ramach realizacji projektu   Wartość 1 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby ) 505 2 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) (szt.)   1 3 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie  (osoby) - 5 050   5 880 4 Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (szt.)   1 960 5 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (osoby)   1 172 6 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (osoby)   1 537 7 Poziom otrzymanego dofinansowania przeznaczony na wsparcie mikro , małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie działających w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (smart specialisation) (szt.) 10   Poziom dofinansowania  (w ramach pomocy de minims) kosztów pojedynczej usługi rozwojowej  (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi co do zasady nie mniej niż 50% kosztów usługi rozwojowej oraz nie może przekroczyć maksymalnie 80 % kosztów usługi rozwojowej. Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia: a) wielkość przedsiębiorstwa: 50 % poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, 70 % poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, 80 % poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw, b) branże - zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 p. proc. w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania, e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji (ZRK) - zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania) Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS. Jak wnioskować o wsparcie? Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.  (generator dostępny w zakładce DOKUMENTACJA PROJEKTU) Uprzejmie informujemy, iż pytania dotyczące Projektu “Usługi rozwojowe szansą na sukces” mogą Państwo kierować do pracownika  Działu Informacji i Pozyskiwania Projektów,  w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00 pod numerem telefonu: 61 65 06 220, 61 65 06 219 lub 61 65 63 500 (sekretariat) lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl Zapraszamy do kontaktu.

Dokumenty Programowe PO IG WARP

Dokumentacja Projektu
Uwaga! Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” (obowiązujący od 01.04.2022 r.) Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” Generator wniosku - formularz zgłoszeniowy! Generator działa tylko na Windows. Narzędzie do badania cen Wzory dokumentów Umowa wsparcia Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia - Formularz zgłoszeniowy (wzór) Załącznik nr 3 do Umowy Wsparcia- Wniosek o refundację wydatku Załącznik nr 4 do Umowy Wsparcia - Promesa Załącznik nr 5 do Umowy Wsparcia - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Przedsiębiorca Załącznik nr 6 do Umowy Wsparcia- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Pracownik Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc inną niż de minimis Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc de minimis Załącznik nr 8 do Umowy Wparcia - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 9 do Umowy Wsparcia - Oświadczenie potwierdzające status firmy   Wersje archiwalne dokumentów Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” (obowiązujący do 31.03.2022 r.) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” (obowiązujący do 5.12.2021 r.) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” (obowiązujący do 8.06.2021 r.) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces” Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

Ważne informacje
Uwaga! Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces.  Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku. Od 1.04.2022 r. zmiana Regulaminu projektu. Kluczowa zmiana: §4 Proces rekrutacji3. Nabór dotyczy wielokrotnego udziału Uczestnika (Pracownika) w Projekcie (weryfikowanego po numerze Pesel lub innym znaku identyfikacyjnym), przy założeniu, że wnioskowana kwota nie przekroczy ogólnego limitu wskazanego w §5 punkt 7. 01.04.2022 r. Kluczowe planowane zmiany w Regulaminie projektu, które będą obowiązywać od wznowienia naboru wniosków: 1. W definicji Pracownika : Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (…) a) pracownicy (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) b) osoby świadczącą usługi na podstawie umowy zlecenia, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (z wyłączeniem umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą) (…) Z zastrzeżeniem : Osoby wskazane w podpunktach a i b – pozostają zatrudnione przez Przedsiębiorcę, (który kieruje ich na usługę) nieprzerwanie co najmniej 90 dni do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego przy jednoczesnym wykonywaniu pracy w wymiarze min. ½ etatu tj. min. 80 godzin miesięcznie. Zatrudnienie powinno obowiązywać co najmniej do dnia złożenia wniosku o refundację wydatku. (…) 2. W definicji Uczestnika : Uczestnik Projektu – wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego (zawieszenie działalności jest jednoznaczne z brakiem jej prowadzania), 3. Usuwa się z Regulaminu ograniczenia dotyczące % udziału w projekcie osób w wieku 50+. 4. Usuwa się ograniczenia w zakresie terminów składania wniosków na studia podyplomowe.   Dodatkowo: Rozwiązanie wcześniej zawartej z winy przedsiębiorcy umowy wsparcia/niekwalifikowanie wydatku lub rezygnacja z udziału w projekcie, po podpisaniu umowy wsparcia może skutkować brakiem możliwości ponownego ubiegania się o wsparcie dla danego uczestnika. W przypadku usług zdalnych najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem usługi, Przedsiębiorca na adres uslugirozwojowe@warp.org.pl zobowiązany jest przesłać dane dostępowe umożliwiające monitoring danej usługi (dane należy uzyskać od Usługodawcy).   29.11.2021 r. UWAGA! Od 01.10.2020 r. Operator wprowadza m.in. następujące zmiany w Regulaminie projektu: Zmieniono zapis w § 5 punkt  9:  Operator może ograniczyć wartość dofinansowania w ramach jednej umowy wsparcia, wskazując inną maksymalną wartość dofinansowania. W przypadku usług, dla których cena przekracza medianę ceny za osobogodzinę brutto oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (dokumenty udostępniony przez IZ), Operator może odmówić udzielenia dofinansowania. Decyzja Operatora w sprawie zmiany poziomu dofinansowania lub odmowy udzielanie wsparcia nie podlega negocjacjom ani odwołaniom. Dodano zapis w  7 Punkt 2 c): Płatności za zrealizowane usługi rozwojowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego. Do Wniosku o refundację należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności, a zatem dokumentem właściwym jest potwierdzenie dokonania przelewu, a nie potwierdzenie zlecenia płatności. Wobec powyższego wszelkie dokumenty z adnotacją „oczekujący”, „w toku” itp. nie mogą stanowić podstawy potwierdzenia uregulowania zobowiązań. 23.10.2020 r., godz. 11:30   Zwracamy uwagę, iż aby usługa mogła być objęta wsparciem konieczne jest m.in. wypełnienie ankiet oceniających zarówno przez Przedsiębiorcę jak i Uczestnika usługi (z dwóch różnych profili utworzonych w Bazie Usług Rozwojowych). Prawidłowe zgłoszenie na usługę rozwojową poprzez BUR  skutkuje wygenerowaniem ww. ankiet. Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z instrukcją systemu BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Zapis na usługę powinien zostać dokonany z profilu Przedsiębiorcy, poprzez dodanie pracownika i przyporządkowanie dla niego Numeru ID, uprawniającego do skorzystania z dofinansowania.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi do projektu.
    Pytanie nr 1 Jak poprawnie złożyć formularz zgłoszeniowy? W czasie trwania naboru należy pobrać ze strony internetowej Operatora aktualną dla danego naboru wersję Generatora wniosków. Po wypełnieniu formularza należy zapisać go jako wersja kompletną a następnie ww. plik wysłać na adres: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w trakcie trwania naboru. Ważne, aby w jednej wiadomości mailowej wysłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy. Wiadomości mailowe zawierające zarówno więcej niż jeden załącznik, jak i załącznik z formularzem zgłoszeniowym utworzonym w PDF mogą zostać odrzucone przez system. Na adres e-mail, z którego Przedsiębiorca wysłał Formularz, przekazywane jest wygenerowane automatycznie potwierdzenie skutecznego dostarczenie formularza. Kolejna wiadomość stanowi informację o numerze nadanym formularzowi zgłoszeniowemu, który został zarejestrowany przez system. Uwaga: Obowiązkiem Przedsiębiorcy jest zapewnienie działającego prawidłowego adresu poczty elektronicznej.   Pytanie nr 2 Jak wnioskować o usługę doradczą dostępną w Bazie Usług Rozwojowych? Usługa doradcza skierowana jest dla Przedsiębiorstwa. Zgodnie z regulaminem BUR, cena zawarta w Karcie usługi odnosi się do całej usługi. W Formularzu zgłoszeniowym należy ww. cenę podzielić przez liczbę osób, które będą w niej uczestniczyły. Od ceny jednostkowej (przypadającej na 1 osobę) zostanie w generatorze wniosków wyliczone dofinansowanie, przypadające na każdego uczestnika, co w sumie przełoży się na cenę całej usługi doradczej.    Pytanie nr 3 Czy w przypadku posiadania oddziału firmy w Poznaniu, uczestnik usługi musi być zameldowany na terenie tego miasta? Uczestnik projektu nie musi być zameldowany na terenie miasta Poznania. Weryfikacji podlega adres siedziby/ oddziału przedsiębiorstwa, w którym ww. osoba jest zatrudniona. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z regulaminem projektu: Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze miasta Poznania w województwie wielkopolskim oraz ich pracownicy zgodnie z definicją zawartą w  §2 pkt 22,  z obszaru miasta Poznania w województwie wielkopolskim. Z zastrzeżeniem(…) Zatem możliwe jest kwalifikowanie kosztów usługi skierowanych do pracowników wykonujących pracę w oddziale firmy, zlokalizowanej na obszarze miasta Poznania, w woj. wielkopolskim.   Pytanie nr 4 Kiedy nadawany jest ID wsparcia? Zapis na usługę przy wykorzystaniu ID wsparcia możliwy jest nie wcześniej niż w dniu, kiedy umowa wsparcia zostanie podpisana przez ostatnią ze stron (Przedsiębiorca, WARP Sp. z o. o.). Przedsiębiorcom, których Formularz zgłoszeniowy nie zawiera błędów,  Operator na wskazany do kontaktu adres e-mail wysyła wersję elektroniczną umowy wsparcia wraz z załącznikami, z prośbą o jej wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do siedziby WARP Sp. z o. o. w dwóch egzemplarzach. Następnie umowa podpisywania jest przez operatora (WARP Sp. z o. o.) i odsyłana na właściwy adres przedsiębiorstwa. Niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Operatora w systemie BUR zostaje nadany numer ID umożliwiający skorzystanie z usługi z uwzględnieniem przyznanego wsparcia. Zapisy na usługi dokonane wcześniej lub z pominięciem nadanego numeru ID nie będą mogły zostać rozliczone w ramach umów wsparcia. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż nadanie ww. numeru ID przez Operatora możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do podmiotów zarejestrowanych w BUR.   Pytanie nr 5 Czy właściciel przedsiębiorstwa może zostać uczestnikiem usługi rozwojowej? Tak, zgodnie z regulaminem projektu Pracownik to:  personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).   Zgodnie z ww. definicją  pracownikiem jest również właściciel, który zarządza swoim  przedsiębiorstwem.   Pytanie nr 6 Jak zapisać się na usługę, kiedy jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, aby skorzystać z usługi szkoleniowej lub usługi doradczej skierowanej do osób (np. mentoring) zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych konieczne jest „dodanie” na profilu przedsiębiorstwa właściciela firmy jako pracownika. Konieczność ta wynika z faktu, iż uczestnikiem usługi, który ma osiągnąć cel edukacyjny/rozwojowy, będzie osoba fizyczna (samozatrudniona), a nie przedsiębiorca. Zapis na usługę następuje z PROFILU PRZEDSIĘBIORCY,  z dodaniem pracownika (samozatrudnionego - właściciela), który zostanie delegowany na usługę oraz dodaniem z listy rozwijanej przydzielonego nr ID, uprawniającego do skorzystania z usługi z dofinansowaniem. W przypadku usług z możliwością dofinansowania niezbędne jest również wypełnienie dodatkowych informacji o uczestniku usługi na jego profilu indywidualnym. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z instrukcji systemu dostępnej pod adresem: uslugirozwojowe.parp.gov.pl   Pytanie nr 7 Czy Przedsiębiorca bądź uczestnik usługi dla złożenia wniosku musi posługiwać się podpisem kwalifikowanym? Nie, żaden z etapów projektu nie wymaga użycia podpisu kwalifikowanego.   Pytanie nr 8 Jakie dokumenty źródłowe konieczne są dla złożenia wniosku? Procedura co do zasady nie wymaga uzupełnienia wniosku dokumentami źródłowymi. Rekrutacja polega na wybraniu stosownej usługi rozwojowej i uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego w  aktualnej wersji Generatora wniosków dostępnej na stronie internetowej Operatora. Wypełniony Formularz w wersji elektronicznej przesyła się na adres elektroniczny: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. W celu potwierdzenia podanych w formularzy zgłoszeniowym danych,  Operator może wezwać przedsiębiorcę do przedstawienia dokumentów na podstawie których ww. dokument został wypełniony, jak również może wezwać do dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji poprawności wydatkowania środków publicznych.    

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN