Dokumentacja Projektu

UWAGA!

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony w dniu 01.09.2020 r. od godziny 9:00.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem projektu nabór może zostać ponownie zawieszony.

§ 4 Punkt 4. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl


 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”


Generator wniosku – formularz zgłoszeniowy!

Generator działa tylko na Windows.


Wzory dokumentów

Umowa wsparcia

Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia – Formularz zgłoszeniowy (wzór)

Załącznik nr 3 do Umowy Wsparcia- Wniosek o refundację wydatku

Załącznik nr 4 do Umowy Wsparcia – Promesa

Załącznik nr 5 do Umowy Wsparcia – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Przedsiębiorca

Załącznik nr 6 do Umowy Wsparcia- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Pracownik

Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc inną niż de minimis

Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8 do Umowy Wparcia – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Wersje archiwalne dokumentów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,