Ważne informacje

UWAGA!

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 10.01.2021 r. włącznie .

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:
Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

01.12.2020 r., godz: 9:40


UWAGA!

Nabór Formularzy zgłoszeniowych do Projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces zostanie wznowiony  dnia 1.12.2020 r. (wtorek) od godziny 9:00 i trwać będzie do godziny 14:00

Operator przyjmie 40 Formularzy zgłoszeniowych. Kolejne Formularze, które wpłyną mogę zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy przed godziną 14:00 w ww. dnia zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze, nabór zostanie zawieszony.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w aktualnym Generatorze wniosku.

Informujemy, że w zakładce Dokumentacja projektu zamieszczamy udostępnione przez IZ narzędzie do badania cen, o którym mowa w §5 punkt 9 Regulaminu projektu.  (kolumna  “O” powinna każdorazowo wykazywać wartość “ogółem)

26.11.2020 r., godz. 11:50


UWAGA!

Informujemy, że nabór Formularzy zgłoszeniowych do projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces został zawieszony do dnia 30.11.2020 r. włącznie .

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu:
Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych lub ograniczenia ilości przyjmowanych wniosków lub wskazania kwoty alokacji na jaką przyjmowane są w wnioski w okresie naboru. Informację o powyższym Operator zamieści na stronie internetowej www.warp.org.pl

29.10.2020 r., godz. 19:10


Uwaga!

Od 01.10.2020 r. Operator wprowadza m.in. następujące zmiany w Regulaminie projektu:

Zmieniono zapis w § 5 punkt  9: 

Operator może ograniczyć wartość dofinansowania w ramach jednej umowy wsparcia, wskazując inną maksymalną wartość dofinansowania. W przypadku usług, dla których cena przekracza medianę ceny za osobogodzinę brutto oszacowaną dla województwa wielkopolskiego (dokumenty udostępniony przez IZ), Operator może odmówić udzielenia dofinansowania. Decyzja Operatora w sprawie zmiany poziomu dofinansowania lub odmowy udzielanie wsparcia nie podlega negocjacjom ani odwołaniom.

Dodano zapis w  7 Punkt 2 c):

Płatności za zrealizowane usługi rozwojowe dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego. Do Wniosku o refundację należy dołączyć potwierdzenie dokonania płatności, a zatem dokumentem właściwym jest potwierdzenie dokonania przelewu, a nie potwierdzenie zlecenia płatności. Wobec powyższego wszelkie dokumenty z adnotacją „oczekujący”, „w toku” itp. nie mogą stanowić podstawy potwierdzenia uregulowania zobowiązań.

23.10.2020 r., godz. 11:30


 

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Działania 6.5 WRPO 2014+ zobligował Operatorów do wprowadzenia zmian do regulaminu w zakresie weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i stosowania przekazanego narzędzia umożliwiającego powyższe.

Z uwagi na brak akceptacji zmienionego regulaminu projektu do dnia 30.09.2020 r. Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych do odwołania.


Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego. O powyższym Operator zamieści informację na stronie internetowej.


Przepraszamy za utrudnienia.

30.09.2020 r.


 

Zwracamy uwagę, iż aby usługa mogła być objęta wsparciem konieczne jest m.in. wypełnienie ankiet oceniających zarówno przez Przedsiębiorcę jak i Uczestnika usługi (z dwóch różnych profili utworzonych w Bazie Usług Rozwojowych). Prawidłowe zgłoszenie na usługę rozwojową poprzez BUR  skutkuje wygenerowaniem ww. ankiet.

 

Prosimy zatem o dokładne zapoznanie się z instrukcją systemu BUR https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Zapis na usługę powinien zostać dokonany z profilu Przedsiębiorcy, poprzez dodanie pracownika i przyporządkowanie dla niego Numeru ID, uprawniającego do skorzystania z dofinansowania.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,