WEBINARIA

Środki na rozpoczęcie i rozwój firmy na obszarach wiejskich.
Pytania i odpowiedzi - 30.07.2020 r.   Pytanie nr 1 Czy prezentacja będzie udostępniona? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl oraz zostanie przesłana Państwu na maila.   Pytanie nr 2 Czy będzie można dostać link z danej prezentacji? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl.   Pytanie nr 3 Czy osoby na nowo powstałych miejscach pracy mogą być zatrudnione na umowę zlecenie, czy muszą być na umowie o pracę? Osoby na nowo powstałych miejscach pracy powinny zostać zatrudnione na podstawie umów o pracę. Katalog osób, których zatrudnienia nie uznaje się za utworzenie miejsca pracy (informacja ta jest również zawarta w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.2), to:stażyści; osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego; osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego); osoby współpracujące (za osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności); osoby skazane (w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).   Pytanie nr 4 Czy wsparcie jest przyznawane jedynie osobom fizycznym zakładającym działalność gosp., czy również nowym spółkom? Spółki z o.o. będąc osobami prawnymi są podmiotami, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”), w tym także w ramach rozwijania działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia LSR. Należy jednak pamiętać, że podmiot taki musi spełniać warunki określone w § 7 rozporządzenia LSR, w tym warunek dotyczący wykonywania działalności gospodarczej (§ 7 ust. 1 pkt 1).   Pytanie nr 5 Czy wsparcie/pożyczki są bezzwrotne? Wsparcie w postaci dotacji jest wsparciem bezzwrotnym, natomiast w postaci pożyczki – zwrotnym.   Pytanie nr 6 Czy jeśli już prowadzę działalność gospodarczą, ale planuje otwarcie kolejnej, to będę mógł skorzystać z tego wsparcia? W wyniku nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, poza podejmowaniem po raz pierwszy pozarolniczej działalności gospodarczej, dopuszczono możliwość wsparcia działalności pozarolniczej: podejmowanej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podejmowanej w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.   Pytanie nr 7 Czy takie dofinansowanie jest dedykowane  tylko dla osób posiadających gospodarstwo rolne? Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).   Pytanie nr 8 Czy miejsce/województwo zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy/beneficjenta ma znaczenie? Odp. W przypadku Lokalnym Grup Działania – tak. Należy wybrać tą która swym zasięgiem obejmuje miejsce zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy/beneficjenta.   Pytanie nr 9 Czy działalność agroturystyczna - łapie się na ten program? Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 brak jest informacji o wsparciu finansowym przewidzianym na uruchomienie bądź rozwój działalności w zakresie agroturystyki, rozumianej jako działalność wykonywana przez rolnika w czynnym gospodarstwie rolnym (działalność niepodlegająca rejestracji). Istnieje natomiast możliwość uzyskania pomocy finansowej na podjęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania na terenie wiejskim (np. w hotelach, motelach, pensjonatach) w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 jest Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, zgodnie z którym istnieje możliwość podjęcia działalności gospodarczej związanej z turystyką m.in. w zakresie następujących kodów PKD: 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Dodatkowo zgodnie z §7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja w ramach zakresu „rozwój działalności gospodarczej” przyznawana jest, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca który nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie może ubiegać się o wsparcie w ramach działania 19.2.   Pytanie nr 10 Czy jest to program ogólnopolski, czy jedynie dla województwa wielkopolskiego? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest programem krajowym.   Pytanie nr 11  Czy można sfinansować budowę lokali przeznaczonych pod krótkoterminowy wynajem typu domki letniskowe rekreacyjne? Tak, budowa i usługi budowlane są kosztem kwalifikowalnym.   Pytanie nr 12 Przeprowadziłem się z Poznania na Wieś i chcę wykorzystać potencjał swoich okolic, i przebranżowić swoją obecną działalność. Czy będę się kwalifikował do takiego wsparcia? Tak, jeśli siedziba/oddział firmy znajduje się na obszarze właściwej LGD.   Pytanie nr 13 Czy dziś będzie mowa o wsparciu dla osób które chcą prowadzić firmę na obszarze wiejskim ale totalnie nie ma nic wspólnego z gospodarstwem rolnym? Tak. Również dla Państwa, którzy nie są związani z rolnictwem, ale chcą otworzyć działalność na obszarach wiejskich, przewidziana jest możliwość otrzymania wsparcia.   Pytanie nr 14  A będzie coś o dotacji na rozwój firmy która  nie związana z rolnictwem?  Tak. W dalszej części spotkania będą omawiane również środki na rozwój.   Pytanie nr 15 Do kiedy trzeba złożyć wniosek? W przypadku Lokalnych Grup Działania i Inicjatywy Leader nabory są ogłaszane przez te grypy na podstawie harmonogramów planowanych naborów w danym roku.   Pytanie nr 16 Zakładając konieczność zakup maszyny rolniczej - jak długo należy ją utrzymać w przedsiębiorstwie? Odp. Beneficjent, któremu zostanie wypłacona pomoc na operację ramach podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 19.2) albo rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 19.2) powinien realizować zobowiązania określone w umowie o przyznaniu pomocy m.in. w zakresie: a) w przypadku operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej -2 lata, b) w przypadku operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej -3 lata   Pytanie nr 17  Czy wszystkie linki z prezentacji będą gdzieś dostępne? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl   Pytanie nr 18 Czy istnieją dotacje/granty na rozwój działalności pozarolniczej? Osoby nie związane z rolnictwem, ale posiadające siedzibę firmy/oddział na  obszarach wiejskich mogą aplikować w ramach inicjatywy Leader , poddziałanie 19.2 PROW. Dodatkowo w zależności od celu rozwoju mogą aplikować o wsparcie z programów krajowych bądź programu regionalnego właściwego z uwagi na siedzibę firmy.   Pytanie nr 19   Czyli dla osób które chcą otworzyć firmę na obszarach wiejskich, ale nie związaną z rolnictwem, nie istnieje dotacja bezzwrotna? Tylko pożyczki, mikropożyczki.....itd. czyli środki zwrotne? Osoby niezwiązane z rolnictwem, ale zamieszkujące obszary wiejskie, aplikować mogą w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2 PROW.   Webinarium z 30 lipca 2020 r.  

Nowe Kwalifikacje Twoim atutem. Jak otrzymać dofinansowanie na kursy/szkolenia/studia podyplomowe?
Pytania i odpowiedzi - 29.07.2020 r.   Pytanie nr 1 Czy można wielokrotnie skorzystać ze wsparcia? Możliwość skorzystania wielokrotnego z Bazy Usług Rozwojowych zależy od Operatora oraz od poddziałania w ramach, którego korzysta się ze wsparcia.   Pytanie nr 2 Czy osoba, która mieszka w powiecie, ale pracuje na zlecenie w firmie z Poznania może skorzystać ze szkolenia przez WARP? Przynależność do Operatora uzależniona jest od miejsca zamieszkania (poddziałanie 8.3.2 WRP) lub od miejsca prowadzenia działalności (poddziałanie 6.5 WRPO). W ramach poddziałania 6.5 istnieje możliwość delegowania pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie.   Pytanie nr 3 Czy trzeba wybrać kurs z listy na tej stronie, czy można zaproponować kurs, który mi odpowiada spoza listy ? Kurs/ szkolenie, na które beneficjent chce otrzymać wsparcie musi znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych.   Pytanie nr 4 Czy można dofinansowanie do szkolenia, którego nie ma w BUR, ale jest pożądane dla mnie ? Dofinasowanie jest możliwe, tylko do szkoleń, które znajdują się w BUR.   Pytanie nr 5 Czy szkolenie z listy BUR zawsze są refundowane ? Czy istnieje prawdopodobieństwo nie zrefundowania szkolenia? Refundacja kosztów zrealizowanej usługi uzależniona jest od otrzymanej wcześniej promesy od Operatora. Podczas wyboru szkolenia/ kursu z BUR, należy zwrócić uwagę, czy usługa jest przeznaczona do dofinasowania.   Pytanie nr 6 Czy jako przedsiębiorca mogę delegować pracowników na umowach cywilno-prawnych? Tak.   Pytanie nr 7 Czy mogę prosić o linka do 6.5 trwającego w WARP? Link: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/   Pytanie nr 8 Jeśli przedsiębiorca korzystał z kształcenia finansowanego  w 2018 roku to może ponownie skorzystać teraz? Tak   Pytanie nr 9 Jak wygląda sytuacja ze studiami podyplomowymi ? Wybiera się interesujący kierunek i co dalej ? Czy trzeba ponosić koszta i dopiero później starć się o zwrot ? Czy każdy kierunek można wybrać ? Dofinansowanie może zostać udzielone na studia podyplomowe, które zostały wpisane do BUR. Dofinansowanie ma postać refundacji.   Webinarium z 29 lipca 2020 r.              

Granty na Kapitał Obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski.
Szanowni Państwo! Poniżej udostępniamy nagranie z webinarium pt. "Granty na Kapitał Obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski". Pytania oraz udzielone odpowiedzi do webinarium, ze względu na ich bardzo dużą ilość, będą sukcesywnie dodawane na stronie.   Webinarium "Granty na Kapitał Obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski" Pytania i odpowiedzi   Pytanie nr 1 Na co można przeznaczyć środki z grantu? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 2 Czy do obliczania spadku obrotów można wziąć pod uwagę lipiec 2020 w stosunku do lipca 2019? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 3 Dane poręczyciela w punkcie 18 – w przypadku braku współmałżonka zostawiamy pole puste (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)? W przypadku braku współmałżonka/wspólnoty majątkowej (dla działalności prowadzonej przez osobę fizyczną) punkt 18 nie dotyczy Grantobiorcy.   Pytanie nr 4 Czy można wysyłać wnioski w imieniu innych osób z jednego loginu? Nie. W celu wypełnienia wniosku o grant konieczna jest rejestracja w generatorze wniosków za pomocą adresu e-mail oraz hasła na stronie internetowej generatora (www.grant.warp.org.pl). Adres e-mail użyty do logowania w generatorze wniosków jest przypisany do jednego Grantobiorcy.   Pytanie nr 5 Wraz ze wspólnikiem prowadzimy działalność w ramach spółki cywilnej. Nie prowadzimy innych działalności. Nie jesteśmy zatrudnieni w innych miejscach.  Nie mamy ze spółką zawartych umów o pracę. Rozliczamy się na zasadzie podziału zysków. Każdy z nas osobno płaci składki ZUS i podatek dochodowy. Nie zatrudniamy pracowników. Czy możemy składać wiosek o grant w ramach spółki i określić nasz współczynnik FTE jako 2 (nie mamy umów o pracę ze spółką)? Czy w związku w tym, że nie mamy umów możemy wniosek złożyć jako osoby samozatrudnione? Czy może jest tak, że nasza sytuacja eliminuje całkowicie możliwość złożenia wniosku o grant? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 6 Jakie są kryteria uzyskania grantu? Jaka jest procedura (wniosek itp.)? Czy jedna osoba posiadająca kilka firm może uzyskać grant dla każdej firmy? Kryteria jakie Grantobiorca musi spełnić określa §6 Regulaminu udzielania grantów oraz załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania grantów, procedurę określa natomiast §9 Regulaminu. Jedna OSOBA (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) może złożyć wyłącznie jeden wniosek o grant.   Pytanie nr 7 Dane poręczyciela w punkcie 18 – w przypadku rozdzielności majątkowej zostawiamy pole puste (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)? Na jakim etapie dostarczamy dokument o rozdzielności? W takim przypadku pkt.18 nie dotyczy. Grantobiorca może zostać poproszony przez Grantodawcę  o przedstawienie dokumentu po zawarciu umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 8 Punkt 2.7 – Jak uzasadnić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku wpływu korona wirusa? Pkt 2.7 w sekcji C2 – pojawi się lista rozwijalna z polami wyboru dotyczącymi planowanych wydatków w ramach Grantu.   Pytanie nr 9 Czego dotyczy pytanie do wniosku na str. 9 o pomoc publiczną otrzymaną? Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy, w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne.   Pytanie nr 10 Na jaki czas zawierana jest umowa? Kiedy uznajecie Państwo, że nastąpiło zakończenie rozliczenia projektu? Celem projektu jest utrzymanie przedsiębiorstwa przez okres na jaki Grantobiorca składa wniosek. Zakończenie czasu trwania umowy nastąpi po weryfikacji przez Grantodawcę osiągnięcia celu projektu, tj utrzymania zadeklarowanego okresu utrzymania działalności gospodarczej.   Pytanie nr 11 Czy o kolejności przyznawania grantów będzie decydować data i godzina wysyłki wniosku przez generator online i nie będzie miało znaczenia fizyczne dostarczenie dokumentów do siedziby WARP (niezależnie czy będzie to 1 czy 10 dzień roboczy)? Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie 10 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania)   Pytanie nr 12 W przypadku spółki cywilnej kto jest wnioskodawcą, firma czy jeden ze wspólników spółki? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 13 Czy jedna osoba przy wykorzystaniu jednego konta może złożyć kilka wniosków w imieniu różnych przedsiębiorców? Nie   Pytanie nr 14 O co chodzi w pkt. 17 i 18 jeśli chodzi o weksle? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 15 Czy właściciel też doliczamy do ilości pracowników i wtedy obliczamy pierwiastek? Odpowiedź Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 16 Czy w polu C6 w pytaniu w podpunkcie c) nie powinna również znaleźć się opcja NIE DOTYCZY? Odpowiedź W przypadku pytania o spełnienie kryterium kwalifikacji do objęcia przedsiębiorstwa postępowaniem upadłościowym odpowiedź - Tak lub Nie.   Pytanie nr 17 Czy poręczycielem weksla może być właściciel firmy który ten weksel wystawia czy musi to być jakaś konkretna osoba inna? Odpowiedź Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej, pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 18 Czy wspólnik spółki jawnej może również wystąpić niezależnie sam we własnym imieniu jako przedsiębiorca o dotację? Wspólnik nie jest zatrudniony w spółce. Prowadzi działalność w ramach spółki. Nie, o grant może ubiegać się wyłącznie spółka, gdy ma zatrudnionych pracowników.   Pytanie nr 19 Można zakupić sprzęt komputerowy do pracy? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Ww. jest to cel inwestycyjny.   Pytanie nr 20 Pola C8 – Co w przypadku, gdy firma otrzymała kilka rodzajów pomocy publicznej? Czy jest możliwość powielania wierszy? Tak, generator umożliwi wpisanie wielu znaków.   Pytanie nr 21 Dlaczego dwie osoby prowadzące jednoosobowa działalność gosp. tylko w formie spółki cywilnej i nie zatrudniające  pracowników nie mogą dostać grantu? Gdyż nie są liczenia jako pracownicy !!! To dyskryminacja. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 22 Czy w spółce z o.o. wspólnicy poręczają weksel, czy weksel jest podpisany tylko przez spółkę? W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 23 Czy do wniosku składanego w generatorze należy dołączyć załączniki w formie PDF? Nie. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora Następnie, na podstawie wprowadzonych danych generator stworzy dwa dokumenty PDF: a) wniosek o grant, oraz b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – te dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do Grantodawcy zgodnie z regulaminem.   Pytanie nr 24 Czy zakup środków trwałych ściśle związanych z epidemią COVID-19 np. zakup lampy wiruso/bakteriobójczej może być rozliczona z grantu. Nie. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.   Pytanie nr 25 Czy pieniądze - grant - należy wydać w ciągu 3 miesięcy? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 26 Czy do wniosku załączamy Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu definicji MŚP? czy dopiero przed podpisaniem umowy? Załącznik nr 4 obowiązuje wraz z umową. Wymóg określa §12 do regulaminu.   Pytanie nr 27 Gdzie należy się zalogować aby wysłać wniosek? W generatorze wniosków dostępny na stronie grant.warp.org.pl. Generator będzie dostępny wkrótce.   Pytanie nr 28 Jeśli otrzymałam pomoc w formie zwolnienia ze składek zus, pożyczkę z urzędu pracy oraz subwencje z PFR, czy wpisuje wszystko we wniosku str.9 jako otrzymana pomoc? Tak   Pytanie nr 29 Czy trzeba okazać się fakturami na wydatki? Rozliczam się w formie karty podatkowej, nie jestem vatowcem i nie potrzebuje faktur. Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Rozliczenie grantu dokonywane jest na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej.   Pytanie nr 30 Czy w przypadku spółki cywilnej weksel podpisuje jeden ze wspólników, a drugi jest poręczycielem przy założeniu wspólnoty majątkowej. Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej, pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, są dodatkowo współmałżonkowie tych osób.   Pytanie nr 31 Czy można środki przeznaczyć na spłatę leasingu? Tak, z zaznaczeniem, iż dotyczy bieżącej działalności firmy (a nie np. zakupu auta).   Pytanie nr 32 Czy w przypadku posiadanej rozdzielności majątkowej wymagany jest poręczyciel do poręczenia wekslowego? Czy dane tej osoby należy uzupełnić w pkt. 18 wniosku? Nie jest wymagany (w przypadku działalności prowadzonej przez osobę fizyczną). W ww. przypadku pkt 18 nie dotyczy wnioskodawcy.   Pytanie nr 33 Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są traktowane w obecnej sytuacji, tak jak osoby zatrudnione na umowę o pracę? Nie. Do wyliczenia FTE brane są pod uwagę osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.   Pytanie nr 34 C5 - co należy wpisać: 1,2? Liczbę miesięcy o jaką się wnioskuje – 1, 2 lub 3. Pkt 2 generator wypełni sam.   Pytanie nr 35 Mam spółkę cywilną z 1 osobą. Poza spółką nie prowadzimy samodzielnych działalności, choć w CEIDG widniejemy jako osobne DG. Pytanie: czy mamy składać 1 wniosek jako s.c. czy osobno - każda z nas? Jeżeli razem, to jeżeli nie zatrudniamy nikogo, to jak mamy ująć FTE we wniosku w pkt C.4. 1.1. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 36 Jeśli dotacja grantu jest bezzwrotna to dlaczego podpisujemy weksel?? Weksel in blanco jest zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 37 Czy poręczycielem weksla może być właściciel firmy który ten weksel wystawia czy musi to być jakaś konkretna inna osoba? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 38 Czy współwłaściciele spółki cywilnej są wliczani do ilości pracowników Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 39 Spółka cywilna nie zatrudniająca pracowników może wystąpić o grant ? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 40 Czy wcześniejsze raty które były przed złożeniem wniosku o grant można będzie sfinansować tą dotacja? Pytanie jest nieprecyzyjne i trudno o jednoznaczną odpowiedź. Jeżeli raty dotyczą spraw przedsiębiorstwa, nie zostały spłacone i ma to związek z pogorszeniem się sytuacji firmy związanej z covid 19, można uznać, że tak.   Pytanie nr 41 Czy otrzymane środki można przeznaczyć na częściową spłatę kredytu obrotowego? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 42 Kiedy będzie uruchomiony dokładnie generator? Można prosić o dokładną datę? Ważne jest także, kiedy będzie można składać wnioski? Czy zostanie podana data i godzina uruchomienia naboru? Jest to o tyle istotne, że liczy się godzina wpływu wniosku z dokładnością co do sekundy. Data uruchomienie generatora wniosków oraz data naboru wniosków o grant zostaną ogłoszone wkrótce.   Pytanie nr 43 Czy do obliczania spadku obrotów można wziąć pod uwagę lipiec 2020 w stosunku do lipca 2019? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 44. Czy poręczycielem w przypadku wspólnoty małżeńskiej może być współmałżonek? Tak.   Pytanie nr 45 Czy stosunkiem pracy, jest również umowa zlecenie? Nie.   Pytanie nr 46 Czy w wyliczeniu kwoty grantu bierzemy pod uwagę tylko ilość pracowników czy właściciel również zalicza się do ilości? Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 47 Proszę o omówienie sekcji C8 z wniosku. Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne.   Pytanie nr 48 Czy należy wpisać w punkcie dotyczącym innego wsparcia z tytułu covid zwolnienie? Tak   Pytanie nr 49 Czy do kontroli wymagane są faktury VAT? Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Rozliczenie grantu dokonywane jest na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej.   Pytanie nr 50 Oświadczenie pkt 20 odnośnie niezalegania ze składkami ZUS. Czy jeżeli przedsiębiorca zalegał ze składkami na 31 grudnia 2019 a nie zalega na dzień składania wniosku, spełnia warunek otrzymania grantu? Nie. Grantobiorca musi spełnić przesłanki zawarte w Załączniku nr 2 – Kryteria wyboru wniosków o grant. Jednym z nich jest niezaleganie ze składkami ZUS na dzień 31.12.2019r.   Pytanie nr 51 Pytanie do wniosku o grant do pkt C8. Czy wykazuje się w tym punkcie postojowe z ZUS, kredyt z PUP, dofinansowanie z PUP?I czy ta otrzymana pomoc ma wpływ na udzielenie Grantu? W sekcji C8 należy podać już wcześniej otrzymaną pomoc w związku z COVID Np.: - zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek; - zwolnienie z podatku od nieruchomości; - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne; - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników; - przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy; - przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.; - jednorazowa mikropożyczka; Udzielona wcześniej pomoc nie wpływa na kwotę lub otrzymanie grantu, o ile nie został przekroczony limit ww. pomocy wskazany w regulaminie projektu.   Pytanie nr 52 Przeprowadziłam się na teren woj. wielkopolskiego 20 lipca. Czy mogę składać wniosek? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant, posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby, w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 53 Czy jedna osoba na jednym koncie może złożyć kilka wniosków w imieniu różnych przedsiębiorców?? Nie.   Pytanie nr 54 Czy w sytuacji jeśli spółka cywilna zatrudnia pracowników, a jej wspólnicy nie mają umowy w spółce ale mają swoje działalności to czy spółka cywilna może złożyć wniosek na pracowników, a wspólnicy mogą złożyć wnioski ze swoich działalności? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 55 Czy do wniosku należy dołączyć skany umów o pracę, dokumenty zus, itp.? Nie.   Pytanie nr 56 Czy podmiot może podać PKD, które jest dodatkowym PKD we wpisie CEiDG, a faktycznie przez ostatnie dwa lata działalności firmy stanowi przeważające PKD Zgodnie z założeniami pod uwagę bierze się przeważający kod PKD, które powinno być zgodne z wpisem do właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).   Pytanie nr 57 Pytanie dotyczące załącznika nr 4. Czym jest całkowity roczny bilans dla osoby samozatrudnionej, które nie są płatnikami VAT? W przypadku braku sporządzania bilansu danych nie podaje się.   Pytanie nr 58 Jak zaznaczyć we wniosku samozatrudnionego? we wniosku jest tylko mikro i mały dopiero w następnym punkcie jest mowa o samodzielnym prowadzeniu działalności W tym punkcie ustalamy wielkość przedsiębiorstwa na podstawie ujętych tam kryteriów. Osoba samozatrudniona uznawana jest za przedsiębiorcę. Bycie samozatrudnionym może być jednoznaczne z byciem mikroprzedsiębiorcą.   Pytanie nr 59 Jak należy liczyć ilość zatrudnienia na 31.12.2019? Średniorocznie? Wskazujemy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019.   Pytanie nr 60 Vatowiec wykazuje obroty netto z deklaracji czy z ksiąg/ książki? Obroty należy podać zgodnie z ewidencją księgowa (nie z deklaracji).   Pytanie nr 61 Czy w sytuacji jeśli spółka cywilna zatrudnia pracowników, a jej wspólnicy nie mają umowy w spółce ale mają swoje działalności to czy spółka cywilna może złożyć wniosek na pracowników A wspólnicy mogą złożyć wnioski ze swoich działalności? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 62 Czy zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy jest przychodem? Do obrotów wliczamy również dotacje, subwencje itd. Szczególnie te powiazanie z pomocą COVID.   Pytanie nr 63 Czy można wcześniej przygotować sobie wniosek w generatorze? Tak.   Pytanie nr 64 Prowadzę działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej, z która nie mam podpisanej umowy o pracę (osoba samozatrudniona, wpis do CEIDG). Czy we wniosku o grant A.1. wpisuje swój prywatny NIP, REGON i jako nazwa firmy wpisuję np. Jan Kowalski jako wspólnik spółki cywilnej 'DAG"? Wpisujemy dane podmiotu, który wnioskuje. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 65 Czy zgodnie z zapisem powyżej weksel wystawia spółka z o.o., natomiast prezes zarządu poręczając weksel poręcza własnym majątkiem? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza).   Pytanie nr 67 Czy dane finansowe muszą być podawane za pełen miesiąc od 1 do 30 dni danego miesiąca czy może zacząć liczyć dane od środka danego miesiąca do środka miesiąca kolejnego? W odniesieniu do pełnego miesiąca kalendarzowego.   Pytanie nr 68 Jak będzie weryfikowany brak płynności w przypadku samozatrudnionych? Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.   Pytanie nr 69 Kto w spółce kom. wystawia i potwierdza weksel. W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 70 Czy z grantu można opłacić wynagrodzenie pracowników? Tak. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie wynagrodzenia nie będzie możliwe.   Pytanie nr 72 W przypadki spółki z o.o. czyje danie podajemy w pkt. 17 i 18 - dane osoby wystawiającej weksel i dane osoby udzielającej poręczenia wekslowego? W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 73 Czy poręczycielem weksla może być właściciel firmy który ten weksel wystawia czy musi to być jakaś konkretna osoba inna? W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 74 Czy można porównać miesiąc marzec do lutego? Tak   Pytanie nr 75 Spółka cywilna, wspólnicy nie zatrudnieni na etacie, czy mogą złożyć osobne wnioski jako samozatrudnieni? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 76 Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie, jest tak samo traktowana w obecnej dotacji jak osoba zatrudniona na umowę o pracę? Nie.   Pytanie nr 77 Czy wykazujemy otrzymana pomoc z urzędów pracy, ZUS jeśli nie widać jej w SUDOP? Tak.   Pytanie nr 78 Gdy spółka z o.o. nie zatrudnia pracowników o umowę o pracę może ubiegać się o Grant? Nie.   Pytanie nr 79 Czy do kontroli wymagane są faktury VAT czy wystarczy utrzymać firmę przez wnioskowaną ilość miesięcy? Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 80 Pytanie do wniosku - część c8 pkt.2 - otrzymując pomoc w formie pożyczki z PUPu, postojowe i zawieszenie składek ZUS - jak to wpisać we wniosek? Czy jedną, czy wszystkie pozycje, a jeśli wszystkie to w jakiej formie? Po przecinkach? Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Każdą z otrzymanych pomocy należy wpisać osobno, podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 81 Jaką datę założenia deklaracji podajemy-z CEiDG czy z "białej Listy"? Wymagane dane podajemy według dokumentów rejestrowych.   Pytanie nr 82 We wniosku o grant w pkt 2.6. jest zapytanie o jakie dokumenty źródłowe chodzi? Czy należy je wypisać i jakie mogą one być?   Wymagane podanie nazwy dokumentów księgowych, tj. danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumentów potwierdzających spadek obrotów - księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany, ale możliwe też inne - dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne).   Pytanie nr 83 Czy można środki grantu przydzielić na rozwój firmy, np. promowanie w Internecie? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: -  koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 85 Główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (siedziba) znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, lecz nie wszystkie podatki płacone są na terenie województwa wielkopolskiego np. podatek PIT - rozliczany ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej dział. Gospodarczą, czy zatem mogę złożyć wniosek o grant? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 86 Czy sprzedaż e-papierosy PKD 47.26.Z również jest wykluczona z możliwości ubiegania się o grant? Tak   Pytanie nr 87 Czy potrzebne jest pełnomocnictwo do wysłania wniosku przez generator w imieniu innego podmiotu? Nie.   Pytanie nr 89 Czy niedopłata w ZUS, niewynikająca ze złej sytuacji finansowej firmy a niedopatrzenia (akurat w grudniu nastąpiło przejście na wysokie składki z preferencyjnych) również dyskwalifikuje otrzymanie grantu? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.   Pytanie nr 92 We wniosku o grant w pkt. 2.7 jest pytanie o uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy … - czy tutaj należy wymienić na jakie koszty przewiduje Grantobiorca przeznaczyć grant? Tak, to pole będzie wymagało wyboru z listy rozwijalnej.   Pytanie nr 94 Czy pracownicy na umowach zlecenie, ale zgłoszonych do ZUS, są uwzględniani w wyliczeniach FTE? Nie   Pytanie nr 95 Czy można zakupić nowy sprzęt komputerowy do firmy w celu sprawniejszej pracy? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Ww. jest to cel inwestycyjny.   Pytanie nr 97 Czy podatek dochodowy można wliczyć w koszty jeśli rozliczam się w formie ryczałtu? Nie udzielamy takich porad.   Pytanie nr 98 Czy jeżeli w spółce jest dwóch wspólników - następuje wykluczenie z możliwości otrzymania grantu? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 99 We wniosku o grant jest informacja o korzystaniu z innych rodzajów pomocy publicznej, czy jeśli otrzymaliśmy pożyczkę z urzędu pracy oraz zwolnienie z ZUS należy to wpisać we wniosku??? Tak   Pytanie nr 100 Proszę omówić w jaki sposób należy wystąpić o grant w przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy nie prowadzą dodatkowej działalności i nie są w tej spółce zatrudnieni. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 101 Czy jak zatrudniam lektorów na umowę zlecenie, to do określenia etatu wyliczam ilość godzin przepracowanych przez danego lektora np. 20 godzin tygodniowo to 1/2 etatu? Nie   Pytanie nr 102 Czy w załączniku nr 4 jako nazwę wnioskodawcy należy wpisać np. Jan Kowalski jako wspólnik spółki cywilnej (dalsza nazwa spółki)? Wniosek nie składa spółka cywilna tylko wspólnik spółki, który prowadzi działalność gospodarczą tylko w tej formie. Wpisujemy dane podmiotu, który wnioskuje. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 104 Napisała Pani: "Spółka cywilna, z o.o. lub inna, nie zatrudniająca pracowników (stosunek pracy) nie może wnioskować o wsparcie." - rozumiem, że mając 1 wspólnika, możemy tylko złożyć 2 wnioski - każda z nas osobno? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.   Pytanie nr 105 Czy fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą (wpisane do rejestru przedsiębiorców) mogą ubiegać się o grant? Tak.    

Staż, szkolenie a może kurs? Sprawdź co oferują Fundusze Europejskie.
Pytania i odpowiedzi - 15 lipca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy jako osoba fizyczna, mieszkająca w subregionie poznańskim i nie prowadząca działalności gospodarczej, mogę skorzystać z programu „Rozwijaj się” ( faktura wystawiona na osobę fizyczną) a następnie zarejestrować działalność gospodarczą (siedziba w m.Poznań) i skorzystać z programu „Usługi Rozwojowe szansą na sukces”?Tak, wskazane projekty nie łączą się. Jednakże należy pamiętać, że udział w projekcie można wziąć w momencie rekrutacji.   Pytanie nr 2 Co oznacza określenie "osoba poszukująca pracy"? Czy to dotyczy osób zatrudnionych które chcą podnieść kwalifikacje aby w przyszłości móc zmienić pracę? Osoba bezrobotna poszukuje zatrudnienia, zatem jest również osobą poszukującą pracy. Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.   Pytanie nr 3 Czy dla osób powyżej mgr też jest przewidziane wsparcie? Tak, osoby z wyższym wykształceniem również mogą brać udział w projektach, jednakże nie mają preferencji w projekcie tzn., osoby o niskich kwalifikacjach mają dodatkowy punkt podczas rekrutacji.   Pytanie nr 4 Można prowadzić działalność gospodarczą? W zakresie omawianych projektów, każdy stanowi odpowiednią grupę docelową. Część z projektów skierowana jest również do osób prowadzących działalność.Dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą również są przewidziane odrębne dofinansowania. W zakresie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pytanie nr 5 Czy działanie 8.2 jest dla osób prowadzących działalność? Osoby prowadzące działalność mogą skorzystać ze szkoleń przewidzianych w ramach ww. projektu. Pytanie nr 6 Czy z działania 8.2 może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarcza? Tak. Pytanie nr 7 Czy w działaniu 8.3.2. ważna jest branża w jakiej się pracuje? Czy nie ma to znaczenia? Nie ma to znaczenia. Tematyka usług rozwojowych nie musi być tożsama z wykonywanym zawodem. Pytanie nr 8 Czy ten program 4.1 jest przeznaczony dla osób z działalnością gospodarczą? Tak. Pytanie nr 9 Czy pracodawca zatrudniający na umowę zlecenie może skorzystać z takiego dofinansowania na doszkolenie swojego pracownika? Dofinansowanie dla pracowników udzielane jest w innym działaniu - 6.5 WRPO lub 2.21 POWER w zależności od branży itp. W zakresie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.   Pytanie nr 10 Czy mogłabym prosić o informację o innych działaniach szkoleniowych, które są skierowane dla osób prowadzących działalność gospodarcza? Zapraszamy na webinaria dotyczące tej tematyki oraz do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.   Webinarium z 15 lipca 2020 r.  

Pożyczki na rozpoczęcie i rozwój firmy.
Pytania i odpowiedzi - 9 lipca 2020 r.   Pytanie nr  1 Jaki jest próg pomocy de minimis? Pomoc de minimis to maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Określona została na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów,  maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.   Pytanie nr 2 Czy w ramach pożyczki Jeremie2 w kwocie 2,3 mln możliwe jest zabezpieczenie w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie środka trwałego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej będącej przedmiotem inwestycji? Forma zabezpieczenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie przez analityków finansowych.   Pytanie nr 3 Czy planowane jest webinarium na temat dotacji bezzwrotnych (w całości lub częściowo) a nie pożyczek na otwarcie swojej działalności lub na rozwój prowadzonej firmy? Planowane jest również webinarium na temat możliwości dotacyjnych na otwarcie działalności. Zapraszamy na nasza stronę www.warp.org.pl oraz na naszą stronę na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o planowanych webinariach.   Pytanie nr 4 Gdzie można znaleźć osoby,  które pomagają przy przygotowywaniu wniosków? Czy są jakieś dedykowane jednostki do tego? Pracownicy Punktu Informacyjnego nie weryfikują ani nie pomagają w pisaniu/wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Nie świadczą również usług doradczych. Nie wskazują również instytucji, które odpłatnie pomagają w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.   Pytanie nr 5 Jak można skontaktować się z Państwem w celu informacji na temat potrzebnych dokumentów, aby skorzystać z programu Mikropożyczka? Celem określenia wymaganych dokumentów zachęcamy do kontaktu z pośrednikami programu Mikropożyczka:   OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/   UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO I AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W KONINIE http://www.unia.srem.com.pl/mikropozyczki   Webinarium z 9 lipca 2020 r.            

Jak realizować i rozliczać projekty unijne?
Pytania i odpowiedzi - 8 lipca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy do określenia wielkości przedsiębiorstwa pod uwagę bierzemy również przedsiębiorstwa powiązane zagraniczne? Wielkość przedsiębiorstwa należy określić np. skorzystają z kwalifikatora MŚP dostępnego pod linkiem https://kwalifikator.een.org.pl/ .   Pytanie nr 2 Jaki jest okres wydatkowania dotacji na kapitał obrotowy dla mikroprzedsiębiorców? Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową, wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym, w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstw W związku z powyższym kwestia okresu wydatkowania nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).   Pytanie nr 3 Czy już jest uruchomiony nabór do dotacji na kapitał obrotowy dla małych przedsiębiorstw w Wielkopolsce? W chwili obecnej nabór na dotację nie jest prowadzony. Operatorem grantu jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., do której przedsiębiorcy będą składać wnioski. Wszelkie informacje nt. grantu będą znajdowały się na stronie Operatora tj. www.warp.org.pl. Nabór wniosków ma rozpocząć się na koniec miesiąca lipca br.   Pytanie nr 4 Witam czy osoba pracująca na etacie oraz prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca 2 pracowników, przy dotacji na kapitał obrotowy może wliczyć do dotacji przedsiębiorcę? Właściciel w jednoosobowej działalności gospodarczej wlicza się do wyliczenia sumy osób zatrudniony tzw. FTE. W przedstawionym pytaniu, jeśli pracownicy są zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat w tym zakresie FTE = 3 (właściciel + 2 pracowników).   Pytanie nr 5 Czy można starać się o dotację na kapitał obrotowy, jeżeli otrzymało się dofinansowanie z PFR? Tak, nie ma przeszkód, przy czym należy pamiętać o dostępnych limitach pomocy.   Pytanie nr 6 Ponawiam pytanie. Czy zasada proporcjonalności jest w jakiś sposób zmieniona w czasie panującej pandemii? Reguła proporcjalności została opisana w dokumencie jakim są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne w czasie pandemii zostały częściowo zawieszone, jednakże nie rozdział w którym znajduje się informacja o regule proporcjonalności.   Pytanie nr 7 Szanowni Państwo, czy będzie dostępne nagranie z webinaru? Niestety wypadło mi pilne, nieplanowane spotkanie i niestety nie obejrzałem. Nagranie oraz pytania wraz z odpowiedziami jakie zostały zadane podczas webinarium będzie dostępne na stronie www.warp.org.pl w kafelku: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – Webinaria.   Webinarium z 8 lipca 2020 r.

Dla Młodych więcej! Środki na start!
Pytania i odpowiedzi - 3 lipca 2020 r.   Pytanie nr 1 Co w przypadku jeżeli PUP poinformował, że z powodu Covid 19 i tarczy wszystkie dofinansowania zostały wstrzymane? Niestety, koronawirus mocno skomplikował sytuację, jeśli chodzi o dofinansowanie z urzędu pracy. Wpłynął także dotkliwie na niemal każdą dziedzinę życia społecznego. Urzędy pracy aktualnie zawiesiły wszelkiego rodzaju nabory wniosków o dotację. Należy czekać na ponowne nabory. Pytanie nr 2 Dzień dobry, rozumiem, ze rejestracja w PUP to rejestracja siebie jako osoby bezrobotnej, czy konkretna rejestracja do nabycia tego wsparcia? Aby móc skorzystać ze wsparcia należy mieć status osoby bezrobotnej. Aby otrzymać status osoby bezrobotnej, trzeba przede wszystkim zarejestrować się w urzędzie pracy. Pytanie nr 3 Czy odpowiedni Urząd Pracy wybieramy na podstawie adresu zamieszkania czy zameldowania? Bezrobotny ma obowiązek zarejestrowania się we właściwym, ze względu na miejsce zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Pytanie nr 4 "Obszar do 20 tysięcy osób" mam rozumieć  jako ludność miejscowości czy gminy? Wsparcie w ramach programu PROW 19.2 dotyczy osób zamieszkujących miejscowości do 20 tys. mieszkańców.   Pytanie nr 5 Co jeśli przedsiębiorstwo upadnie np. po roku od wpłaty? Niespełnienie obowiązku utrzymania przedsiębiorstwa przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie skutkuje zwrotem otrzymanej dotacji.   Pytanie nr 6 Czy jeśli chodzi o pożyczkę "pierwszy biznes..." - mogą być to środki trwałe używane w oparciu o umowę kupno-sprzedaż? Tak, środki trwałe można zakupić oraz rozliczyć pożyczkę na podstawie umów kupna-sprzedaży. Pytanie nr 7 Czy takie pożyczki również odnoszą się do spółek? Z wymienionych pożyczek można założyć działalność gospodarczą w formie spółek. „Mikropożyczka” oraz „wsparcie w starcie…” dopuszcza założenie spółki cywilnej. Inicjatywa jeremie2 dopuszcza założenie spółki w różnych formach.   Pytanie nr 8 Czy branża drewniana, malowanie proszkowe również jest wykluczona z pożyczki pierwszy biznes? Pożyczka „Pierwszy biznes…” jest udzielana na zasadach pomocy de minimis. Działalności ww. nie są wykluczone z finansowania na tych zasadach.   Webinarium z 3 lipca 2020 r.    

Otwórz firmę z Funduszy Europejskich. Sprawdź możliwości dla osób 30 +
Pytania i odpowiedzi - 30 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy osoba, która nie jest długotrwale bezrobotna nie ma szans na dotacje z PUP? Czy po prostu jest premiowana taka osoba ? O wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy starać mogą się starać osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup: - osoby długotrwale bezrobotne, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku 50 lat i więcej, - imigranci oraz reemigranci, - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, - mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. W związku z powyższym osoba, która nie jest długotrwale bezrobotna, ale spełnia któreś z powyższych kryteriów może starać się o wsparcie z PUP.   Pytanie nr 2 Jak ma się poddziałanie 6.1 w czasach pandemii ? Powiatowe Urzędy Pracy decydują o tym w jakim terminie odbędzie się u nich nabór wniosków. Każdorazowo informacja o planowanym naborze, wymaganych dokumentach, załącznikach znajduje się na stronie Urzędu.   Pytanie nr 3 Działanie 6.3.1 zakończyło nabór 8.05.2020. Czy wobec tego zostały niewykorzystane środki na ten rok i można składać wniosek? Informacja o zakończeniu naboru dotyczy Operatora, czyli instytucji, która odpowiedzialna będzie za nabór. Wybór planowany jest na październik br.   Pytanie nr 4 Co to jest umowa krótkoterminowa? Jest to umowa na okres poniżej 6 miesięcy.   Pytanie nr 5 Czy ZUS można opłacać z pomostowego? Tak. W ramach poddziałania 6.3.1 i wsparcia pomostowego istnieje możliwość opłacania składak ZUS.   Pytanie nr 6 Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie otwarcia działalności jeżeli miałem firmę, którą zamknąłem 10 lat temu, ale już korzystałem z takiego wsparcia na jej otwarcie? Otrzymanie wsparcia z PUP możliwe jest tylko jednokrotnie. W ramach poddziałania 6.3.1 WRPO istnieje możliwość skorzystania ze środków dotacyjnych kilkukrotnie.   Pytanie nr 7 Jeśli chodzi o PROW, to trzeba być zameldowanym na obszarze wiejskim do 20 tys. mieszkańców? Co do zasady osoba starająca się o wsparcie w ramach PROW powinna być osobą zameldowaną na terenie LGD. Dopuszczalne jest zamieszkanie, ale pod warunkiem przedstawienia stosownego zaświadczenia o faktycznym zamieszkaniu na terenie LGD, u której planowane jest złożenie wniosku.   Webinarium z 30 czerwca 2020 r.      

POWER szansą na rozwój kompetencji sektorowych.
Pytania i odpowiedzi - 17 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy członkowie zarządu Przedsiębiorstwa społecznego - Fundacja prowadząca działalność gospodarcza, (PS) nie zatrudnieni na umowie o prace, praca w formie wolontariatu na rzecz PS, mogą skorzystać z projektu? W projekcie, honorowaną formą zatrudnienia delegowanych pracowników, jest tylko i wyłącznie UMOWA O PRACĘ. Zgodnie z definicją określoną w Regulaminach: Pracownik przedsiębiorstwa – personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.: 1/  pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.); 1a/ pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608); 2/  osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 3/  właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 4/  wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. Kwalifikację pracowników zatrudnionych na podstawię innych umów niż umowa o pracę prosimy konsultować z Operatorem danego Sektora.   Webinarium z 17 czerwca 2020 r.    

Pożyczki dla przedsiębiorców z Wielkopolski.
Pytania i odpowiedzi - 3 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Gdzie można sprawdzić, jakie działalności są wykluczone z pomocy de minimis? Informacja w zakresie działalności wykluczonych, stanowi załącznik udostępniany przy dokumentacji danego działania/produktu. Na stronie Instytucji realizujących dane wsparcie można zapoznać się z wykazem działalności wykluczonych z pomocy de minimis.   Pytanie nr 2 Czy pożyczką płynnościową mogą być sfinansowane bieżące raty kredytu, zaciągnięte na właściciela, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej, niestety nie na firmę tylko osobę fizyczną bo tak było wygodniej w przeszłości? Nie, nie mogą.   Pytanie nr 3 Jak wyliczyć kwotę o jaką może ubiegać się przedsiębiorca - pierwsza pożyczka? Maksymalny poziom kwoty, o którą może ubiegać się przedsiębiorca, wynika m.in. z wartości przedstawionego zabezpieczenia oraz ze zdolności pożyczkowej, którą w ramach wewnętrznych procedur weryfikuje instytucja pośrednicząca.   Pytanie nr 4  Czy w ramach tych pożyczek inwestycyjnych część środków może iść na potrzeby bieżące? Co do zasady nie, ale w przypadku Produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna Wnioskodawca może do 50% wartości pożyczki przeznaczyć na inwestycje w majątek obrotowy (np. towar), a w przypadku Produktu Pożyczka Inwestycyjna - do 20% (30% dla działalności preferencyjnych).   Pytanie nr 5 Czy będzie jakaś informacja nt. pożyczek z PFR dla dużych przedsiębiorstw? Webinarium dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale szczegóły w odniesieniu do wsparcia dla dużych przedsiębiorstw dostępne są pod adresem https://pfr.pl/oferta.html?clientType=Duza-firma. Pytanie nr 6 W jaki sposób będzie rozliczane wydatkowanie pożyczki płynnościowej, czy na podstawie fv itp. czy w inny sposób? Informacje w zakresie rozliczenia przyznanego wsparcia np. w postacie instrumentu zwrotnego tj. Pożyczki dostępne są w dokumencie jakim jest Regulamin przyznawania wsparcia. W nim zawarte są szczegółowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów do rozliczenia.    Pytanie nr 7 Czy zmniejszyły się obowiązki, które leżą na żyrantach i swoich? ODPOWIEDŹ: Informacja w zakresie wymaganych dokumentów odnoszących się do zabezpieczenia znajduje się na stronie Instytucji, do której Wnioskodawca składa wniosek o pożyczkę. Informacje w zakresie wykazu dokumentów mogą się różnić, każdy Operator ma swoje dokumenty.   Webinarium z 3 czerwca 2020 r.  

Rozwijaj kompetencje z Bazą Usług Rozwojowych.
Pytania i odpowiedzi - 2 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby uzyskać refundację usługi ? W poddziałaniu 6.5 WRPO, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie siedziby bądź oddziału na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest operatorem dla firm z miasta Poznań.   Pytanie nr 2 Czy w przypadku nie wypełnienia ankiety po szkoleniu, w określonym czasie, uczestnik nie otrzyma refundacji ? W przypadku braku ankiety oceniającej, operator wzywa do uzupełnienia. Ostatecznie ocena szkolenia w Bur, musi być dokonana w celu wypłaty refundacji.   Pytanie nr 3 Czy osoba, która kiedykolwiek korzystała z programu POWER, jest wyłączona z możliwości uzyskania refundacji? Nie można finansować usługi tematycznie zbieżnej lub tożsamej, która była już finansowana z innych źródeł publicznych ( tzw. podwójne finansowanie)   Pytanie nr 4 Czy w projekcie 8.3.2 WRPO istnieje jakiś ogólnodostępny wykaz certyfikatów, które potwierdzają kwalifikacje nabytą przez osobę szkolną.  TAK. Istnieje Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.   Pytanie nr 5 Czy instytucja wydająca certyfikat musi być organem państwowym? Czy może to być organizacja prywatna? W celu zweryfikowania czy dana usługa wpisuje się w działanie 8.3.2 WRPO prosimy o kontakt bezpośrednio do Operatora projektu.   Pytanie nr 6 Czy każda usługa nawet w projekcie 6.5 WRPO musi być zakończona egzaminem ? Czy usługa może po prostu prowadzić do nabycia kompetencji, które są potwierdzone certyfikatem? W projekcie 6.5 usługa może kończyć się zdobyciem kompetencji.   Webinarium z 2 czerwca 2020 r.      

Fundusze Europejskie na start dla osób młodych.
Pytania i odpowiedzi - 27 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy w przypadku dotacji na działalność gospodarcza na terenie do 20 tys  mieszkańców, należy przedstawić dokumentację z działalności: billingi, rachunki, faktury. itp..? Każdorazowo po otrzymaniu wsparcia z FE są Państwo zobligowani, aby takowe wsparcie rozliczyć, czyli przedstawić faktury, potwierdzające wydatkowanie środków zgodnie z wydatkami, które zostały zaplanowane we wniosku. Nie muszą Państwo przedstawiać rozliczenia przychodów/ obrotów osiąganych  w przedsiębiorstwie.   Pytanie nr 2 Czy i kiedy są planowane nabory w PUP? Powiatowe Urzędy Pracy decydują o tym w jakim terminie odbędzie się u nich nabór wniosków. Każdorazowo informacja o planowanym naborze, wymaganych dokumentach, załącznikach znajduje się na stronie Urzędu.   Pytanie nr 3 Czy mogę jednocześnie starać się o dotację i pożyczkę? Tak, jednak przed podpisaniem umowy należy wybrać, z której formy wsparcia chce się skorzystać. Nie ma możliwości pozyskania wsparcia z dwóch źródeł na ten sam cel.   Pytanie nr 4 Jak długo muszę być zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna? Każdy Powiatowy Urząd Pracy wewnętrznie ustala czy wymaga konkretnego czasu pozostawania w statusie osoby bezrobotnej – zarejestrowanej. Warto zapoznać się z zapisami Regulaminu danego PUP.   Pytanie nr 5 Kiedy będzie wiadomo jakie nabory zaplanowane są na rok 2021? Co do zasady regulamin naborów na rok kolejny pojawia się do końca listopada roku bieżącego na stronie danego programu operacyjnego.   Webinarium z 27 maja 2020 r.            

Własna działalność dla osób 30+. Dotacje i pożyczki na start.
    Pytania i odpowiedzi - 20 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Dzień dobry, czy prezentacja będzie udostępniona do pobrania po webinarium? Tak, webinarium jest nagrywane i prezentacja będzie udostępniona (link) na stronie www.warp.org.pl pod kafelkiem PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wszystkim uczestnikom, którzy wysłali swoje zgłoszenie zostanie wysłany link.   Pytanie nr 2 Kiedy osoba staje się "długotrwale" bezrobotna? W myśl definicji osobą długotrwale bezrobotną jest osoba, w zależności od wieku: - młodzież (<25 lat) -osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), - dorośli (25 lat lub więcej) -osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).   Pytanie nr 3 Czy można skorzystać z dotacji z PUP lub 6.3.1 jeżeli osoba, która stara się o tę dotację skorzystała wcześniej z projektu? Osoby, które wcześniej skorzystały ze wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy nie mają możliwości ponownie z niego skorzystać, jest to pomoc jednorazowa. Natomiast w odniesieniu do projektów w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO, jeśli ktoś korzystał wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać ponownie. Oczywiście uwzględniając zapis, że przystępując do projektu dana osoba nie prowadziła działalności 12 miesięcy wstecz.   Pytanie nr 4 Czy szkolenie można korzystać z BUR? W ramach projektów z poddziałania 6.3.1 WRPO szkolenia, które będą realizowane w projekcie są obowiązkowe i organizuje je instytucja realizująca projekt. Natomiast uczestnik może również podnosić swoje kwalifikacje korzystając z dofinansowanych szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych, pamiętając o prawidłowym wyborze projektu i Operatora: - poddziałanie 8.3.2 WRPO – dla osób pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, - działanie 6.5 WRPO – dla właścicieli firm i ich pracowników.   Pytanie nr 5 Czy z obu wsparć (z PUP oraz 6.3.1) można skorzystać równolegle? Nie, osoba chcąca skorzystać ze wsparcia na rozpoczęcie działalności dokonuje wyboru w którym programie składa dokumenty, jednocześnie oświadczając, że nie korzysta równolegle z innych środków na te same cele.   Czy po skorzystaniu ze wsparć z PUP lub 6.3.1 możemy skorzystać z pożyczki wsparcie na starcie? Po uzyskaniu wsparcia z PUP lub działania 6.3.1 WRPO nie ma możliwości skorzystania z pożyczki „Wsparcie w starcie” z uwagi, iż są to również środki przeznaczona na rozpoczęcie. Należy dokonać wyboru jednego źródła wsparcia.   Pytanie nr 7 Czyli dotacja na rozpoczęcie działalności i pożyczka jednocześnie nie wchodzi w grę? Tak, nie można łączyć tych dwóch źródeł wsparcia.   Pytanie nr 8 Czy mikropożyczka może być przeznaczona na zakup pojazdu? Tak, przy czym należy pamiętać o ograniczeniach zakupu środków transportu przy działalności z PKD Transport drogowy towarów.   Pytanie nr 9 A pojazdu do ośrodka szkolenia kierowców? Odpowiedź. Tak, można zakupić.   Pytanie nr 10 Czy na zakup ziemi z przeznaczeniem budowlanym? Zakup ziemi w przypadku pożyczek jest wydatkiem kwalifikowanym.   Pytanie nr 11 Czy w przypadku Jeremie konieczne jest posiadanie w firmie min. 1 pracownika? Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE2 w Wielkopolsce skierowane są do firm z sektora MSP, w tym samozatrudnionych. Co oznacza, że nie jest wymagane posiadania w firmie zatrudnionego min. 1 pracownika.   Pytanie nr 12 Czy istniejąca spółka może kupić nieruchomość do prowadzenia hostelu za pożyczkę z Jeremie? Tak, spółka może zakupić nieruchomość w ramach środków pożyczkowych z Inicjatywy JEREMIE2.   Webinarium z 20 maja 2020 r.  

ABC Funduszy Europejskich.
Pytania i odpowiedzi - 14 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Co oznacza, że konkurs posiada rundy? Podział konkursu na rundy oznacza, że konkurs jest organizowany kilkukrotnie w danym roku. Możliwe jest, że dana runda konkursu dedykowana będzie konkretnemu wnioskodawcy np. dużym przedsiębiorcom, czy tylko sektorowi MSP   Pytanie nr 2 Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji? Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 skupiają się na konkretnych obszarach. Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu i zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami. 15 krajowych inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Każde województwo określa również własne inteligentne specjalizacje tzw. regionalne specjalizacje.   Pytanie nr 3 Czy mogę starać się o refundację wydatków, które poniosłem w związku z projektem zakończonym w 2018 roku? Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych.    Pytanie nr 4 Czy starając się o dofinansowanie na rozwój firmy, ważne jest jak długo przedsiębiorstwo funkcjonuje ? W zależności od formy wsparcia, każdorazowo w regulaminie naboru określony jest minimalny czas prowadzenia działalności.   Pytanie nr 5 Kiedy będzie wiadomo jakie nabory zaplanowane są na rok 2021? Co do zasady regulamin naborów na rok kolejny pojawia się do końca listopada roku bieżącego.   Webinarium z 14 maja 2020 r.

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wzrost kompetencji. Dofinansowane kursy/szkolenia/studia
  Pytania i odpowiedzi - 6 maja 2020 Pytanie nr 1 Na jakich zasadach mogą zapisać się na szkolenia osoby fizyczne? Muszą być gdzieś zatrudnione? Jaka umowa jest wymagana? Kiedy zaczyna się rejestracja i jakie są możliwe kwoty refundacji? Możliwe jest skorzystanie z dofinansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.3.2. Projekt skierowany jest do osób indywidualnych (zarówno pracujących jak i niezatrudnionych), w wieku aktywności zawodowej, pracujących, uczących się lub mieszkających w woj. Wielkopolskim. Procedura uzyskania dofinansowania na szkolenia wybrane z BUR jest analogiczna do procedury określonej dla projektu 6.5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od operatora, wynosi nie mniej niż 80% kosztów usługi i zależna jest od statusu na rynku pracy uczestnika projektu.   Pytanie nr 2 Czy nasza płatność za usługę może być rozbita na raty za zgodą podmiotu świadczącego usługę? Czy ma to wpływ na czas uzyskania refundacji? Płatność za szkolenie w ratach. Operator nie ingeruje w sposób płatności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W związku z powyższym, zapłata za usługę szkoleniową może zostać uiszczona w ratach, jednak całość musi być dokonana w ostatecznym terminie rozliczenia u Operatora wskazanym w regulaminie projektu tj, do 10 dni od zakończenia udziału w usłudze. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu projektu i przedłożeniu przez Wnioskodawcę (m.in.) wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających udział w usłudze rozwojowej wraz płatnościami. Jeden z operatorów wskazuje, iż, z doświadczenia można stwierdzić, że faktury zaliczkowe/płatności ratalne generują wiele błędów i wydłużają proces otrzymania refundacji, jednak ich zastosowanie jest akceptowalne w projekcie.   Pytanie nr 3 Fakturę można wystawić na całość kwoty, ale na termin. Czy można zatem wprowadzić zasadę płatność w ratach, ale z ostatnią ratą do dnia zakończenia usługi? Płatność za szkolenie w ratach. Operator nie ingeruje w sposób płatności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W związku z powyższym, zapłata za usługę szkoleniową może zostać uiszczona w ratach, jednak całość musi być dokonana w ostatecznym terminie rozliczenia u Operatora wskazanym w regulaminie projektu tj, do 10 dni od zakończenia udziału w usłudze. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu projektu i przedłożeniu przez Wnioskodawcę (m.in.) wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających udział w usłudze rozwojowej wraz płatnościami. Jeden z operatorów wskazuje, iż, z doświadczenia można stwierdzić, że faktury zaliczkowe/płatności ratalne generują wiele błędów i wydłużają proces otrzymania refundacji, jednak ich zastosowanie jest akceptowalne w projekcie.   Pytanie nr 4 Czy w aktualnym naborze WARPu można uzyskać dofinansowanie na usługę świadczoną w formie stacjonarnej? Czy takie usługi są wyłączone teraz z dofinansowania? WARP SP. Z O.O. dopuszcza możliwość składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, z uwagi, iż mogą one rozpocząć się najwcześniej w terminie 30 dni od złożenia formularza. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaka będzie decyzja w zakresie ograniczeń związanych z panującą epidemią. Regulacje dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie od momentu złożenia wniosku do dnia rozpoczęcia szkolenia. Proszę śledzić komunikaty z tym związane i dostosować organizację usługi do obowiązujących w dniu jej trwania.   Pytanie nr 5 Czyli nawet jeśli beneficjent i firma szkoleniowa akceptują ryzyko związane z wirusem to niemożliwe jest dofinansowanie usługi stacjonarnej? Dofinansowanie usługi prowadzonej w formie stacjonarnej. Informujemy, że decyzję o dopuszczeniu możliwości składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, podejmuje operator. Z uwagi, na zapisy regulaminowe niekiedy, mogą one rozpocząć się najwcześniej w terminie 30 dni od złożenia formularza. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaka będzie decyzja w zakresie ograniczeń związanych z panującą epidemią. Regulacje dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie od momentu złożenia wniosku do dnia rozpoczęcia szkolenia. Proszę śledzić komunikaty z tym związane i dostosować organizację usługi do obowiązujących w dniu jej trwania. Ostateczna decyzja zależy od Operatora i jego ustaleń z Instytucją Zarządzającą.   Pytanie nr 6 Czy Instytucja Zarządzająca potwierdziła, że inne usługi stacjonarne będą niekwalifikowalne? Informujemy, że decyzję o dopuszczeniu możliwości składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, podejmuje operator. W tym zakresie każdorazowo należy kontaktować się z Operatorem świadczącym usługę.   Pytanie nr 7 Gdzie pozyskać formularze zgłoszeniowe do programu i do kogo wysłać? Formularze zgłoszeniowe można pozyskać u operatora danego projektu. Wielu operatorów posiada Generatory wniosków, które ułatwiają przepływ zgłoszeń w obecnej sytuacji.   Pytanie nr 8 Nie zrozumiałam tych ograniczeń w Poznaniu dot. pracowników 50+ - ma być ich 30% ? 50+ w ilości 30% ogólnych osób biorących udział w projekcie zaokrąglonych w górę do pełnej liczb, czyli na 4 osoby = 1,2 = dwie osoby 50+.   Pytanie nr 9 Czy usługa rozwojowa w aktualnym naborze musi kończyć się uzyskaniem kwalifikacji? (w generatorze brak kwalifikacji przy wybranej usłudze szkoleniowej sprawia, że kafelek dot. usługi jest na czerwono i - wstępnie zakładam - nie można wysłać wniosku) Informujemy, że generator wniosku funkcjonuje we wskazanym zakresie w sposób prawidłowy. Dofinansowaniu może podlegać bowiem wyłącznie usługa, która prowadzi do zdobycia: - kwalifikacji w rozumieniu umiejętności/kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami lub - kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 przywołanej poniżej ustawy, czyli tych dla których przeprowadzono walidację i wydano certyfikat Zatem odpowiedź każdorazowo musi brzmieć „Tak”. W przypadku gdy usługa prowadzi do zdobycia kwalifikacji ujętych w ZRK, należy podać jej kod. Uczestnik usługi zostanie objęty preferencją wzrostu dofinansowania o 20% (o ile nie przekroczył maksymalnego poziomu 80% w pomocy de minimis). Informujemy, że celowo połączyliśmy pytania o kwalifikacje i kompetencje aby maksymalnie skrócić ilość pytań w generatorze. Jeżeli jednak powyższe będzie mylące i wpłyną podobne zgłoszenia postaramy się zmienić powyższe.   Pytanie nr 10 Czy w WARPIE po zgłoszeniu się na konkretną usługę i podpisaniu umowy istnieje możliwość podmiany jej na inną? (np. zmienią się potrzeby szkoleniowe firmy). Usługa szkoleniowa (wskazana z numeru) jest przedmiotem, umowy wsparcia, dane zawarte są również w formularzu zgłoszeniowym i co do zasady nie przewidujemy aneksowania umów w tym zakresie.   Pytanie nr 11 Na jaki adres mailowy wysłać pytania? Pytania prosimy kierować na adres mailowy –infoUE-pila@warp.org.pl oraz pila.fe@wielkopolskie.pl   Pytanie nr 12 Czy zgłaszając osobę przez GENERATOR WARPu musi być ona już formalnie zatrudniona - np. na umowę zlecenie, czy wystarczy, że zatrudnienie będzie obowiązywało jedynie w samym czasie trwania szkolenia? Uczestnik szkolenia/usługi musi być pracownikiem wnioskodawcy co najmniej od momentu złożenia formularza zgłoszeniowego do momentu zakończenia usługi szkoleniowej. Dodatkowo podkreślamy, że usługa rozwojowa, w której uczestnik bierze udział mam się w sposób pośredni przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa, zatem zatrudnienie pracownika powinno wiązać się z zamiarem kontynuacji zatrudnienia po odbytym szkoleniu.   Webinarium z 6 maja 2020 r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,