O projekcie USŁUGI ROZWOJOWE

 Usługi Rozwojowe

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o, realizuje projekt:
“Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.

Cel: wsparcie rozwojowe na rzecz MŚP z siedzibą (lub oddziałem) w subregionie poznańskim (powiat obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, m. Poznań):
a) pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,
b) w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50+ oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

Przedsiębiorcy z sektora MMŚP mogą wysłać swoich pracowników na szkolenia lub skorzystać z usługi doradczej. Wszystko to, przy refundacji nawet do 80% ponoszonych kosztów.

Termin realizacji projektu: do lutego 2020 r.

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na:

    • pracownikach 50+,
    • pracownikach o niskich kwalifikacjach,
    • branżach o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla Wielkopolski (smart specialisation),
    • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji,
  • szkoleniach pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych.

I.    Usługi rozwojowe

• Maksymalne kwoty dofinansowania :
3 000 zł/Pracownik oraz 50 000 zł/Firma
(podane limity mogą ulec zmianie)

Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach pomocy de minimis:

– Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– Małe przedsiębiorstwa – 70%
– Średnie przedsiębiorstwa – 50 %

Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca.

Grupa docelowa: MŚP (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne oraz osoby pracujące w MŚP.

Uwaga! Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.

II.    Diagnoza

• Kwoty dofinansowania:
1 200 zł dla firmy

Poziom dofinansowania – 100%

Grupa docelowa: MMŚP, w tym przechodzące procesy adaptacyjne, modernizacyjne i restrukturyzacyjne.


Jak wnioskować o wsparcie?

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy Generator wniosku – aplikację, która pomoże Państwu w sprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Pobierz generator wniosku!

Formularz w wersji elektronicznej należy wysłać w terminie naboru na adres e-mail: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl.

Krok po kroku… Więcej informacji.


Usługi Rozwojowe w liczbach:

2 970 firm z sektora MŚP skorzysta z Usług Rozwojowych.

8 910 pracowników skorzysta z Usług Rozwojowych

w tym

1 070 w zakresie kompetencji cyfrowych,

2 175  w wieku 50+,

2 852 o niskich kwalifikacjach.

13 % dofinansowania przeznaczamy na wsparcie MŚP działających w branżach Smart Specialisation.

564 firmom przedstawimy diagnozę potrzeb rozwojowych!

Wartość projektu wynosi 30 147 480, 00 PLN z czego dofinansowanie z UE: 25 625 358, 00 PLN


Uprzejmie informujemy, iż pytania dotyczące Projektu “Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”
mogą Państwo kierować do pracowników Działu Rozwoju w dni robocze w godzinach od 8:00-15:00
pod numerem telefonu 61/65 63 500 (sekretariat) lub na adres mailowy: uslugirozwojowe@warp.org.pl

Zapraszamy do kontaktu.


Zadaj pytanie:

Formularz kontaktowy - USŁUGI ROZWOJOWE
*Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i przekazywania informacji o Funduszach Europejskich, problematyce rozwoju regionalnego oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. 3. Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 4. Moje dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia. 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,