Dokumentacja Projektu

UWAGA!

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 10.01.2021 r. włącznie .

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:
Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

01.12.2020 r., godz: 9:40


UWAGA!

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony  dnia 1.12.2020 r. (wtorek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00

Operator przyjmie 40 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy przed godziną 14:00 w ww. dnia zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu zamieszczamy udostępnione przez IZ narzędzie do badania cen, o którym mowa w §5 punkt 9 Regulaminu projektu.  (kolumna  “O” powinna każdorazowo wykazywać wartość “ogółem)

26.11.2020 r., godz. 11:40


UWAGA!

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 30.11.2020 r. włącznie .

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:
Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

29.10.2020 r., godz. 19:10


UWAGA!

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony w czwartek 29 października 2020 r. od godziny 9:00.

Operator przyjmie 200 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

Informujemy, że dokonano zmian w Regulaminie projektu. Szczegóły w zakładce Ważne informacje.

23.10.2020 r., godz. 11:57


30.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Działania 6.5 WRPO 2014+, zobligował Operatorów do wprowadzenia zmian do regulaminu w zakresie weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i stosowania przekazanego narzędzia umożliwiającego powyższe.

Z uwagi na brak akceptacji zmienionego regulaminu projektu do dnia 30.09.2020 r. Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do odwołania.


Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego. O powyższym Operator zamieści informację na stronie internetowej.

Przepraszamy za utrudnienia.


 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”


Generator wniosku – formularz zgłoszeniowy!

Generator działa tylko na Windows.


Narzędzie do badania cen


Wzory dokumentów

Umowa wsparcia

Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia – Formularz zgłoszeniowy (wzór)

Załącznik nr 3 do Umowy Wsparcia- Wniosek o refundację wydatku

Załącznik nr 4 do Umowy Wsparcia – Promesa

Załącznik nr 5 do Umowy Wsparcia – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Przedsiębiorca

Załącznik nr 6 do Umowy Wsparcia- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Pracownik

Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc inną niż de minimis

Załącznik nr 7 do Umowy Wsparcia- Formularz ubiegania się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8 do Umowy Wparcia – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Wersje archiwalne dokumentów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe szansą na sukces”

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,