Ważne informacje

UWAGA!

Trwa nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

12.05.2021 r.


UWAGA!

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony w środę
5 maja 2021 r. od godziny 9:00.

Operator przewiduje przyjęcie 300 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

26.04.2021 r.


UWAGA!

Od 01.10.2020 r. Operator wprowadza m.in. następujące zmiany w Regulaminie projektu:

Zmieniono zapis w § 5 punkt  9: 

Operator może ograniczyć wartość dofinansowania w ramach jednej umowy wsparcia, wskazując inną maksymalną wartość dofinansowania. W przypadku usług, dla których cena przekracza medianę ceny za osobogodzinę brutto oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (dokumenty udostępniony przez IZ), Operator może odmówić udzielenia dofinansowania. Decyzja Operatora w sprawie zmiany poziomu dofinansowania lub odmowy udzielanie wsparcia nie podlega negocjacjom ani odwołaniom.

Dodano zapis w  7 Punkt 2 c):

Płatności za zrealizowane usługi rozwojowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego. Do Wniosku o refundację należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności, a zatem dokumentem właściwym jest potwierdzenie dokonania przelewu, a nie potwierdzenie zlecenia płatności. Wobec powyższego wszelkie dokumenty z adnotacją „oczekujący”, „w toku” itp. nie mogą stanowić podstawy potwierdzenia uregulowania zobowiązań.

23.10.2020 r., godz. 11:30


 

Zwracamy uwagę, iż aby usługa mogła być objęta wsparciem konieczne jest m.in. wypełnienie ankiet oceniających zarówno przez Przedsiębiorcę jak i Uczestnika usługi (z dwóch różnych profili utworzonych w Bazie Usług Rozwojowych). Prawidłowe zgłoszenie na usługę rozwojową poprzez BUR  skutkuje wygenerowaniem ww. ankiet.

Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z instrukcją systemu BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zapis na usługę powinien zostać dokonany z profilu Przedsiębiorcy, poprzez dodanie pracownika i przyporządkowanie dla niego Numeru ID, uprawniającego do skorzystania z dofinansowania.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN