WEBINARIA

Kompetencje dla sektorów – ogólne założenia projektu.
Zapis webinarium - 02.06.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 02.06.2022 r. 1. Gdzie można znaleźć tematykę poszczególnych sektorów oraz listę operatorów? Informacje można znaleźć na stronie parp.gov.pl Kompetencje dla sektorów: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow Kompetencje dla sektorów 2: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-2   2. Czy są jeszcze jakieś ogólnopolskie projekty, z których można uzyskać dofinansowanie /refundację kosztów szkoleń? Z uwagi na zbyt ogólne pytanie nie możemy wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Na chwilę obecną w Wielkopolsce są realizowane projekty z Działania 6.5 BUR, oraz projekty ogólnokrajowe z Działania 2.21 POWER,  w ramach których można uzyskać dofinansowanie do szkoleń. Prosimy o kontakt z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.   3. Czy firma ubiegająca się o szkolenie zawsze musi najpierw zapłacić 100% a później ubiegać się o refundację? Czy są takie szkolenia gdzie firma ubiegająca się o szkolenie musi wpłacić tylko 20%? W ramach Bazy Usług Rozwojowych w przypadku wszystkich szkoleń  przedsiębiorca musi pokryć 100 % kosztów, żeby później móc ubiegać się o refundację. Forma refundacji dot. Województwa Wielkopolskiego.   4. Czy jak firma skorzystała już z innego projektu poprzez BUR może skorzystać z kompetencji dla sektorów? Proszę doprecyzować z jakiego projektu korzystała firma, z 6.5 to czy może z 2.21? W celu pozyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.   5. Ile osób firma może maksymalnie skierować na szkolenia? Limity są różne limity u różnych Operatorów. W celu pozyskania informacji szczegółowych zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.   6. 70 zł za godzinę - każde szkolenie ma taki limit ? Limity są różne u różnych Operatorów. W celu pozyskania informacji szczegółowych zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.   7. Czy te limity też Państwo mogą przesłać? W celu pozyskania szczegółowych informacji dot. limitów zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.   8. Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa: czy jeżeli cena osobogodziny przekracza określony w dokumentacji projektowej limit to czy nie można dofinansować takiego szkolenia? Czy liczba godzin szkolenia może być większe/mniejsza niż określona w dokumentacji? Przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. Jeżeli szkolenie przekracza limit finansowania to jest możliwość wniesienia większego wkładu własnego, a refundacja zostanie wypłacona zgodnie z określonym limitem. W celu pozyskania informacji dot. liczby godzin prosimy o kontakt z Operatorem. 

Pożyczka na kształcenie – szczegółowe informacje dotyczące wsparcia.
Zapis webinarium - 04.05.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 04.05.2022 r.   1. Jak traktuje się osobę, która ma zawieszoną działalność a jednocześnie jest pracownikiem? Zgodnie z definicją jest to osoba samozatrudniona. Osoba samozatrudniona – osoba prowadząca własną działalność gospodarczą (także zatrudniająca pracowników), w tym również zawieszoną, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie odrębnych przepisów.   2. Czy z pożyczki można skorzystać tylko na kursy/szkolenia będące w BUR, czy też kurs/szkolenie nie musi znajdować się w BUR? Nie musi. Realizatorem kształcenia może być każda Instytucja edukacyjna – podmiot będący organizatorem formy kształcenia wybranej przez Uczestnika projektu.   3. Czy można starać się o pożyczkę na szkolenie, które już się rozpoczęło? Uczestnik może wnioskować o pożyczkę na sfinansowanie: formy kształcenia rozpoczynającej się nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek lub formy kształcenia w której Uczestnik już uczestniczy, a która rozpoczęła się w okresie do trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku. W przypadku form kształcenia już rozpoczętych, na moment składania wniosku o pożyczkę forma kształcenia nie może być zakończona.

Unijne wsparcie na założenie własnej firmy – warto poznać szczegóły!
Zapis webinarium - 28.04.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 28.04.2022 r.   1. Czy w związku z pandemią nie zostały zmienione warunki, tzn. chodzi o to czy otrzymując dotację nie można na pewno nigdzie się zatrudnić w ciągu pierwszego roku? Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy oparte jest na kryteriach jakie zostały opracowane i obowiązują w danym PUP. W kryteriach/zasadach został wprowadzony zapis, iż osoba, która skorzysta ze wsparcia na rozpoczęcie działalności zobowiązuje się do nie podejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem, gdy podjęcie zatrudnienia nastąpi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Szczegółowe informacje nt. wsparcia, zasad, interpretacji zapisów udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.   2. Czy są dotacje dla osób, które nie mają statusu bezrobotnego? Osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej obecnie nie mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji na rozpoczęcie działalności, wyjątkiem mogą być osoby zameldowane na obszarze do 20 tys. mieszkańców, gdzie jest mogą funkcjonować Lokalne Grupy Działania. Jednakże, aby móc zweryfikować czy na danym obszarze działa LGD prosimy o kontakt z punktem w celu przeprowadzenia diagnozy.   3. Czy wnioski o pożyczkę można składać tylko do ośrodków zgodnie z siedzibą firmy czy można gdziekolwiek? Wnioski w ramach pożyczki „Wsparcie w starcie” oraz jeremie2 na obszarze województwa wielkopolskiego można składać do Instytucji/Operatorów prowadzących nabór wniosków. Operatorzy – Pożyczka „Wsparcie w starcie” Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Limanowska 15, 58 – 300 Wałbrzych Polska Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin Operatorzy - pożyczka jeremie2 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. – wnioski przyjmowane na listę rezerwową  

Granty na Eurogranty – sprawdź założenia konkursu, dowiedz się jak złożyć wniosek.
Zapis webinarium - 13.04.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 13.04.2022 r.   1. Co to jest Eurogrant, Studium wykonalności, jakie są dostępne programy unijne zarządzane centralnie, co to jest krajowa inteligentna specjalizacja? A) Eurogrant jest to wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby lub organizacji /przedsiębiorstwa mające za zadanie realizację określonego celu lub projektu i można je wydać tylko zgodnie z przeznaczeniem; B) Studium wykonalności – jest to formalne badanie przeprowadzone w fazie planowania projektu, które ma na celu zdefiniować prawdopodobieństwo sukcesu projektu lub osiągnięcie ustalonego rezultatu. Prawidłowo przeprowadzone studium wykonalności daje odpowiedzi na takie pytania jak: czy projekt jest wykonalny i czy istnieją ograniczenia (natury finansowej, organizacyjnej, rynkowej, prawnej), które uniemożliwiają wykonanie projektu? czy projekt będzie miał charakter długookresowy, a koszty będą pokryte dochodem z prowadzonej działalności? czy projekt jest finansowo i społecznie racjonalny; C) Dostępne programy unijne zarządzane centralnie: CEF – transport, energetyka i telekomunikacja, LIFE – ochrona środowiska i klimatu, COSME – konkurencyjność europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, HORYZONT 2020 – badania naukowe i innowacyjne, ERASMUS+ - zagraniczne studia, staże i wolontariat, EFIS – infrastruktura i innowacje; D) Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz zwiększeniu wartości dodanej gospodarki i podniesie jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej.  Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest odpowiedzią na poszukiwanie nowych, zrównoważonych koncepcji wzrostu, stanowi odejście od modelu poszukiwania rynków prowadzących do konkurencyjności i wkraczanie na nie, skłania ku identyfikacji własnych zasobów i wykorzystania ich mocnych stron w tworzeniu wyższej wartości dodanej. Link do strony: https://smart.gov.pl/pl/    

Inicjatywa jeremie2 – sprawdź, jakie wsparcie oferuje wielkopolskim przedsiębiorcom!
Zapis webinarium - 07.04.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 07.04.2022 r.   1. Co to znaczy podmioty dotknięte skutkami covid? Jakie są wtedy wymogi poziom spadku przychodu? Czy można pożyczkę przeznaczyć na cele obrotowe, a nie na inwestycje? Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Ostatecznego Odbiorcy, w tym jego kapitału obrotowego, wyłącznie w przypadku Odbiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 – w celu zachowania płynności finansowej lub kontynuacji działalności ich przedsiębiorstwa. Pośrednik w ramach dokumentów aplikacyjnych nie wymaga wykazania poziomu spadku przychodu, w dokumentach przedsiębiorca zobowiązany jest do wskazania faktycznego stanu dotknięcia firmy skutkami pandemii COVID-19. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na cel obrotowy.   2. W jakim funduszu w Wielkopolsce można znaleźć tę pożyczkę ? Wykaz Instytucji udzielających pożyczki w województwie wielkopolskim: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/mala-pozyczka-inwestycyjna-76/ Na chwilę obecną wnioski o pożyczkę na listę rezerwową przyjmuje Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. Pozostali pośrednicy mają nabory zawieszone.   3. Czy mają Państwo informację czy będą dodatkowe środki przeznaczone na to finansowanie? Prosimy o kontakt z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie z pośrednikami.   4. Czy mają Państwo informację jaka jest alokacja w TISE na pożyczkę płynnościową? Niestety alokacja nie została podana na stronie www.tise.pl. W związku z powyższym pytanie prosimy skierować do Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.  

Prowadzisz rodzinną firmę? Ten projekt jest dla Ciebie!
Zapis webinarium - 31.03.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 31.03.2022 r. Odpowiedzi na pytania udzielone w porozumieniu z Operatorem projektu na woj. wielkopolskie - DGA S.A. 1. W jakim przedziale czasowym odbywa się te 75 godzin? Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, udział firmy rodzinnej w projekcie nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy. Udział firm rodzinnych, które przystąpiły do projektu trwał najczęściej do 2 miesięcy. W tym przedziale czasowym Nestor/Sukcesor umawiali spotkania z Doradcą z założeniem, że pula 75 godzin doradczych to również praca własna Doradcy.    2. Realnie - jak długi jest okres realizacji? Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, udział firmy rodzinnej w projekcie nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy. Udział firm rodzinnych, które przystąpiły do projektu trwał najczęściej do 2 miesięcy. W tym przedziale czasowym Nestor/Sukcesor umawiali spotkania z Doradcą z założeniem, że pula 75 godzin doradczych to również praca własna Doradcy.    3. Reasumując jakie koszty musi ponieść firma? Jaką kwotę? Wkład własny finansowy Beneficjenta pomocy wynosi: 1.899,34 zł netto + 23% VAT. Beneficjent pomocy jest również zobowiązany zapłacić 23% VAT (kwota 3931,63 zł) od otrzymanego dofinansowania.   4. Czy są jakieś wykluczenia, np. dotyczące firm z sektora rolnictwo? Firma ubiegająca się o udział w projekcie musi posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W celu weryfikacji czy dany podmiot kwalifikuje się do wsparcia, Operator – firma DGA S.A. prosi o kontakt indywidualny.

Kompetencje dla sektorów – poznaj ogólne założenia projektu.
Zapis webinarium - 30.03.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 30.03.2022 r.   1. Czy dofinansowanie do Mikro też jest na poziomie 80%? Tak.   2. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza kwalifikuje się do pozyskania wsparcia w zakresie szkoleń? Tak.   3. Czy istnieje szansa na wykorzystanie dofinansowania na szkolenia, które nie są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych? Mamy specyficzne potrzeby szkoleniowe i tak, na przykład w planie szkoleń na bieżący rok uwzględniliśmy: uprawnienia SEP – eksploatacja i dozór (grupa 2 i 3) – 4 os. zgrzewanie rurociągów – 5 os. obsługa samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji – 2 os. maszynista/operator oczyszczalni – 6 os. obsługa pilarek/pił spalinowych – 4 os. operator wózków typu melex/telex – 1 os. obsługa pogrzebów – 3 os. szkolenia finansowo-księgowe branżowe skierowane do spółek komunalnych kilka innych specjalistycznych branżowych, które nie są dostępne w BUR. Tematyka szkoleń w ramach danych sektorów została określona. Jeśli firma jest zainteresowana pozyskaniem wsparcia na szkolenia dla swoich pracowników może również skorzystać z dofinansowania w ramach działania 6.5 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lub za pośrednictwem Pożyczek na Kształcenie (działanie 1.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W ramach Bazy Usług Rozwojowych można również złożyć zapotrzebowanie na szkolenie/kurs którego w niej nie ma.  

Akademia Menadżera MŚP – szkolenia i doradztwo!
Zapis webinarium - 16.03.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 16.03.2022   1. Czy skorzystanie z innych obszarów niż transformacja cyfrowa (oczywiście zgodnych z diagnozą potrzeb) nie będzie już możliwa? Nie, jest możliwość skorzystania z innych obszarów aniżeli transformacja cyfrowa. W tym calu należałoby się zapoznać z wachlarzem oferty możliwości jakie oferuje działanie 2.21 POWER. Informacje w tym zakresie wskazane są na stronie PARP www.parp.gov.pl lub można wejść bezpośrednio we wskazany link: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss?category=4   2. Czy jeżeli Przedsiębiorstwo brało udział w Akademii Menadżera 1 lub 2 czy teraz może skorzystać z tego projektu cyfryzacji Akademii Menadżera? Jeżeli tak to czy musi być przygotowana nowa diagnoza? Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (powinna zostać przeprowadzona tylko jeśli przedsiębiorstwo nie posiada strategii/planu rozwoju albo doradca uzna, iż istniejąca strategia/plan przedsiębiorstwa jest niewystarczająca. W zakresie wskazanym w dokumentach do każdego rodzaju wsparcia jest wykaz minimalnego zakresu analizy potrzeb rozwojowych, z uwagi na różne zakresy może ona się różnić. Każdorazowo należałoby skierować zapytanie do Operatora czy ta, którą już firma posiada będzie wystarczająca.   3. Czy można ubiegać się o dofinansowanie u tylko jednego operatora czy można u kilku? O wsparcie można ubiegać się tylko u jednego Operatora.   4. Czy będzie można otrzymać prezentację? Prezentacja zostanie przesłana na adresy e-mail uczestników, wpisane w zgłoszeniach na webinarium.  

ABC Formularza rekrutacyjnego – dotacja na start.
Zapis webinarium - 17.02.2022 r. Pytania i odpowiedzi z webinarium - 17.02.2022 r.   1. Jaki jest termin naboru w projekcie? Rekrutacja formularzy odbędzie się w terminie 21.02.2022-04.03.2022 r. Jednakże proszę mieć na uwadze zapis z regulaminu tj. "W procesie naboru Beneficjent przyjmie formularze od 320 osób, w tym od 176 kobiet i 144 mężczyzn. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: - liczba formularzy złożonych przez kobiety osiągnie planowany limit 176 – wówczas zawieszony zostanie nabór kobiet, nadal prowadzony będzie nabór mężczyzn (aż do osiągnięcia zakładanego limitu 144 osób) lub, - liczba formularzy złożonych przez mężczyzn osiągnie planowany limit 144 – wówczas zawieszony zostanie nabór mężczyzn, nadal prowadzony będzie nabór kobiet (aż do osiągnięcia zakładanego limitu 176 osób) lub., - łączna liczba złożonych formularzy przekroczy 320 (zgodnie z przyjętymi limitami 176 kobiet, 144 mężczyzn)."   2. Czy w trakcie prowadzenia działalności można zmieniać/dodawać PKD? Nie, wpisane w rejestracji działalności numery PKD muszą obowiązywać przez czas trwania 12 miesięcy. Po tym czasie można dopisać kolejne numery PKD.   3. Czy kwotę dofinansowania muszę wydatkować zaraz na początku realizacji projektu? Czy część wydatków mogę zostawić na późniejsze miesiące? Czy rozliczam dofinansowanie fakturami/rachunkami czy też oświadczeniem? (ryczałtem) Instytucja prowadząca projekt na etapie szkoleń wskaże termin wydatkowania środków z dotacji inwestycyjnej.   4. Czy wsparcie pomostowe mogę wydatkować na najem auta? Tak.   5. Czy do formularza rekrutacyjnego w przypadku osoby z umową o pracę, trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach współmałżonka? Zadane pytanie można rozumieć dwojako: a) w przypadku osoby pracującej, która przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia – należy do formularza dołączyć ksero umowy tylko wnioskodawcy, b) w przypadku osoby pracującej ubogiej, gdzie wynagrodzenie jest mniejsze lub równe minimalnemu wynagrodzeniu należy wybrać jeden z wariantów: albo kopia umowy wnioskodawcy, albo kopia umowy wnioskodawcy wraz z zaświadczeniem o dochodach współmałżonka. Definicja: Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).   6. Dlaczego to tak długo trwa? Czy nie można by np. w marcu już oceniać biznes plany? Projekty w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość prócz części finansowej udzielanej uczestnikom na założenie działalności obejmują również cześć szkoleniową.   7. Czy mogę prowadzić działalność i być na etacie? Nie.   8. Czy doradca pomaga w stworzeniu biznesplanu? Nie.   9. Czy ten kto nie mieści się w grupie docelowej nie może otrzymać wsparcia? Tak, w projekcie mogą wziąć udział tylko osoby spełniające kryteria grupy docelowej.   10. Czy osoba bezrobotna może mieć wykształcenie wyższe? Tak.   11. Czy osoba pracująca, otrzymująca najniższe wynagrodzenie, ale posiadająca umowę na czas nieokreślony kwalifikuje się do wsparcia? Tak, kwalifikuje się jako osoba uboga pracująca.   12. Co się stanie jak po szkoleniach uczestnik zrezygnuje? Jeżeli rezygnacja nastąpi w trakcie trwania wsparcia szkoleniowego, do projektu wejdzie osoba z listy rezerwowej.   13. Na umowie zlecenie nie mam podanej ilości h w miesiącu - jest to zmienne. W jaki sposób obliczyć dochód? W takim przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający dochód jaki został osiągnięty w miesiącu styczniu.   14. W jaki sposób należy dokumentować wymagany wkład własny (242 zł). Wkład własny rozliczany jest miesięcznie np. poprzez przedstawienie FV.   15. Czy można ten wkład własny wnieść jednorazowo? Nie, wkład własny rozliczany jest miesięcznie.   16. Czy formularz może złożyć np. osoba z rodziny? Czy musi być to osobiste złożenie? Tak.   17. Jaki dokument przedstawić, jeżeli oprócz umowy o pracę na 1/4 etatu osiąga się także przychody z tytułu najmu lokalu (najem w formie indywidualnego rozliczenia 8,5%) Kwestie dotyczące osiągania przychodu z tytułu najmu prywatnego zostały skierowane przez Instytucje prowadzące projekt do Banku Gospodarstwa Krajowe, obecnie oczekują na przesłanie interpretacji tej kwestii.   18. Czy zaświadczenie z ZUS, musi być na tym wydruku od Państwa? Czy może być takie na którym ZUS wystawi? Do formularza załącza się zaświadczenie wydane przez ZUS.   19. Czy zgłoszenie i załączniki może zostać wysłane mailem Nie.   20. Czy osiąganie przychodów z najmu prywatnego lokalu nie dyskwalifikuje z udziału w projekcie? Kwestie dotyczące osiągania przychodu z tytułu najmu prywatnego zostały skierowane przez Instytucje prowadzące projekt do Banku Gospodarstwa Krajowe, obecnie oczekują na przesłanie interpretacji tej kwestii.   21. Czy osoba studiująca, pracująca na um. zlecenia, mająca 26 lat może otrzymać dotację? Bo chyba mi coś umknęło. Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia.   22. Czy należy dołączyć do wniosku dokumentu potwierdzające status osoby długotrwale bezrobotną? Czy ten status upoważnia do dodatkowych punktów? Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie tj. osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Status osoby długotrwale bezrobotnej nie upoważnia do uzyskania dodatkowych punktów.   23. Osoba 50 lat i więcej, rocznikowo? Odpowiednie parametry należy zaznaczyć w formularzu rekrutacyjnym.   24. Osoba uboga pracująca: w przypadku odpowiedzi „TAK” konieczne jest spełnienie b) zaświadczenia o dochodach członków rodziny w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc przystąpienia do projektu. Jakie dochody należy uwzględnić - czy np. zasiłek rodzinny, 500+, dodatek osłonowy należy udokumentować? Wskazana kwestia jest weryfikowana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przez Instytucję prowadzącą projekt.   25. Dzień dobry, czy kod 64-830 to rejon wiejski czy miejski? Weryfikacja obszaru tj. miejski / wiejski można zbadać za pomocą wyszukiwarki Identyfikatora gminy Link: https://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/wyszukiwanie/wyszukiwanie.aspx?contrast=default Po wybraniu odpowiednich parametrów zostanie wskazane czy dana miejscowość to obszar miejski czy wiejski.   26. Czy osoba uboga pracująca musi wykazać się również zaświadczeniem o zarobkach członków rodziny? Czy wystarczy umowa o pracę osoby składającej wniosek i jej zaświadczenie o zarobkach? Wystarczy umowa o pracę.   27. Czy należy wpisać wszystkie kody PKD? czy dokładnie te same kody należy podać przy zakładaniu działalności? Czy np. będzie można jeszcze jakieś dodać przy zakładaniu działalności a nie były wpisane w formularzu? Formularz rekrutacyjny powinien być spójny z biznes planem, który będzie składany do oceny. Zatem nie powinny być w nim dokonywane duże zmiany z uwagi na przeprowadzoną ocenę i uzyskane punkty.   28. Jakie PKD mają najwyższe punktację? Dodatkowe punkty otrzymuje się za PKD w zakresie Inteligentnych specjalizacji oraz OZE.   29. Czy można zatrudnić osobę? Tak.   30. Czy w pkt 3 (planowane wydatki) - wpisujemy również już posiadany sprzęt i jego wycenę? Nie, w tym punkcie wpisujemy tylko planowane wydatki.   31. Czy do wydatków sfinansowanych z dotacji zalicza się towar zakupiony do dalszej sprzedaży? Nie, środki z dotacji inwestycyjnej mogą być przeznaczone na zakupy środków trwałych. Towar może być zakupiony ze wsparcia pomostowego.   32. Czy opis konkurencji w pkt 5 - może pomóc doradca? Na etapie przygotowywania formularza rekrutacyjnego instytucja nie świadczy tego typu wsparcia.   33. Czy informacja "smart specialisation" to wg załącznika również Komunikacja 59: działalność z wiązana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych? Na slajdach została wskazana informacja jaka jest zawarta w załączniku nr 6 do regulaminu projektu.Link: https://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/02/Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji_branze-smart-i-o-najwiekszym-potencjale.pdf   34. Czym różni się punkt 2 od 7 formularza? W punkcie 2 odnosimy się do kwalifikacji i umiejętności odnoszących się do planowanej działalności gospodarczej, natomiast pkt. 7 obejmuje informacje w zakresie naszej osoby tj. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje itp.   35. Czy smart specialisation to również np. nagrywanie warsztatów, szkoleń i udostępnianie ich w mediach społecznościowych czy youtube? Jeśli numery PKD obejmujący wskazany w pytaniu zakres znajduje odniesienie w załączniku nr 6 do Regulaminu projektu – to tak.   36. Czy w pkt 6 naprawdę trzeba opisać wykonane szkolenia? Przecież opisujemy to już w "posiadanych kwalifikacjach"? W każdym punkcie Formularza rekrutacyjnego znajdują się na szarych polach podpowiedzi co powinno być ujęte we wskazanym punkcie.   37. Proszę o wskazanie różnicy co należy opisać w punkcie 2 a co w punkcie 7? W punkcie 2 odnosimy się do kwalifikacji i umiejętności odnoszących się do planowanej działalności gospodarczej, natomiast pkt. 7 obejmuje informacje w zakresie naszej osoby tj. doświadczenie zawodowe, kwalifikacje itp.   38. Jeśli siedziba ma znajdować się w województwie wielkopolskim, to czy kandydata nie przekreśla fakt, iż chce działać w przyszłości na rynku globalnym? Nie, zakres świadczenia usług uzależniony jest branży planowanej do otwarcia działalności.   39. Ile jest czasu na wydatkowanie 23 tys.? Instytucja prowadząca projekt na etapie szkoleń wskaże termin wydatkowania środków z dotacji inwestycyjnej.   40. Czy dotacja może być przeznaczona np. na zakup lub leasing auta jeśli działalność jest z dojazdem do klienta? Dotacja inwestycyjna może być przeznaczona w uzasadnionych przypadkach na zakup samochodu. Leasing będzie opłacany ze środków wsparcia pomostowego.   41. Jak dokumentuje się wydatki dotacji? Informacje w zakresie dokumentów rozliczeniowych zostaną przekazane na etapie szkoleń będą to. np. FV.   42. Czy działalność mobilna - pozyskiwanie klientów w całej Polsce - a siedziba w Poznaniu, jest ok? Głównym założeniem projektu jest rozpoczęcie i prowadzenie (siedziba) działalności na terenie woj. wielkopolskiego.   43. To do jakiej osoby to przekazać / do Państwa? może wcześniej powinien być dedykowany doradca? Jako pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich świadczymy usługi informacyjne nie doradcze.   44. Czy można przeznaczyć dotację na wydatki inne niż w biznesplanie? Jeśli nie, to co ze środkami, które nie zostaną wykorzystane np. bo ceny wzrosły zbyt mocno i nie stać nas na jakiś zakup? Na etapie biznes planu będzie możliwość zaktualizowania zaplanowanych wydatków w swoim projekcie.   45. Czy wydatkiem 242 zł miesięcznie jako wkład własny może być rachunek za paliwo w przypadku działalności mobilnej? Tak.   46. Z jakiego działania można otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy? Zakup środka trwałego. czy będzie taki program w tym roku? Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Punktu w celu pozyskania informacji na rozwój firmy. W tym celu jest niezbędne przeprowadzenie diagnozy, aby móc wskazać możliwości wsparcia.   47. Czy zakupione środki trwale muszą być nowe, czy mogą być używane? Mogą być używane.   48. Czy mogę dotacje przeznaczyć na zakup dostępów do platform edukacyjnych? Wskazana kwestia jest weryfikowana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.   49. Kiedy otrzymamy odpowiedzi na dzisiejsze pytania? Z uwagi na rozpoczęcie rekrutacji w dniu 21.02.2022 r. odpowiedzi zostaną przesłane dziś.   50. Czy mogę skorzystać z programu, gdy korzystałam z dofinansowania na szkolenia z BUR jako osoba bezrobotna? Tak.   51. Na co mogą być wydane środki z wkładu własnego, czyli te 200 zł/m-c czy na środki trwałe. Wkład własny może być wydatkowany np. na zakup paliwa, zakup środków obrotowych itp.  

Podnieś swoje kompetencje. Zdobądź środki na szkolenie dla osób fizycznych.
Zapis webinarium - 16.02.2022 r. Pytania i odpowiedzi - webinarium 16.02.2022 r.   1. Czy najpierw otrzymam potwierdzenie, że szkolenie zostanie mi zrefundowane, zanim poniosę jego koszt? Tak, przed zapisaniem się na szkolenie zostaje podpisana umowa z Operatorem, który nadaje numer ID oraz udziela promesę.   2. Czyli osoby z Konina nie mają szans na uzyskanie dofinansowania? Operator na subregion koniński nabór wniosków ma zamknięty. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktu w celu uzyskania informacji o innych możliwość finansowania podnoszenia kwalifikacji.   3. Czy osoby z Poznania mogą wnioskować o wsparcie? Operator na Miasto Poznań (SEKA) nie prowadzi naboru, od dnia 12 stycznia rekrutacja do projektu zostaje zawieszona do odwołania.Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktu w celu uzyskania informacji o innych możliwość finansowania podnoszenia kwalifikacji.   4. Czy finansowanie szkoleń poprzez DGA/WARP, dotyczy tylko powiatu poznańskiego czy miasta Poznań również? Obszar działania  Operatorów projektu to subregion poznański bez Miasta Poznań.   5. Czy osoba, która nie jest z wymienionego powiatu może starać się o to dofinansowanie? Nie, o wsparcie u danego operatora może aplikować tylko osoba, która na tym obszarze uczy się, pracuje lub mieszka.   6. Czy można zapisać się na kurs, którego aktualnie nie ma w bazie? Nie, można złożyć zapotrzebowanie na taki kurs. Możliwość stworzenia zapotrzebowanie na usługi powstała z myślą o Użytkownikach lub Przedsiębiorstwach, którzy nie znaleźli usług rozwojowych spełniających ich potrzeby i wymagania. W boxie bocznym, w zakładce „Zapotrzebowanie na usługi” znajduje się przycisk akcji „Zgłoś zapotrzebowanie”, który po kliknięciu będzie przenosił do formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę. Formularz wzór – link, str. 25 - https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf . Zapotrzebowanie jest widoczne na liście zapotrzebowań od razu po opublikowaniu i otrzymuje numer nadany przez system. Usługobiorca może usunąć dodane przez siebie zapotrzebowania w dowolnym momencie. Lista zapotrzebowań widoczna dostępna dla Dostawców usług, którzy mogą zapoznać się z każdym opisem i nawiązać kontakt z Użytkownikiem, który go utworzył. Umożliwia to przycisk „Odpowiedz” widniejący na widoku podglądu Zapotrzebowania.

Weź sprawy w swoje ręce i zabiegaj o DOTACJĘ NA START.
Zapis webinarium - 10.02.2022 r.   Pytania i odpowiedzi - webinarium  10.02.2022 r.   Szanowni Państwo, informujemy, że poniższe odpowiedzi udzielone są na podstawie dokumentacji upublicznionej przez Beneficjenta (tj. FRIPWW S.A. i DGA S.A.) oraz po konsultacjach z Beneficjentem (tj. FRIPWW S.A.)   1. Czy do branży w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation ) wpisują się mini kursy on line oraz podcasty? Uzależnione jest to od kodu PKD. Proszę o zapoznanie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu rekrutacji.   2. Czy jeśli ktoś pracuje obecnie na umowę zlecenie to może składać wniosek? Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.   3. Czy w momencie otrzymania dotacji, mogę dalej pozostawać w zatrudnieniu w ramach umowy o pracę? Czy jednak muszę zwolnić się? Tak, osoby pracujące, które otrzymają decyzję o przyznaniu dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej, będą zobowiązane do zrezygnowania z dotychczasowej pracy. Planuje się, iż nastąpi to we wrześniu/październiku 2022 r.   4. Czy jest wymagany stopień wykształcenia? Nie. Jednakże proszę pamiętać, że weryfikowane będzie posiadane doświadczenie i wykształcenie w kontekście rodzaju działalności jaka ma być założona.   5. Czyli wsparcie pomostowe nie jest przyznane automatycznie z dotacją? Można dostać dotacje bez wsparcia pomostowego? Uczestnik projektu składa zarówno wniosek o przyznanie dotacji jak i wsparcia pomostowego.   6. Czy można otrzymać wsparcie pomostowe bez dotacji? Nie.   7. Czy w tym samym dniu zrejestrowania się jako bezrobotny mogę złożyć formularz rekrutacyjny? przykładowo na dzień 21.02? Tak.   8. Co z umową na zlecenie? Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.   9. Czy dokumenty trzeba dostarczyć osobiście do punktu? Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników §2 pkt 7 formularze rekrutacyjne składane są osobiście (jedna osoba składa jeden komplet dokumentów rekrutacyjnych) do siedziby FRIPWW S.A. lub siedziby DGA S.A. (można złożyć tylko u jednego z Partnerów) lub za pośrednictwem  poczty/firmy kurierskiej lub w godzinach wynikających z § 2 ust. 5 ww Regulaminu. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta lub Partnera. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje poświadczenie wpływu opatrzone datą i godziną przyjęcia. Dokumenty dostarczane przez pocztę/firmę kurierską, wpisywane są w rejestr składanych dokumentów według kolejności osób oczekujących na miejscu tj. w siedzibie FRIPWW SA lub siedzibie DGA S.A. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.   10. Czy założona działalność może opierać się w 80% na współpracy z jedną firmą? Tak.   11. Jestem na urlopie wychowawczym, który się kończy, czy również mogę skorzystać z dotacji? Tak. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym zaliczamy do osób biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo należą do grupy docelowej projektu.   12. Na co może być przeznaczone wsparcie pomostowe? Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej – przeznaczone na stałe koszty miesięczne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym: ZUS; usługi: księgowe, prawne, promocyjne, telekomunikacyjne; najem; szkolenia, kursy; wynagrodzenia wraz ze składkami zatrudnionych pracowników. Wsparcie pomostowe – podlega bieżącemu rozliczaniu. Uczestnik projektu przedstawia co miesiąc zestawienie dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego wraz dowodami księgowymi (faktury, rachunki, umowy itp.) oraz potwierdzeniami zapłaty.   13. Co jeśli w jednym miesiącu nie wykorzystam 70% pomostowego czy tracę już na zawsze czy tylko na kolejny miesiąc? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż wsparcie pomostowe trzeba będzie rozliczyć min. 70% w kolejnym miesiącu, aby otrzymać w kolejnym miesiącu wsparcie.   14. Czy jeżeli w dniu składania wniosków jestem os. bezrobotną, ale później podejmę zatrudnienie to odpadam z udziału w projekcie? Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności. Zachęcamy do konsultacji każdego takiego przypadku z Beneficjentem.   15. Czy będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym można złożyć wniosek? W tej sprawie Wnioskodawca FRiPWW czeka na odpowiedź z Instytucji Zarządzającej.   16. Zakładam obecnie, że spełniam warunku na Działalność z zakresu OZE. Co w przypadku gdy jednak dochody osiągane z złożonej działalności nie osiągną poziomu zakładanego w kryteriach dotyczących spełnienia warunku na OZE ? Jeśli to jest główne PKD, to większość dochodów musi dotyczyć działalności z zakresu OZE.   17. Czy jeśli zostanę zakwalifikowana do projektu to w trakcie jego trwania mogę podjąć dodatkowo prace? W okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie możliwości podejmowania dodatkowej pracy.   18. Czy dotacje można przeznaczyć na zakup używanego samochodu osobowego? Tak, jednak w uzasadnieniu zakupu samochodu musi być przedstawiona potrzeba posiadania auta w zakładanej działalności. Działalność nie może być powiązana w żaden sposób z transportem.   19. Na czym polega zabezpieczenie? Każdy z Uczestników będzie podpisywał weksel in blanco na całość, czyli na dotację oraz wsparcie pomostowe. Będzie również druga dodatkowa forma wniesienia zabezpieczenia. Możliwe formy: poręczenie według prawa cywilnego – poręczycielem może być co najmniej 1 osoba, przewłaszczenie rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie, hipoteka, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji, fundusz poręczeń. Natomiast te kwestie pozostają do ostatecznego potwierdzenia przez Beneficjenta (tj. FRIPWW S.A. i DGA S.A.) – szczegóły znajdą się w regulaminie przyznawania środków finansowych, który zostanie opublikowany na stronie projektu www.samozatrudnienie.eu   20. Czy kwota dofinansowania 23 000 zł musi być cała wydana na starcie działalności? Tak   21. Czy można wydać to dofinansowanie w ciągu 12 m-c? Niestety nie. Będzie określony czas podany przez Wnioskodawcę na wydatkowanie środków.  

Dotacje na start 30+. Poznaj szczegóły projektu Samozatrudnienie – pomysłem na życie.
Zapis webinarium – 02.02.2022 r.   Pytania i odpowiedzi z webinarium – 02.02.2022 r.   1. Czy przewidywane są analogiczne dotacje dla osób poniżej 30 tego roku życia? Środki na rozpoczęcie działalności dla osób w wieku poniżej 30 roku życia można pozyskać w ramach środków: Powiatowego Urzędu Pracy – warunek os. bezrobotna, Lokalnych Grupa Działania – warunek miejsce zameldowania i działania Lokalne Grupy Działania obszar do 20 tys. mieszkańców, pożyczki zwrotne.   2. Czy ocena przez Komisję Rekrutacyjną będzie przebiegać tak jak w roku poprzednim? Projekt pn. „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” prowadzony jest przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w partnerstwie z firmą DGA SA. W poprzednim roku tj. 2021 projekt dotacyjny był prowadzony przez inną Instytucję. Wszelkie informacje w zakresie przebiegu oceny można znaleźć w dokumentach na stronie www.samozatrudnienie.eu   3. Obecnie termin składania formularzy podany na stronie www samozatrudnienie to 21.02 z zastrzeżeniem, że ten termin może się zmienić. Czy ta zmiana może być na wcześniejszy termin? Czy tylko na późniejszy? Kiedy zostanie podany ostateczny termin? Pytam dlatego, że nie chciałabym zostać zaskoczona, że za którymś razem sprawdzę termin składania formularza i okaże się, że był on "wczoraj". Na stronie www.samozatrudnienie.eu wcześniej widniał termin rekrutacji od 14.02., teraz jest to termin późniejszy. Przesunięcie rekrutacji ewentualnie może być w dół, czyli później. Wszelkie szczegóły i zmiany na bieżąco Instytucje realizujące projekt będą zamieszczać na stronie. Obecnie proszę być przygotowanym na rozpoczęcie rekrutacji w terminie do 21.02.2022 r.   4. Czy wcześniejsze prowadzenie działalności wyklucza udział w projekcie? Jaki jest okres karencji po zakończeniu działalności? Ze wsparcia wyłączone są osoby, które: a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, niezależnie od zaistnienia dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić datę faktycznego uruchomienia działalności gospodarczej; b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS lub innych równoważnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; oznacza to, że przystępując do projektu należy oświadczyć, że 12 miesięcy przed uczestnik nie prowadził działalności.   5. Czy jeśli ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę na najniższej krajowej to czy musi dołączyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach męża? Czy tylko swoją umowę o pracę i swoje zaświadczenie. Osoby pracujące muszą dostarczyć umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (dokument musi obowiązywać na dzień złożenie formularza rekrutacyjnego, jednak wynagrodzenie weryfikowane jest w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego).   6. Czy warunkiem uczestnictwa w projekcie jest rezygnacja z dotychczasowej pracy na etacie, szczególnie w przypadku pracy na 1/2 etatu? Nie, aby móc przystąpić do projektu musi nastąpić przez Wnioskodawcę spełnienie warunków wejścia tj. należność do grupy docelowej: osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu), imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby ubogie pracujące, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach).   7. Czy dotacja jest skierowana również dla osób pracujących, której dochód przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, ale jest zatrudniona na umowę terminową, która kończy się w październiku 2022 r.? Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.   8. Czy z programu może skorzystać osoba, której kończy się zatrudnienie 03/2022 (dochody powyżej 120%)? Warunkiem przynależności do projektu przez osoby pracujące jest spełnienie warunku tj. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). Jeśli wynagrodzenie jest wyższe aniżeli 120% dana osoba nie spełnia warunków grupy docelowej.   9. Czyli cały proces starania się o dofinansowanie trwa od lutego do lipca/sierpnia? dobrze rozumiem? Zgodnie z harmonogramem na stronie www.samozatrudnienie.eu informacja o przyznaniu środków nastąpi na przełomie września/października 2022 r. Link: http://samozatrudnienie.eu/rekrutacja/   10. Czyli w przypadku osoby bezrobotnej, która w lutym 2022 r. rozpocznie udział w projekcie, wsparcie zostanie przyznane dopiero w październiku 2022 roku? Przecież to 8 miesięcy bez środków. Umowy krótkotrwałe umożliwiające udział w projekcie to jednocześnie konieczność wyrejestrowania z PUP, co oznacza brak ubezpieczenia zdrowotnego. Czy pokazany tu dziś harmonogram jest ostateczny? Tak.   11. Czy osoba, która posiada umowę o pracę na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem wystarczy, że przedstawi umowę, która została podpisana 8 miesięcy wcześniej czy musi przedłożyć jakieś dodatkowe potwierdzenia? Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.   12. Czy warto teraz przygotowywać formularz czy będzie jeszcze zmiana? Obecnie na stronie widnieje formularz rekrutacyjny w wersji poglądowej, ostateczny zostanie zamieszczony, gdy Instytucja Zarządzająca zaakceptuje dokumenty. Obecnie można przygotowywać ten formularz, który jest na stronie a w sytuacji umieszczenia wersji ostatecznej przenieść informacje do aktualnego dokumentu.   13. Czy dobrze zrozumiałam, że maksymalne wykształcenie osoby składającej wniosek to średnie? Tak, w przypadku osoby, która będzie zaznaczała w formularzu, że jest osobą o niskich kwalifikacjach. W ramach tej kategorii osoby o niskich kwalifikacjach to osoby o maksymalnym wykształceniu na poziomie średnim. Oczywiście w projekcie mogą wziąć udział osoby z innym poziomem wykształcenia. Ta informacja dotyczyła wyłącznie informacji przy omawianiu definicji osób o niskich kwalifikacjach.   14. Czy są jakieś znaczące różnice w samym procesie rekrutacyjnym pomiędzy tym naborem a tym przeprowadzonym w zeszłym roku przez WARP? Znaczącą różnicą jest obecnie, że rekrutacja będzie prowadzona tylko jednokrotnie. W zeszłym roku WARP prowadził rekrutację w 2 turach.   15. Czy w opisie planowanej nowej działalności może się pojawić kilka numerów PKD, czy musi to być tylko jeden kierunek działalności? Tak, może być kilka.   16. Czy dofinansowanie może zostać przeznaczone również na środki bieżące? Szczegółowe informacje w zakresie przeznaczenia środków będą wskazane przez Instytucje na etapie szkoleń.   17. Rozumiem, że osoby, które brały udział w rekrutacji w zeszłym roku, prowadzoną przez WARP, nie są wykluczone z wzięcia udziału w tej rekrutacji, prawda? Takie osoby nie są wykluczone. Mogą w obecnym projekcie złożyć formularz rekrutacyjny.   18. Czy pomostowe może być przeznaczone na szkolenia kursy? Szczegółowe informacje w zakresie przeznaczenia środków będą wskazane przez Instytucje na etapie szkoleń.   19. Czy dochód na osobę w rodzinie ma wpływ na udział w projekcie? Tylko w sytuacji, gdy rozpatrujemy udział w projekcie jako osoba uboga pracująca.   20. Czy w ciągu 12 miesięcy prowadzenia działalności istnieje możliwość uzyskiwania wynagrodzenia również z innego źródła, niezwiązanego z charakterem prowadzonej działalności? Należy skierować pytanie do Instytucji prowadzących projekt, czy dopuszczają takową możliwość po uruchomieniu działalności przez uczestników.   21. Formularz należy złożyć w Poznaniu, a spotkania i szkolenia będą się odbywały również tam, czy w Kaliszu, Pile? Szkolenia odbywały się będą online? Szczegółowe informacje w tym zakresie będą udzielać pracownicy Instytucji realizujące projekt.   22. Czy jeśli mąż prowadzi w tym samym zakresie firmę, ale chce zrezygnować z jednej gałęzi przedsiębiorstwa i ja ją przejmę równocześnie rozwijając ją to jako żona mogę ubiegać się o dotacje? Projekt skierowany jest do osób chcących rozpocząć własną działalność. W dokumentach zgłoszeniowych opisuje Pani informacje nt. planowanej działalności gospodarczej. Jednakże proszę zwrócić uwagę na etap II rekrutacji tj. predyspozycję i kwalifikacje do prowadzenia działania w rozmowie z doradcą zawodowym.   23. Co to są branże smart? To sekcje PKD przyporządkowane do obszarów Inteligentnych Specjalizacji. Na stronie www.samozatrudnienie.eu w zakładce dokumenty – dokumenty rekrutacyjne znajduje się wykaz tych numerów PKD. Link: http://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-rekrutacji-uczestnikow_Wykaz-branz-smart-i-o-najwiekszym-potencjale.pdf  

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+
Zapis webinarium - 27.01.2022 r.   Pytania i odpowiedzi z webinarium - 27.01.2022 r.   Szanowni Państwo, Informujemy, że poniższe odpowiedzi udzielone są na podstawie projektu dokumentacji upublicznionej przez Beneficjenta (tj. FRIPWW S.A. i DGA S.A.). Beneficjent oczekuje na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Zarządzającą, na razie data zatwierdzenia nie jest znana. Po zatwierdzeniu ostateczne dokumenty zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie www.samozatrudnienie.eu. 1. Czy osoby zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, posiadająca wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej może ubiegać się o wsparcie w tym działaniu? Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej. Zgodnie z definicją Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).   2. Czy w trakcie trwania naboru status danej osoby może się zmienić? Np. osoba może zostać zwolniona i zarejestrować się na bezrobociu (zmiany statusu w obrębie statusów umożliwiających pozyskanie wsparcia)? Co do zasady tak, ale możliwość zmiany zależy od wyczerpania wskaźników w poszczególnych grupach docelowych. Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności. Zachęcamy do konsultacji każdego takiego przypadku z Beneficjentem.   3. Dzień dobry, czy osoba musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna czy osoba niezatrudniona i niezarejestrowana może aplikować? Nie trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. W projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane w urzędzie pracy.   4. Dzień dobry, czy osoba będąca na emeryturze np. Policyjnej może aplikować? Nadmieniam, że osoba jest w wieku 36 lat. Tak.   5. Jak długo należy utrzymać działalność? Uczestnik jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego przez okres minimum 12 m-cy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG lub KRS, co oznacza, iż we wskazanym okresie siedziba/stałe miejsce prowadzenia działalności lub, w przypadku jego braku, adres do doręczeń oraz miejsce rozliczania podatków musi znajdować się na terenie województwa wielkopolskiego. Jednocześnie w okresie pierwszych 12 miesięcy działalności nie ma możliwości przeniesienia siedziby/stałego miejsca działalności gospodarczej lub w przypadku braku, adresu do doręczeń, poza województwo wielkopolskie. Nie jest dopuszczalne zawieszenie działalności gospodarczej w tym okresie.   6. Czy osoby z całego województwa wielkopolskiego mogą składać wniosek w WFRIPWW lub DGA ? Tak, osoby z całego województwa wielkopolskiego mogą złożyć wniosek w Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA lub w DGA S.A.   7. Co kryje się za definicją "osoba z terenów wiejskich"? Czy to osoba, która ma swoje miejsce zamieszkania we wsi? Zgodnie z definicją za osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3)   8. Czy na którymkolwiek etapie wnioskowania przewidziane jest przyznanie dodatkowych punktów za zatrudnienie pracownika? Nie.   9. Jak wygląda sprawa z rozliczeniem wsparcia pomostowego ? Czy wypłata w kolejnych miesiącach uzależniona jest np. od wydatków poniesionych w bieżącym, lub poprzednim miesiącu? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż wsparcie pomostowe trzeba będzie rozliczyć min. 70% w kolejnym miesiącu, aby otrzymać w kolejnym miesiącu wsparcie.   10. Co jest poręczeniem przyznanego wsparcia (weksel, poręczenie osoby trzeciej, zabezpieczenie środków na rachunku bankowym)? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż przekazanie Uczestnikowi projektu środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w postaci weksla in blanco z deklaracją wekslową oraz złożeniem dodatkowego zabezpieczenia w jednej z następujących form: poręczenie według prawa cywilnego – poręczycielem może być co najmniej 1 osoba, przewłaszczenie rzeczy ruchomych uczestnika projektu na zabezpieczenie, hipoteka, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji, fundusz poręczeń.   11. Czy dany projekt i kwota do rozdysponowania jest na całą Wielkopolskę? Jaka jest przewidywana ilość osób, którzy uzyskają dofinansowanie (na Wielkopolskę czy dany powiat np. kaliski)? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż kwota do rozdysponowania jest na całą Wielkopolskę - 252 osoby otrzymają dotację.   12. Ubogie pracujące najniższa czy 120 % najniższego też? Zgodnie z definicją Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).   13. Czy osoby np. bierne zawodowo, bezrobotni bądź pracujący są inaczej punktowani? Czy ilość miejsc dostępnych będzie w jakiś sposób rozłożona? Np. jeśli mamy 60 miejsc do przyznania w programie to  czy 30 to osoby pracujące, 20 bezrobotne, 10 imigranci? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż osobom, które spełniają kryterium dodatkowe, przyznawane są punkty dodatkowe – po 10 punktów: osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby chcące założyć działalność gospodarczą w ramach branż SMART/OZE, po uzyskaniu min. 60% punktów z Etapu I-oceny merytorycznej oraz z Etapu II – oceny przez doradcę zawodowego.   14. Jak weryfikowany i rozliczany będzie wkład własny w wysokości 242 zł miesięcznie? Odpowiedź na to pytanie jest przedmiotem konsultacji z Beneficjentem. Po otrzymaniu odpowiedzi, treść zostanie uzupełniona.   15. Czy można złożyć dokumenty elektronicznie? Zgodnie z poglądową wersją Regulaminu rekrutacji uczestników, który jest zamieszczony na stronie www.samozatrudnienie.eu, formularze rekrutacyjne można składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby FRIPWW SA lub siedziby DGA S.A. (można złożyć tylko u jednego z Partnerów) w godzinach wynikających z § 2 ust. 5 ww. Regulaminu. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony u Beneficjenta lub Partnera. W przypadku osobistego złożenia dokumentów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje poświadczenie wpływu opatrzone datą i godziną przyjęcia. Dokumenty dostarczane przez pocztę/firmę kurierską, wpisywane są w rejestr składanych dokumentów według kolejności osób oczekujących na miejscu. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.   16. Kiedy można oczekiwać ostatecznej wersji formularza rekrutacyjnego ? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż Beneficjent czeka na zatwierdzenie dokumentów rekrutacyjnych przez Instytucję Zarządzającą, na razie data zatwierdzenia nie jest znana. Po zatwierdzeniu dokumenty zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie www.samozatrudnienie.eu.   17. Czy trzeba być osobą bezrobotną na dzień złożenia wniosku, czy na dzień podpisania umowy? Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności.   18. Czy o dotacje mogą starać się osoby poniżej 30 roku życia ale długotrwale bezrobotne? Nie. Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia.   19. Czy można z Państwem sprawdzić poprawność sporządzonych formularzy i dokumentów przed ich złożeniem? Niestety nie. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich świadczą usługi informacyjne, tak więc tylko informujemy jak przygotować wniosek, natomiast nie sprawdzamy poprawności sporządzonych formularzy, czy dokumentów przed ich złożeniem.   20. Czy można wcześniej prowadzić działalność nierejestrowaną jako przedstart działalności i to wpisać jako doświadczenie przydatne do prowadzenia działalności? Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i który w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).   21. Te 280 osób skierowanych to jest na całą Wielkopolskę? Czy jest to jakoś pogrupowane na dane regiony? Może się tak zdarzyć że np. wysokie punktacje osiągnie powiat poznański i całość czyli 280 osób uzyska tylko z tego powiatu? W odpowiedzi na zadane pytanie, po konsultacji z Beneficjentem informujemy, iż 252 dotacje są do rozdysponowania na całą Wielkopolskę.   22. Czy działalność może mieć kilka PKD? Tak    

Inicjatywa JEREMIE – wsparcie zwrotne dla wielkopolskich przedsiębiorców.
Zapis webinarium - 26.01.2022 r.   Pytania i odpowiedzi z webinarium - 26.01.2022 r. 1. Czy ubiegając się o wsparcie Jeremie korzystniejsze warunki (oprocentowanie pożyczki) uzyskują osoby/podmioty które odczuły/udokumentują spadki spowodowane Covid-19. Nie.   2. Od czego bezpośrednio zależy wysokość oprocentowania? W przypadku produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna oprocentowanie równe stopie bazowej (obecnie 1,21%) otrzyma firma działająca do 24 m-cy, zgodnie z zapisami Karty produktu. W przypadku pozostałych firm, oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od oceny scoringowej. Szczegółowe warunki opisane są w regulaminach udzielania pożyczek u poszczególnych pośredników.   3. Jakie spadki i z jakiego okresu należy wykazać, aby być firmą "dotkniętą skutkami covid-19"? Podmioty aplikujące o wsparcie nie muszą wykazywać w jakim okresie i jaki % spadku doświadczyły, w dokumentacji aplikacyjnej muszą zawrzeć informację o wpływie pandemii na ich przedsiębiorstwo.   4. Otrzymaliśmy dofinansowanie do wentylacji pomieszczeń z ZUS. Musimy pokryć ok 20% inwestycji z własnych środków. Na ten cel chcemy pozyskać środki Jeremie. Czy to jest możliwe? Jak wygląda rozliczenie, jeśli część inwestycji pokrywa ZUS. Drugie pytanie, musimy wyłożyć "do przodu" kwotę za część inwestycji (ZUS przeleje II część środków po zakończeniu inwestycji) i to również chcielibyśmy pokryć z Jeremie. Jak to widzi pożyczkodawca? Z uwagi na złożoność pytania prosimy o skierowanie go do wybranego Operatora, u którego będzie składany wniosek.   5. Jestem z Jarocina, punkt w Kaliszu obecnie nie prowadzi naboru, czy mogę aplikować o pożyczkę w innym punkcie? Tak, Instytucje wybrane jako Operatorzy udzielają pożyczki na terenie całego województwa wielkopolskiego dla firm z jego obszaru. Zatem można składać wnioski do Operatora z innego miasta.   6. Czy obecnie są środki na pożyczki? Jeśli nie, to kiedy będą dostępne? W których punktach będzie można aplikować? Wykaz Instytucji udzielających Małej Pożyczki Inwestycyjnej (do 500.000 tys. zł) w województwie wielkopolskim: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/mala-pozyczka-inwestycyjna-76/   7. Czy celem może być zakup wartości niematerialnych i prawnych? Tak.   8. Czy wiadomo, kiedy zostaną odwieszone duże pożyczki inwestycyjne? Na chwilę obecną nie posiadamy takich informacji, zachęcamy do śledzenia strony BGK oraz Pośredników Finansowych.   9. Czy mogę wnioskować o środki na remont, żeby utworzyć kolejne stanowisko sprzedażowe? Tak.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021+
Szanowni Państwo, z uwagi na błąd techniczny, który wystąpił podczas trwania webinarium, zapis audiowizualny nie został poprawnie zapisany. Nie jest zatem możliwe jego udostępnienie. Za zaistniałe problemy serdecznie przepraszamy. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem.   Pytania i odpowiedzi – webinarium 21.01.2022 r. 1. Dlaczego programy zakończone nie są włożone w 1 zakładkę, choć taka zakładka istnieje. Pożyczka Płynnościowa i dotacja na KO nadal widnieją i nie jest na kafelku napisane, że nabór zakończony. Dziękujemy za zadane pytanie, jednakże nie jest ono tematem przeprowadzonego webinarium. Prosimy o skierowanie pytania do Instytucji na podany adres e-mail: info@warp.org.pl.   2. Dzień dobry, czy dzisiaj będą informacje o najbliższych, otwartych konkursach w Wielkopolsce? Dziękujemy za zadanie pytania. Dzisiejsze webinarium dotyczyło projektu programu na lata 2021-2027. Zachęcamy do kontaktu z naszym Punktem w celu pozyskiwania informacji o bieżących konkursach. Obecnie trwające konkursy znajdują się w ikonce megafonu na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl.   Z uwagi na błąd techniczny, który wystąpił podczas trwania webinarium, zapis audiowizualny nie został poprawnie zapisany. Nie jest zatem możliwe jego udostępnienie. Za zaistniałe problemy serdecznie przepraszamy. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem:tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl  

Wzrost kwalifikacji w 2022 r. – przedsiębiorco sprawdź ofertę.
Zapis webinarium – 19.01.2022 r. Pytania i odpowiedzi – webinarium 19.01.2022 r.  1. Czy z dofinansowania może skorzystać klub sportowy (prowadzący działalność gospodarczą) zatrudniający na umowy zlecenia trenerów - dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji, czyli uzyskanie np. licencji trenerskiej, takie kursy prowadzą związki sportowe (WZPN, PZPN). Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia złożenia Formularza Zgłoszeniowego (zawieszenie działalności jest jednoznaczne z brakiem jej prowadzania) oraz spełniające kryteria, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze realizacji projektu przez Operatora w województwie wielkopolskim oraz ich pracownicy. Podejmowane szkolenie musi być wpisane w Bazie Usług Rozwojowych oraz nie może to być dofinansowana usługa rozwojowa, której obowiązek przeprowadzenia szkolenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).   2. Czy osoby na KRUS również mogą się ubiegać o dofinansowanie? (Prowadzące gospodarstwo) Nie, wskazana osoba może pozyskać dofinansowanie na szkolenie w ramach poddziałania 8.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób fizycznych.   3. Czy dofinansowanie dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę? Nie, można również na szkolenie skierować osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie.   4. Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby potwierdzić spełnienie wymogów dotyczących minimalnego okresu zatrudnienia oraz rodzaju zatrudnienia? Wykaz niezbędnych dokumentów, wraz z informacją w jaki sposób należy udokumentować zatrudnienie znajduje się na stronach u Operatora, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności.

Inicjatywa JEREMIE – wsparcie zwrotne dla wielkopolskich przedsiębiorców.
Zapis webinarium - 14.01.2022 r. Pytania i odpowiedzi – webinarium 14.01.2022 r. 1. Kiedy będą pieniądze na te pożyczki? Wybrani Pośrednicy Finansowi w Wielkopolsce prowadzą w chwili obecnej nabory na pożyczki w ramach jeremie2 (Mała Pożyczka Inwestycyjna, kwota pożyczki do 500 tys. zł).Wykaz wszystkich Instytucji udzielających pożyczek w województwie wielkopolskim: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/mala-pozyczka-inwestycyjna-76/Jeśli chodzi o ofertę WARP Sp. z o.o. dostępne były dwa produkty pożyczkowe – Mała Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjna, jednakże na tą chwilę nabory są zawieszone.W celu uzyskania informacji, którzy Pośrednicy Finansowi udzielają jeszcze pożyczek, prosimy o kontakt z naszym Punktem Informacyjnym: tel.: 61 65 06 372, 61 65 06 371, e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl   2. Oprocentowanie od 1,21% - jakie warunki należy spełnić aby otrzymać oprocentowanie 1,21% ? W przypadku produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna oprocentowanie równe stopie bazowej (obecnie 1,21%) otrzyma firma działająca do 24 m-cy, zgodnie z zapisami Karty produktu.W przypadku pozostałych firm, oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od oceny scoringowej. Szczegółowe warunki opisane są w regulaminach udzielania pożyczek u poszczególnych pośredników.   3. Czy podczas szkolenia padnie informacja o pojawieniu się nowych środków dla WLKP? Środki w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla Wielkopolski nie są jeszcze dostępne. Obecnie trwają prace nad programem dla województwa wielkopolskiego. Wszelkie aktualne informacje o postępach znajdą Państwo tutaj: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027/aktualnosci     

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób 30+.
Zapis webinarium - 12.01.2022 r.   Pytania i odpowiedzi – webinarium 12.01.2022 r. 1. Czy grupa docelowa obejmuje osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy? Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup: a) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz b) osób z jednej z niżej wymienionej grupy: imigranci oraz reemigranci; osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny osoby ubogie pracujące; bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest: długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.   2. Czy można skorzystać z tego dofinansowania, jeżeli otrzymało się środki z Funduszu Pracy, ale z przeznaczeniem na zupełnie inne wydatki? Nie, ponieważ uczestnicy projektu ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach PROW 2014-2020 i WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeśli ktoś już uzyskał wsparcie z Funduszu Pracy oznacza, że działalność została uruchomiona a wtedy taka osoba jest wykluczona z możliwości ubiegania się o dotację.   3. Czy mogę skorzystać z programu mając umowę o pracę na czas nieokreślony, na minimalną krajową? Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.   4. Co znaczy długotrwale bezrobotny? Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: młodzież (6 miesięcy), dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Czyli jeśli dana osoba jest bezrobotna przez czas ponad 12 m-cy kwalifikuje się do definicji osoby długotrwale bezrobotnej.   5. Czy z dofinansowania może skorzystać osoba, która widniała w KRS jako wspólnik spółki komandytowej? Tak, jeśli spełnia założenia projektowe.   6. Co znaczy osoba uboga pracująca? Zgodnie z definicją Osoba uboga pracująca – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalny wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN).   7. Czy prezentacja zostanie przesłana po zakończeniu webinaru na adres e-mailowy? Prezentacja oraz informacja o nagraniu, odpowiedzi na zadane pytania podczas webinarium zostaną przesłane po opracowaniu wszystkich parametrów na adresy e-mailowe uczestników.   8. Ile wynosi dofinansowanie pomostowe? Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu: - bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości 23 050,00 PLN dla 101 Uczestników projektu; - wsparcie pomostowe w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 101 Uczestników projektu. Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN.   9. Jakie wymagane jest zabezpieczenie finansowe? Obecnie nie jest dostępny regulamin realizacji projektu, wszelkie informacje wraz z dokumentacją będą zawarte na stronie samozatrudnienie.eu.   10. Czy osoba na urlopie wychowawczym może wziąć udział w projekcie? Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).   11. Czy wymagane jest podpisanie weksla? Obecnie nie jest dostępny regulamin realizacji projektu, wszelkie informacje wraz z dokumentacją będą zawarte na stronie samozatrudnienie.eu.   12. Czy jest wymagane posiadanie określonej kwoty oszczędności? Wymagane jest wniesienie wkładu własnego (finansowego) w wysokości 242,00 PLN przez 12 miesięcy tj. łącznie w wysokości 2 904,00 PLN. Informacja ze strony projektu samozatrudnienie.eu.   13. Czy dofinansowania bezzwrotne i pomostowe się wykluczają, czy jest możliwe otrzymanie jednego i drugiego dofinansowania? Nie, uczestnik korzysta zarówno z dotacji jak i środków w ramach wsparcia pomostowego.   14. Czy osoba długotrwale bezrobotna musi być zarejestrowana przez 12 miesięcy w urzędzie pracy? Zgodnie z definicją Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: młodzież (6 miesięcy), dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek Uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Czyli jeśli dana osoba jest bezrobotna przez czas ponad 12 m-cy kwalifikuje się do definicji osoby długotrwale bezrobotnej. Nie ma obowiązku rejestracji z Urzędzie Pracy. Uczestnikiem może być zarówno osoba zarejestrowana jak i nie zarejestrowana.   15. Czyli dobrze zrozumiałem, że cała procedura dotacji trwa 6 miesięcy? Nie ma szans aby procedurę przyspieszyć? Informacja wskazana podczas webinarium była informacją jaką uzyskaliśmy od Instytucji prowadzących wcześniej projekt dotacyjny. W dniu 13.01.2022 r. została uruchomiona strona projektowa gdzie została umieszczona tabela z terminami etapów realizacji projektu (http://samozatrudnienie.eu/rekrutacja/). Zgodnie z nią proces rekrutacyjny trwa w okresie I-IV.2022 r., przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 14.02-28.02.2022 r., natomiast uruchomienie działalności wrzesień/październik 2022.   16. Jeśli mój urlop macierzyński zakończył się, aktualnie wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy (do kwietnia), a następnie przechodzę na urlop wychowawczy to czy mogę składać dokumenty i ubiegać się o dotację? Status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, o której mowa w § 1 ust. 6 każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności. Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu. Z informacji na stronie wynika, że rekrutacja będzie prowadzona w terminie styczeń-kwiecień, czyli w tym okresie status na rynku pracy to osoba pracująca. Należy zweryfikować czy zostaną wtedy spełnione przesłanki aplikowania do projektu jako osoba pracująca.   17. Czy można ubiegać się o dotacje, jeżeli prowadzi się działalność nierejestrowaną? Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i który w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców).   18. Czy jeśli ktoś w trakcie przystępowania do projektu będzie zatrudniony na UOP na okres krótkoterminowy i dochód przekroczy 120% min. wynagrodzenia to automatycznie traci możliwość udziału w projekcie? Tak.   19. Czy branża biuro rachunkowe również może być? Informacje w zakresie branż wykluczonych znajdują się w dokumencie: http://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-rekrutacji_wykluczenia-z-mozliwosci-otzrymania-pomocy-de-minimis.pdf Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.   20. Czy w momencie skorzystania z projektu i założeniu działalności nie mogę już być nigdzie zatrudniona? Osoba, która otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji oraz zakłada działalność gospodarczą nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub w innej formie. Z uwagi na fakt, iż nie każdy uczestnik otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, formalna rezygnacja uczestnika z dotychczasowego zatrudnienia powinna się odbyć przed założeniem nowej działalności gospodarczej, np. po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji. Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.   21. Czy w momencie składania formularza tzn. przystąpienia do weryfikacji mogę być gdzieś zatrudniona? Tak.   22. Czy wsparcie pomostowe może być przeznaczone na wynajem lokalu? Pomostowe wsparcie finansowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.   23. Czy osoba zatrudniona na pół etatu na czas nieokreślony z minimalnym wynagrodzeniem może ubiegać się o dofinansowanie? Tak, jeśli spełnione są przesłanki definicji osoby ubogiej pracującej.   24. Co w sytuacji, gdy w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności i otrzymanej dotacji kobieta zajdzie w ciąże czy urodzi dziecko albo będzie konieczne np. przejście na L4? Informacje w danym zakresie, należy skierować do Instytucji realizującej projekt. Jakiekolwiek zapytania dotyczące projektu należy kierować drogą mailową: samozatrudnienie@fripww.pl lub telefonicznie 538 426 877 lub 798 183 486.   25. Czy dotacje rozliczamy na podstawie faktur? Informacje w zakresie rozliczenia będą przedstawione w dokumentach projektowych. Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.   26. Czy są ograniczenia w ilości przyjmowanych zgłoszeń/wniosków do udziału w projekcie? Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 320 (w tym 176 kobiet i/lub 144 mężczyzn). Proces rekrutacyjny trwa w okresie I-IV.2022 rok, przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 14.02-28.02.2022 r. Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu.   27. Czy mając 39 lat, będąc aktualnie emerytem mogę starać się o dofinansowanie na otwarcie działalności? Tak.   28. Czy o dofinansowanie może ubiegać się osoba, która aktualnie jest na urlopie macierzyńskim a na wychowawczym będzie od 1 lipca? Kiedy może składać formularz rekrutacyjny i kiedy będzie rozpatrzony? Czy można otrzymać dofinansowanie na otwarcie biura kadrowo-rachunkowego i czy przy takiej działalności w ramach pakietu szkoleń finansujecie Państwo podstawowe szkolenia z zakresu rachunkowości dla osoby, która chciałaby je otworzyć? Czy mogę prosić o przesłanie prezentacji? Tak, status osoby ubiegającej się o przyznanie wsparcia pierwszy raz weryfikowany jest na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego. Kryteria kwalifikowalności do grupy docelowej, o której mowa w § 1 ust. 6 każda osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia musi spełniać również na dzień rozmowy z doradcą zawodowym oraz na dzień prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności. Podczas organizacji i prowadzenia webinarium nie mogliśmy konkretnie wskazać wysokości wsparcia pomostowego, jednakże w dniu 13.01.2022 r. została uruchomiona strona projektu samozatrudnienie.eu gdzie zostały wskazane wszystkie dane techniczne projektu. Z informacji na stronie wynika, że rekrutacja będzie prowadzona w terminie styczeń-kwiecień, czyli w tym okresie status jest jako osoba pracująca, należy zweryfikować czy zostaną wtedy spełnione przesłanki aplikowania do projektu jako osoba pracująca. Rekrutacja: Proces rekrutacyjny trwa w okresie I-IV.2022 rok, przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych prowadzone jest w terminie 14.02-28.02.2022 r. Rodzaj działalności: Informacje w zakresie branż wykluczonych znajdują się w dokumencie: http://samozatrudnienie.eu/wp-content/uploads/2022/01/Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-rekrutacji_wykluczenia-z-mozliwosci-otzrymania-pomocy-de-minimis.pdf Szkolenia: W celu otrzymania informacjo o możliwości dofinansowania szkoleń zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Prezentacja: Po opracowaniu wszystkich dokumentów, prezentacja, odpowiedzi na pytania i link do nagrania zostaną przesłane na adres e-mail uczestników.   29. Kończę 50 lat w lipcu, czy mogę zgłosić się do projektu? Tak.   30. Jeśli do planowanej działalności potrzebuję auta to muszę je kupić czy wystarczy leasing? Realizacja zaplanowanych wydatków musi nastąpić w określonym czasie przez Instytucję, nie ma możliwości korzystania z leasingu. Zakup środka transportu może być finansowany ze środków dotacji.   31. Gdzie znajdziemy odpowiedzi na pytania? Odpowiedzi na zadane pytania podczas webinarium zostaną przesłane na Państwa adresy e-mail oraz umieszczone na stronie www.warp.org.pl w kafelku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, dalej należy wybrać kafelek Webinaria.   32. Jestem imigrantem i pracuję, czy mogę ubiegać się o dofinansowanie? Tak, jeśli są spełnione przesłanki określone dla danej grupy docelowej.   33. Czy współmałżonek jest jakoś wliczany do projektu chodzi o to czy jego dochody też są uwzględniane? Tak, może być brany pod uwagę w zależności jaki status ma osoba przystępująca do projektu.   34. Czy otwierana działalność może być spółką komandytowo-akcyjną? Nie.  

Kształcenie zawodowe młodzieży – konkurs w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO.
Pytania i odpowiedzi - webinarium 13.10.2021 r.   Czy projekt może być skierowany do liceów? Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Jeżeli liceum wpisuje się w klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, oznacza, że powyższa szkoła może stanowić grupę docelową w przedmiotowym konkursie.   Czy znajduje się gdzieś wykaz dopuszczonych przedmiotów i usług, które podlegają dofinansowaniu? Pod wskazanym linkiem znajduje się dokumentacja konkursowa – link: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/408 We wskazanej dokumentacji jest zawarta informacja o wykazie projektów, podlegających dofinansowaniu oraz wykazie działań jakie można sfinansować.   Czy CECH Rzemiosł Różnych który prowadzi szkołę może być partnerem dla podmiotu prywatnego? Partnerem może być każdy podmiot, który spełnia wymagania stawiane w dokumentacji konkursowej, przy czym należy pamiętać o prawidłowym sposobie wyłonienia partnera w projekcie. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej – link: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/408   Czy konkurs dopuszcza usługę: dostawy licencji cyfrowych materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz kursów e-learningowych dla nauczycieli? Tak.   Jeżeli zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie tylko w ramach drugiego typu projektu (wyposażenie) to grupą docelową może być tylko szkoła, czy musimy ująć również uczniów w danym zawodzie? Co w tym przypadku z punktem 3.5.5 wniosku opis uzyskiwania kwalifikacji? Można wpisać, że nas nie dotyczy, bo będziemy tylko kupować wyposażenie pracowni? Punkt 3.5.5. wniosku to pole opisowe dostępne do edycji wyłącznie w przypadku projektów, w ramach których zakłada się uzyskiwanie przez uczestników projektu kwalifikacji i/lub nabywanie kompetencji.  Jeśli Wnioskodawca założył we wniosku, iż jednym z jego celów będzie uzyskiwanie przez uczestników projektu kwalifikacji, powinien w tym punkcie zawrzeć opis zawierający co najmniej: nazwę i rodzaj kwalifikacji (nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych, kwalifikacje rynkowe), nazwę instytucji certyfikującej, podstawę prawną lub inne uregulowania, które stanowią podstawę dla instytucji do przeprowadzenia procedury certyfikacji i uzasadnienie dla potwierdzenia rozpoznawalności certyfikatu w branży (dotyczy kwalifikacji rynkowych). Grupę docelową należy wskazać zgodnie z przeznaczeniem realizacji projektu (wyposażenia).   Czy kryterium premiujące nr 1 zostanie spełnione, gdy kierunki kształcenia w ramach smart specialisation będą stanowiły element wniosku (czyli będą też inne kierunki spoza smart specialisation)? Czy wsparciem powinny zostać objęte tylko i wyłącznie kierunki kształcenia wpisujące się w smart specialisation? Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).   Czy my jako Ochotnicze Hufce Pracy możemy składać wniosek? Tak, przy czym należy pamiętać, aby projekt był skierowany do grupy docelowej wskazanej w dokumentacji konkursowej.   Czy ja jako podmiot prywatny mogę kształcić uczniów przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje. Z uwagi na złożoność pytania prosimy w celu uzyskania informacji skontaktować się z Instytucją Ogłaszającą Konkurs.   Zapis webinarium - 13.10.2021 r.  

Wsparcie na cyfryzację – Konkurs w ramach Działania 6.2 POIR.
Pytania i odpowiedzi - webinarium 22.09.2021 r.   Jak uzasadnić pozytywny wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w sytuacji, kiedy kupujemy oprogramowanie i efektem projektu jest produkt w postaci pliku cyfrowego? Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.   Ja uzasadnić ten punt "Charakterystyka nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) i jego powiązanie z wdrażaną innowacją procesową (jeśli dotyczy) skoro u nas poprzez zakup oprogramowania nie tworzymy ani ulepszamy produktów (pracujemy tylko na zleceniach od klientów). Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu, paragraf nr 5 punkt 2 „Projekt musi spełniać łącznie warunki określone w Regulaminie konkursu nr 1/2021 i polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją.   W jaki sposób zidentyfikować wskaźniki produktu? Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu 1/2021 paragraf 8 punkt 5 weryfikacja wskaźnika zostanie dokonana w oparciu o: − protokół odbioru licencji potwierdzający weryfikację kompletności i poprawności merytorycznej dostarczonego oprogramowania, w szczególności potwierdzających posiadanie przez zakupione oprogramowanie funkcjonalności opisanych w specyfikacji wymagań funkcjonalnych / biznesowych, − specyfikację wymagań funkcjonalnych / biznesowych, oprogramowania. Specyfikacja ma wskazywać w szczególności te funkcjonalności systemu, które odpowiadają na potrzeby wnioskodawcy w zakresie innowacji procesowych lub produktowych, − dokument potwierdzający prawa do korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji opisanych we wniosku o dofinansowanie na okres realizacji projektu oraz okres jego trwałości, w zakresie modułów/funkcjonalności, − wykaz prac wykonanych w zakresie dostosowania oprogramowania do specyfiki działalności wnioskodawcy (jeżeli takie prace miały miejsce). Wykaz powinien zawierać zwięzły opis zrealizowanych prac, − dokumentację potwierdzająca posiadanie praw do oprogramowania gotowego, oraz prawa do aktualizacji tego oprogramowania, − potwierdzenie przyjęcia licencji do użytkowania przez wnioskodawcę.   Jaki jest możliwy stosunek zakupionego oprogramowania do zakupionych środków trwałych? Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 60 000,00 zł. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 51 000,00 zł. Zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków dotyczących zakupu usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, lub/i zakupu usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego wynosi 150 000,00 zł.   Czy firma, która przekroczyła limit wykorzystania pomocy de minimis może składać wniosek? Zgodnie z Regulaminem konkursu, paragraf 12, punkt 9 W przypadku, gdy na moment zawarcia umowy o dofinansowanie projektu rekomendowana kwota dofinansowania łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, przekroczy kwotę 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a przy jednym przedsiębiorcy prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100 000 euro, wnioskodawca może wystąpić do PARP z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na projekt zatwierdzony przez KOP w kwocie niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów, załączając w GW skan wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy . Prosimy sprawdzić pomoc de minimis na stronie : https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary   Co to są pomoce de minimis? Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielane małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej.   Witam, co w przypadku, gdy firma będzie starać się o dofinansowania systemu magazynowania WMS, gdzie wycena jest robiona indywidualnie i nie ma możliwości zweryfikowania oferty z cennikiem? Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu nr 1/2021 paragraf 7, punkt 3 Dla każdego wydatku składającego się na kwotę ryczałtową powinna zostać dokonana rzetelna analiza rynku, na podstawie której wnioskodawca określi wartość wydatku składającego się na kwotę ryczałtową, która będzie obowiązująca dla jego projektu. We wniosku o dofinansowanie należy: wskazać źródła danych, na podstawie których zostały oszacowane wydatki, wskazać nazwy podmiotów, od których zostały zebrane oferty lub nazwy podmiotów wraz z ich cennikami znajdującymi się na stronach internetowych (3 oferty, z zastrzeżeniem wydatków, dla których na rynku nie istnieje 3 potencjalnych oferentów), podać wartość poszczególnych ofert lub wartości wynikających z cenników, o których mowa w pkt b), wskazać termin rozeznania rynku.   Zapis webinarium - 22.09.2021 r.

Możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pytania i odpowiedzi – webinarium 15.09.2021 r.   Kiedy wróci duża pożyczka inwestycyjna? Duża pożyczka inwestycyjna jest dostępna w Instytucji Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych link: https://tise.pl/offers/wielkopolska-pozyczka-inwestycyjna/   Czy jest możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych, które dodatkowo chciałyby otworzyć pierwszą działalność gospodarczą? Tak, jednakże będzie to wsparcie w postacie finansowania zwrotnego (pożyczki).   Mam pytanie czy oprócz PUP są inne fundusze europejskie na otwarcie działalności? Na otwarcie działalności dostępne są również środki zwrotne w postaci pożyczki unijnej – Inicjatywa Jeremie2.   Czy jest jeszcze inna możliwość pozyskania funduszy europejskich na otwarcie działalności? W obecnej sytuacji dostępne są środki z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy oraz finansowanie zwrotne pożyczki.   Gdzie znajdę pośrednika? Wykaz pośredników realizujących wsparcie w ramach Inicjatywy Jeremie2 znajduje się pod wskazanym linkiem: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/mala-pozyczka-inwestycyjna-76/.   Czy jest wsparcie dla osób już zatrudnionych? Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób pracujących udzielane jest w ramach pożyczki (Mikropożyczka, Inicjatywa Jeremie2).   Czy będą inne środki na otwarcie działalności w regionie oprócz pożyczek? Poza środkami pożyczkowymi na rozpoczęcie działalności jest możliwość skorzystania z dofinansowania udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy (oczywiście po spełnieniu wymagań).   Czy są jakieś inne możliwości dofinansowania dla osób pracujących na etacie które chciały by otworzyć własną działalność? W chwili obecnej poza wsparciem zwrotnym nie ma innej możliwości.   Zapis webinarium - 15.09.2021 r.

Pożyczka unijna jeremie2 – wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców.
Pytania i odpowiedzi – webinarium 08.09.2021 r.   Czy osoba, która skorzystała z Pożyczki Płynnościowej może skorzystać z Jeremi 2? jeśli tak, czy następuje kumulacja kwot z tych dwóch pożyczek pod kątem zabezpieczenia? Chodzi o zabezpieczenie głównie pod weksel. Firma, która uzyskała Pożyczkę Płynnościową, może wnioskować o pożyczkę w ramach Inicjatywy jeremie2, z uwagi na to, iż są to dwa odrębne projekty niewykluczające się wzajemnie.   Czy firma niedotknięta COVID, też może skorzystać z pożyczki?Tak, może.   Czy firma ze 100% udziałem gminy może skorzystać z pożyczki?Nie, nie może.   Czy z jeremie2 można finansować remont/budowę/modernizację obiektu hotelowego?Tak, można.   Czy przy złożeniu wniosku dot. budowy budynku należy przedłożyć wszelkie dokumenty wymagane prawem budowlanym czy można je uzyskać po uzyskaniu finansowania? Tak, należy takie dokumenty przedłożyć wraz z wnioskiem.   Czy działalność jednoosobową - przewozy osób taksówką może równie skorzystać z tego wsparcia np. na zmianę samochodu na nowszy, co bezpośrednio rozwinie działalność o szerszą grupę klientów i korporacji,z którymi można współpracować? Tak, w takiej działalności samochód jest narzędziem do wykonywania usług w ramach prowadzonej firmy.   Kto spełnia warunki covidowe? Spadek obrotów? Jeśli tak, jakie miesiące, procenty spadku? Udzielenie pożyczki w ramach zmian COVID-19 następuje na podstawie złożonego wniosku, uzasadnionego pogorszeniem się jego sytuacji finansowej w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19 w kraju lub na świecie (opis we wniosku w odpowiednich rubrykach).   Czy firma z siedzibą w Wielkopolsce może sfinansować  inwestycję w ramach Małej Pożyczki w innym województwie za Waszym pośrednictwem?Nie może, środki w ramach Inicjatywy jeremie2 przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjność.   Czy wpis hipoteczny na nieruchomości, która ma służyć jako zabezpieczenie jeremie2 dokonany przez inny podmiot dyskwalifikuje tę nieruchomość, jako zabezpieczenie dla jeremie2? Nieruchomości proponowane na zabezpieczenie nie mogą posiadać wpisu na hipotece. Jednakże, jeśli jest to ta sama instytucja, u której ma być zabezpieczona pożyczka, ponowne zabezpieczenie jest możliwe.   Kiedy ruszają Duże Pożyczki Inwestycyjne ? Produkt Pożyczka Inwestycyjna jest dostępna u dwóch pośredników finansowych – przy czym w chwili obecnej jeden z nich ma zawieszony nabór. Wnioski przyjmuje Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonimicznych TISE S.A.   Kiedy Pożyczki Płynnościowe ruszą? Pożyczka Płynnościowa POIR jest dostępna od 09.09.2021. Instytucja finansująca (Polska Fundacja Przedsiębiorczości wznowiła nabór wniosków. Szczegóły - https://www.pfp.com.pl/pozyczki/pozyczka-plynnosciowa-poir-1-2   Czy firma działające dłużej niż 6 miesięcy nie może otrzymać pożyczki większej niż 50 000 zł? Może, oferta specjalna u niektórych pośredników zakłada zabezpieczenie pożyczki do 50 000 zł jedynie wekslem własnym in blanco. Powyżej tej kwoty należy ustanowić dodatkowe zabezpieczenie.   Zakup budynku na siedzibę firmy o wart 500 tys. zł od członka rodziny - czy jest możliwy i z jakiej pożyczki to sfinansować? Każdą sytuację instytucja udzielająca rozpatruje indywidualnie. Zalecamy kontakt w celu omówienia inwestycji z instytucją udzielającą pożyczki.   Czy przedsiębiorcy posiadający Pożyczkę Płynnościową są traktowani jako stali klienci? Nie, Pożyczka Płynnościowa jest odrębnym produktem. Status stałego klienta następuje po spłacie połowy zaciągniętej kwoty w ramach pożyczki jeremie2 lub upłynięciu połowy czasu spłaty tej pożyczki.   Czy wzięcie jednej pożyczki wyłącza możliwość wzięcia kolejnej? Każdy z pośredników finansowych w swoich regulaminach określa ilość i maksymalną wysokość pożyczki o jaką może wnioskować pożyczkobiorca. Po co mówimy o projekcie, naborze, którego nie ma???W ramach Inicjatywy jeremie2, są dostępne środki w produktach Mała Pożyczka Inwestycyjna (do 500 000 zł) oraz Pożyczka Inwestycyjna (od 500 000,01 zł do 1 500 000,00 zł). Małą pożyczkę oferuje kilku pośredników, natomiast Pożyczkę Inwestycyjną na chwilę obecną ma dwóch pośredników, przy czym jeden ma zawieszony nabór wniosków. Jakie jest realne oprocentowanie pożyczki?Oprocentowanie  pożyczki jest zależne od stopy bazowej, preferencji oraz aktualnie obowiązujących warunków w danym naborze (dokumentacja aplikacyjna/regulamin). Ponadto, oprocentowanie jednostkowej pożyczki jest wyliczane indywidualnie po analizie finansowej przedstawionych dokumentów.   Czy wysokość pożyczki, którą jesteśmy zainteresowani zależy od przychodów firmy? Nie. Wysokość pożyczki zależy od potrzeb przedsiębiorcy, zdolności pożyczkowej/kredytowej, wysokości zabezpieczenia.    Czy można zakupić/ rozbudować nieruchomość przeznaczoną na hotel? Czy można zakupić/rozbudować nieruchomość przeznaczoną na własne cele biurowe? Można. Nie jest to działalność wykluczona. Jeśli cele biurowe są związane z prowadzoną działalnością ich finansowanie również jest możliwe.   Od czego zależy wysokość oprocentowania pożyczki? Oprocentowanie  pożyczki jest zależne od stopy bazowej, preferencji oraz aktualnie obowiązujących warunków w danym naborze (dokumentacja aplikacyjna/regulamin). Ponadto, oprocentowanie jednostkowej pożyczki jest wyliczane indywidualnie po analizie finansowej przedstawionych dokumentów.Wysokość oprocentowania jest zależne od zabezpieczenia, zdolności pożyczkowej/kredytowej.   Czy nabywana nieruchomość musi znajdować się na terenie Wielkopolski czy tylko siedziba przedsiębiorcy?Środki w ramach Inicjatywy jeremie2 przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Pożyczkobiorca musi mieć siedzibę bądź oddział na terenie Wielkopolski. Od czego zależy maksymalna wysokość pożyczki ? Maksymalna wysokość pożyczki zależy od produktu. Wysokość pożyczki zależy od potrzeb przedsiębiorcy, zdolności pożyczkowej/kredytowej, wysokości zabezpieczenia.  Osoby w wieku 66 lat też mogą ubiegać o pożyczkę?Tak, mogą.   Zapis webinarium - 08.09.2021 r.  

Własna firma po 30-tce. Tak weź dotację i zrób to!
Pytania i odpowiedzi - webinarium 26.05.2021 r.   Czy kobieta bezrobotna w wieku 45 lat  ( zarejestrowana w UP od 8 m-cy ) z wyższym wykształceniem ma jakieś szanse na zakwalifikowanie się do projektu? Tak, bezrobotna kobieta w wieku 45 lat z wyższym wykształceniem może wziąć udział w projekcie.   A jeżeli ktoś prowadził już  działalność? aktualnie nie prowadzi, to jaki jest wymagany okres od jej zamknięcia/zawieszenia? Osoba, która chce wziąć udział w projekcie nie może posiadać wpisu do CEIDG w ciągu ostatnich 12 miesięcy - działalność wpisana, także zawieszona, w ciągu ostatnich 12 miesięcy dyskwalifikuje niestety z udziału w projekcie.   Witam, przebywam obecnie na zwolnieniu chorobowym po ustaniu zatrudnienia, do 18 czerwca, potem planuję skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, czy mogę przystąpić do projektu i jaki dokument muszę dostarczyć? Osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym po ustaniu zatrudnienia jest traktowana jako osoba bezrobotna. Osoba taka musi dostarczyć zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek.   Czy mężczyzna z wykształceniem wyższym w wieku powyżej 50 lat bezrobotny (bez rejestracji w PUP) może uczestniczyć w projekcie? Tak, może.   Co w przypadku, jeśli moja firma w której jestem zatrudniona przestanie istnieć a ja zostanę bez pracy ? Status należy utrzymać i potwierdzić na dzień: złożenia formularza rekrutacyjnego, oraz rozmowy z doradcą zawodowym i prowadzenia szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zmiany statusu pracy przy jego weryfikacji uczestnik projektu może zostać wykluczony z dalszego udziału w projekcie.   Nie pracuję zawodowo i nie jestem zarejestrowana w UP. Wychowuję trójkę dzieci, mąż prowadzi działalność. Mam 43 lata i wyższe wykształcenie. Czy mogę brać udział w projekcie? Tak, jest Pani traktowana jako osoba bezrobotna niezarejestrowana, Wraz z formularzem musi Pani dostarczyć zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek.   Czy emeryt w wieku 60 lat może brać udział?Tak, jest to osoba bierna zawodowo.   Posiadam zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z 19.05.2021 wystawione przez urząd pracy w Poznaniu. Otrzymałam je po złożeniu wniosku przez system informatyczny Urzędu Pracy (ale nie poprzez wniosek, który Pani przedstawiła przed chwilą na prezentacji). Czy takie zaświadczenie będzie przez Państwa akceptowalne? Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne dostarczają dokument z PUP. Prowadząca odnosiła się od osób bezrobotnych niezarejestrowanych oraz osób biernych zawodowo, które dostarczają zaświadczenie z ZUS o braku odprowadzania składek.   Czy osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna od 01.06.2021 roku  będzie mogła starać się o dotacje ? Tak, osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP może wziąć udział w projekcie. Liczy się status na rynku pracy w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, czyli w dniu 07.06.2021.   Czy wiek 71 lat tez nie jest przeszkodą? Górna granica wieku to 74 lata   Czy wsparcie pomostowe jest wypłacane co miesiąc w tej podanej kwocie (1514,50 zł)? A jak koszty, które mogę zakwalifikować jako wsparcie pomostowe (i rozliczyć) będą niższe niż ta kwota? Aby otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego należy rozliczyć co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków.   Jeśli zamknęłam firmę we wrześniu to mogę brać udział w projekcie? Niestety, w dniu złożenia formularza nie minie 12 miesięcy od zamknięcia działalności, zatem nie zostanie spełniony warunek formalny udziału w projekcie.   Czy podane kwoty dofinansowania i wsparcia pomostowego są kwotami netto (na rękę) czy od tego trzeba jeszcze odprowadzić podatek? (nie jestem podatnikiem VAT) Osoby, które nie będą czynnymi płatnikami podatku VAT, wartość dotacji mogą wydatkować również na VAT. Niemniej jednak wsparcie pomostowe wypłacane i rozliczane jest wyłącznie w kwotach netto niezależnie od rejestracji jako płatnik lub nie podatku VAT.   Mam jeszcze jedno pytanie - czy środki z dotacji mogą być również przeznaczona na zakup towarów obrotowych czy jedynie na środki trwałe. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na elementy, które są niezbędne, aby rozpocząć prowadzenie działalności. Będą to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki transportu, produkty, towary, materiały biurowe, promocja, szkolenia itp. Kluczowym jest związek zakupywanych elementów z przedmiotem działalności i ocena dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną i Komisję Oceny Biznesplanów.   Przy złożeniu formularza rekrutacyjnego należy złożyć zaświadczenie z PUP o tym, że jesteśmy zarejestrowani jako osoby bezrobotne nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem formularza. Moje zaświadczenie będzie wystawione 02.06.2021 roku czy to wyklucza mnie z dotacji ? Zaświadczenie z PUP, czy też ZUS nie może być starsze niż 30 dni. Jeśli zaświadczenie z PUP zostanie wystawione 02.06.2021 będzie spełniało ten warunek.   Czy istnieje jakiś katalog kosztów, które nie mogą być sfinansowane ze środków dotacji ? Jeżeli tak to gdzie mogę znaleźć na ten temat informacje. Nie ma takiego katalogu kosztów/wydatków. Na pewno nie można dokonywać zakupów od osób i podmiotów powiązanych oraz rodziny. Natomiast w przypadku używanego środka trwałego należy spełnić kilka warunków: środek trwały musi być gotowy do użytkowania (nie wymaga napraw i dodatkowych inwestycji), cena używanego środka trwałego nie przekracza ceny nowego środka trwałego, środek trwały nie był finansowany wcześniej ze środków publicznych (wymagane jest oświadczenie sprzedającego).   Niestety nie rozumiem na jakie dane liczbowe należy się powołać przy charakterystyce potencjalnych klientów. Czy mogłaby Pani to wyjaśnić? Mogą to być dane statystyczne, badania, obserwacje. Np. ile kobiet mieszka w danym rejonie, jeśli produkty do kobiet są skierowane, albo jaka część osób zainteresowana jest kupowaniem w Internecie, jeśli mamy zamiar sprzedawać w Internecie. Należy również zbadać w jakim zakresie grupa docelowa jest zainteresowana naszym produktem/usługą - czyli np. ile kobiet korzysta z kosmetyczki w zakresie stylizacji paznokci, jaka część osób młodych chce ukończyć kurs prawo jazdy kat. b. itp.   Czy musimy przedłożyć wraz z formularzem dokumenty potwierdzające np. nasze kwalifikacje, certyfikaty, świadectwo pracy itp. które opisaliśmy we formularzu ? Wszelkie tego rodzaju informacje muszą być zawarte w formularzu. Nie należy załączać dokumentów w tym zakresie. Jedynymi niezbędnymi załącznikami do formularza powinny być umowy, zaświadczenia PUP i ZUS.   Czy dla osób spoza branż OZE i Smart jest gwarantowana ilość miejsc w projekcie? W II naborze udzielonych zostanie 127 dotacji (63 w WARP oraz po 47 u Partnerów) z czego dla SMART i OZE w sumie około 54 osób.   Jak będzie weryfikowane zatrudnienie pracownika wskazanego w formularzu? Weryfikacja odbywa się na etapie kontroli i monitoringów na podstawie zawartych z pracownikiem umów, dokumentów potwierdzających wypłatę dla niego wynagrodzenia netto, dokumentów potwierdzających zapłatę ZUS oraz podatku dochodowego.   Czy pracownikiem może być osoba z rodziny? Tak, przy czym prosimy zwrócić uwagę na ograniczenia dotycząc zatrudniania współmałżonków zamieszkujących z nami - mogą być oni traktowani przez ZUS jako osoby współpracujące a nie pracownik.   Jeżeli otwarcie firmy wymaga większych nakładów finansowych to czy w formularzu wskazuję jakie to koszty i źródło ich finansowania? Tak, należy podać źródło finansowania dodatkowych kosztów/wydatków.   Jeśli osoba jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem min. czy może się ubiegać o uczestnictwo w programie? ( pozostałe warunki np. wieku spełnione ) Tak, taka osoba uznawana jest za osobę ubogą pracującą.   Byłam zmuszona przez Covid na zamknięcie firmy we wrześniu zeszłego roku czy mogę ubiegać się o dotację? Niestety w dniu złożenia formularza nie minie 12 miesięcy od zamknięcia działalności, zatem nie zostanie spełniony warunek formalny udziału w projekcie.   Czy wsparcie pomostowe może być przeznaczone na zapłacenie podatku dochodowego ? Podatek nie może być finansowany ze wsparcia pomostowego.   Czy wniosek można złożyć internetowo, czy trzeba być osobiście? Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w czasie trwania naboru. Najlepiej przygotować dokument w wersji elektronicznej, wydrukować i podpisany złożyć w jednej z lokalizacji, zgodnie z podziałem terytorialnym.   Na dzień dzisiejszy nie jestem bezrobotny. Mam umowę i zlecenie z firmą z którą planowałem zakończyć współpracę. Jeśli jest Pan zatrudniony na podstawie umowy zlecenie a Pana wynagrodzenie nie przekracza 3360 zł brutto w maju 2021, może Pan wziąć udział w projekcie. Jednocześnie osoby pracujące otrzymują więcej punktów niż osoby bezrobotne, zatem osoba pracująca (spełniająca warunki udziału) ma większe szanse niż osoba bezrobotna.   Czy na pewno nie należy do wniosku dołączać żadnych innych dokumentów poza umowami o pracę, zaświadczeń z ZUS i PUP? A udokumentowania kwalifikacji? Tak. Wszelkie informacje prosimy zawrzeć we formularzu.   Jaki jest cel wizyty kontrolnej? Zarówno kontrole i monitoringi mają na celu weryfikację, czy założenia przedsięwzięcia zawarte w biznesplanie i umowie są spełnione. Weryfikowane są dokumenty finansowo-księgowe, dokumenty pracownicze, zawarte umowy/kontrakty itp.   Na dzień dzisiejszy nie jestem bezrobotny. Mam umowę i zlecenie z firmą z którą planowałem zakończyć współpracę.  Jeżeli uzyskam status osoby bezrobotnej powiedzmy w dn. 02.06 i dostanę od razu zaświadczenie to czy kwalifikuję się do udziału w projekcie? Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną uznawane są również osoby, które są bezrobotne tylko 1 dzień - zatem bycie bezrobotnym na dzień 02.06.2021 nie jest dyskwalifikujące.   Jak dobrze zrozumiałem w moim przypadku - ramowej umowy zlecenie. Najlepiej będzie zarejestrować się w trybie natychmiastowym jako osoba bezrobotna? Nie ma konieczności bycia osobą bezrobotną zarejestrowaną. Można być osobą bezrobotną niezarejestrowaną.   Także wystarczy napisać w formularzu, że "ukończyłam szkołę tą a tą" i to wystarczy, tak? Nie należy dodawać świadectwa ukończenia? Tak. Składają Państwo w formularzu oświadczenie, że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, zatem zakładamy, że tak jest.   Zapis webinarium - 26.05.2021 r.  

Przemysł 4.0 szansą dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
Pytania i odpowiedzi - 12.05.2021 r.   Pytanie nr 1 Czy jako firma (krajowe osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) kwalifikujemy się do udziału w programie jako małe przedsiębiorstwo? przychody ze sprzedaży 6,5 mln rocznie, zatrudnienie 20 osób zatrudnionych na umowę zlecenie (które wykonują czynności określone w umowie cywilnoprawnej w sposób regularny), nie mamy osób zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzimy działalność produkcyjną. Jeżeli z treści umowy podpisanej z zleceniobiorcami wynika konieczność wykonywania obowiązków osobiście, odpłatnie oraz w miejscu i o czasie wyznaczonym przez zleceniobiorcę, to mamy do czynienia z wykonywaniem umowy o pracę. Jednocześnie proszę sprawdzić konkretny przypadek na stronie https://kwalifikator.parp.gov.pl   Pytanie nr 2 Dzień dobry, czy można zakupić robota do wyjmowanego magazynu? Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty: 1) usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej; 2) usługi doradczej związanej z wdrożeniem mapy drogowej; 3) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości; 4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc, będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty: 1) nabycia fabrycznie nowych środków trwałych, z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności nieruchomości; 2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w podmiocie otrzymującym pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z podmiotem otrzymującym pomoc na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa podmiotu otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.   Pytanie nr 3 Dzień dobry, czy o dofinansowanie mogą starać się firmy, które mają całkowicie wykorzystany limit na pomoc de minimis? Zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. W rozporządzeniu określona została maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR. Należy sprawdzić czy w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg. ogólnej zasady nie może przekroczyć kwoty 200 tys. Euro (lub 100 tys. Euro jeśli pomoc dotyczy sektora drogowego transportu towarów). Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   Dane kontaktowe do UOKIK: http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php#faq1945   Zapis webinarium - 12.05.2021 r.

8.3.2 WRPO – szkolenia dla osób fizycznych.
Pytania i odpowiedzi – 14.04.2021 r.   Pytanie nr 1 Czy wystarczy podniesienie kompetencji ? Czy muszą być to kwalifikacje? Dofinansowanie dotyczy usług mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Uczestnika, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój.   Pytanie nr 2 Gdzie znajdziemy listę operatorów z Wielkopolski? Lista znajduję się pod adresem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/013/989/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1a_do_Uchwa%C5%82y_Nr_1336__2019_Zarz%C4%85du_Wojew%C3%B3dztwa_Wielkopolskiego_z_dnia_11.10.2019_r..pdf?1571058835   Pytanie nr 3 Co należy wpisać kiedy uczestnik jest rolnikiem - jakie miejsce pracy?  Czy wystarczy wpisać gospodarstwo rolne? W zgłoszeniu należy wpisać status jako osoba pracująca. Następnie miejsce zatrudnienia, należy wybrać :"inny".Dalej - wykonywany zawód, trzeba wybrać: "rolnik". Nazwa zakładu pracy: można podać "gospodarstwo rolne".   Pytanie nr 4 Od kiedy można składać formularz zgłoszeniowy? Nabory są prowadzone od roku 2020, w chwili obecnej trwają do wyczerpania środków, bądź są zawieszone/zakończone.   Pytanie nr 5 Do kiedy trwa nabór? Nabory są prowadzone u Operatorów w trybie ciągłym bądź cyklicznie do wyczerpania środków.   Pytanie nr 6 Czy mogę prosić o przesłanie prezentacji na e-mail? Prezentacja zostanie dołączona do podziękowania drogą mailową.   Pytanie nr 7 Czy osoby samozatrudnione mogą skorzystać z dofinansowania? Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą trwają nabory w działaniu 6.5 WRPO.   Zapis webinarium - 14.04.2021 r.  

Wsparcie na rozpoczęcie działalności w 2021 r.
Pytania i odpowiedzi – 24.03.2021 r.   Pytanie nr 1 Dzień dobry, czy materiały ze spotkania zostaną przesłane na e-mail? Materiały tj. prezentacja zostanie przesłana na adres mailowy, który był podany w formularzu zgłoszeniowym.   Pytanie nr 2 Czy wszystkie możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności, które będą dzisiaj poruszane mają to samo zastrzeżenie o wyłączeniu konkretnych sektorów działalności gospodarczej tzn. tych wymienionych w ustawie o ubieganiu się o pomoc de minimis? Interesuje mnie wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia. Wszystkie informacje przedstawiane na dzisiejszym webinarium dotyczą możliwości pozyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej. W ramach każdego z omawianych działań dostępne są dokumenty w tym również informacje na temat wykluczonych rodzajów działalności.   Pytanie nr 3 Czy o dotację mogą korzystać osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę? Tak, osoby pracujące mogą korzystać na rozpoczęcie działalności w ramach poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, jeżeli spełnią dodatkowo następujące warunki tj. zawarta umowa jest umową krótkoterminową oraz wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia w kraju.   Pytanie nr 4 Ilu było chętnych na 251 miejsc? Albo ilu chętnych na jedno miejsce? Informacje w tym zakresie może udzielić Instytucja prowadząca rekrutację oraz jej partnerzy. Na wskazanej stronie http://twojafirma.warp.org.pl/2020/12/03/jak-uzyskac-dotacje/ na dole strony znajdują dane liczbowe przyjętych osób w poszczególnych etapach.   Pytanie nr 5 Listopad jest terminem minimum czy maksimum? Czy można założyć firmę od 01.01.2022 r.? W chwili obecnej wskazany termin został umieszczony w harmonogramie. Jeżeli nastąpią zmiany, informacje będą umieszczane na stronie projektu www.twojafirma.warp.org.pl.   Pytanie nr 6 Projekt 1.1 zakłada założenie działalności gospodarczej. Czy w grę wchodzi inna forma działalności, np. spółka cywilna czy spółka z o.o.? W ramach działania 1.1. obsługiwanego przez Powiatowy Urząd Pracy można uruchomić tylko jednoosobową działalność gospodarczą.   Pytanie nr 7 Jestem osobą będącą obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, ze stopniem niepełnosprawności, zatrudnioną na stałe. Chcę zrezygnować z pracy i wziąć udział w projekcie 6.3. Niestety koniec zasiłku rehabilitacyjnego kończy się z dniem 24 czerwca 2021 r. Czy mogę wziąć udział do składania wniosku o dotację? Jakie warunki muszę spełnić? Na dzień przystąpienie do projektu tj. złożenie formularza zgłoszeniowego należy spełniać założenia odnoszące się do grupy docelowej. Termin naboru formularzy zaplanowany jest na termin od 07.06. do 18.06.2021 r. Jednocześnie uczulamy, że nabór może zakończyć się szybciej, jeśli zostanie złożona wymagana liczba formularzy w danej Instytucji. Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup: – osoby ubogie pracujące; – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu); – bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; – osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach); – imigranci oraz reemigranci; – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.: – osoby pracujące – osoby bezrobotne – osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) – osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) – osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.   Pytanie nr 8 Wsparcie w starcie - czy można złożyć wniosek, jeśli jedna z trzech osób prowadziła działalność w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Tak, można. Jednakże maksymalna kwota wsparcia będzie przypadać tylko na osobę uprawnioną. We wskazanym przypadku na te dwie osoby, trzecia osoba będzie tylko wskazana we wniosku bez możliwości zaciągnięcia pożyczki.   Pytanie nr 9 Czy będąc kobietą 37 lat, na urlopie wychowawczym (umowa o pracę) będę się kwalifikować do Programu 6.3.1.? Czy w tym Programie prowadzenie działalności nierejestrowanej jest dopuszczone przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej? Tak, dana osoba spełnia założenia grupy docelowej. Jako osoba bierna zawodowo. Przytoczę definicję: Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie jest przeszkodą, aby uczestniczyć w projekcie.   Pytanie nr 10 Czy są jakieś projekty do dalszego kształcenia się, typu na studia podyplomowe? Wsparcie na finansowanie studiów podyplomowych można uzyskać w ramach pożyczki oraz dotacji. W celu dobrania odpowiedniego rodzaju wsparcia zachęcamy do skorzystania z usługi informacyjnej świadczonej przez nasz PUNKT, aby zgodnie z charakterystyką grupy docelowej wskazać odpowiedni program/działania. Kontakt z PIFE: telefon: 61 65 06 233 lub  61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl lub pila.fe@wielkopolskie.pl   Zapis webinarium - 24.03.2021 r.  

BUR dla przedsiębiorców – 6.5 WRPO, 2.21 POWER.
Pytania i odpowiedzi – 17.03.2021 r.   Pytanie nr 1 Jakie to są niskie kwalifikacje? Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.   Pytanie nr 2 Czy operator wysyła formularz rozliczeniowy? Formularz rozliczeniowy (wniosek o refundację wydatku) stanowi załącznik do umowy (wzór).   Pytanie nr 3 Czyli w przypadku studiów podyplomowych dostajemy pieniądze po zakończeniu tych studiów? Zwrot środków następuje po zakończeniu usługi, w tym też po zakończeniu studiów.   Pytanie nr 4 Jak wnioskować o dofinansowanie? Formularz zgłoszeniowy wypełnia się w Poznaniu poprzez generator wniosku dostępny na stronie warp.org.pl w zakładce dotacje i zakładce projektu "Usługi rozwojowe szansą na sukces", wnioskuje się online.   Pytanie nr 5 Czy na naukę języka obcego też dostanę dofinansowanie? Na naukę języka obcego też można uzyskać dofinansowanie.   Pytanie nr 6 Czy nabór w Poznaniu będzie prowadził WARP w Poznaniu?  Tak, nabór jest prowadzony w tym projekcie od maja 2020.   Pytanie nr 7 Czy dofinansowanie może obejmować kilka szkoleń w ramach kwoty do dyspozycji? Uczestnik może przystąpić do projektu wyłącznie jeden raz. Ta zasada w późniejszym terminie może ulec zmianie. Uzależnione jest to od osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie przez Operatora.   Pytanie nr 8 Czy może to być usługa powiązana kiedy np. pracodawca chce skierować pracownika na inne stanowisko? Tak, może. Szkolenie musi być tożsame z wykonywanymi obowiązkami lub prowadzić do poniesienia kwalifikacji potrzebnych do objęcia nowych obowiązków.   Pytanie nr 9 Czy samozatrudniony może skorzystać? Tak, samozatrudniony także może skorzystać z dofinansowania.   Pytanie nr 10 Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia na dofinansowanie na szkolenie? W odniesieniu do projektu 6.5 w pierwszej kolejności należy wysłać Formularz zgłoszeniowy. Załączniki do umowy (wzory) dostępne są na stronach operatorów.Jeśli chodzi o działanie 2.21 w pierwszym kroku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow   Pytanie nr 11 O co chodzi dokładnie z Radami Sektorowymi? Celem Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców. Każda rada sektorowa stanowi oddolną inicjatywę branży, ponieważ jest tworzona przez osoby związane z daną branżą – przedsiębiorców, organizacje pracodawców i pracowników, przedstawicieli systemu edukacji, nauki, administracji oraz instytucji rynku pracy. Rady zajmują się m.in. opracowaniem i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.   Pytanie nr 12 Czy można wziąć udział w kilku szkoleniach w ramach wykorzystania dostępnej kwoty na jedną osobę? Uczestnik może przystąpić do projektu wyłącznie jeden raz. Ta zasada w późniejszym terminie może ulec zmianie. Uzależnione jest to od osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie przez Operatora.   Pytanie nr 13 Czy PKD 43.22.Z podlega dofinansowaniu? Tak, projekt Kompetencje dla sektora (budownictwo) obejmuje kod PKD sekcja F, w tym nr 43.22.Z. Ponadto nie jest konieczne rekrutowanie do projektu wyłącznie przedsiębiorców mających PKD wiodące zgodne z PKD w ramach którego funkcjonuje dana SR, niemniej jednak mają oni pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie. Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że czynnie działa w ramach sektora budownictwa (PKD F)   Pytanie nr 14 Czy dla sektorów są różni operatorzy? Tak, lista Operatorów znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-ektorow#programy   Pytanie nr 15 Jakie szkolenia wchodzą w grę, jeśli chodzi o IT? Tematy szkoleń dla sektora IT: Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane; Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane; Testowanie aplikacji; Zapewnienie bezpieczeństwa systemów; Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych; Rozwój kompetencji osobowych;   Pytanie nr 16 Czy z PKD 45.20.Z można skorzystać z projektu? Tak, Kompetencje dla sektora moto skierowane są do przedsiębiorców z branży Motoryzacji z uwzględnieniem Elektromobilności. To ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu, prowadzących działalność w następujących obszarach PKD: C 29- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, z wyłączeniem motocykli; G 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcja, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych zgodnie z polską Kwalifikacją Działalności PKD.   Pytanie nr 17 Czy nabór na 2.21 trwa cały czas? Nabór prowadzony jest do 31 sierpnia 2023, jednak termin ten może różnić się wśród Operatorów.   Pytanie nr 18 2.21. - jakie są % dofinansowania? Dofinansowanie wynosi do 80%.   Pytanie nr 19 6.5 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości- od kiedy prowadzi Nabór? Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się 24 marca br. od godziny 8:00 do godziny 10:00.   Zapis webinarium - 17.03.2021 r.  

Pożyczki unijne Jeremie2 – instrument wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców.
Pytania i odpowiedzi - 17.02.2021 r.   Pytanie nr 1 Czy na rozpoczęcie działalności też otrzymam pożyczkę? Tak, pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE2 udzielane są również osobom fizycznych chcących uruchomić działalność gospodarczą.   Pytanie nr 2 Czy organizacja pozarządowa (fundacja) prowadząca działalność gospodarczą może również ubiegać się o pożyczkę? O pożyczki w ramach inicjatywy jeremie2 może ubiegać się mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo, które chce otworzyć lub prowadzi działalność na terenie województwa Wielkopolskiego (siedziba lub oddział) i zamierza w obrębie tego województwa realizować projekt inwestycyjny. Podmiot aplikujący o pożyczkę musi posiadać wpis do CEiDG lub KRS, posiada NIP i REGON lub jest to osoba mająca zamiar uruchomić działalność.   Pytanie nr 3 Czy fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą (posiada kody PKD może skorzystać z pożyczki? Podmiot aplikujący o wsparcie w ramach pożyczki musi spełniać definicję mikro/małego/średniego przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 4 Czy sama decyduję o wyborze kredytodawcy? Tak. Podczas webinarium zostali zaprezentowani przedstawiciele (POŚREDNICY) udzielający wsparcia w ramach pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego. Wykaz pośredników znajduje się na stronie www.pozyczkiunijnebgk.pl   Pytanie nr 5 Czy w Jeremie 2 również występuje "poręczenie" tak jak w poprzednim? Tak, pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE wymagają zabezpieczenia. Wykaz możliwych form zabezpieczenia znajduje się w dokumentach (regulamin) u Pośredników.   Pytanie nr 6 W jaki sposób należy wykazać, że firma ucierpiała z powodu COVID? W opisie informacji nt. sytuacji firmy z powodu trwającej pandemii COVID-19 należy opisać we wniosku o pożyczkę. Należy wskazać wszelkie parametry i sytuacje jakie wynikły podczas prowadzenia działalności w zakresie skutków wywieranych pandemią COVID-19. Spadek przychodów po 1 marca 2020 w stosunku do 2019 roku, firma zamknięta lub jest ograniczona jej działalność na skutek COVID-19.   Pytanie nr 7 Czy można korzystać przy Jeremi 2 z poręczenia Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, poręczenie interwencyjne Covid? Nie, nie można.   Pytanie nr 8 Rozumiem, że jeśli prowadzę działalność powyżej 12 m-cy i nie prowadzę działalności na obszarze preferencyjnym, to oprocentowanie pożyczki obrotowej wyniesie 1,69%? Zgodnie z Regulaminem Pożyczki Obrotowej - tak.   Pytanie nr 9 Czy firma, która jest zarejestrowana w woj. wielkopolskim w ramach Jeremiego może zakupić lokal komercyjny pod 2 oddział w województwie dolnośląskim?? Nie, ponieważ środki pozyskiwane przez przedsiębiorcę w ramach pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego należy przeznaczyć na realizację przedsięwzięć na terenie woj. wielkopolskiego.   Pytanie nr 10 Czy zapis spotkania gdzieś będzie dostępny? Tak, nagranie z przeprowadzonego webinarium będzie dostępne na stronie www.warp.org.pl kilka dni po jego emisji.   Pytanie nr 11 [mała pożyczka do 50 tys.] Czy zabezpieczeniem może być poręczenie własne oraz jednej osoby trzeciej? Czy musi być dwóch poręczycieli? W zależności od wyboru Pośrednika, do którego składany jest wniosek w dokumentach (regulamin) znajdują się informacje w zakresie wymaganych zabezpieczeń   Pytanie nr 12 Czy zakup nieruchomości w ramach prowadzonej działalności w celu podnajmu na cele mieszkaniowe jest możliwy w ramach pożyczki hipotecznej? Zgodnie z regulaminem wskazany wydatek jest wydatkiem wykluczonym.   Pytanie nr 13 Czy ta prezentacja może zostać wysłana e-mailem? Tak, prezentacja wraz z odpowiedziami na pytania, które pojawiły się podczas webinarium przesyłana jest do uczestników webinarium e-mailem.   Pytanie nr 14 Kiedy będzie dostępna prezentacja na stronie? Nagranie z przeprowadzonego webinarium będzie dostępne na stronie www.warp.org.pl kilka dni po jego emisji.   Pytanie nr 15 Czy nabór ma charakter ciągły czy jest wyznaczona konkretna data? Jaki jest harmonogram? Nabór w ramach pożyczki prowadzony jest w formule ciągłej, do wyczerpania środków u Pośrednika.   Pytanie nr 16 Ile czasu trwa rozpatrzenie wniosku i czy w razie braków, wzywacie Państwo do uzupełnień w określonym terminie? Złożone kompletne wnioski podlegają ocenie, jest ona różna w zależności od wyboru Pośrednika. Trwa średnio od 4 do 8 tygodni.   Zapis webinarium - 17.02.2021 r.  

2.21 POWER – Wsparcie sektorowe dla rozwijających się przedsiębiorców.
Pytania i odpowiedzi – 10.02.2021 r.   Pytanie nr 1 Czy firma zajmująca się sprzedażą elektroniki oraz myjek zalicza się do tego projektu? Wsparcie obejmuje przedsiębiorstwa działające w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów oraz motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.   Pytanie nr 2 Jeśli dobrze rozumiem, że wsparcie dotyczy tylko branży budowlanej, turystycznej oraz mody i motoryzacji? Wsparcie obejmuje przedsiębiorstwa działające w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów oraz motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności.   Pytanie nr 3 Mam firmę jednoosobową z działu IT automatyki. Wykonujemy oprogramowanie dla przemysłu. Czy firma zalicza się do tego projektu? W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęci pracownicy Przedsiębiorstw, którzy mają PKD wiodące zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) tj. dla mikro, małych i średnich-PKD J.58.2; J.62; J.63.1), dla dużych PKD J.62. Nie jest konieczne rekrutowanie do projektu wyłącznie przedsiębiorców mających PKD wiodące, zgodne z PKD w ramach którego funkcjonuje dana SR, niemniej jednak mają oni pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie. Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że czynnie działa w ramach sektora.   Pytanie nr 4 Czy PKD musi być wiodące we wpisie do ewidencji gospodarczej? Chodzi o działalność z IT? W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęci pracownicy Przedsiębiorstw, którzy mają PKD wiodące zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) tj. dla mikro, małych i średnich-PKD J.58.2; J.62; J.63.1), dla dużych PKD J.62. Nie jest konieczne rekrutowanie do projektu wyłącznie przedsiębiorców mających PKD wiodące zgodne z PKD w ramach którego funkcjonuje dana SR (Sektorowa Rada ds. Kompetencji), niemniej jednak mają oni pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie. Przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty świadczące o tym, że czynnie działa w ramach sektora.   Pytanie nr 5 Jeśli PKD wymienione w webinarze nie są powiązane ze spółką to znaczy, iż dana spółka nie ma możliwości skorzystania z projektu? W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęci pracownicy Przedsiębiorstw, którzy mają PKD wiodące zgodnie z wykazem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W celu pozyskania informacji szczegółowych zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa prosimy o kontakt z Operatorem zgodnym z sektorem w jakim przedsiębiorstwo działa.   Zapis webinarium - 10.02.2021 r.  

Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – dokumentacja – co, jak, dlaczego?
Pytania i odpowiedzi – 27.01.2021 r.   Pytanie nr 1 Czy jeśli moje przedsiębiorstwo należy do innego, zagranicznego przedsiębiorstwa i nie zatrudnia innych osób to zaliczam się do małych firm czy dużych? Informacja w zakresie wielkości przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielu aspektów, pomocne w tym zakresie jest narzędzie – Kwalifikator. Poprzez przejście przez kreator pytań otrzymamy informacje w zakresie wielkości naszego przedsiębiorstwa. Link: https://kwalifikator.een.org.pl   Pytanie nr 2 Czy jeśli moje przedsiębiorstwo należy do innego, zagranicznego przedsiębiorstwa, a ja pełnię funkcję członka zarządu tylko w mojej firmie (nie pełnię żadnej funkcji, która posiada 100% udziałów) i nie zatrudniam innych osób to zaliczam do małych firm czy dużych? Informacja w zakresie wielkości przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielu aspektów, pomocne w tym zakresie jest narzędzie – Kwalifikator. Poprzez przejście przez kreator pytań otrzymamy informacje w zakresie wielkości naszego przedsiębiorstwa. Link: https://kwalifikator.een.org.pl   Pytanie nr 3 Jeśli jestem członkiem zarządu w jednej firmie oraz właścicielem firmy świadczącej usługi tej pierwszej czy są to przedsiębiorstwa powiązane? Mając na uwadze treść Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r., dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, t.124, s.36) oraz treść orzecznictwa, gdzie wskazuje się, iż w odpowiednich przypadkach w celu zapewnienia, że wsparcie otrzymają tylko przedsiębiorstwa, które naprawdę potrzebują przywilejów zarezerwowanych dla MŚP, badając status przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę rzeczywistą pozycję ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego potencjał gospodarczy tj. uwzględnić czy jest ono niezależne oraz czy nie należy do grupy powiązanej gospodarczo i organizacyjne (nie musi mieć ona charakteru oficjalnego). Należy wziąć także pod uwagę związki między przedsiębiorcami za sprawą osób fizycznych (w szczególności członków rodziny). Za istnieniem ww. powiązań mogą przemawiać np.: - wspólna klientela, - brak wyodrębnienia finansowego, - wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu), środków transportu, - wspólny sposób prowadzenia biznesu, - korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji, - usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/zleceniobiorcą lub korzystanie z usług drugiego przedsiębiorstwa, serwisowanie, reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości, - wspólna strona internetowa –z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą wspólną działalność, - relacje pomiędzy kierownictwem, - posługiwanie się wspólnymi pracownikami, - relacje rodzinne - ocenia się je jako szczególnie intensywne i znaczące przy badaniu rzeczywistej pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jego przynależności do grupy powiązanej gospodarczo i organizacyjne.   Pytanie nr 4 Czy przy wycenie wartości zabezpieczającej wnioskowaną pożyczkę można uwzględnić przyszłą wartość nieruchomości po zakończeniu inwestycji (finansowanej z wnioskowanej pożyczki), czy też te 130% musi być ustanowione na „dzień dobry”? Na potrzeby pożyczki jest brana aktualna wartość zabezpieczenia, nie przyszła.   Pytanie nr 5 Czy jest możliwa mała pożyczka na cele obrotowe dla firmy, która nie doświadczyła skutków COVID 19? Jakie powinno znaleźć się uzasadnienie w składanym wniosku? Mała pożyczka inwestycyjna może być przeznaczona na: - cele inwestycyjne, - cele inwestycyjno-obrotowe. W przypadku celu inwestycyjno-obrotowego, należy pamiętać, że część obrotowa nie może być przekroczyć 50% z wnioskowanej kwoty. Na rynku dostępne są pożyczki obrotowe, można je uzyskać u następujących pośredników: a) Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,b) Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,c) Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,d) Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości.   Pytanie nr 6 Czy w przypadku sp. z o.o. pożyczka do 50 tys. zł przy zabezpieczeniu wekslem in blanco pożyczka przysługuje na każdego ze wspólników czy na jedno przedsiębiorstwo? Wartość pożyczki przysługuje na jedno przedsiębiorstwo.   Zapis webinarium - 27.01.2021 r.

Fundusze Europejskie w 2021 r. – przegląd możliwości dla beneficjentów.
Pytania i odpowiedzi – 26.01.2021 r.   Pytanie nr 1 Poszukuję wsparcia w celu założenia działalności gospodarczej dla osoby pracującej, branża: edukacja. Ewentualnie interesuje mnie wsparcie dla działalności już założonej przez osobę pracującą. Wiek 30+. W obecnym roku prowadzony jest projekt Twoja Firma, w którym osoby pracujące mogą wnioskować o dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. W celu pozyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (tel 61 65 06 233 lub 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl) lub zapoznania się z dokumentacją projektu na stronie internetowej: twojafirma.warp.org.pl   Pytanie nr 2 Interesuje mnie dotacja dla osoby zatrudnionej na etacie, chcącej założyć działalność gospodarczą lub prowadzącej taką działalność. W obecnym roku prowadzony jest projekt Twoja Firma, w którym osoby pracujące mogą wnioskować o dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Natomiast jeśli chodzi o rozwój działalności gospodarczej, po szczegółowe informacje zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (tel 61 65 06 233 lub 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl). Po przeprowadzeniu diagnozy specjaliści wskażą możliwości wsparcia rozwoju istniejącej już firmy.   Pytanie nr 3 Interesuje mnie dotacja na rozwój działalności już istniejącej, poszerzenie działalności a konkretnie wsparcie finansowe na zakup programu komputerowego i sprzętu, czy są dotacje w tym temacie? Zakup środków trwałych jest możliwy m.in. przy wsparciu z Inicjatywy jeremie2. Jest to niskooprocentowana pożyczka ze środków unijnych, udzielana wielkopolskim przedsiębiorcom. Celem tego produktu jest szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstw.   Pytanie nr 4 Witam, poszukuję wsparcia w postaci dofinansowania do szkoleń jako samozatrudniona (nie jestem pracodawcą, nie zatrudniam nikogo). Wiem, że z UP mi się nie należy. W roku bieżącym prowadzona jest rekrutacja do działania 6.5 WRPO, z którego mogą korzystać wielkopolscy przedsiębiorcy chcący podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje. Nabór prowadzą operatorzy, którzy udzielają dotacji. Wybór operatora jest zgodny z miejscem prowadzenia działalności. Po szczegóły zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (tel 61 65 06 233 lub 235, e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl).   Pytanie nr 5 Poszukuję wsparcia w celu pozyskania środków na budowę placu zabaw dla przedszkola państwowego. W roku bieżącym nie przewiduje się naborów do projektów dla przedszkoli.   Zapis webinarium - 26.01.2021 r.

Fundusze Europejskie w 2021 r. – przegląd możliwości dla przedsiębiorców.
Pytania i odpowiedzi - 13.01.2021 r.   Pytanie nr 1 Czy można się starać na środki dla pracownicy, która jest na chorobowym (ciąża)? Pytanie skierowane podczas webinarium jest ogólne i wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnozy. W celu zagłębienia się w treść pytania prosimy o skontaktowanie się z pracownikami PIFE. Kontakt z pracownikami może odbyć się zdalnie: tel. 61 65 06 233 lub 235 oraz elektronicznie e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl lub pila.fe@wielkopolskie.pl.   Pytanie nr 2 Czy jednostka naukowa musi być z województwa wielkopolskiego? Nie, jednostka naukowa nie musi być ulokowana na ternie woj. wielkopolskiego, może mieć siedzibę na terenie całego  kraju.   Pytanie nr 3 Co to jest premia? W dokumentacji poddziałania 1.1.1 POIR wyróżniamy dwa typy premii dla przedsiębiorstw w ramach pomocy publicznej na badania przemysłowe lub prace rozwojowe: premia z tytułu skutecznej współpracy w związku z realizacją projektu: - pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych danej kategorii badań (badań przemysłowych lub prac rozwojowych), - między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, z dokumentacji musi wynikać, że ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Podwykonawstwa nie uważa się za skuteczną współpracę. premia z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu –trzeba wykazać we wniosku, że w okresie do 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki: - zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub - zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, lub powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub - zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.   Pytanie nr 3 O jakich projektach mówimy w tym działaniu? Celem projektu (poddziałanie 1.1.1 POIR) powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyniającego się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Takim rozwiązaniem powinien być nowy albo znacząco ulepszony produkt, technologia lub usługa ze wskazaniem odbiorcy, którego faktyczne potrzeby to rozwiązanie zaspokoi. Metodologia badawcza to przedstawienie sposobu rozwiązania problemu badawczego/technologicznego. Ocenie podlega, czy: - projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych (co najmniej jedno zadanie ma charakter prac rozwojowych) albo tylko prac rozwojowych; - proponowana metodologia badawcza jest adekwatna (wystarczająca i uzasadniona) do rozwiązania problemu badawczego/technologicznego i prowadzi do osiągnięcia celu projektu; Prace, które nie mają charakteru badań przemysłowych ani prac rozwojowych nie mogą być dofinansowane w ramach projektu (w szczególności badania podstawowe, prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe/inwestycyjne). W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie prac przedwdrożeniowych związanych z badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.   Pytanie nr 4 Czy możemy zobaczyć jakie projekty otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach? Informacje w zakresie realizowanych projektów z Funduszy Europejskich można zweryfikować za pośrednictwem tabeli przedstawiającej projekty realizowane. Wskazaną tabelę można pobrać ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Poniżej wskazujemy ścieżkę przejścia. Strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl Na stronie rozwijamy zakres: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich. Wybieramy „Poznaj realizowane projekty” Wybieramy „Lista projektów” Pobieramy tabelę i sortujemy zgodnie z wyborem Programu Operacyjnego oraz numeru działania/poddziałania, lat realizacji itp.   Pytanie nr 5 Od kogo musi być udzielone doradztwo czy to musi być jednostka naukowa czy przedsiębiorstwo itd.? Konkurs stawia jako wymóg, zamówienie doradztwa w zakresie inwestycji w profesjonalne usługi dotyczące przeprowadzenia procesu wzorniczego, od wybranej przez siebie firmy zewnętrznej, która taki design pod nasz projekt opracuje, i który to bezpośrednio przełoży się na wdrożenie zupełnie nowego lub znacząco ulepszonego produktu. W ramach tego, środki można przeznaczyć chociażby na audyt wzorniczy, usługi prototypowania czy usługi przygotowania strategii   Pytanie nr 6 Czy dofinansowanie może być uzyskane na budowę domów pasywnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Dofinansowanie może być udzielone w zakresie przedstawionego projektu, jeśli spełnia założenia konkursowe tj. m.in. wpisuje się w typy projektów przewidziane do wsparcia, spełnia kryteria podmiot wnioskujący itp. itd.   Pytanie nr 7 Interesuje mnie kwestia wdrożenia prac badawczo-rozwojowych prowadzonych wyłącznie w przedsiębiorstwie. Czy można wnioskować o zakup maszyn-infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac? Pytanie w ramach PARP 3.2.1. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania. Jeżeli w projekcie przewidziano także prace rozwojowe i doradztwo, w ramach kryterium zostanie sprawdzone, czy wydatki z nimi związane są niezbędne do realizacji projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków. Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane, zaplanowanych w projekcie. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku i jego związek z planowanym wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych.   Zapis webinarium - 13.01.2021 r.        

Dotacje na start dla osób 30+.
Pytania i odpowiedzi - 06.11.2020 r.   Pytanie nr 1 Obecnie mam zatrudnienie na umowę o pracę z minimalnym dochodem. Chcę założyć własną działalność. Czy muszę zwolnić się z pracy? Być osobą bezrobotną? Nie, do wsparcia kwalifikują się również osoby ubogie pracujące – to osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.   Pytanie nr 2  Czy środki są bezzwrotne? Ile trzeba prowadzić działalność, żeby nie było konieczności zwrotu środków? (Chodzi o ewentualne załamanie rynku zbytu/sytuacje ekonomiczną dotyczącą całej gospodarki?) Tak środki są bezzwrotne. Osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązana jest do jej prowadzenia przez okres minimum 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, co oznacza, iż we wskazanym okresie stałe miejsce prowadzenia działalności lub, w przypadku jego braku, adres do doręczeń musi znajdować się na terenie województwa wielkopolskiego.   Pytanie nr 3 Jak wygląda kwotowe rozliczenie otrzymanego wsparcia? Na zasadzie przedstawienia faktur kosztowych za zakupione np. maszyny, środki transporty, sprzęt biurowy, koszty wynajmu lokalu? Dotacja jest wypłacana jako stawka jednostkowa. Rozliczenie następuje na podstawie zawartej umowy i wypłaty wsparcia. W trakcie pierwszej kontroli weryfikowane są zakupy i dokumentacja z tym związana.   Pytanie nr  4 Czy po uruchomieniu działalności mogę być na „małym ZUSie? Tak, zgodnie z obowiązującymi wszystkich przepisami prawa.   Pytanie nr 5 Czy jeżeli w okresie 12m osoby pełniły funkcję w Zarządach spółek (nie były zatrudnione) również są wyłączone z ubiegania się o dotacje ? Nie są wyłączone ze wsparcia. Należy jednak doliczyć uzyskiwane z tego tytułu dochody przy ustalaniu statusu danej osoby na rynku pracy.   Pytanie nr 6 Kiedy planuje się uruchomić nabór wniosków? Czy jeszcze w bieżącym roku? Nabór zaplanowany jest na styczeń oraz czerwiec  2021 r.   Pytanie nr  7 Czy wkład własny może być przeznaczony na szkolenie? Wkład własny w wysokości 2522,00 PLN musi zostać wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej po otwarciu działalności gospodarczej. Komisja Oceny Biznesplanów ocenia wszystkie wydatki zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia - zarówno te ponoszone z dotacji jednorazowej jak i te ponoszone z wkładu własnego. Jeśli zatem szkolenie będzie uzasadnione z punktu widzenia otwieranej działalności, będzie mogło ono zostać sfinansowane wkładem własnym.   Pytanie nr 8 Czy mowa jest tutaj o konkretnym programie, projekcie? Jeśli tak to kto go realizuje? Gdzie można znaleźć regulamin projektu? Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta i Partnerów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. na terenie województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem następującego podziału terytorialnego: WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Poznań, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, złotowski. ARR S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów:: m. Konin, gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim odpowiedzialne jest za realizację zadań na obszarze następujących powiatów: m. Kalisz, m. Leszno, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolsztyński. Regulamin rekrutacji uczestników oraz Formularz rekrutacyjny będą podawane do publicznej wiadomości i znajdą się na stronach internetowych www.warp.org.pl, www.arrkonin.org.pl, www.euro.ctiw.pl, a także w siedzibie WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, w oddziale WARP Sp. z o.o. w Pile, siedzibie ARR S.A. w Koninie oraz w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.   Pytanie nr 9 Witam, czy będąc 52-letnim emerytem mogę wziąć udział w projekcie? Jako bierny zawodowo mogę ubiegać się o przyznanie środków na prowadzenie działalności? Tak, osoba bierna zawodowo kwalifikuje się do pozyskania wsparcia.   Pytanie nr 10 Czy dodatkowe comiesięczne środki można przeznaczyć na wynajem lokalu? Czy rozliczenie będzie  wymagało przedstawienie comiesięczne faktur za wynajem? Tak, wsparcie pomostowe może być przeznaczone na wynajem lokalu. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do przedkładania zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie wsparcia pomostowego. Beneficjent ma też prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w zestawieniu. Jednocześnie, aby otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego należy udokumentować wydatkowanie co najmniej 70% wcześniej otrzymanych transz wsparcia.   Pytanie nr 11 Chciałabym dopytać czy osoba bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 6.3.1 ? Czy adres działalności może być adresem zamieszkania ? Tak, osoba bezrobotna  kwalifikuje się do pozyskania wsparcia. Osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązana jest do jej prowadzenia przez okres minimum 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, co oznacza, iż we wskazanym okresie stałe miejsce prowadzenia działalności lub, w przypadku jego braku, adres do doręczeń musi znajdować się na terenie województwa wielkopolskiego.   Pytanie nr 12 Czyli biznes plan piszemy dopiero gdy osoba zakwalifikuje się poprzez proces rekrutacyjny? Biznes plan piszą wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do etapu szkoleniowego, a zatem osoby, które po etapie rekrutacji miały największą łączną ilość punktów.   Pytanie nr 13 Czy cześć dotacji można przeznaczyć na szkolenia? Tak, można. Nie mogą to być jednak szkolenia finansowane z innych źródeł.   Pytanie nr 14 Czy prezentacja zostanie udostępniona/przesłana uczestnikom webinarium? Tak, prezentacja zostanie zamieszczona na stronie http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/webinaria/   Pytanie nr 15 Czy akceptowaną formą prawną prowadzenia działalności jest również jednoosobowa spółka z o.o. z jednym udziałowcem? Tak.   Pytanie nr 16 Czy jest możliwe uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności przez osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim? Tak.   Zapis webinarium - 06.11.2020 r.      

Dotacje na strat dla osób 30+.
Pytania i odpowiedzi - 31.08.2020 r.   Pytanie nr 1 Czy materiały z webinarium będą dostępne na stronie lub na mailu? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl oraz zostanie przesłana Państwu na maila.   Pytanie nr 2 Trzeba być zarejestrowanym w UP, ale przecież jakakolwiek umowa nas eliminuje z urzędu. Więc jak to połączyć? Na podstawie zapisów wzoru Regulaminu rekrutacji uczestników Poddziałania 6.3.1 nie ma obowiązku bycia osobą zarejestrowaną jako osoba bezrobotna. Wsparcie udzielane będzie osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych lub pracującym w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu). W przypadku osób zarejestrowanych w PUP wsparcie udzielane jest osobom: pozostającym bez pracy zarejestrowanym w PUP zakwalifikowanym do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rezygnacja z profilowania nastąpi w dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa regulująca funkcjonowanie PUP), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: a)osoby długotrwale bezrobotne, b)kobiety, c)osoby z niepełnosprawnościami, d)osoby o niskich kwalifikacjach, e)osoby w wieku 50 lat i więcej, f)imigranci oraz reemigranci, g)osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, h)mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia.   Pytanie nr 3 Netto czy brutto? Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 PLN (dotacja). Wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej, którego miesięczna kwota jest nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego, przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej udzielane jest w kwocie netto.   Pytanie nr 4 Czy osoby zatrudnione na umowę o pracę ale są w okresie wypowiedzenia mają szanse na wsparcie ? Czy jest to tylko i wyłącznie wsparcie dla osób bezrobotnych od dłuższego czasu ? Odp. W ramach Podziałania 6.3.1 wsparcie udzielane będzie osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych lub pracującym w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).   Pytanie nr 5 Informacja o wynikach konkursu na operatora planowana jest na październik 2020, a kiedy można się spodziewać uruchomienia naborów wniosków o dotacje? Styczeń 2021? Termin naboru w poddziałaniu 6.3.1 WRPO zostanie ogłoszony przez wybranego Operatora.   Pytanie nr 6 Jeśli dotacje są w ramach obecnej perspektywy 2014-2020, to chyba jeszcze w tym roku jest szansa na nabory w poddziałaniu 6.3.1 WRPO, tak? Termin naboru w poddziałaniu 6.3.1 WRPO zostanie ogłoszony przez wybranego Operatora.   Pytanie nr 7   Czy można prosić o późniejsze przesłanie prezentacji na maila lub czy można poprosić o info, gdzie daną prezentację można ściągnąć? Jeśli dotacje są w ramach obecnej perspektywy 2014-2020, to chyba jeszcze w tym roku jest szansa na nabory w poddziałaniu 6.3.1 WRPO, tak? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl zakładka Punkty Informacyjne FE/Webinaria oraz zostanie przesłana Państwu na maila.   Pytanie nr 8 Chciałabym się  dowiedzieć kiedy mniej więcej będą dotacje unijne na otwarcie działalności gospodarczej 30+? Terminy naborów uzależnione są od decyzji instytucji ich udzielających (PUP,LGD, operatora 6.3.1).   Webinarium z 31.08.2020 r.    

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wzrost kompetencji. Jak się do niej wpisać? Jak z niej korzystać?
Pytania i odpowiedzi - 27.08.2020 r.   Pytanie nr 1 Czy będzie omawiane jak firma może ogłosić swoje szkolenie w bazie? Jak dodać usługę na platformę? Podczas spotkania omówiono zapis do bazy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach. Procedurę wpisu do BUR instytucji świadczących usługi rozwojowe opisuje poradnik dla przedsiębiorców, który znajduje w serwisie BUR: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/Poradnik_dla_branzy_szkoleniowej/poradnik_dla_branzy_szkoleniowej_pdf.pdf   Pytanie nr 2 Czy ta pomoc jest adresowana tylko do przedsiębiorców i ich pracowników oraz osób fizycznych, czy też mogą z niej korzystać również pracownicy NGO nie prowadzących działalności gospodarczej? Tzn. czy NGO nie będąca zarejestrowana jako przedsiębiorca może skierować na szkolenie swojego pracownika i dostać dotację na jego szkolenie? Z działania 6.5 WRPO mogą korzystać przedsiębiorcy sektora MŚP. Pracownicy NGO mogą korzystać z poddziałania 8.3.2 WRPO, korzystając z usług rozwojowych z własnej inicjatywy.    Pytanie nr 3 Jakie dane należy podać aby skorzystać ze szkolenia (imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania)? Dane konieczne, do rejestracji w BUR, to dane podstawowe. Aby skorzystać z dofinansowania należy wypełnić formularz zgłoszeniowy u Operatora. Zawiera on podstawowe dane o uczestniku, oraz dane społeczno-ekonomiczne.   Pytanie nr 4 Jednoosobowa działalność chcąc skorzystać ze szkolenia dla właściciela loguje się jako indywidualny czy instytucjonalny? Aby przedsiębiorca mógł korzystać z Bazy, należy założyć profil uczestnika instytucjonalnego.   Pytanie nr 5 Czy zdanie egzaminów ECCC , TGLS można traktować jako nabycie kwalifikacji zawodowych w ramach działania 8.3.2 Zgodnie z dokumentacją konkursową poddziałania 8.3.2 usługę rozwojową wybieramy tylko poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Usługa odbywa się zgodnie z Kartą Usługi, możliwa jest również z egzaminem.   Pytanie nr 6 Czy jest wymagana certyfikacja, żeby otrzymać dofinansowanie do szkoleń w BUR? Jaką proponujecie ścieżkę zdobycia certyfikatu? Zadane pytanie jest zbyt ogólne, w celu uzyskania odpowiedzi, proszę o kontakt z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich bądź operatorem zgodnie z miejscem zamieszkania/prowadzenia działalności.   Webinarium z 27 sierpnia 2020 r.            

Środki na rozpoczęcie i rozwój firmy na obszarach wiejskich.
Pytania i odpowiedzi - 30.07.2020 r.   Pytanie nr 1 Czy prezentacja będzie udostępniona? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl oraz zostanie przesłana Państwu na maila.   Pytanie nr 2 Czy będzie można dostać link z danej prezentacji? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl.   Pytanie nr 3 Czy osoby na nowo powstałych miejscach pracy mogą być zatrudnione na umowę zlecenie, czy muszą być na umowie o pracę? Osoby na nowo powstałych miejscach pracy powinny zostać zatrudnione na podstawie umów o pracę. Katalog osób, których zatrudnienia nie uznaje się za utworzenie miejsca pracy (informacja ta jest również zawarta w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.2), to:stażyści; osoby zatrudnione w celu przygotowania zawodowego; osoby wykonujące pracę na podstawie innej niż umowa o pracę i spółdzielcza umowa o pracę (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło lub kontraktu menadżerskiego); osoby współpracujące (za osobę współpracującą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z osobą prowadzącą działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują z nią przy prowadzeniu tej działalności); osoby skazane (w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania).   Pytanie nr 4 Czy wsparcie jest przyznawane jedynie osobom fizycznym zakładającym działalność gosp., czy również nowym spółkom? Spółki z o.o. będąc osobami prawnymi są podmiotami, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania 19.2 (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1570), zwanego dalej „rozporządzeniem LSR”), w tym także w ramach rozwijania działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia LSR. Należy jednak pamiętać, że podmiot taki musi spełniać warunki określone w § 7 rozporządzenia LSR, w tym warunek dotyczący wykonywania działalności gospodarczej (§ 7 ust. 1 pkt 1).   Pytanie nr 5 Czy wsparcie/pożyczki są bezzwrotne? Wsparcie w postaci dotacji jest wsparciem bezzwrotnym, natomiast w postaci pożyczki – zwrotnym.   Pytanie nr 6 Czy jeśli już prowadzę działalność gospodarczą, ale planuje otwarcie kolejnej, to będę mógł skorzystać z tego wsparcia? W wyniku nowelizacji przepisów rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020, poza podejmowaniem po raz pierwszy pozarolniczej działalności gospodarczej, dopuszczono możliwość wsparcia działalności pozarolniczej: podejmowanej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podejmowanej w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.   Pytanie nr 7 Czy takie dofinansowanie jest dedykowane  tylko dla osób posiadających gospodarstwo rolne? Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).   Pytanie nr 8 Czy miejsce/województwo zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy/beneficjenta ma znaczenie? Odp. W przypadku Lokalnym Grup Działania – tak. Należy wybrać tą która swym zasięgiem obejmuje miejsce zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy/beneficjenta.   Pytanie nr 9 Czy działalność agroturystyczna - łapie się na ten program? Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 brak jest informacji o wsparciu finansowym przewidzianym na uruchomienie bądź rozwój działalności w zakresie agroturystyki, rozumianej jako działalność wykonywana przez rolnika w czynnym gospodarstwie rolnym (działalność niepodlegająca rejestracji). Istnieje natomiast możliwość uzyskania pomocy finansowej na podjęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej polegającej na zapewnieniu krótkotrwałego zakwaterowania na terenie wiejskim (np. w hotelach, motelach, pensjonatach) w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Załącznikiem do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 jest Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, zgodnie z którym istnieje możliwość podjęcia działalności gospodarczej związanej z turystyką m.in. w zakresie następujących kodów PKD: 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Dodatkowo zgodnie z §7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operacja w ramach zakresu „rozwój działalności gospodarczej” przyznawana jest, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawca który nie jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej nie może ubiegać się o wsparcie w ramach działania 19.2.   Pytanie nr 10 Czy jest to program ogólnopolski, czy jedynie dla województwa wielkopolskiego? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest programem krajowym.   Pytanie nr 11  Czy można sfinansować budowę lokali przeznaczonych pod krótkoterminowy wynajem typu domki letniskowe rekreacyjne? Tak, budowa i usługi budowlane są kosztem kwalifikowalnym.   Pytanie nr 12 Przeprowadziłem się z Poznania na Wieś i chcę wykorzystać potencjał swoich okolic, i przebranżowić swoją obecną działalność. Czy będę się kwalifikował do takiego wsparcia? Tak, jeśli siedziba/oddział firmy znajduje się na obszarze właściwej LGD.   Pytanie nr 13 Czy dziś będzie mowa o wsparciu dla osób które chcą prowadzić firmę na obszarze wiejskim ale totalnie nie ma nic wspólnego z gospodarstwem rolnym? Tak. Również dla Państwa, którzy nie są związani z rolnictwem, ale chcą otworzyć działalność na obszarach wiejskich, przewidziana jest możliwość otrzymania wsparcia.   Pytanie nr 14  A będzie coś o dotacji na rozwój firmy która  nie związana z rolnictwem?  Tak. W dalszej części spotkania będą omawiane również środki na rozwój.   Pytanie nr 15 Do kiedy trzeba złożyć wniosek? W przypadku Lokalnych Grup Działania i Inicjatywy Leader nabory są ogłaszane przez te grypy na podstawie harmonogramów planowanych naborów w danym roku.   Pytanie nr 16 Zakładając konieczność zakup maszyny rolniczej - jak długo należy ją utrzymać w przedsiębiorstwie? Odp. Beneficjent, któremu zostanie wypłacona pomoc na operację ramach podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia 19.2) albo rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 19.2) powinien realizować zobowiązania określone w umowie o przyznaniu pomocy m.in. w zakresie: a) w przypadku operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej -2 lata, b) w przypadku operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej -3 lata   Pytanie nr 17  Czy wszystkie linki z prezentacji będą gdzieś dostępne? Tak, nagranie ze spotkania będzie dostępne na stronie warp.org.pl   Pytanie nr 18 Czy istnieją dotacje/granty na rozwój działalności pozarolniczej? Osoby nie związane z rolnictwem, ale posiadające siedzibę firmy/oddział na  obszarach wiejskich mogą aplikować w ramach inicjatywy Leader , poddziałanie 19.2 PROW. Dodatkowo w zależności od celu rozwoju mogą aplikować o wsparcie z programów krajowych bądź programu regionalnego właściwego z uwagi na siedzibę firmy.   Pytanie nr 19   Czyli dla osób które chcą otworzyć firmę na obszarach wiejskich, ale nie związaną z rolnictwem, nie istnieje dotacja bezzwrotna? Tylko pożyczki, mikropożyczki.....itd. czyli środki zwrotne? Osoby niezwiązane z rolnictwem, ale zamieszkujące obszary wiejskie, aplikować mogą w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.2 PROW.   Webinarium z 30 lipca 2020 r.  

Nowe Kwalifikacje Twoim atutem. Jak otrzymać dofinansowanie na kursy/szkolenia/studia podyplomowe?
Pytania i odpowiedzi - 29.07.2020 r.   Pytanie nr 1 Czy można wielokrotnie skorzystać ze wsparcia? Możliwość skorzystania wielokrotnego z Bazy Usług Rozwojowych zależy od Operatora oraz od poddziałania w ramach, którego korzysta się ze wsparcia.   Pytanie nr 2 Czy osoba, która mieszka w powiecie, ale pracuje na zlecenie w firmie z Poznania może skorzystać ze szkolenia przez WARP? Przynależność do Operatora uzależniona jest od miejsca zamieszkania (poddziałanie 8.3.2 WRP) lub od miejsca prowadzenia działalności (poddziałanie 6.5 WRPO). W ramach poddziałania 6.5 istnieje możliwość delegowania pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie.   Pytanie nr 3 Czy trzeba wybrać kurs z listy na tej stronie, czy można zaproponować kurs, który mi odpowiada spoza listy ? Kurs/ szkolenie, na które beneficjent chce otrzymać wsparcie musi znajdować się w Bazie Usług Rozwojowych.   Pytanie nr 4 Czy można dofinansowanie do szkolenia, którego nie ma w BUR, ale jest pożądane dla mnie ? Dofinasowanie jest możliwe, tylko do szkoleń, które znajdują się w BUR.   Pytanie nr 5 Czy szkolenie z listy BUR zawsze są refundowane ? Czy istnieje prawdopodobieństwo nie zrefundowania szkolenia? Refundacja kosztów zrealizowanej usługi uzależniona jest od otrzymanej wcześniej promesy od Operatora. Podczas wyboru szkolenia/ kursu z BUR, należy zwrócić uwagę, czy usługa jest przeznaczona do dofinasowania.   Pytanie nr 6 Czy jako przedsiębiorca mogę delegować pracowników na umowach cywilno-prawnych? Tak.   Pytanie nr 7 Czy mogę prosić o linka do 6.5 trwającego w WARP? Link: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/   Pytanie nr 8 Jeśli przedsiębiorca korzystał z kształcenia finansowanego  w 2018 roku to może ponownie skorzystać teraz? Tak   Pytanie nr 9 Jak wygląda sytuacja ze studiami podyplomowymi ? Wybiera się interesujący kierunek i co dalej ? Czy trzeba ponosić koszta i dopiero później starć się o zwrot ? Czy każdy kierunek można wybrać ? Dofinansowanie może zostać udzielone na studia podyplomowe, które zostały wpisane do BUR. Dofinansowanie ma postać refundacji.   Webinarium z 29 lipca 2020 r.              

Granty na Kapitał Obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski.
Szanowni Państwo! Poniżej udostępniamy nagranie z webinarium pt. "Granty na Kapitał Obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski". Pytania oraz udzielone odpowiedzi do webinarium, ze względu na ich bardzo dużą ilość, będą sukcesywnie dodawane na stronie.   Webinarium "Granty na Kapitał Obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski" Pytania i odpowiedzi   Pytanie nr 1 Na co można przeznaczyć środki z grantu? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 2 Czy do obliczania spadku obrotów można wziąć pod uwagę lipiec 2020 w stosunku do lipca 2019? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 3 Dane poręczyciela w punkcie 18 – w przypadku braku współmałżonka zostawiamy pole puste (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)? W przypadku braku współmałżonka/wspólnoty majątkowej (dla działalności prowadzonej przez osobę fizyczną) punkt 18 nie dotyczy Grantobiorcy.   Pytanie nr 4 Czy można wysyłać wnioski w imieniu innych osób z jednego loginu? Nie. W celu wypełnienia wniosku o grant konieczna jest rejestracja w generatorze wniosków za pomocą adresu e-mail oraz hasła na stronie internetowej generatora (www.grant.warp.org.pl). Adres e-mail użyty do logowania w generatorze wniosków jest przypisany do jednego Grantobiorcy.   Pytanie nr 5 Wraz ze wspólnikiem prowadzimy działalność w ramach spółki cywilnej. Nie prowadzimy innych działalności. Nie jesteśmy zatrudnieni w innych miejscach.  Nie mamy ze spółką zawartych umów o pracę. Rozliczamy się na zasadzie podziału zysków. Każdy z nas osobno płaci składki ZUS i podatek dochodowy. Nie zatrudniamy pracowników. Czy możemy składać wiosek o grant w ramach spółki i określić nasz współczynnik FTE jako 2 (nie mamy umów o pracę ze spółką)? Czy w związku w tym, że nie mamy umów możemy wniosek złożyć jako osoby samozatrudnione? Czy może jest tak, że nasza sytuacja eliminuje całkowicie możliwość złożenia wniosku o grant? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 6 Jakie są kryteria uzyskania grantu? Jaka jest procedura (wniosek itp.)? Czy jedna osoba posiadająca kilka firm może uzyskać grant dla każdej firmy? Kryteria jakie Grantobiorca musi spełnić określa §6 Regulaminu udzielania grantów oraz załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania grantów, procedurę określa natomiast §9 Regulaminu. Jedna OSOBA (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) może złożyć wyłącznie jeden wniosek o grant.   Pytanie nr 7 Dane poręczyciela w punkcie 18 – w przypadku rozdzielności majątkowej zostawiamy pole puste (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)? Na jakim etapie dostarczamy dokument o rozdzielności? W takim przypadku pkt.18 nie dotyczy. Grantobiorca może zostać poproszony przez Grantodawcę  o przedstawienie dokumentu po zawarciu umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 8 Punkt 2.7 – Jak uzasadnić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku wpływu korona wirusa? Pkt 2.7 w sekcji C2 – pojawi się lista rozwijalna z polami wyboru dotyczącymi planowanych wydatków w ramach Grantu.   Pytanie nr 9 Czego dotyczy pytanie do wniosku na str. 9 o pomoc publiczną otrzymaną? Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy, w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne.   Pytanie nr 10 Na jaki czas zawierana jest umowa? Kiedy uznajecie Państwo, że nastąpiło zakończenie rozliczenia projektu? Celem projektu jest utrzymanie przedsiębiorstwa przez okres na jaki Grantobiorca składa wniosek. Zakończenie czasu trwania umowy nastąpi po weryfikacji przez Grantodawcę osiągnięcia celu projektu, tj utrzymania zadeklarowanego okresu utrzymania działalności gospodarczej.   Pytanie nr 11 Czy o kolejności przyznawania grantów będzie decydować data i godzina wysyłki wniosku przez generator online i nie będzie miało znaczenia fizyczne dostarczenie dokumentów do siedziby WARP (niezależnie czy będzie to 1 czy 10 dzień roboczy)? Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie 10 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania)   Pytanie nr 12 W przypadku spółki cywilnej kto jest wnioskodawcą, firma czy jeden ze wspólników spółki? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 13 Czy jedna osoba przy wykorzystaniu jednego konta może złożyć kilka wniosków w imieniu różnych przedsiębiorców? Nie   Pytanie nr 14 O co chodzi w pkt. 17 i 18 jeśli chodzi o weksle? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 15 Czy właściciel też doliczamy do ilości pracowników i wtedy obliczamy pierwiastek? Odpowiedź Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 16 Czy w polu C6 w pytaniu w podpunkcie c) nie powinna również znaleźć się opcja NIE DOTYCZY? W przypadku pytania o spełnienie kryterium kwalifikacji do objęcia przedsiębiorstwa postępowaniem upadłościowym odpowiedź - Tak lub Nie.   Pytanie nr 17 Czy poręczycielem weksla może być właściciel firmy który ten weksel wystawia czy musi to być jakaś konkretna osoba inna? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej, pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 18 Czy wspólnik spółki jawnej może również wystąpić niezależnie sam we własnym imieniu jako przedsiębiorca o dotację? Wspólnik nie jest zatrudniony w spółce. Prowadzi działalność w ramach spółki. Nie, o grant może ubiegać się wyłącznie spółka, gdy ma zatrudnionych pracowników.   Pytanie nr 19 Można zakupić sprzęt komputerowy do pracy? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Ww. jest to cel inwestycyjny.   Pytanie nr 20 Pola C8 – Co w przypadku, gdy firma otrzymała kilka rodzajów pomocy publicznej? Czy jest możliwość powielania wierszy? Tak, generator umożliwi wpisanie wielu znaków.   Pytanie nr 21 Dlaczego dwie osoby prowadzące jednoosobowa działalność gosp. tylko w formie spółki cywilnej i nie zatrudniające  pracowników nie mogą dostać grantu? Gdyż nie są liczenia jako pracownicy !!! To dyskryminacja. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 22 Czy w spółce z o.o. wspólnicy poręczają weksel, czy weksel jest podpisany tylko przez spółkę? W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 23 Czy do wniosku składanego w generatorze należy dołączyć załączniki w formie PDF? Nie. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora Następnie, na podstawie wprowadzonych danych generator stworzy dwa dokumenty PDF: a) wniosek o grant, oraz b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – te dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do Grantodawcy zgodnie z regulaminem.   Pytanie nr 24 Czy zakup środków trwałych ściśle związanych z epidemią COVID-19 np. zakup lampy wiruso/bakteriobójczej może być rozliczona z grantu. Nie. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.   Pytanie nr 25 Czy pieniądze - grant - należy wydać w ciągu 3 miesięcy? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 26 Czy do wniosku załączamy Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu definicji MŚP? czy dopiero przed podpisaniem umowy? Załącznik nr 4 obowiązuje wraz z umową. Wymóg określa §12 do regulaminu.   Pytanie nr 27 Gdzie należy się zalogować aby wysłać wniosek? W generatorze wniosków dostępny na stronie grant.warp.org.pl. Generator będzie dostępny wkrótce.   Pytanie nr 28 Jeśli otrzymałam pomoc w formie zwolnienia ze składek zus, pożyczkę z urzędu pracy oraz subwencje z PFR, czy wpisuje wszystko we wniosku str.9 jako otrzymana pomoc? Tak   Pytanie nr 29 Czy trzeba okazać się fakturami na wydatki? Rozliczam się w formie karty podatkowej, nie jestem vatowcem i nie potrzebuje faktur. Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Rozliczenie grantu dokonywane jest na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej.   Pytanie nr 30 Czy w przypadku spółki cywilnej weksel podpisuje jeden ze wspólników, a drugi jest poręczycielem przy założeniu wspólnoty majątkowej. Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej, pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej, są dodatkowo współmałżonkowie tych osób.   Pytanie nr 31 Czy można środki przeznaczyć na spłatę leasingu? Tak, z zaznaczeniem, iż dotyczy bieżącej działalności firmy (a nie np. zakupu auta).   Pytanie nr 32 Czy w przypadku posiadanej rozdzielności majątkowej wymagany jest poręczyciel do poręczenia wekslowego? Czy dane tej osoby należy uzupełnić w pkt. 18 wniosku? Nie jest wymagany (w przypadku działalności prowadzonej przez osobę fizyczną). W ww. przypadku pkt 18 nie dotyczy wnioskodawcy.   Pytanie nr 33 Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są traktowane w obecnej sytuacji, tak jak osoby zatrudnione na umowę o pracę? Nie. Do wyliczenia FTE brane są pod uwagę osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.   Pytanie nr 34 C5 - co należy wpisać: 1,2? Liczbę miesięcy o jaką się wnioskuje – 1, 2 lub 3. Pkt 2 generator wypełni sam.   Pytanie nr 35 Mam spółkę cywilną z 1 osobą. Poza spółką nie prowadzimy samodzielnych działalności, choć w CEIDG widniejemy jako osobne DG. Pytanie: czy mamy składać 1 wniosek jako s.c. czy osobno - każda z nas? Jeżeli razem, to jeżeli nie zatrudniamy nikogo, to jak mamy ująć FTE we wniosku w pkt C.4. 1.1. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/     Pytanie nr 36 Jeśli dotacja grantu jest bezzwrotna to dlaczego podpisujemy weksel?? Weksel in blanco jest zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 37 Czy poręczycielem weksla może być właściciel firmy który ten weksel wystawia czy musi to być jakaś konkretna inna osoba? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 38 Czy współwłaściciele spółki cywilnej są wliczani do ilości pracowników Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 39 Spółka cywilna nie zatrudniająca pracowników może wystąpić o grant ? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 40 Czy wcześniejsze raty które były przed złożeniem wniosku o grant można będzie sfinansować tą dotacja? Pytanie jest nieprecyzyjne i trudno o jednoznaczną odpowiedź. Jeżeli raty dotyczą spraw przedsiębiorstwa, nie zostały spłacone i ma to związek z pogorszeniem się sytuacji firmy związanej z covid 19, można uznać, że tak.   Pytanie nr 41 Czy otrzymane środki można przeznaczyć na częściową spłatę kredytu obrotowego? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 42 Kiedy będzie uruchomiony dokładnie generator? Można prosić o dokładną datę? Ważne jest także, kiedy będzie można składać wnioski? Czy zostanie podana data i godzina uruchomienia naboru? Jest to o tyle istotne, że liczy się godzina wpływu wniosku z dokładnością co do sekundy. Data uruchomienie generatora wniosków oraz data naboru wniosków o grant zostaną ogłoszone wkrótce.   Pytanie nr 43 Czy do obliczania spadku obrotów można wziąć pod uwagę lipiec 2020 w stosunku do lipca 2019? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 44. Czy poręczycielem w przypadku wspólnoty małżeńskiej może być współmałżonek? Tak.   Pytanie nr 45 Czy stosunkiem pracy, jest również umowa zlecenie? Nie.   Pytanie nr 46 Czy w wyliczeniu kwoty grantu bierzemy pod uwagę tylko ilość pracowników czy właściciel również zalicza się do ilości? Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 47 Proszę o omówienie sekcji C8 z wniosku. Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne.   Pytanie nr 48 Czy należy wpisać w punkcie dotyczącym innego wsparcia z tytułu covid zwolnienie? Tak   Pytanie nr 49 Czy do kontroli wymagane są faktury VAT? Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Rozliczenie grantu dokonywane jest na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej.   Pytanie nr 50 Oświadczenie pkt 20 odnośnie niezalegania ze składkami ZUS. Czy jeżeli przedsiębiorca zalegał ze składkami na 31 grudnia 2019 a nie zalega na dzień składania wniosku, spełnia warunek otrzymania grantu? Nie. Grantobiorca musi spełnić przesłanki zawarte w Załączniku nr 2 – Kryteria wyboru wniosków o grant. Jednym z nich jest niezaleganie ze składkami ZUS na dzień 31.12.2019r.   Pytanie nr 51 Pytanie do wniosku o grant do pkt C8. Czy wykazuje się w tym punkcie postojowe z ZUS, kredyt z PUP, dofinansowanie z PUP?I czy ta otrzymana pomoc ma wpływ na udzielenie Grantu? W sekcji C8 należy podać już wcześniej otrzymaną pomoc w związku z COVID Np.: - zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek; - zwolnienie z podatku od nieruchomości; - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne; - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników; - przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy; - przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.; - jednorazowa mikropożyczka; Udzielona wcześniej pomoc nie wpływa na kwotę lub otrzymanie grantu, o ile nie został przekroczony limit ww. pomocy wskazany w regulaminie projektu.   Pytanie nr 52 Przeprowadziłam się na teren woj. wielkopolskiego 20 lipca. Czy mogę składać wniosek? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant, posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby, w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 53 Czy jedna osoba na jednym koncie może złożyć kilka wniosków w imieniu różnych przedsiębiorców?? Nie.   Pytanie nr 54 Czy w sytuacji jeśli spółka cywilna zatrudnia pracowników, a jej wspólnicy nie mają umowy w spółce ale mają swoje działalności to czy spółka cywilna może złożyć wniosek na pracowników, a wspólnicy mogą złożyć wnioski ze swoich działalności? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 55 Czy do wniosku należy dołączyć skany umów o pracę, dokumenty zus, itp.? Nie.   Pytanie nr 56 Czy podmiot może podać PKD, które jest dodatkowym PKD we wpisie CEiDG, a faktycznie przez ostatnie dwa lata działalności firmy stanowi przeważające PKD Zgodnie z założeniami pod uwagę bierze się przeważający kod PKD, które powinno być zgodne z wpisem do właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).   Pytanie nr 57 Pytanie dotyczące załącznika nr 4. Czym jest całkowity roczny bilans dla osoby samozatrudnionej, które nie są płatnikami VAT? W przypadku braku sporządzania bilansu danych nie podaje się.   Pytanie nr 58 Jak zaznaczyć we wniosku samozatrudnionego? we wniosku jest tylko mikro i mały dopiero w następnym punkcie jest mowa o samodzielnym prowadzeniu działalności W tym punkcie ustalamy wielkość przedsiębiorstwa na podstawie ujętych tam kryteriów. Osoba samozatrudniona uznawana jest za przedsiębiorcę. Bycie samozatrudnionym może być jednoznaczne z byciem mikroprzedsiębiorcą.   Pytanie nr 59 Jak należy liczyć ilość zatrudnienia na 31.12.2019? Średniorocznie? Wskazujemy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019.   Pytanie nr 60 Vatowiec wykazuje obroty netto z deklaracji czy z ksiąg/ książki? Obroty należy podać zgodnie z ewidencją księgowa (nie z deklaracji). Zaktualizowana odpowiedź: Zgodnie z KOMUNIKATEM nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),- będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,- świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),- niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz- rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT). W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 61 Czy w sytuacji jeśli spółka cywilna zatrudnia pracowników, a jej wspólnicy nie mają umowy w spółce ale mają swoje działalności to czy spółka cywilna może złożyć wniosek na pracowników A wspólnicy mogą złożyć wnioski ze swoich działalności? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 62 Czy zwolnienie ze składek ZUS w ramach tarczy jest przychodem? Do obrotów wliczamy również dotacje, subwencje itd. Szczególnie te powiazanie z pomocą COVID.  Zaktualizowana odpowiedź: Zgodnie z KOMUNIKATEM nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),- będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,- świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),- niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz- rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT). W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 63 Czy można wcześniej przygotować sobie wniosek w generatorze? Tak.   Pytanie nr 64 Prowadzę działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej, z która nie mam podpisanej umowy o pracę (osoba samozatrudniona, wpis do CEIDG). Czy we wniosku o grant A.1. wpisuje swój prywatny NIP, REGON i jako nazwa firmy wpisuję np. Jan Kowalski jako wspólnik spółki cywilnej 'DAG"? Wpisujemy dane podmiotu, który wnioskuje. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.  Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 65 Czy zgodnie z zapisem powyżej weksel wystawia spółka z o.o., natomiast prezes zarządu poręczając weksel poręcza własnym majątkiem? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza).   Pytanie nr 67 Czy dane finansowe muszą być podawane za pełen miesiąc od 1 do 30 dni danego miesiąca czy może zacząć liczyć dane od środka danego miesiąca do środka miesiąca kolejnego? W odniesieniu do pełnego miesiąca kalendarzowego.   Pytanie nr 68 Jak będzie weryfikowany brak płynności w przypadku samozatrudnionych? Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.   Pytanie nr 69 Kto w spółce kom. wystawia i potwierdza weksel. W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 70 Czy z grantu można opłacić wynagrodzenie pracowników? Tak. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie wynagrodzenia nie będzie możliwe.   Pytanie nr 71 Również ponawiam pytanie odnośnie tego czy obroty mają być z deklaracji czy kpir? Przecież są przychody, które nie stanowią przychodów ze sprzedaży a są pozostałymi przychodami których wg mnie nie powinno brać się pod uwagę i może być tutaj rozbieżność między księgą a deklaracja ? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 72 W przypadki spółki z o.o. czyje danie podajemy w pkt. 17 i 18 - dane osoby wystawiającej weksel i dane osoby udzielającej poręczenia wekslowego? W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 73 Czy poręczycielem weksla może być właściciel firmy który ten weksel wystawia czy musi to być jakaś konkretna osoba inna? W spółkach weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisują członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją. Jednocześnie te same osoby - jako osoby fizyczne - są poręczycielami.   Pytanie nr 74 Czy można porównać miesiąc marzec do lutego? Tak   Pytanie nr 75 Spółka cywilna, wspólnicy nie zatrudnieni na etacie, czy mogą złożyć osobne wnioski jako samozatrudnieni? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/     Pytanie nr 76 Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie, jest tak samo traktowana w obecnej dotacji jak osoba zatrudniona na umowę o pracę? Nie.   Pytanie nr 77 Czy wykazujemy otrzymana pomoc z urzędów pracy, ZUS jeśli nie widać jej w SUDOP? Tak.   Pytanie nr 78 Gdy spółka z o.o. nie zatrudnia pracowników o umowę o pracę może ubiegać się o Grant? Nie.   Pytanie nr 79 Czy do kontroli wymagane są faktury VAT czy wystarczy utrzymać firmę przez wnioskowaną ilość miesięcy? Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 80 Pytanie do wniosku - część c8 pkt.2 - otrzymując pomoc w formie pożyczki z PUPu, postojowe i zawieszenie składek ZUS - jak to wpisać we wniosek? Czy jedną, czy wszystkie pozycje, a jeśli wszystkie to w jakiej formie? Po przecinkach? Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Każdą z otrzymanych pomocy należy wpisać osobno, podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 81 Jaką datę założenia deklaracji podajemy-z CEiDG czy z "białej Listy"? Wymagane dane podajemy według dokumentów rejestrowych.   Pytanie nr 82 We wniosku o grant w pkt 2.6. jest zapytanie o jakie dokumenty źródłowe chodzi? Czy należy je wypisać i jakie mogą one być? Wymagane podanie nazwy dokumentów księgowych, tj. danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumentów potwierdzających spadek obrotów - księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany, ale możliwe też inne - dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne).   Pytanie nr 83 Czy można środki grantu przydzielić na rozwój firmy, np. promowanie w Internecie? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: -  koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 84 Czy bierzemy obroty z deklaracji VAT? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa   Pytanie nr 85 Główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (siedziba) znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, lecz nie wszystkie podatki płacone są na terenie województwa wielkopolskiego np. podatek PIT - rozliczany ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej dział. Gospodarczą, czy zatem mogę złożyć wniosek o grant? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 86 Czy sprzedaż e-papierosy PKD 47.26.Z również jest wykluczona z możliwości ubiegania się o grant? Tak   Pytanie nr 87 Czy potrzebne jest pełnomocnictwo do wysłania wniosku przez generator w imieniu innego podmiotu? Nie.   Pytanie nr 88 Czy jeżeli jestem samozatrudnionym i świadczę usługi na rzecz banku, to mogę skorzystać z grantu? Moje PKD przeważające: 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych? Numer PKD nie jest wykluczony.   Pytanie nr 89 Czy niedopłata w ZUS, niewynikająca ze złej sytuacji finansowej firmy a niedopatrzenia (akurat w grudniu nastąpiło przejście na wysokie składki z preferencyjnych) również dyskwalifikuje otrzymanie grantu? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.   Pytanie nr 90 Czyli firma udzielająca pożyczek nie może się ubiegać? Zgodnie z zapisami regulaminu działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych jest wykluczona.     Pytanie nr 91 Jaka jest różnica między formą własnością, a formą prawną?Podstawowa forma prawna - kategoria określająca status jednostki prowadzącej działalność, np. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Klasyfikacja przedsiębiorstwa wg form własności – np. WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH Klasyfikując przedsiębiorstwa wg form własności zaangażowanego w nie kapitału możemy stwierdzić, iż przedsiębiorstwa należą do dwóch sektorów- publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zaliczymy: Własność państwową: np. spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe Własność komunalną(samorządową) Własność mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego; czyli takie, które stanowią własność komunalną lub państwową W sektorze prywatnym wyróżnić można: Własność prywatną krajową: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne Własność zagraniczną- podmioty, których mienie należy do zagranicznych osób prawnych bądź osób fizycznych Własność mieszaną- występuje, gdy wartość kapitału prywatnego stanowi przynajmniej 50% kapitału ogółem, niezależnie od formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego Najpopularniejszymi jednostkami definiowanymi jako własność prywatna są: - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Spółki prawa cywilnego i handlowego - Spółdzielnie Indywidualna działalność gospodarcza jest przedsiębiorstwem jednoosobowym założonym i kierowanym przez osobę fizyczną, zgłoszonym do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorstwo jest częścią własności majątku właściciela, nie mającym osobowości prawnej. Najpopularniejszymi osobami, które prowadzą tego typu działalność są osoby pracujące w wolnym zawodzie np.: lekarz czy prawnik.   Pytanie nr 92 We wniosku o grant w pkt. 2.7 jest pytanie o uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy … - czy tutaj należy wymienić na jakie koszty przewiduje Grantobiorca przeznaczyć grant? Tak, to pole będzie wymagało wyboru z listy rozwijalnej.   Pytanie nr 93 Jeśli moje pkd to 66.19.z to czy mogę skorzystać z wsparcia (pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe). Tak   Pytanie nr 94 Czy pracownicy na umowach zlecenie, ale zgłoszonych do ZUS, są uwzględniani w wyliczeniach FTE? Nie   Pytanie nr 95 Czy można zakupić nowy sprzęt komputerowy do firmy w celu sprawniejszej pracy? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Ww. jest to cel inwestycyjny.   Pytanie nr 96 Deklaracja VAT to również dokument. dlatego proszę o konkretną odpowiedź co brać pod uwagę, czy mogą być to obroty z deklaracji VAT. jak sama nazwa wskazuje przychody ze sprzedaży to przychody ze sprzedanych towarów i usług A nie pozostałe inne przychody Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:§    będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 97 Czy podatek dochodowy można wliczyć w koszty jeśli rozliczam się w formie ryczałtu? Nie udzielamy takich porad.   Pytanie nr 98 Czy jeżeli w spółce jest dwóch wspólników - następuje wykluczenie z możliwości otrzymania grantu? Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/ Pytanie nr 99 We wniosku o grant jest informacja o korzystaniu z innych rodzajów pomocy publicznej, czy jeśli otrzymaliśmy pożyczkę z urzędu pracy oraz zwolnienie z ZUS należy to wpisać we wniosku??? Tak   Pytanie nr 100 Proszę omówić w jaki sposób należy wystąpić o grant w przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy nie prowadzą dodatkowej działalności i nie są w tej spółce zatrudnieni. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 101 Czy jak zatrudniam lektorów na umowę zlecenie, to do określenia etatu wyliczam ilość godzin przepracowanych przez danego lektora np. 20 godzin tygodniowo to 1/2 etatu? Nie   Pytanie nr 102 Czy w załączniku nr 4 jako nazwę wnioskodawcy należy wpisać np. Jan Kowalski jako wspólnik spółki cywilnej (dalsza nazwa spółki)? Wniosek nie składa spółka cywilna tylko wspólnik spółki, który prowadzi działalność gospodarczą tylko w tej formie. Wpisujemy dane podmiotu, który wnioskuje. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. Odpowiedź nieaktualna. Aktualne stanowisko dostępne pod adresem: http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/   Pytanie nr 103 Po otrzymaniu grantu, w jaki sposób będzie wyglądała ewentualna kontrola gratnobiorcy? Czy warunkiem jest utrzymanie firmy przez wnioskowany okres czy trzeba mieć na wszystko paragony i faktury VAT? Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 104 Napisała Pani: "Spółka cywilna, z o.o. lub inna, nie zatrudniająca pracowników (stosunek pracy) nie może wnioskować o wsparcie." - rozumiem, że mając 1 wspólnika, możemy tylko złożyć 2 wnioski - każda z nas osobno? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 105 Czy fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą (wpisane do rejestru przedsiębiorców) mogą ubiegać się o grant? Tak.   Pytanie nr 106 1/ Czy wspólnik spółki JAWNEJ może również wystąpić niezależnie samodzielnie jako przedsiębiorca o dotację? Wspólnik nie jest zatrudniony w spółce. Prowadzi działalność w ramach spółki. Co jeżeli wspólnik nie ma wpisu do CEIDG ale ma nadany NIP do rozliczeń z Urzędem Skarbowym? Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, w tym osób samozatrudnione. W związku z powyższym wspólnik spółki jawnej, który nie jest wpisany do CEIDG jako przedsiębiorca, a będący jedynie wspólnikiem spółki jawnej, nie może samodzielnie złożyć wniosku o grant.   2/ Jak należy obliczyć obrót? Według KPiR czy deklaracji VAT zgłoszonej do US? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).     Pytanie nr 107 Co wpisujemy w punkcie C.8 podpunkt 3. Wcześniej uzyskałam pożyczkę z PUP, dofinansowanie do wynagrodzeń, pożyczkę z PFR. Czy mogę kwotę z tego grantu przeznaczyć na wynagrodzenia czy też składki ZUS ale nie w tych miesiącach, na które były przeznaczone środki z wcześniejszych narzędzi. Na przykład: dofinansowanie do wynagrodzeń z URZĘDU PRACY było na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Kwoty z grantu dalej np.: lipiec, sierpień itd. Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzymał z innych źródeł wsparcie na utrzymanie miejsc pracy, finansowanie wynagrodzenia nie będzie możliwe. Nie wpisujemy postojowego.   Pytanie nr 108 Proszę o omówienie pkt. C.2., pkt 2,6 dokumenty źródłowe. Jakie to mogą być dokumenty, czy lista jest ustalona? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 109 Co należy wpisać w pkt 2.7? Pkt 2.7 w sekcji C2 – pojawi się lista rozwijalna z polami wyboru dotyczącymi uzasadnienia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie przewiduje się, że generator będzie posiadał do wyboru opcję "inne", która umożliwi Grantobiorcy wpisanie swojego uzasadnienia. Powodem konieczności otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy może być całkowite zamknięcie działalności, ograniczenie, brak zamówień/klientów itp.   Pytanie nr 108 Czy przedsiębiorca prowadzący firmę na zasadzie ryczałtu (nie prowadzi pełnych ksiąg księgowych) może ubiegać się o grant? Tak.   Pytanie nr 109 Czy pracownicy na umowach zlecenie, ale zgłoszonych do ZUS, są uwzględniani w wyliczeniach FTE? Widnieją oni przecież na deklaracjach DRE. Nie. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.   Pytanie nr 110 Czy mogę zapłacić zaległość w podatku dochodowym. Nie. Wykluczenie w tym zakresie wynika z zapisów par. 7 ust. 4 Regulaminu udzielania grantów. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że podmiot ubiegający się grant nie może mieć zaległości podatkowych na dzień 31.12.2019 (zgodnie z zapisami par. 6 us. 1 pkt 6)).   Pytanie nr 111 Czy wysokość obrotów w spółce cywilnej należy podzielić przez ilość wspólników tej spółki, przy założeniu, że nie spółka cywilna składa wniosek o grant tylko jej wspólnicy, każdy z osobna? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 112 W jakim okresie trzeba wydatkować grant? Regulamin nie określa czasu wydatkowania środków.   Pytanie nr 113 A jakie jest FTE dla SP. z o.o. bez pracowników? Jeśli osoby prowadzące spółkę nie są z nią związani stosunkiem pracy FTE = 0.   Pytanie nr 114 Czy osoby przebywające na urlopach macierzyńskich są wliczone do wskaźnika zatrudnienia? Nie.   Pytanie nr 115 Czy osoba współprowadząca zalicza się również jako 1 etat? Nie, chyba że jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.   Pytanie nr 116 Czy obroty mogą być brane z deklaracji A nie z kpir gdzie są też inne przychody które nie stanowią przychodów ze sprzedaży? deklaracja VAT jest również dokumentem, nie tylko KPIR. Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 117 Czy uwzględniamy faktyczną liczbę pracowników, czy liczbę etatów? Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Co oznacza, że w przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat przy umowie o pracę zliczamy ilość etatów i zaokrąglamy w dół.   Pytanie nr 118 Jeśli dostałam bezzwrotną pożyczkę 29 kwietnia z PUP i 29 lipca mija 3 miesiące i w tych 3 miesiącach wydałam kwotę na leasing to czy Grant mogę rozliczać na leasing skoro to dopiero nastąpi po 29 lipca? Tak   Pytanie nr 119 Czy z grantów mogą skorzystać stowarzyszenia? np stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego? Tak, jeśli mają wpis do rejestru przedsiębiorców.   Pytanie nr 120 Czy spółka cywilna, dwóch wspólników zatrudniają jednego pracownika, to czy składają wniosek tylko dla zatrudnionego czy również mogą uwzględnić siebie, czyli 3? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 121 Czy prezes w sp. z o.o. bez pracowników może ubiegać się o grant z FTE =1? Jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy to tak, jeśli nie to FTE=0.   Pytanie nr 122 Czy wniosek o grant mogą składać osoby samozatrudnione prowadzące działalność gospodarczą tylko w formie spółki cywilnej., nie mające podpisanej z nią umowy o pracę? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 123 Czy prokurent który nie widnieje na liście płac a należy do zarządu tez można wliczyć?? Jeśli prokurent jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy, może być wliczony do FTE na takich samych zasadach jak inni pracownicy podmiotu.   Pytanie nr 124 Czy pracownik, który jest na zwolnieniu lekarskim wliczany jest do grantu Tak.   Pytanie nr 125 Jeśli właściciel nie jest zatrudniony w firmie to nadal liczymy go jako 1? Tak, w przypadku prowadzenia działalności przez osobę fizyczną. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników.   Pytanie nr 126 Jak liczymy, jeśli jest jeden pracownik na 0,5 etatu? 0,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=0.   Pytanie nr 127 czy osoba współpracująca w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę fizyczną liczy się jako FTE=1 plus właściciel firmy FTE=1 czyli razem DLA TAKIEJ FIRMY FTE będzie =2? za osobę współpracującą są opłacane składki ZUS. Osoby współpracujące nie są wliczone do wskaźnika FTE. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników. Jeżeli osoba współpracująca nie jest zatrudniony na podstawie umowy o prace wtedy jej nie wliczamy.   Pytanie nr 128 Spółka z o.o. otrzymała subwencje z PFR czy to oznacza, że nie może skorzystać z grantów z Warp? Może skorzystać. Można wnioskować o różne rodzaje pomocy skierowanej do przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID. Warunkiem jest, aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych wydatków.   Pytanie nr 129 Czy osoby na urlopie bezpłatnym, mogą być wykazane we wniosku? Tak. Bazową kwotę grantu dla mikro- i małych przedsiębiorców ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r.   Pytanie nr 130 Czy zasady dot. spółki cywilnej stosuje się analogicznie do spółki jawnej? Nie   Pytanie nr 131 Czy rozliczając się w formie karty podatkowej mogę złożyć wniosek o grant? Tak.   Pytanie nr 132 Jeśli na 31.12.2019 miałam jednego pracownika na 0,5 etatu a teraz nie mam wcale to wpisuję w grudniu że 2 osoby czyli ja i pracownik czy zaokrąglam w dół i piszę tylko siebie? 0,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=1.   Pytanie nr 133 Czy samozatrudniony to przedsiębiorstwo samodzielne? Przedsiębiorstwo można zakwalifikować jako samodzielne jeśli nie ma powiązań i nie pozostaje w partnerstwie z innym przedsiębiorstwem.   Pytanie nr 134 CZY JESLI W FIRMIE WYCHODZI FTE= np. 5 mogę wnioskować o mniej i wyliczyć wniosek o grant np. dla FTE 3? Tak   Pytanie nr 135 Czy pracownik na L4 wlicza się do ilości pracowników? Odpowiedź Tak.   Pytanie nr 136 Jeżeli na dzień 31.12.2019 prowadziłem sam firmę a w maju 2020 zatrudniłem pracownika tak czy FTE jest 1 czy 2 W tym wypadku FTE=1. Stan zatrudnienia nie może być wyższy aniżeli na dzień 31.12.2019 r.   Pytanie nr 137 Czy pożyczka otrzymana z PUP w ramach tarczy zwiększa wysokość obrotów w danym miesiącu, czy w miesiącu umorzenia? Księgowo nie jest ona przecież ujmowana w KPiR w momencie otrzymania, ale zgodnie z definicją jako obrót uwzględnia się też subwencje, dotacje itd. Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 138 jesteśmy dwoma przedsiębiorcami związanymi spółką cywilną zatrudniającymi jako spółka jednego pracownika, czy zatem obliczanie korzystniejsze będzie jeżeli złożymy oddzielnie jako każdy przedsiębiorca czy FTE będzie korzystniejsze jeżeli złożymy jako spółka cywilna KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.     Pytanie nr 139 Czy osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą traktowana jest też jako jeden etat? Osoby współpracujące nie są wliczone do wskaźnika FTE (chyba że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę).. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników.   Pytanie nr 140 mówiąc o przychodach ze sprzedaży i obrotach to coś tu jest w takim razie nie tak ujęte. dotacja i subwencja jest pozostalym przychodem A nie przychodem ze sprzedaży Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 141 Czy w załączniku nr 1 A.1. dane wnioskodawcy mam wpisać nazwę firmy wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (działalność jest zawieszona), czy też nazwę drugiej działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej (działalność aktywna) jako np. Jan Kowalski jako wspólnik spółki cywilnej? Wpisujemy dane podmiotu, który wnioskuje. W tym przypadku dane spółki cywilnej.   Pytanie nr 142 Jeśli zatrudnienie w spółce z o.o. ustało w czerwcu 2019 i w grudniu wynosiło 0, a w tym roku jest pół etatu to jakie FTE? W tym wypadku FTE=0.   Pytanie nr 143 Niezaleganie na 31.12.2019 i/lub na dzień składania wniosku? Tak, wnioskodawca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość. Brane pod uwagę jest tylko stan na dzień 31.12.2019 r.   Pytanie nr 144 Czy o kolejności przyznawania grantów będzie decydować data i godzina wysyłki wniosku przez generator online i nie będzie miało znaczenia fizyczne dostarczenie dokumentów do siedziby WARP (niezależnie czy będzie to 1 czy 10 dzień roboczy)? Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie 10 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania)   Pytanie nr 145 W przypadku gospodarstw rolnych, będącymi podatnikami VAT, zatrudniających pracowników a niewpisanych do KRS ani CEIDG - można wnioskować o grant? Nie   Pytanie nr 146 Jak długo można dysponować grantem? Odpowiedź Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 147 Czy jest ograniczony czas na wydanie środków? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 148 Czy dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń to pomoc publiczna, którą należy wykazać we wniosku? Tak   Pytanie nr 149 Obroty należy podać wg ewidencji vat czy KPIR? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 150 Czy spłata kredytu na zakup hotelu z restauracja podlega pod grant Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 151 Czy mogę wystąpić o grant jeśli prowadzę działalność w dwóch spółkach (żadna spółka nie zatrudnia pracowników), ale spadek obrotu nastąpił w jednej z tych spółek? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 152 Czy wartość pierwiastka z 8 liczymy jako 2 czy z miejscami po przecinku? chodzi mi o wyliczenie sumy wnioskowanej we wniosku str. 8. Generator wniosków samodzielnie wyliczy kwotę wsparcia na podstawie wskazanej wielkości wskaźnika FTE oraz liczby miesięcy finansowania kapitału obrotowego. Wartość wsparcia dla poszczególnych FTE zawarta została w załączniku nr 9 do Regulaminu udzielania grantów.   Pytanie nr 153 Czy w przypadku spółki jawnej wszyscy wspólnicy musza podpisać dokumenty i weksel? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Weksel podpisywany jest przez osobę wskazaną w dokumencie rejestrowym jako osobę do reprezentacji.   Pytanie nr 154 Czemu ma służyć deklaracja wekslowa? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 155 Jak będzie wyglądała kontrola? Zasady kontroli określa Regulamin §14. Wskazuje m.in. pkt 5. Grantobiorca w celu przeprowadzenia kontroli ma obowiązek umożliwić dostęp do informacji i dokumentacji dotyczącej realizowanego grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 156 Czy osoby nie będące w związku małżeńskim nie mogą składać wniosku?? Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niebędące w związkach małżeńskich mogą ubiegać się o grant.   Pytanie nr 157 Czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą, jestem w związku małżeńskim, ale posiadam rozdzielność majątkowa muszę wskazywać poręczyciela we wniosku? Jeśli tak to kogo? W przypadku rozdzielności majątkowej poręczenie wekslowe współmałżonka nie jest wymagane. Ww. przypadku nie ma konieczności wskazywania innego poręczenia wekslowego.   Pytanie nr 158 Dlaczego jest ryzyko, że suma kontrolna może się nie zgadzać, skoro drukujemy to co się wygeneruje? Nie należy przypuszczać, że suma kontrolna będzie inna niż we wniosku ale należy to sprawdzić. Różnice w sumie kontrolnej sią podstawą do odrzucenia wniosku.   Pytanie nr 159 Jak będzie weryfikowany warunek przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji wg rozporządzenia KE, które dane z jakiego dokumentu będą brane pod uwagę w celu weryfikacji? Weryfikacja następuje podczas oceny wniosku oraz podczas możliwej kontroli. Weryfikacji podlega czy przedsiębiorca nie został objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym, a także sprawozdanie finansowe w podmiotach zobowiązanych prowadzić księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości lub na podstawie dokumentacji księgowej w przypadku innych podmiotów.   Pytanie nr 160 JAK ROZUMIEC? wskazanie informacji " w okresie referencyjnym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu referencyjnego od... do..." jaki to okres. Od 01.01… do 31.12… Drugi rok wstecz czyli 2018. Aktualizacja odpowiedzi. Od 01.01… do 31.12… Drugi rok wstecz czyli 2017 rok lub w niektórych przypadkach rok 2016.   Pytanie nr 161 Jeżeli mój kod PKD znajduje się w grupie B ale nie jest wiodący to nie mogę się ubiegać o grant? Zgodnie z założeniami pod uwagę bierze się przeważający kod PKD zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).   Pytanie nr 162 Czy jak działalność była zawieszona może starać się o grant? Tak, jednakże należy spełnić warunki zgodnie z §6 Regulaminu.   Pytanie nr 163 MAM SP. Z O.O. BEZ PRACOWNIKÓW. CZY TO OZNACZA, ŻE FTE = 0 I NIE MAM PO CO WNIOSKOWAĆ? Jeśli spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie stosunku prac FTE = 0   Pytanie nr 164 Czy pracownicy na umowę zlecenie również są liczeni do FTE, 3 moich pracowników było na um-zlec do 01.02.2020, a od lutego podpisałam z nimi Umowę o pracę, nie wiem czy mogę ich wliczyć? Nie. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 165 Jeżeli siedziba firmy jest w innym województwie, ale podatki rozliczam w Wielkopolsce to mogę ubiegać się o pomoc? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 166 Czy będąc wspólnikiem spółki cywilnej, udziały 50/50 i nie zatrudniając pracowników możemy starać się o dofinansowanie? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 167 Czy zasady dot. poręczeń dotyczą także spółki jawnej? Tak   Pytanie nr 168 Gdzie uzupełniamy dane wspólników w przypadku spółki jawnej Generator „doda” takie pola.     Pytanie nr 169 Czy zakres PKD też będzie listą rozwijaną i branże, które mogą złożyć wniosek będą już ściśle określone? Co do zasady wsparcie udzielane jest wszystkim przedsiębiorcom według PKD wiodącego. Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności wykluczonej (sektory zastrzeżone) zgodnie z par. 6 Regulaminu udzielania grantów i spełnia warunki udziału w projekcie, generator sam przypisze Grantobiorcę do typu A lub do typu B.   Pytanie nr 170 Co z bilansem rocznym dla samozatrudnionych nie będących płatnikami VAT? W przypadku samozatrudnionych będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytanie nr 171 Czy w przypadku zmiany nazwy ulicy siedziby firmy (zmiana jeszcze nie zgłoszona w ceidg) podawać stara nazwę czy nowa (po aktualizacji w ceidg)? Po aktualizacji, jeśli zmiany zostały zgłoszone do CEIDG.   Pytanie nr 172 Wpisujemy obroty bez dotacji? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 173 Czy małżonkowie wspólników spółki cywilnej również muszą poręczać, czy wystarczy poręczenie wspólnika? Tak, zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 174 Czy prowadząc DZG i spółkę cywilną, gdzie dochody uzyskujemy tylko ze spółki cywilnej (będąc jej wspólnikami i nie zatrudniając pracowników) możemy się starać o dofinansowanie podając dochody spółki? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 175 Czy przy badaniu wielkości przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę powiazania rodzinne poprzez funkcje prezesa, prezes zarządu w dwóch spółkach taki sam. Tak   Pytanie nr 176 Otrzymaliśmy subwencje PFR a jeszcze jej nie wydatkowaliśmy, czy możemy starać się o grant? Tak   Pytanie nr 177 Czy podmiot który prowadzi działalność z zakresu rybołówstwo w postaci importu mrożonych ryb spoza UE, ale również prowadzi inna działalność, np. w zakresie sprzedaży hurtowej, jest w całości wykluczony ze wsparcia w ramach grantu, czy też może ubiegać się o wsparcie do działalności spoza działalności z zakresu rybołówstwa? Co do zasady wsparcie udzielane jest wszystkim przedsiębiorcom według PKD wiodącego. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność m.in. w ww. sektorach, zobowiązany jest do wskazania, czy pomoc jest udzielana na taką działalność, a w przypadku odpowiedzi TAK, Grantobiorca jest zobowiązany do prowadzenia rozdzielności rachunkowej.   Pytanie nr 178 Czy jeśli z pfr opłaciłam leasingi, ale środki z subwencji już zostały wyczerpane, mogę z grantu pokryć dalsze spłaty leasingu? Tak   Pytanie nr 179 C.6. punkt 2, czy mogę prosić jeszcze raz o wyjaśnienie ponieważ odpowiedzi są różne? Pytania 1 a) i 1 b) dotyczą konkretnych spółek. Pytanie 1 c) nie wymaga wyjaśnienia. Pytanie 1 d) odnosi się do podmiotów innych niż mikro- i małe przedsiębiorstwa, które mogą się ubiegać o grant. Jednocześnie informujemy, ze przy każdym z punktów są uszczegółowienia w jaki sposób wypełnić dane pole. Dodatkowo podkreślamy, że są to pytania wynikające bezpośrednio z Formularza ubiegania się pomoc w związku z COVID-19, który stanowi załacznik nr 3 do Regulaminu udzielania grantów. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem (w tym z przypisami).   Pytanie nr 180 Dział K kto jest wykluczony? Czy przedstawiciel ubezpieczeniowy może ubiegać się o grant? Jeśli będzie to numer PKD 66.22.Z można wnioskować.   Pytanie nr 181 Czy wspólnicy spółki z o.o. nie zatrudnieni w spółce w żadnej formie liczą się do wskaźnika FTE? W tym przypadku FTE = 0.   Pytanie nr 182 proszę potwierdzić odpowiedź odnośnie niezalegania ze składkami ZUS, czy jeśli zalegaliśmy na 31 grudnia 2019 a teraz nie zalegamy możemy czy nie możemy starać się o grant. W innych województwach było i/lub na dzień składania wniosku Jednym z warunków jakie przedsiębiorstwo musi spełnić jest zapis: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość. Weryfikowany jest stan na dzień 31.12.2019 r.   Pytanie nr 183 Członek spółki pozyskał umowę o pracę w miesiącu maju a nie w grudniu, FTE=0? W zależności od spółki (zmieniony zapis dotyczący spółek cywilnych). W innym wypadku do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 184 Czy do wyliczenia FTE wliczają się wspólnicy spółki jawnej? Tak, jeśli posiadają umowę ze spółką.   Pytanie nr 185 jak obliczyć obroty roczne jeśli firma rozpoczęła działalność od grudnia 2019 W celu wypełnienia punktów dot. statusu Grantobiorcy a następnie Oświadczenia MŚP należy w takim przypadku wziąć pod uwagę całość przychodów za 2019r.   Pytanie nr 186 Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla w przypadku samozatrudnionego to dane właściciela firmy? Tak   Pytanie nr 187 Obniżony etat- dofinansowanie z WUP- czy wpisujemy czy nie? Tak, zgodnie ze stanem faktycznym.   Pytanie nr 188 Czy grant może otrzymać osoba prowadząca działalność gospodarczą i dodatkowo zatrudniona na umowę o pracę. Tak.   Pytanie nr 189 Czy należy wpisać kwoty ze zwolnienia z ZUS otrzymane przez wspólników spółki cywilnej (spółka została zwolniona niezależnie) punkt C.8 Tak, w przypadku spółek cywilnych wpisywane jest zarówno wsparcie uzyskane przez spółkę cywilną jak i przez każdego ze wspólników oddzielnie.   Pytanie nr 190 Pytanie dot. pk 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3.bilans roczny - co wykazać w przypadku grantobiorca prowadzi książkę przychodów i rozchodów i nie ma kwoty bilansow? W przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytania i odpowiedzi - Webinarium z 23.07.2020 r. godz. 9:00   Pytanie nr 1 Czy otrzymane środki są przychodem podatkowym i wydatki są kosztem podatkowym?WARP Sp. z o.o. nie jest podmiotem udzielającym porad podatkowych, zatem nie możemy się w tej kwestii wypowiadać. Grant co do zasady jest jednak bezzwrotną pomocą publiczną i należy go traktować jak każdą inną otrzymaną dotację, subwencję itp.   Pytanie nr 2 Czy grant musi być wydany w ciągu III miesięcy, jeśli prosimy o wsparcie na III miesiące? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 3 Czy do spadek obrotów należy kalkulować wg przychodów z kpir czy z vat? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 4 Czy dokumenty źródłowe zawierające dane o obrotach firmy to może być księga przychodów i rozchodów czy deklaracja VAT? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 5 Kiedy będzie udostępniony generator i kiedy będzie otwarty konkurs? W generatorze wniosków dostępny na stronie grant.warp.org.pl. Generator będzie dostępny po 16.08.2020 r. Również na wskazanej stronie pojawi się komunikat dotyczący terminu naboru wniosków.   Pytanie nr 6 Czy do obrotów należy wliczać również dotacje otrzymaną z PFR (która będzie w części umorzona w przyszłym roku) oraz mikoropożyczki z PUP? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).     Pytanie nr 7 Czy liczy się data i godzina formularza elektronicznego czy dostarczenia papierowej wersji? Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie 10 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania).     Pytanie nr 8 Czy osoba opłacająca ZUS preferencyjny/ulgę na start może skorzystać z grantu? Tak, może aplikować o grant.   Pytanie nr 9 Jak dokładnie liczymy FTE. W 1 firmie mamy osobę na umowę zlecenie, a w drugiej umowa o pracę na pół etatu. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. 0,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=1.   Pytanie nr 10 Czy świadczenie postojowe przedsiębiorcy zalicza się do pomocy publicznej, którą wykazujemy we wniosku o grant? Oraz czy świadczenie postojowe osoby, którą zatrudniam na umowę zlecenie zalicza się do tej pomocy? Nie, świadczenia postojowego nie wpisujemy we wniosku.   Pytanie nr 11 Czy pomoc od ZUS z powodu COVID (dofinansowanie składek) też należy wykazać w załączniku nr 3, punkt D2? Tak   Pytanie nr 12 Czy w przypadku pełnomocnika s.c. składającego wniosek trzeba do wniosku dołączyć dodatkowe pełnomocnictwo, czy wystarczy pełnomocnictwo z CIDG? Do wniosku o grant w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie.   Pytanie nr 13 W styczniu zawiesiłam działalność, kiedy muszę ją wznowić, żeby skorzystać z grantu? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o grant prowadził działalność gospodarczą; oraz; znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. Należy zaznaczyć, że przy obliczaniu spadku obrotów można uwzględnić tylko te miesiące, w których działalność faktycznie była prowadzona.   Pytanie nr 14 Czy osoby samozatrudnione mogą z tego korzystać? Tak.   Pytanie nr 15 Jaką wartość aktywów należy podać dla spółki jawnej, jeżeli nie sporządza bilansu? W przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytanie nr 16 Jeśli jest Spółka jawna z 2 współwłaścicielami to czy wypełniam pkt 11 -w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, pkt 11- w przypadku spółki cywilnej dodanie kolejnych rekordów…jeśli nie to czy gdzieś wpisuję dane współwłaścicieli?  Generator doda kolejne pola. Cześć A.6 -jeśli wspólnicy mają jednoosobowe reprezentowanie firmy to czy dane do wystawienia weksla wpisać 1 czy 2 współwłaścicieli i tym samym czy dane osoby udzielającej poręczenia wekslowe dotyczy 2 żon? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Część B-określenie statusu przedsiębiorstwa dot. tabelki jeśli zatrudniamy 11 pracowników ale roczny obrót jest poniżej 2 mln Euro przez 3 lata z rzędu, to czy jesteśmy mikro czy małą, bo w tabeli obrót małych jest w widełkach 2-10 mln Euro? Status przedsiębiorstwa należy określić zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 Część c.6 -określenie sytuacji ekonomicznej. Jeśli w pkt b zaznaczamy -nie (bo nie było straty na 31.12) pkt c zaznaczamy -nie (bo nie ma postępowania upadłościowego) to w pkt 2 zaznaczam tak? Jeśli strata na lipiec jest, ale postępowania upadłościowego nie ma. Tak Część c.8-dotyczy otrzymanej pomocy. Czy dofinansowań? Wszystkie rodzaje otrzymanej pomocy w związku w wystąpieniem pandemii.   Pytanie nr 17 Czy prowadząc działalności gospodarcza (produkcje mebli) i jednocześnie gospodarstwo rolne uprawa zbóż jestem wykluczona z możliwości pozyskania grantu? Nie, wskazany rodzaj działalności nie jest wykluczony.   Pytanie nr 18 Czy małym przedsiębiorstwie do etatu przy wyliczaniu grantu można doliczyć pracodawcę? Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników.   Pytanie nr 19 W 2019 roku prowadziłam działalność, tylko w grudniu 2019 zawiesiłam z powodu choroby. czy w tym wypadku będę mogła ubiegać się o grant? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o grant prowadził działalność gospodarczą.   Pytanie nr 20 Jak oceniane będzie niezaleganie z ZUS/podatkami na 31.12.2019 r.? Czy o wsparcie może ubiegać się firma, która miała zaległość, ale uregulowała ją w tym roku i obecnie jej konta w ZUS/US wg stanu na dzień 31.12.2019 r. nie wykazują zaległości? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.   Pytanie nr 21 Czy pieniądze wszystkie z dotacji trzeba wykorzystać w ciągu danego miesiąca czy można rozłożyć to na więcej miesięcy? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 22 Chciałbym się jeszcze dowiedzieć, czy kiedy podajemy datę otrzymania innej pomocy publicznej we wniosku, to bierzemy pod uwagę datę otrzymania przelewu, czy datę otrzymania decyzji/pozytywnego rozpatrzenia wniosku? Wskazujemy datę otrzymania wsparcia wynikającą z decyzji, datę zawarcia umowy lub datę wpływu na konto bankowe, w zależności od rodzaju otrzymanej pomocy.   Pytanie nr 23 Czy mogę prosić o dokładne wyjaśnienie kwestii w jaki sposób mają składać wnioski wspólnicy spółek cywilnych. Czytałam odpowiedzi na pytania, ale nadal mam wątpliwości. KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 24 Czy firma, która w styczniu w wyniku zmian organizacyjnych w spółce powiązanej przejęła większą cześć zatrudnionych, czy może się ubiegać o grant? dodam, że w grudniu 2019 nie zatrudniała nikogo. Tak, może wnioskować jednakże wnioskodawca powinien określić swój status na dzień udzielenia pomocy (dzień zawarcia umowy udzielenia grantu). Jednakże do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 25 Czy osoba będąca na emeryturze i prowadząca dodatkową działalność gospodarczą może starać się o grant na kapitał obrotowy? Tak, może.   Pytanie nr 26 Czy odroczony termin zapłaty składek ZUS również należy wykazywać jako pomoc COVID? Tak.   Pytanie nr 27 Czy jeśli zadłużenie na koniec roku 2019 było niewielkie, na poziomie ok 100-200 zł czy można ubiegać się o grant? Jednym z warunków jakie przedsiębiorstwo musi spełnić jest zapis: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.     Pytanie nr 28 Co gdy źle wyliczę FTE przykładowo zamiast 6 wpiszę 7? Wniosek będzie odrzucony czy wypłacą Państwo za 6? W przypadku błędnego wyliczenia FTE środki nadal będą mogły zostać wypłacone Grantobiorcy, jednak po przedstawieniu wyjaśnień i dokonaniu stosownych korekt w dokumentacji. Niemniej jednak wypłata nastąpi w mniejszej z dwóch wartości - w zależności czy mniejsza jest wartość wskazana we wniosku, czy mniejsza wartość wynika z faktycznego przeliczenia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.   Pytanie nr 29 Czy pomostowe wypłacone przez ZUS wlicza się do pomocy publicznej związanej z COVID? Jeśli chodzi o świadczenie postojowe, które przedsiębiorca otrzymał w związku z wystąpieniem COVID, to nie jest ono uwzględniane we wniosku o grant. Jeśli natomiast chodzi o zwolnienie ze składek ZUS, które przedsiębiorca otrzymał w związku z wystąpieniem COVID, to należy je uwzględnić we wniosku o grant.   Pytanie nr 30 W przypadku spółki cywilnej jak określić formę własności i formę prawną? Podstawowa forma prawna - kategoria określająca status jednostki prowadzącej działalność, np. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Klasyfikacja przedsiębiorstwa wg form własności – np. WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCHTe dane należy wybrać z listy rozwijalnej.   Pytanie nr 31 Mam działalność i dodatkowo jestem współwłaścicielem spółki s.c. czy moja działalność oraz osobno spółka s.c. mogą być odrębnymi beneficjentami programu? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 32 Jak liczyć "osobę współpracującą" (żona przedsiębiorcy) zatrudnioną na umowę o prace na 3/4 etatu na umowę o pracę? Osoby współpracujące nie są wliczone do wskaźnika FTE. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Jednakże 0,75 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=0.   Pytanie nr 33 Czy spółka, która na 31.12.2019 nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę ale zatrudnia w 2020 może się starać o grant? Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 34 Jak właściwie uzasadnić zapotrzebowanie na grant? Punkt 2.7 w sekcji C2 – pojawi się lista rozwijalna z polami wyboru dotyczącymi uzasadnienia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie przewiduje się, że generator będzie posiadał do wyboru opcję "inne", która umożliwi Grantobiorcy wpisanie swojego uzasadnienia. Powodem konieczności otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy może być całkowite zamknięcie działalności, ograniczenie, brak zamówień/klientów itp.   Pytanie nr 35 Kto może wystawić poręczenie wekslowe jeśli w spółce występuje tylko jeden wspólnik - prezes, dodatkowo nie ma męża??? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza).   Trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź z uwagi na brak wiedzy nt. formy spółki np. czy to jawna, czy sp.z o.o. itp.   Pytanie nr 36 Jeżeli przedsiębiorca nie jest w związku małżeńskim kto może podpisać weksel? W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wystawcą weksla jest ta osoba. Jeśli nie jest ona w związku małżeńskim lub jest w związku małżeńskim, ale posiada rozdzielność majątkową, nie wymaga się poręczyciela.   Pytanie nr 37 Jak liczone są osoby zatrudnione, czy właściciel liczy się do ilości pracowników przy obliczaniu kwoty grantu? Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. właściciel firmy to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to FTE=1. Do tego wskaźnika dolicza się osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.   Pytanie nr 38 Czy w zakres pomocy publicznej w związku z COVID-19 możemy podać np mikropożyczkę, mimo że nie widnieje ona jeszcze w rejestrze pomocy publicznej naszej firmy? Tak, należy podać ww. pomoc.   Pytanie nr 39 Mając zatrudnionego pracownika na 1/2 etatu, który nie wlicza się w statystykę, mogę środki przeznaczyć na wypłatę pensji? Czy modyfikacja strony www mieści się w katalogu kosztów, na które można grant przeznaczyć? Czy wykup samochodu z leasingu jest również uzasadnionym kosztem? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Nie można dokonać wykupu samochodu z leasingu. Przykładowo mogą to być:- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 40 Czy jeżeli właściciel JDG jest wdowcem i nie może mieć poręczyciela jako współmałżonka, czy musi deklarować inną osobę, czy może sam? W ww. przypadku właściciel jest wystawcą weksla in blanco. Jeśli osoba ta nie jest ona w związku małżeńskim, nie wymaga się poręczyciela.   Pytanie nr 41 Czy lipiec też wchodzi w grę jeśli chodzi o spadek obrotów? Czy tylko marzec-kwiecień-maj, czyli de facto największego stadium zamrożenia gospodarki? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 42 W jakim okresie należy wydatkować przyznany grant? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu. Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 43 Czy można przeznaczyć grant na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie) ? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być:- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 44 Kto powinien być poręczycielem dla samozatrudnionych, nie mających małżonka? W ww. przypadku właściciel jest wystawcą weksla in blanco. Jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie jest w związku małżeńskim lub jest w związku małżeńskim, ale posiada rozdzielność majątkową, nie wymaga się poręczyciela.   Pytanie nr 45 Spółka cywilna - załącznik o otrzymanej pomocy publicznej dane o pomocy obejmują spółkę cywilną i wspólników, czy tylko spółkę. W przypadku spółek cywilnych pomoc udzielana była częściowo spółkom cywilnym, a częściowo wspólnikom spółki. W związku z powyższym należy podać dane zarówno spółki jak i wspólników.   Pytanie nr 46 Czy uczniowie, którzy ukończyli 18 lat i mają podpisaną umowę o naukę zawodu wliczają się do liczby zatrudnionych? Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu.   Pytanie nr 47 Jeśli wystąpił spadek pomiędzy czerwcem a lipcem to czy mogę już składać wniosek ? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 48 Czy środki z dofinansowania można przeznaczyć na zapłatę podatków VAT i PIT? W przypadku VAT rozumiem, że możliwe jest wydatkowanie środków w wysokości podatku naliczonego VAT do wysokości VAT należnego (ta część nie może zostać zwrócona)? Co w przypadku PIT (możliwość zwrotu określana jest na koniec roku). Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość odzyskania podatku dochodowego czy też podatku VAT, ale także innych opłat (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego, rozliczenie nadpłaconego podatku należnego z naliczonym itp.), nie można ich finansować z grantu.   Pytanie nr 49 Co mam wpisać w pkt wniosku dot. udzielonej pomocy? Otrzymałem pożyczkę z PUP, PFR i zwolnienie z ZUS, czy mieszczą się one w tym pkt.? Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne.   Pytanie nr 50 Kto poręcza weksel w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych założyciele to gmina i powiat. O grant mogą się ubiegać przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG lub KRS jako przedsiębiorcy. Dodatkowo grant skierowany jest do podmiotów mikro lub małych. W związku z faktem, że założycielami spółdzielni jest gmina i powiat, spółdzielnia zgodnie z definicją MŚP jest podmiotem innym niż MŚP (dużym) i nie kwalifikuje się do udziału w projekcie.   Pytanie nr 51 Jeżeli Grantobiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest w związku małżeńskim, kto może być poręczycielem wekslowym? W ww. przypadku właściciel przedsiębiorstwa jest wystawcą weksla in blanco. Jeśli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie jest w związku małżeńskim lub jest w związku małżeńskim, ale posiada rozdzielność majątkową, nie wymaga się poręczyciela.   Pytanie nr 52 Czy można na 1 koncie rejestracyjnym wpisać wnioski więcej niż 1 firmy? Nie, każde konto ma swój własny adres e-mail.   Pytanie nr 53 Jak będzie sprawdzana utrata płynności finansowej? Jeśli firma generuje 75% mniej dochodów niż przed Covid, ale nie zalega z płatnościami za faktury i wynagrodzenia, może się ubiegać o pomoc? Tak. Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.   Pytanie nr 54 Co jeśli firma nie istniała 2 lata wstecz od okresu referencyjnego? Liczba zatrudnionych: co z właścicielem, który pracuje w firmie, ale nie pobiera wynagrodzenia tak jak pracownicy. Generator nie wyświetli pól lub poda opcję "nie dotyczy" w odniesieniu do informacji za lata, w których podmiot nie istniał. Jeśli właściciel firmy jest także jej pracownikiem może zostać wliczony do wskaźnika FTE. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 55 Czy na 31.12.2019 może być małe zadłużenie? jaka kwota limit? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.   Pytanie nr 56 Proszę o wskazanie przepisów do punktu C.8. pkt 2 ppkt d wniosku. We wskazanym punkcie należy wykazać wszelkie pomoce jakie otrzymało przedsiębiorstwo w związku z COVID-19. Podajemy wszystko prócz postojowego.   Pytanie nr 57 We wniosku jest punkt 6, w którym w podpunkcie 1 wskazujemy sytuację na 31.12.2019. Jeśli zaznaczę NIE lub NIE DOTYCZY, to co powinienem zaznaczyć w podpunkcie 2, jeśli aktualna sytuacja nie odbiega od tej z końca roku NIE czy NIE DOTYCZY? Należy zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.   Pytanie nr 58 Czy prezentacja będzie gdzieś dostępna po zakończeniu spotkania? Tak prezentacja zostanie przesłana Państwu na meila ze zgłoszenia, natomiast nagranie zostanie udostępnione w poniedziałek na stronie www.warp.org.pl.   Pytanie nr 59 Czy ww sytuacji, w której zatrudniam dwóch pracowników na łącznie 1/2 etatu, to przysługuje mi dofinansowanie? Innymi słowy, czy liczbę etatów należy zaokrąglać w górę? 0,5 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=0.   Pytanie nr 60 Jeśli nie wykorzysta się całego grantu w ciągu trzech miesięcy to co z pozostałą częścią środków, czy będzie należało je zwrócić w całości czy w części niewykorzystanej, czy z odsetkami czy bez? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 61 B.1.d formularza informacyjnego - o jakie odsetki chodzi? i co jeśli była strata. Pytanie B.1.d. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w związku z COVID-19 dotyczy podmiotów innych niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie dotyczy zatem podmiotów spełniających warunki wnioskowania o grant. Należy zatem zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY.   Pytanie nr 62 Jak długo ma być upubliczniany plakat jako warunek umowy. Obowiązki informacyjne, w tym plakat, obowiązują Grantobiorcę w okresie do czasu zakończenia wszelkich czynności związanych z rozliczeniem i kontrolą przyznanego grantu. Niemniej jednak po zwrocie weksla obowiązku Grantobiorcy ograniczają się jedynie do prawidłowego przechowywania i archiwizacji dokumentów.   Pytanie nr 63 Czy środki mogą zostać przeznaczone na spłatę kredytu obrotowego? W części bieżącej czy możliwa jest również nadpłata? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Czyli tylko do wysokości raty jaka jest do spłaty w danym miesiącu.   Pytanie nr 64 Jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo pracuję u innego przedsiębiorcy na pełen etat to czy wliczam się do FTE jako 1 Tak, FTE = 1.   Pytanie nr 65 Czy pracodawcę wliczamy do sumy ilości pracowników? Odpowiedź Jeśli właściciel firmy jest także jej pracownikiem może zostać wliczony do wskaźnika FTE. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 66 Czy osobę współpracującą zgodnie z ZUS też wlicza się do stanu zatrudnienia? Osoby współpracujące nie są wliczone do wskaźnika FTE. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników. Osoba współpracująca musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.   Pytanie nr 67 Jaka jest definicja pracownika? etaty czy ilość osób ubezpieczonych. Odzwierciedleniem wielkości przedsiębiorstwa jest zatrudnienie (liczba etatów w oparciu ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE). Dlatego stawka jednostkowa na daną firmę powinna być funkcją zatrudnienia (etatów), czyli FTE. FTE to termin oznaczający jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów.   Pytanie nr 68 Czy z grantu można spłacać bieżące raty kredytu inwestycyjnego? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być:- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 69 Dwie osoby fizyczne (małżeństwo) prowadzą spółkę cywilną, wspólniczka ma też działalność gospodarczą, oba podmioty nie zatrudniają pracowników. Czy składać wniosek jako osoba fizyczna i wykazać FTE 1 jako liczbę i jako wspólnik też wykazać FTE 1 czy lepiej złożyć jako spółka cywilna i wykazać FTE 2? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 70 Jaką datę rozpoczęcia działalności należy wpisać, z KRS czy GUS? Co do zasady pole będzie uzupełniane automatycznie przez generator. Niemniej jednak w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w związku z COVID-19 podaje się datą z dokumentu rejestrowego (KRS/CEIDG).   Pytanie nr 71 Jeśli firma w latach 2018, 2019 zatrudniała mniej niż 50 pracowników a na koniec czerwca ma ich 52 to czy może wnioskować o grant jako mały przedsiębiorca? W celu ustalenia wielkości przedsiębiorstwa zalecamy skorzystać z kwalifikatora MŚP dostępnego pod linkiem https://kwalifikator.een.org.pl/. Wyłącznie na podstawie wskazanej wielkości zatrudnienia uznać należy, że wnioskodawca jest przedsiębiorcą małym. Niemniej jednak do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. Dodatkowo FTE nie może być większe niż 49.   Pytanie nr 72 Czy osoba współpracująca wlicza się do FTE. Osoby współpracujące mogą być wliczone do wskaźnika FTE tylko w przypadku, gdy związane są z wnioskodawcą stosunkiem pracy. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć bowiem pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników.   Pytanie nr 73 Czy spółka cywilna może starać się o grant? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 74 Czy środki z grantu można przeznaczyć na zakup środka trwałego bądź wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Zakup środka trwałego jest to cel inwestycyjny.   Pytanie nr 75 Czy samozatrudniony może mieć wg CEIDG "stałe miejsce wykonywania działalności" w innym województwie oraz "dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności w województwie Wielkopolskim"? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 76 Czy do definicji micro przedsiębiorstwa wliczamy osoby na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielski, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie wychowawczym? Przy ustaleniu statusu MŚP zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR. Na tej podstawie należy uznać, że osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielski, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie wychowawczym mogą być wliczone do RJR w części, w jakiej świadczyły pracę dla Grantobiorcy.   Pytanie nr 77 Jak rozumieć pyt. C6 pkt 2, jeżeli w pkt 1 zaznaczono odp NIE lub NIE DOTYCZY? Ww. sekcja w przypadku odpowiedzi NIE/NIE DOTYCZY w punkcie 1 nie pojawi się.   Pytanie nr 78 Czy wniosek online trzeba będzie podpisać epuapem czy podpisem kwalifikowanym? Wniosek przesłany w wersji online nie wymaga podpisu. Podpisywana jest wersja papierowa dostarczana w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania wniosku poprzez aplikację generatora wniosków.   Pytanie nr 79 Gdzie znajdę link do kalkulatora? Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania grantów – Wyliczenia kwoty grantu   Pytanie nr 80 Jak będzie weryfikowane ewentualne zaleganie bądź nie z płatnościami? Weryfikacja w tym zakresie odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub ZUS.   Pytanie nr 81 Kto we wniosku A.2. punkt 11 (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) musi wypełnić te pola? Generator zgodnie z formą prowadzenia działalności doda odpowiednie pola. Ww. dotyczą spółek.   Pytanie nr 82 Kod pkd 66.22 Z jest wykluczony z grantu? Nie, można składać.   Pytanie nr 83 Jak wykazać, że miało się problemy z płynnością finansową? Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.   Pytanie nr 84 Czy podacie Państwo kody pkd działalności zastrzeżonych? Nie jest przygotowane takie zestawienie   Pytanie nr 85 Czy agent ubezpieczeniowy może wziąć udział? Należałoby wskazać numer PKD aby podać odpowiedź czy można aplikować.   Pytanie nr 86 Jeżeli zalegaliśmy na dzień 31.12 a uregulowaliśmy zaległość w styczniu, czy możemy ubiegać się o grant? Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.   Pytanie nr 89 Czy w sp. z o.o. z jednoosobowym Zarządem Prezes wykonujący pracę na podstawie powołania bez składek ZUS może się złożyć wniosek o dotację na siebie? Tak. Pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.   Pytanie nr 90 Jaki jest przelicznik kwoty grantu na kwotę bazową przy zatrudnieniu co najmniej jednej osoby? Przelicznik kwoty grantu stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania grantów – Wyliczenia kwoty grantu   Pytanie nr 91  Czy otrzymane subwencje PRF należy wliczyć w obrót? KOMUNIKAT nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 92 Jak rozumieć w załączniku nr punkt C.1 - Jeżeli wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji 31.12.2019 to zaznaczyć TAK czy NIE? Należy zaznaczyć Tak (nie znajdował się).   Pytanie nr 93 Jakie będzie FTE w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i zatrudniającej 4 pracowników na pełen etat? Jeśli pracownicy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wliczamy ich do współczynnika FTE. W tym wypadku FTE = 5.   Pytanie nr 94 Mam kilka pytań odnośnie wniosku do grantu. *We wniosku w pytaniu C.6 pkt 2 Jeżeli wszystkie powyższe podpunkty odpowiedź to "nie dotyczy" poza postępowaniem upadłościowym w którym odpowiedź to "nie". Czy w efekcie w punkcie 2 odpowiedź powinna być "nie dotyczy" czy "nie"? *W pytaniu C.8 jaką należy podać podstawę prawną jeżeli otrzymałam świadczenia postojowe (3x2080zł) oraz mikropożyczkę (5000zł) dla jednoosobowej działalności gospodarczej? *W jaki sposób również przedstawić odpowiedź w podpunkcie 3 tego samego punktu C.8 poprzez przedsięwzięcie mogę rozumieć prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej? *Ww. sekcja w przypadku odpowiedzi NIE/NIE DOTYCZY w punkcie 1 nie pojawi się.** Podstawy prawne zawarte są w umowach/decyzjach, które otrzymuje się od podmiotów udzielających wsparcia.***C8, pkt 3, poprzez przedsięwzięcie należy rozumieć koszty które już zostały opłacone z innych pomocy niż grant. Nie wpisujemy postojowego.   Pytanie nr 95 Jeśli wspólnik spółki cywilnej posiadający jeszcze swoją odrębną działalność i zatrudnia pracowników może ubiegać się o grant na tą działalność i na spółkę? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 96 Czy jeżeli był jeszcze zatrudniony pracownik w czerwcu a w lipcu odszedł na rentę to tez go liczymy? Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 97 Mam pytania do wniosku: Dane wnioskodawcy (A.1) - pkt. 4 - Forma własności - Własność prywatna? Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą i jestem właścicielem. - pkt. 4a - Forma prawna - Jednoosobowa działalność gospodarcza - to prawidłowy zapis? WSKAŹNIK SPECYFICZNY - Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa (C.5) - pkt. 2 - Data, do której działalność ma zostać utrzymana - Czy po wpisaniu w pkt. 1 trzech miesięcy automat sam wyliczy ten punk licząc od dnia złożenia wniosku czy trzeba ręcznie ją wpisać? Podstawowa forma prawna - kategoria określająca status jednostki prowadzącej działalność, ww. wypadku OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Klasyfikacja przedsiębiorstwa wg form własności – ww. wypadku WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH. Data zostanie przypisana poprzez generator automatycznie.   Pytanie nr 98 Przy określaniu statusu przedsiębiorstwa (mikro/małe) liczymy tylko pracowników na umowach o pracę? Przy ustaleniu statusu MŚP zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR.   Pytanie nr 90 Gdzie można znaleźć ten wniosek? Wersja papierowa wniosku dostępna jest pod adresem http://warp.org.pl/oferta/dotacje/grant-dla-mikro-i-malych-na-kapital-obrotowy/, natomiast generator będzie dostępny na stronie internetowej www.grant.warp.org.pl   Pytanie nr 91 Czy do wyliczenia etatów sumujemy osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy? Tak.   Pytanie nr 92 Czy Spółka Cywilna, która nie zatrudnia pracowników ani wspólników na umowę o pracę może otrzymać dotację na wspólników, którzy pracują na jej rzecz? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 93 Czy do definicji micro przedsiębiorcy (spółka z o.o.) wliczamy członków zarządu (pobierają wynagrodzenie za zarządzenie, nie mają umowy o pracę); czy wliczamy osoby fizyczne będące na działalności świadczące usługi głownie dla spółki (samozatrudnieni)? Przy ustaleniu statusu MŚP zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR.   Pytanie nr 94 Jak udokumentować zakup towaru (zakup dokonywany jest za granicą od prywatnych osób, posiadam tych osób dane ) prowadzona jest tylko i wyłącznie ewidencja jako dowód wewnętrzny Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 95 wzór wniosku: strona 5, rozdział C.Info ogólne C.1 , punkt 1.1-ja nie znajdowałem się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 -względu na logikę oraz ze względu na konstrukcję języka polskiego - obie odpowiedzi TAK+NIE są w moim przypadku prawidłowe , ale która jest dla WARP właściwa: TAK -nie znajdowałem się czy NIE nie znajdowałem się, proszę o komentarz Należy wpisać Tak (nie znajdowałem się).   Pytanie nr 96 Czy Wspólnicy Spółki Cywilnej składają wniosek jako spółka czy jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 97 Czy dotację możemy przeznaczyć na marketing (pozycjonowanie strony firmowej, adwordsy w google, reklama internetowa) - celem utrzymania i zwiększenia przychodów; szkolenia dla pracowników? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być:- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 98 Jak rozumieć punkt D.1 (pkt 5c ) Oświadczenia do wniosku o grant ? Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach projektu grantowego jest zapewnienie, że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków. Jeśli zatem istnieje prawna możliwość odzyskania podatku dochodowego czy też podatku VAT, ale także innych opłat (np. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego na koniec roku obrachunkowego, rozliczenie nadpłaconego podatku należnego z naliczonym itp.), nie można ich finansować z grantu. W takim przypadku faktury winny być finansowane z grantu w kwotach netto.   Pytanie nr 99 Na jaki dzień określa się główne PKD? PKD zgodnie z dokumentem rejestrowym (aktualnym).   Pytanie nr 100 Czy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy stanowi przychód od którego dokumentujemy poziom spadku. Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 101 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego- umowy cywilnoprawne - umowy zlecenie i o dzieło- jak liczymy te osoby jako pełne etaty jeśli nie mamy wykazów godzin pracy tych osób? Przy ustaleniu statusu MŚP zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR.   Pytanie nr 102 Czy osoba prowadząca firmę oraz gospodarstwo rolne może starać się o grant Grantodawcą może być przedsiębiorstwo posiadające wpis do CEiDG lub KRS.   Pytanie nr 103 Czy jeśli główne zgłoszone PKD jest inne z obecnie wiodącą działalnością można wpisać numer tej wiodącej? PKD należy podać zgodnie z dokumentem rejestrowym. Jeżeli wskazane PKD nie jest wiodące należałoby uaktualnić wpis.   Pytanie nr 104 Jeśli firma przeszła teraz pod zarząd sukcesyjny, czy może wnioskować o dotację? Czy będą potrzebne dodatkowe dokumenty w tym temacie? Tak, co do zasady podmiot, w którym został wyznaczony zarządca sukcesyjny będzie mógł starać się o grant. Tak, może się okazać, że na etapie podpisywania umowy/składania zabezpieczenia w postaci weksla będą potrzebne dodatkowe dokumenty.   Pytanie nr 105 Czy jeśli spółka z o.o. mająca dwóch wspólników, ale nie zatrudniającej na umowę o pracę (kursy/szkolenia) to może wystąpić o grant? Może, jednakże FTE = 0. Pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.   Pytanie nr 106 A jeśli jest na 3/4 etatu to zaokrąglamy do góry? 0,75 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=0.   Pytanie nr 107 Czy do FTE wlicza się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, ale przebywającą na urlopie bezpłatnym? Tak   Pytanie nr 108 FTE zaokrąglamy do CAŁOŚCI, czy zgodnie z nomenklaturą unijną do 2 miejsc po przecinku, czyli np osoba zatrudniona na 1/8 etatu to 0,125, a po zaokrągleniu to 0,12, czy 0 i taka osoba jest pokrzywdzona przy zaokrąglaniu do całości? Dla ustalenia FTE dla podmiotu wnioskującego o grant sumuje się wszystkie części etatu wszystkich pracowników podmiotu, a następnie zaokrągla do liczb całkowitych w dół. Jeśli podmiot zatrudnia tylko 1 osobę na 1/8 etatu, wówczas FTE=0.   Pytanie nr 109 Czyli pracodawca i jeden całoetatowy pracownik to to będzie FTE-2. Jeśli pracodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1. Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę również FTE=1. W tym przypadku FTE=2.   Pytanie nr 110 Czy bierze się pod uwagę osoby, które są na L4 do obliczania FTE? Tak wliczamy.   Pytanie nr 111 Czy pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego jest liczony do FTE? Tak wliczamy.   Pytanie nr 112 Weksel in blanco - kto może zostać poręczycielem osoby samozatrudnionej i jak wysokie odsetki są naliczane w razie, gdyby weksel miał zostać zrealizowany? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego. W przypadku wszczęcia odzyskiwania środków z weksla, Grantobiorca pokrywa wszystkie opłaty z tym związane.   Pytanie nr 113 Czy w 1-osobowej działalności, gdy żona jest "osobą współpracującą" (ma pełny ZUS) - czy żona liczy się do FTE? w tarczy PFR liczyła się... Osoby współpracujące mogą być wliczone do wskaźnika FTE tylko w przypadku, gdy związane są z wnioskodawcą stosunkiem pracy. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć bowiem pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników.   Pytanie nr 114 czyli firmy powstałe pod koniec 2019 w formie innej niż idg, które do końca roku nie zatrudniały na umowę o pracę są wyłączone z grantu. Mało to sprawiedliwe, bo to kolejne narzędzie, z którego firma zajmująca się kursami i szkoleniami jest wykluczona... Samozatrudnieni mogą aplikować o grant, przy czym FTE = 1. Samozatrudnieni nie są wykluczenia.   Pytanie nr 115 Czyli osobę, która jest za zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS można wliczyć do FTE? Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło. Jeśli we wskazanych wkluczeniach nie ma zasiłku chorobowego wlicza się.   Pytanie nr 116 Czy określając wielkość zatrudnienia, powinniśmy uwzględnić osoby zatrudnione na umowie o pracę w ramach realizowanych projektów unijnych, których wynagrodzenie jest finansowane z w/w projektów a ich praca nie dotyczy działalności komercyjnej podmiotu? Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.We wskazanych wkluczeniach nie ma informacji o sposobie i źródłach finansowania wynagrodzeń.   Pytanie nr 117 Nie ma czegoś takiego jak zawarcie umowy o pracę właścicieli ze spółką cywilną!!! KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 118 Załóżmy, że dostanę grant na jeden miesiąc. czy dotacje muszę wykorzystać w jeden miesiąc czy mogę to rozłożyć na kolejne miesiące. Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 119 Czy trzeba będzie dostarcz zaświadczenia o niezaleganiu z płaceniem podatków i ZUS? Tylko w przypadku wezwania przez Grantodawcę.   Pytanie nr 120 Kiedy mniej więcej będą wypłaty, po przestudiowaniu terminów wygląda jakby to miał być wrzesień? Przekazanie Grantobiorcy dofinansowania następuje po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia i zatwierdzenia przez Grantodawcę złożonych przez Grantobiocę podpisanych notarialnie lub w obecności pracownika Grantodawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 121 Czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne oraz jednoosobową działalność może starać się o grant? Tak, pod warunkiem, że posiada wpis do CEIDG.   Pytanie nr 123 W sp. z o.o. poręczenia udzielają członkowie zarządu czy także ich małżonkowie (bez rozdzielności)? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.W przypadku sp. z o.o. weksle podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu ze wskazaniem funkcji jaką pełni w tym podmiocie zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. Prezes Zarządu), natomiast poręcza ta sama osoba, ale jako osoba fizyczna.   Pytanie nr 124 Czy istnieje możliwość aplikowania o wsparcie, gdy spadek obrotów ma miejsce pomiędzy czerwcem a lipcem? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 125 Pytanie do Oświadczenia o spełnienie kryterium MSP pkt 5 "Dane Wnioskodawcy do określenia statusu MŚP"   Co wpisać w kolumnie "W ostatnim okresie referencyjnym", sumę obrotów za rok 2019 czy sumę obrotów I - VI'2020, czy może obroty roku 2020 do dnia złożenia wniosku? Ostatnim rokiem referencyjnym jest ostatni zatwierdzony okres obrachunkowy, czyli 2019. Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu "Oświadczenie MŚP", w tym przypisami i wyjaśnieniami, aby prawidłowo wypełnić oświadczenie.   Pytanie nr 126 Czy ubieganie się o 3 miesiące mogą to być miesiące również przyszłe czyli np. maj czerwiec lipiec bądź sierpień? Co do zasady grant jest przeznaczony na finansowanie kapitału obrotowego. Wnioskodawca może ubiegać się o 1, 2 lub 3 liczby miesięcy dla wyliczenia kwoty wsparcia. Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej taką liczbę miesięcy kalendarzowych (licząc od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o grant) jaka stanowi odpowiednik liczby użytej do obliczenia wysokości grantu.   Pytanie nr 127 Czyli wspólnicy S.C., którzy prowadzą działalność wyłącznie w tej spółce a spółka nie zatrudnia pracowników są wyłączeni z dofinasowania, ponieważ nie ma czegoś takiego jak umowa o pracę wspólnika tej spółki ze S.C. KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 128 Mam problem z definicją przedsiębiorstwo partnerskie a powiązane, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jednocześnie ma 50% udziałów w spółce jawnej to jest przedsiębiorstwo partnerskie czy powiązane? Definicję określa załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania grantów – Oświadczenie o spełnianiu definicji MŚP   Pytanie nr 129 Jaki będzie tryb postępowania w przypadku zawieszenia się serwera - w innych województwach taka sytuacja miała miejsce. Postępowanie w razie awarii generatora określa §10 Regulaminu.   Pytanie nr 130 Czy prowadząc spółkę jawną (brak pracowników) można złożyć wniosek jak osoba samozatrudniona? Jeśli spółka nie zatrudnia pracowników na podstawie stosunku prac FTE = 0   Pytanie nr 131 Czyli prawdopodobnie konkurs zostanie ogłoszony na początku sierpnia czy uda się jeszcze na koniec lipca? Termin naboru zostanie ogłoszony wkrótce. Nabór będzie prowadzony w sierpniu.   Pytanie nr 132 Czy błędy w wniosku czy załącznikach będą powodem do odrzucenia wniosku czy będzie możliwość uzupełnienia? Jeśli nie będą to błędy wskazane w Regulaminie można je poprawić.   Pytanie nr 133 Załóżmy że dostanę grant na jeden miesiąc. czy dotacje muszę wykorzystać w jeden miesiąc czy mogę to rozłożyć na kolejne miesiące. Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 134 Czy data złożenia wniosku w formie papierowej ma również wpływ na ranking? Wnioski będą przyjmowane, oceniane i umieszczane na liście rankingowej według daty i godziny złożenia wniosku o grant w generatorze wniosków. Natomiast, przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dosłania wygenerowanych dokumentów z podpisem wnioskodawcy/osoby upoważnionej w terminie 10 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej wniosku (decydująca będzie data wpływu do Grantodawcy, a nie data nadania)   Pytanie nr 135 Czy składając w Poznaniu kilka wniosków (różne firmy) muszę mieć pełnomocnictwo do złożenia za właścicieli? W celu podpisania wniosku o grant, umowy i złożenia zabezpieczenia wymagane jest pełnomocnictwo notarialne określające szczegółowo czynności do jakich umocowany jest pełnomocnik. W celu złożenia podpisanych już dokumentów w biurze projektu nie jest wymagane żadne pełnomocnictwo.   Pytanie nr 136 Jeśli pracownik jest w trakcie wypowiedzenia na koniec czerwca, wlicza się do FTE? Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 137 Kiedy i jak trzeba będzie udowodni rozdzielność majątkową - przy składaniu wniosku w generatorze? Wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 138 Czy trzeba wysłać z wnioskiem elektronicznie wszystkie załączniki? Nie.   Pytanie nr 139 Jeśli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim - ciąża, ale nie jest jeszcze na macierzyńskim, można wliczyć go do FTE? Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.   Pytanie nr 140 Czy weksel jako zabezpieczenie, jest konieczny do podpisania również przez osobę trzecią czy też tylko przez wnioskodawcę? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 141 To jak to jest z tym pełnomocnictwem do złożenia wniosku do biura? wczoraj uzyskałem informacje, ze musi być pełnomocnictwo notarialne W celu podpisania wniosku o grant, umowy i złożenia zabezpieczenia wymagane jest pełnomocnictwo notarialne określające szczegółowo czynności do jakich umocowany jest pełnomocnik. W celu złożenia podpisanych już dokumentów w biurze projektu nie jest wymagane żadne pełnomocnictwo.   Pytanie nr 142 Co to znaczy że suma kontrolna musi być taka sama we wniosku elektronicznym jak i w wersji papierowej? Przecież wniosek po wypełnieniu jest zapisywany w PDF w generatorze. Więc jakie mogą być różnice w tych dokumentach? Nie należy przypuszczać, że suma kontrolna będzie inna niż we wniosku ale należy to sprawdzić. Różnice w sumie kontrolnej sią podstawą do odrzucenia wniosku.   Pytanie nr 143 Co w przypadku, gdy koszty będą niższe niż przyznany grant? Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 144 Czy weksla nie można podpisać jednocześnie z umową? Postępowanie dotyczące podpisania weksla określa §12 pkt 21 regulaminu.   Pytanie nr 145 Weksel in blanco - czy samozatrudniony, bez związku małżeńskiego, potrzebuje poręczyciela? kto może nim zostać? Nie potrzebuje.   Pytanie nr 146 Jak sprawdzić sumę kontrolną? Nie należy przypuszczać, że suma kontrolna będzie inna niż we wniosku ale należy to sprawdzić. Różnice w sumie kontrolnej sią podstawą do odrzucenia wniosku.   Pytanie nr 147 Czy jest możliwe podpisanie weksla i deklaracje wekslowej od razu przy dostarczeniu umowy - oczywiście osobiście, chodzi o to żeby nie przedłużać procedury. Postępowanie dotyczące podpisania weksla określa §12 pkt 21 regulaminu.   Pytanie nr 148 Czy przy obliczaniu wielkości przedsiębiorstwa uwzględnia się tylko osoby zatrudnione na UoP? Przy ustaleniu statusu MŚP zasadą generalną, która powinna mieć zastosowanie przy przeliczaniu pracy danej osoby na wartości liczbowe RJR powinno być odzwierciedlenie ich wkładu w potencjał przedsiębiorstwa. 1 RJR to każda osoba, która regularnie, w pełnym wymiarze i w ciągu całego roku referencyjnego wykonuje pracę niezależnie od formy prawnej regulującej zakres jej obowiązków służbowych na rzecz przedsiębiorstwa. W przypadku osób, które nie przepracowały pełnego roku lub wykonujących pracę w niepełnym wymiarze godzin wartość RJR obliczana jest jako ułamek czasu ich pracy odniesiony do czasu poświęconego na wzorcową RJR (40 godzin tygodniowo). Natomiast w przypadku osób, których czas pracy nie został unormowany, należy wziąć pod uwagę rzeczywisty czas wykonywania obowiązków służbowych do pojedynczej RJR   Pytanie nr 149 Czy jest wzór pełnomocnictwa? Nie ma wzoru WARP.   Pytanie nr 150 Czy do pomocy publicznej na skutek COVID-19 trzeba wypisać wszystkie otrzymane pomoce, mimo iż nie widnieją jeszcze one w rejestrze SUDOP naszej firmy. Tak, prócz postojowego.   Pytanie nr 151 Kiedy będzie wypłacony grant - czy po podpisaniu umowy czy dopiero po dostarczeniu podpisanego weksla? Przekazanie Grantobiorcy dofinansowania następuje po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia i zatwierdzenia przez Grantodawcę złożonych przez Grantobiorcę podpisanych notarialnie lub w obecności pracownika Grantodawcy weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 152 Jakimi dokumentami należy udowodnić spadek obrotów, wielkość zatrudnienia, niezaleganie w ZUS i US? czy wystarczą oświadczenia grantobiorcy?  (1) Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:§    będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).(2) Wielkość zatrudnienia należy udowodnić na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych, tj. umów, list pła, kart czasu pracy, dokumentów przesyłanych do ZUS itp.(3) Niezaleganie należy udowodnić przedstawiając stosowne zaświadczenie ZUS lub urzędu skarbowego.   Pytanie nr 153 Główne PKD? To znaczy ze jeśli prowadzimy działalność to musimy podaj PDK z GUS, a co jeśli u nas nie zmieniło główne PKD?  Ale jest wymienione w dokumentach rejestrowych… Należy wskazać PKD wskazane w dokumentach rejestrowych.   Pytanie nr 154 Czy mogę składać wniosek z własnej DG oraz spzoo, której jestem udziałowcem większościowym? Tak.   Pytanie nr 155 A5 - czy może być pełnomocnik notarialny?? Tak.   Pytanie nr 156 Rachunek bankowy - czy może to być rachunek, na który wpłynęły już środki z innej pomocy de minimis? Tak.   Pytanie nr 157 Czy w przypadku spółek weksel wystawia/ poręcza zarząd personalnie czy spółka? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 158 Co zaznacza samozatrudniony w punkcie B1? Jeśli osoba samozatrudniona nie zatrudnia dodatkowo innych osób, należy zaznaczyć mikroprzedsiębiorstwo.   Pytanie nr 159 Co w przypadku, jeżeli firma istnieje od zeszłego roku i nie ma danych za dwa lata wstecz? Generator nie wyświetli pól dotyczących lat, w których przedsiębiorstwo nie istniało lub będzie możliwość zaznaczenia odpowiedzi "nie dotyczy".   Pytanie nr 160 Czy do obrotów wliczać otrzymane dofinansowanie unijne na realizację projektów unijnych jeśli nie są one związane z działalnością komercyjną wnioskodawcy? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 161 Czy zwolnienie z ZUS i postojowe powinny być wykazane jako pomoc publiczna? (postojowe nie jest wymienione w ustawowym katalogu pomocy publicznej) Postojowego nie wykazujemy.   Pytanie nr 162 Czy lipiec 2020 do czerwca 2020 będzie wliczany? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r.   Pytanie nr 163 Czy do każdej pomocy powinno się wpisać datę otrzymania? Tak.   Pytanie nr 164 Czy przeznaczenie środków trzeba konkretnie uzasadniać wraz z kwotami czy tylko wymienić na co będzie wykorzystany grant? Grantobiorca wskazuje na co przeznaczy środki, nie wskazuje konkretnych kwot.   Pytanie nr 165 Czy w pkt. 2.2.1 (Ustalenie wielkości przedsiębiorstwa) należy zaznaczyć roczny obrót i całkowity bilans roczny czy wystarczy tylko roczny obrót ? W celu ustalenia statusu MŚP Wnioskodawca powinien podać obie wartości, jeśli  a podstawie prowadzonych ksiąg ma taką możliwość. Niemniej jednak zgodnie z Oświadczeniem MŚP Wnioskodawca może wybrać jakie dane chce przedstawić dla ustalenia statusu.   Pytanie nr 166 Czy o wsparcie może ubiegać się przedsiębiorstwo, które na 31.12.2019 r. spełniało kryteria do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a na dzień składania wniosku już tych kryteriów nie spełnia? Nie, ponieważ przedsiębiorstwo nie spełnia kryterium.   Pytanie nr 167 W C.8 tez wpisujemy pożyczkę z WARP? Tak, jeśli była to pożyczka płynnościowa.   Pytanie nr 168 W jakim okresie należy wydatkować kwotę dotacji? Regulamin nie określa czasu wydatkowania środków. We wniosku – A. 1: 4 – forma własności – co należy wybrać z możliwości do wyboru przy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą? (Zatrudnia pracownika).  Własność krajowych osób fizycznych. Czy pomoc publiczna wchodzi do obrotu przedsiębiorcy?? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa). Czy brak płynności jest równoznaczny ze spadkiem obrotów o 30%? Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 Co do pkt C 6 – wniosku – jeśli na pkt 1 C) odpowiem „nie” – to na pkt 2 odpowiadam: tak czy nie? Jeśli na pozostałe pytania w pkt 1 odpowiedź będzie NIE lub NIE DOTYCZY, należy odpowiedzieć NIE DOTYCZY, jeśli ww. pole się wyświetli.   Pytanie nr 169 Czy można spłacić raty pożyczki wcześniej zaciągniętej z JEREMIE? Przede wszystkim należy wskazać, że budzi w tym przypadku wątpliwość, czy nie dojdzie do podwójnego dofinansowania. Środki JEREMIE są bowiem również pomocą publiczną.Dodatkowo Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.Przykładowo mogą to być:- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).   Pytanie nr 170 Czy jeśli był składany wniosek o zwolnienie 50% ZUS ale do dnia dzisiejszego nie ma decyzji, to również uwzględniamy to jako pomoc publiczną? Należy podać wszystkie formy wsparcia.   Pytanie nr 171 Czy za grant można zakupić towary niezbędne do rozwoju prowadzonej działalności np. obiektyw do sprzętu video, mikrofon, system bezprzewodowy? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. W przedstawionym przykładzie chodzi prawdopodobnie o zakup dodatkowego wyposażenia do posiadanych już środków trwałych, a zatem inwestycje. W takim przypadku środki nie mogą zostać przeznaczone na zakup wymienionego sprzętu.   Pytanie nr 172 Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla i i udzielającej poręcznie- kogo wpisać w przypadku spółki komandytowej której komplementariuszem jest sp. z o.o. W takim przypadku wystawcą weksla jest spółka komandytowa reprezentowana przez zarząd spółki z o.o. (używa się stempli z oznaczeniem np. "prezes zarządu komplementariusza"), a poręczycielami te same osoby występujące jako osoby fizyczne.   Pytanie nr 173 Czy osoby przebywające na chorobowym w związku z ciąża wliczamy do liczy osób zatrudnionych? Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.   Pytanie nr 174 Czy trzeba będzie przedstawiać sprawozdanie finansowe za rok ubiegły albo deklaracje ZUS, wyciągi bankowe? Na etapie wnioskowania nie są wymagane załączniki.   Pytanie nr 175 Czy IDG nie zatrudniająca oprócz właściciela pracowników może częściowo przeznaczyć grant za wynagrodzenie? I w jakim okresie należy wykorzystać dofinansowanie? W związku z faktem, że podmiot nie zatrudnia pracowników, budzi wątpliwość o jakie wynagrodzenie chodzi. Osoba prowadząca JDG nie może sama sobie wypłacić wynagrodzenia. Dodatkowo grant ma zostać przeznaczony na finansowanie kapitału obrotowego ze względu na znajdowanie się podmiotu w trudnej sytuacji w związku z COVID-19. Regulamin nie określa czasu wydatkowania środków.   Pytanie nr 176 Co ze sklepami wielobranżowymi które mają w swojej ofercie również wyroby tytoniowe i alkohol? W odniesieniu do a) wykluczeniu w ramach sektora „tytoniowego” i "alkoholowego” powinny podlegać co do zasady podmioty dokonujące wprowadzenia do obrotu wskazanych produktów, tj. producenci i importerzy oraz wyspecjalizowane podmioty, których działalność polega na ich hurtowej i detalicznej sprzedaży. Sklepy spożywcze, które w ramach swojej działalności prowadzą sprzedaż szerokiego asortymentu, w tym między innymi artykułów tytoniowych i alkoholowych, nie powinny podlegać wykluczeniu.   Pytanie nr177 Czy mikroprzedsiębiorca będący na karcie podatkowej bez obowiązku posiadania kasy fiskalnej może aplikować o środki? Tak.   Pytanie nr 178 Spółka cywilna z 2 wspólnikami bez pracowników, jaki jest współczynnik FTE? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytania i odpowiedzi - Webinarium z 24.07.2020 r. godz. 10:00   Pytanie nr 1 Został umorzony ZUS przez 2 miesiące jak wpisać to w dotacji? 1. rodzaj i forma pomocy? wpisać forma pomocy: umorzenie? a jaki rodzaj? Należy wpisać „Umorzenie składek ZUS”, umorzenie, nazwa i adres: ZUS? a jaki adres Zakład Ubezpieczeń Społecznych, adres odpowiedniej siedziby. Jaka jest podstawa prawna Data decyzji/pismo ZUS   Pytanie nr 2 Czy postojowe z ZUS uwzględniamy we wniosku o pomocy publicznej pkt c8 i czy wszystkie pomoce można wpisać razem czy osobno? Postojowego nie wpisuje się we wniosku o grant. Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Należy wpisać każdą z otrzymanych pomocy podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 3 Proszę o informację dot. punktu 15.4 Wniosku jakie jest stanowisko w przypadku samozatrudnionego Właściciel.   Pytanie nr 4 Punkt C8, jaką pomoc należy wykazać? zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące? subwencja? dofinansowanie dla pracowników ze środków PUP ? Sekcja C8 dotyczy wykazu otrzymanej pomocy w związku z wystąpieniem pandemii np. pożyczka PUP, zwolnienie ze składek ZUS, subewncja PFR i inne.   Pytanie nr 5 Czy pkt. 2.2.1. Wniosku dotyczy 2019 roku? i następne punkty lat go poprzedzających? Tak. Rok 2019, następnie 2018, 2017.   Pytanie nr 6 Punkt C8 czy też wykazać postojowe? Postojowego nie wpisujemy do wniosku.   Pytanie nr 7 Czy jeżeli w ceidg mam miejsce wykonywania działalności Kołobrzeg i Poznań to czy przysługuje mi prawo wnioskowania o grant? Miejsce zamieszkania mam Poznań i tak samo rozliczam się z US w Poznaniu. Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 8 Czy wniosek należy wydrukować, wypełnić i przesłać online? Etapy składania wniosku o Grant określa §3 Regulaminu.   Pytanie nr 9 Skorzystałem już ze zwolnienia z VAT (kwiecień-maj, w sumie 4 294,44 zł) oraz z pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw (5000 zł). Czy obydwie kwoty mam podać jako wykorzystaną pomoc publiczną w ramach COVID? W punkcie C8 wniosku należy wskazać wszystkie formy wsparcia jakie otrzymało przedsiębiorstwo w związku z pandemią COVID-19.   Pytanie nr 10 Jaką formę działalności wybrać, jeśli jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym działalność gosp. wpisani jesteśmy do Rejestru przedsiębiorców - we wniosku nie ma takiej opcji. Dzwoniłam i w biurze nikt nie potrafił odpowiedzieć. Generator da możliwość wyboru odpowiedniej odpowiedzi. W tym przypadku należy podać "stowarzyszenie" lub w przypadku braku takiej opcji - "inne".   Pytanie nr 11 Czy pkd 85.53z może skorzystać z grantu? Tak.   Pytanie nr 12 Czy wszystkie pomoce można wpisać razem czy osobno Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Każdą z otrzymanych pomocy należy wpisać osobno, podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 13 Czy można ubiegać się zarówno o grant jak i o pożyczkę płynnościową? Czy się wykluczają? Otrzymano już także subwencję. Można ubiegać się o różne rodzaje pomocy. Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 14 Czy grant jest opodatkowany? WARP Sp. z o.o. nie jest podmiotem udzielającym porad podatkowych, zatem nie możemy się w tej kwestii wypowiadać. Grant co do zasady jest jednak bezzwrotną pomocą publiczną i należy go traktować jak każdą inną otrzymaną dotację, subwencję itp.   Pytanie nr 15 Czy w C.8.3 też trzeba wykazywać np. zwolnienie z ZUS czy mikropożyczkę? Tak.   Pytanie nr 16 C.2. punkt 2.6. Wniosku - jaki to dokument dla samozatrudnionych? Wymagane podanie nazwy dokumentów księgowych, tj. danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumentów potwierdzających spadek obrotów - księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt ewidencjonowany, ale możliwe też inne - dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową - rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne).   Pytanie nr 17 C8 - pożyczka z Urzędu Pracy, jest wsparciem, które należy uwzględnić? Tak   Pytanie nr 18 czy subwencje z PFR tez uwzględniać jako pomoc publiczna łącznie z dof. ZUS, pożyczka bezzwrotną i dofi. do wynagrodzeń-czy wszystko w jednej kwocie? Tak. Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Każdą z otrzymanych pomocy należy wpisać osobno, podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 19 co wpisywać 2.2.3. Dane za dwa lata wstecz od ostatniego okresu referencyjnego gdy działalność nie była prowadzona dwa lata wstecz? Generator nie wyświetli pól dotyczących lat, w których przedsiębiorstwo nie istniało lub będzie możliwość zaznaczenia odpowiedzi "nie dotyczy".   Pytanie nr 20 Czy stowarzyszenia mogą się ubiegać o grant? Tak, jeśli mają wpis do CEIDG jako przedsiębiorstwo.   Pytanie nr 21 Czy można uznać, że sp. z o.o. prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., jeżeli została zarejestrowana w KRS w dniu 2 stycznia 2020 r., ale powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który prowadził działalność od dnia 1 maja 1998 r.? Jaką datę należy uznać za datę rozpoczęcia działalności przez sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną? Jakie dane należy wpisać we wniosku o grant w rubryce 17. „Dane osoby upoważnionej do wystawienia weksla”, jeżeli grantobiorcą ma być sp. z o.o.? W przypadku przekształcenia się przedsiębiorcy prowadzącego JDG w jednoosobową spółkę z o.o. w trybie par. 551 KSH mamy do czynienia z ciągłością prowadzenia działalności gospodarczej, zatem można uznać, ze podmiot istniał na dzień 31.12.2019 i może się ubiegać o grant.2. Data rozpoczęcia powinna zostać podana zgodnie z KRS - tak jak spółka z o.o. zostanie wpisana do rejestru. Nie będzie błędem wskazanie daty powstania JDG. Co do zasady też zakłada się, że generator sam uzupełni te dane.3. W przypadku sp. z o.o. osobami wystawiającymi weksel są członkowie zarządu zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS z podaniem funkcji pełnionej w tej spółce. Poręczycielami w sp. z o.o. są te same osoby, jednak występujące już jako osoby fizyczne (bez podania funkcji pełnionej w spółce).   Pytanie nr 22 Co w przypadku trwającej sprawy rozwodowej? Sprawa została przesunięta z maja na wrzesień, czy w takim przypadku małżonek musi poręczać weksel osobie prowadzącej działalność gospodarczej? W przypadku, gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pozostaje w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej, współmałżonek musi poręczyć weksel.   Pytanie nr 23 Jakie dokładnie dokumenty źródłowe zawierające dane o obrotach są potrzebne do wniosku? (C.2., 2.6) Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 24 Mam pytanie dotyczące obliczenia FTE – czy jeśli firma obniżyła wymiar czasu pracy części pracowników o 20%, to czy wtedy w/w pracownicy są liczeni do ogólnego wskaźnika zatrudnionych osób w firmie, czy przeliczamy te cząstkowe etaty w pełne etaty? W celu obliczenia FTE wlicza się faktyczny wymiar czasu pracy obowiązujący w na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku sumując wszystkie etaty i zaokrąglając wynik w dół do liczb całkowitych. Tak wyliczona wartość nie może być jednak wyższa niż była na 31.12.2019.   Pytanie nr 25 Dodatkowo zatrudnia pracowników na umowę – zlecenie czy oni także są wliczani do obliczenia wskaźnika FTE? Nie. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.   Pytanie nr 26 Czy jest już katalog kosztów kwalifikowanych? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, zakup towarów handlowych, zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), paliwo, spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 27 Jaką datę należy wpisać w pkt C5.2? Data zostanie przypisana poprzez generator automatycznie względem miesięcy o jakie Grantobiorca wnioskuje.   Pytanie nr 28 zapłaciłam za towar z subwencji PRF czy jak będę kupowała kolejny towar to już zostanie potraktowane jako duplikowanie się pomocy? Nie, tylko należy pamiętać aby jednego wydatku (dokument) nie finansować z dwóch źródeł.   Pytanie nr 29 Kiedy wypłacane będą środki? Przekazanie Grantobiorcy dofinansowania następuje po podpisaniu umowy o powierzenie grantu w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia i zatwierdzenia przez Grantodawcę złożonych przez Grantobiocę, podpisanych notarialnie lub w obecności pracownika Grantodawcy, weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu.   Pytanie nr 30 Czy całą pomoc z grantu należy wydać w trakcie np.1 miesiąca (jeśli o pomoc się prosi na jeden miesiąc) czy można w trakcie kolejnych miesięcy również? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 31 Kiedy będzie ogłoszone, że zaczynacie przyjmować wnioski? Nabór zostanie ogłoszony wkrótce na stronie grant.warp.org.pl   Pytanie nr 32 czy jeśli otrzymano subwencje z Parp i z Pup oraz umorzenie składek zus i postojowe z zus to mogą otrzymać wsparcie z grantu warp? Można ubiegać się o różne rodzaje pomocy. Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 33 Kto ma podpisać weksel w przypadku spółki z o.o. (cały zarząd czy wystarczy w przypadku jeżeli np prezes zarządu zgodnie z krs może podpisywać oświadczenia samodzielnie, to sam prezes?)?? Osoba wskazana zgodnie z dokumentem rejestrowym.   Pytanie nr 34 C.2 pkt 2.7 uzasadnienie-co wpisać? Punkt 2.7 w sekcji C2 – pojawi się lista rozwijalna z polami wyboru dotyczącymi uzasadnienia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie przewiduje się, że generator będzie posiadał do wyboru opcję "inne", która umożliwi Grantobiorcy wpisanie swojego uzasadnienia. Powodem konieczności otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy może być całkowite zamknięcie działalności, ograniczenie, brak zamówień/klientów itp.   Pytanie nr 35 Czy jeżeli w ceidg mam miejsce wykonywania działalności Kołobrzeg i Poznań to czy przysługuje mi prawo wnioskowania o grant? Miejsce zamieszkania mam Poznań i tak samo rozliczam się z US w Poznaniu. Grantobiorcą może być przedsiębiorstwo, w tym osoby samozatrudnione, które spełniają warunki określone w §6 Regulaminu. Jednym z kryteriów jest spełnienie zapisu: na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok.   Pytanie nr 36 Jaki jest okres wydatkowania grantu? Regulamin nie określa terminu wydatkowana środków z grantu.   Pytanie nr 37 Mam firmę od 2019 jakie dane podać za poprzednie dane obrachunkowe skoro ich nie mam a wniosek trzeba wypełnić w całości??? Generator nie wyświetli pól dotyczących lat, w których przedsiębiorstwo nie istniało lub będzie możliwość zaznaczenia odpowiedzi "nie dotyczy".   Pytanie nr 38 czy dotacje otrzymane w ramach COVID należy zatem uwzględnić w obrocie? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:§    będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 39 kiedy należy wysłać oświadczenie o spełnieniu kryteriów mśp razem z wnioskiem czy później po wstępnej klasyfikacji Załącznik nr 4 obowiązuje wraz z umową. Wymóg określa §12 do regulaminu.   Pytanie nr 40 C8 pkt. 2 Wniosku czy wpisywać postojowe (3x2080), zwolnienie ze składek ZUS (3x1431,48) oraz pożyczkę bezzwrotną z U. Pracy (5000)? i co z podaniem daty otrzymania pomocy, podmiotu udzielającego pomoc jak jest ich kilka oraz jaką podstawę prawną podać? Wpisujemy wszystko prócz postojowego. Należy podać datę decyzji/pismo ZUS.   Pytanie nr 41 co oznacza trudnią sytuacja na dzień 31.12.2019? Ww. definicja znajduje się w art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia KE (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.   Pytanie nr 42 Co należy wpisać w rubryce dotyczącej formy własności jeśli mamy do czynienia z fundacją? Klasyfikując przedsiębiorstwa wg form własności zaangażowanego w nie kapitału możemy stwierdzić, iż przedsiębiorstwa należą do dwóch sektorów- publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zaliczymy:•    Własność państwową: np. spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe•    Własność komunalną (samorządową)•    Własność mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego; czyli takie, które stanowią własność komunalną lub państwowąW sektorze prywatnym wyróżnić można:•    Własność prywatną krajową: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne•    Własność zagraniczną- podmioty, których mienie należy do zagranicznych osób prawnych bądź osób fizycznych•    Własność mieszaną- występuje, gdy wartość kapitału prywatnego stanowi przynajmniej 50% kapitału ogółem, niezależnie od formy organizacyjnej podmiotu gospodarczegoNajpopularniejszymi jednostkami definiowanymi jako własność prywatna są:- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą- Spółki prawa cywilnego i handlowego- SpółdzielnieIndywidualna działalność gospodarcza jest przedsiębiorstwem jednoosobowym założonym i kierowanym przez osobę fizyczną, zgłoszonym do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorstwo jest częścią własności majątku właściciela, nie mającym osobowości prawnej. Najpopularniejszymi osobami, które prowadzą tego typu działalność są osoby pracujące w wolnym zawodzie np.: lekarz czy prawnik.   Pytanie nr 43 Czy dokumenty wysłać online? Etapy składania wniosku o Grant określa §3 Regulaminu.   Pytanie nr 44 W uzupełnionym wniosku będzie błąd to go dyskwalifikujecie czy wzywacie do uzupełninie błędu? Zgodnie z zapisami par. 11 ust. 7 Regulaminu: W przypadku stwierdzenia braków bądź uchybień we wniosku innych niż wymienione w ust. 5 Grantodawca wzywa Grantobiorcę do uzupełnienia przesyłając na adres e-mail użyty do logowania w generatorze wniosków odpowiednią prośbę o dokonanie korekt, wyznaczając jednocześnie termin 5 dni roboczych, w którym należy przesłać uzupełnienie, a także wskazana zostanie forma złożenia uzupełnienia (wersja elektroniczna i/lub papierowa). Decydujący dla dochowania terminu w przypadku wersji elektronicznej jest wpływ uzupełnienia na skrzynkę e- mail, natomiast w przypadku wersji papierowej decyduje data złożenia dokumentów w biurze projektu, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.Jednocześnie zgodnie z zapisami par. 5 ust. 3 Regulaminu: Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach zgodnie z instrukcją we wniosku o grant umieszczoną przy polu opisowym. Celowe wpisanie we wniosku o grant informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub niepełnych lub nieprawdziwych, może stanowić podstawę odrzucenia wniosku o grant.   Pytanie nr 45 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniająca pracowników rozliczająca się na podstawie PKPiR, czym jest "całkowity bilans roczny"? W przypadku samozatrudnionych będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytanie nr 46 Czy właściciel przedsiębiorstwa, który zatrudnia pracowników jest wliczany do FTE jako 1 jeśli prowadzi to przedsiębiorstwo i wykonuje w nim pracę? Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1.   Pytanie nr 47 Jeśli rozliczam się w formie ryczałtu, jakie dokumenty źródłowe mam przedstawić, aby udowodnić?  Czy mogą to być kopie faktur? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 48 Czy jeśli nie ma męża a jest osoba fizyczna to musi być poręczyciel Weksla?? W ww. przypadku właściciel przedsiębiorstwa jest wystawcą weksla in blanco. Nie ma jednak poręczyciela.   Pytanie nr 49 A czy można porównać miesiąc styczeń 2020 do kwietnia 2020? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19 Np. kwiecień 2020 do marca 2020.   Pytanie nr 50 Czy dla vatowców obrót to netto z KPIR ? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 51 Czy można zestawić miesiąc czerwiec do lipca 2020? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do przedstawienia wyjaśnień, w związku z tak późnym spadkiem obrotów względem sytuacji, która de facto występuje od marca b.r. Możemy zestawić lipiec 2020 do czerwca 2020.   Pytanie nr 52 W dn. 05.06.200 otrzymałam z Urzędu Pracy pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności na trzy miesiące, więc do końca sierpnia, a w regulaminie Państwa grantu jest informacja o tym, że nie może dojść do podwójnego finansowania, otrzymałam informację że pieniądze i tak będą wypłacane we wrześniu, bądź mogę wykazać że będą użytkowane na coś innego i normlanie mogę ubiegać się o grant, będę wdzięczna za potwierdzenie (chyba ze w takiej sytuacji mogę się ubiegać o grant np. na dwa a nie trzy miesiące), pozdrawiam Środki otrzymane z grantu nie mogą być przeznaczone na finansowanie tego samego wydatku, który ma pokrycie z innego źródła.   Pytanie nr 53 Forma własności wpisujemy – prywatna, w przypadku spółki cywilnej, której współwłaścicielami jest małżeństwo? Własność osób fizycznych, generator będzie w tym miejscu posiadał listę rozwijaną.   Pytanie nr 54 Czy w przypadku wspólnika spółki cywilnej, a jednocześnie prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą bierze się przychody tylko z jego firmy, czy połowę ze spółki i całość ze swojej działalności? Dla ustalenia spadku obrotów o 30% bierze się pod uwagę tylko wnioskodawcy. Dla ustalenia statusu MŚP należy wziąć pod uwagę przychód obu podmiotów jeśli mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi lub część przychodów w przypadku podmiotów partnerskich. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP i przypisami w nim.   Pytanie nr 55 Jak liczyć przypadek jeżeli jest w firmie 0,75 etatu (np 7 osób pełen etat i 1 osoba 0,75), czy współczynnik wynosi wtedy 7 czy 8?? 0,75 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=7. Zaokrąglamy w dół.   Pytanie nr 56 Osoba fizyczna, nie w małżeństwie- czy musi być poręczyciel weksa??? Nie.   Pytanie nr 57 Czy pojęcie "obrotu" rozumianego w rozumieniu przepisów VAT odnosi się zarówno do definicji mikro i małego przedsiębiorcy jak i analizy "spadku obrotów"? Nie. Dla obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę informacje zawarte w komunikacie nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020r., tj:Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:§    będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).Natomiast dla obliczania statusu MŚP bierze się pod uwagę przychód zgodnie z przypisem nr 10 dokumentu Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP.   Pytanie nr 58 Gdzie dostarczyć wersje papierową wniosku? Trzeba to zrobić osobiście czy pocztą będzie wystarczająco? Wersja papierowa, jest składana osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej do biura projektu w Poznaniu, ul. Piekary 19 w godzinach od 8:00 do 16:00.   Pytanie nr 59 jak odpowiadać na pytanie: wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji: tak, nie znajdował się; czy nie, nie znajdował się? Tak, nie znajdował się.   Pytanie nr 60 Proszę powiedzieć czy w pomocy publicznej powinienem wpisać że został umorzony zus, jeśli tak to: rodzaj i forma pomocy? wpisać forma pomocy: umorzenie? a jaki rodzaj? nazwa i adres: ZUS? a jaki adres Jaka jest podstawa prawna Należy wpisać „Umorzenie składek ZUS”, umorzenie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, adres odpowiedniej siedziby. Data decyzji/pismo ZUS   Pytanie nr 61 Obroty dla vatowców mają być zgodnie z deklaracją VAT-7 czy księgami rachunkowymi? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 62 Czy jest szansa, ze lekarze prowadzący gab. stomatologiczny znajda się w grupie 40% alokacji? Jeśli kod PKD nie znajduje się w spisie (typ projektu A), wówczas typ B.   Pytanie nr 63 C 2.27 należy wpisać uzasadnienie składanego wniosku? Pkt 2.7 w sekcji C2 – pojawi się lista rozwijalna z polami wyboru dotyczącymi uzasadnienia w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie przewiduje się, że generator będzie posiadał do wyboru opcję "inne", która umożliwi Grantobiorcy wpisanie swojego uzasadnienia. Powodem konieczności otrzymania wsparcia na kapitał obrotowy może być całkowite zamknięcie działalności, ograniczenie, brak zamówień/klientów itp.   Pytanie nr 64 proszę o informacje czy w przypadku spadku dochodów w przeciągu trzech miesięcy po marcu - porównujemy wszystkie miesiące do marca? przy czym tylko kwiecień miał spadek 40%, kolejne miały spadki ale w odniesieniu do miesiąca wyjściowego Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.   Pytanie nr 65 działalność instytucji finansowych jest wyłączona- czyli jakie dokładnie PKD? Z ubiegania się o grant wykluczone są stricte bezpośrednio instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, natomiast pośrednicy czy agenci mogą aplikować. Należy tu zweryfikować numer PKD.   Pytanie nr 66 jeśli nr PKD nie ma w typie A to typ B alokacji Tak.   Pytanie nr 67 Na stronie de minimis widać tylko u mnie pożyczkę z Urzędu Pracy oraz subwencje z PFR. Czy zwolnienie składki z ZUS i postojowe są pomocą publiczną? Jeśli tak to czy też trzeba to wpisać w C8 str. 9/14. A jeśli tak to jaki to rodzaj i forma otrzymanej pomocy oraz jaka jest podstawa prawna? Należy podać Wszystkie rodzaje otrzymanej pomocy w związku w wystąpieniem pandemii, poza postojowym.   Pytanie nr 68 Gdy firma nie sporządza rocznych bilansów co zaznacza  w w części B punkcie 2.2 W przypadku podmiotów, które nie sporządzają bilansu będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytanie nr 69 Czy osoba samozatrudniona może sobie sama wypłacić wynagrodzenie? Osoba prowadząca JDG nie może sama sobie wypłacić wynagrodzenia. Dodatkowo grant ma zostać przeznaczony na finansowanie kapitału obrotowego ze względu na znajdowanie się podmiotu w trudnej sytuacji w związku z COVID-19.   Pytanie nr 70 Czy w Spółce Cywilnej należy wykazać działalność gospodarczą wspólników działających wyłącznie w ramach Spółki Cywilnej - jako przedsiębiorstwa powiązane? Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP i przeanalizować, czy podmioty są ze sobą powiązane. Na podstawie zadanego pytania nie ma możliwości podania jednoznacznej odpowiedzi. Na powiązania między podmiotami ma wpływ bowiem wiele różnych czynników, których pytający nie przedstawił.   Pytanie nr 71 W przypadku otrzymania np mikropożyczki, subwencji PFR - przy braku decyzji, tylko wypłacie określonych kwot jak wpisać podstawę prawną i z jaką datą w C8? W przypadku mikropożyczki – data przelewu, natomiast w przypadku subwencji z PFR można na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home pozyskać dane.   Pytanie nr 72 Spłata rat leasingowych jak rozumiem w kwocie netto??? Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstwa.   Pytanie nr 73 Czy zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia usługi spełnia kryteria przeznaczenia grantu? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być:- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),- czynsz za wynajem lokali,- opłaty za media,- zakup towarów handlowych,- zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,- zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo,- spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków. W liście wskazane są materiały nie urządzenia.   Pytanie nr 74 Czy pieniądze można przeznaczyć np. na materiały budowlane, gdy jest się w trakcie budowy/rozbudowy salonu fryzjerskiego/kosmetycznego? Ww. jest celem inwestycyjnym. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.   Pytanie nr 75 Można składać wniosek przez pełnomocnika. jak to wygląda fizycznie: czy zakładam jedno konto i tworzę np. 3 wnioski dla 3 firm, które obsługuję oraz podpisuję swoim podpisem elektronicznym ? Czy musi być specjalne upoważnienie - notarialne czy wystarczy upoważnienie podpisane przez wspólników na piśmie? W celu wypełnienia wniosku o grant wraz z załącznikiem Grantobiorca na stronie internetowej www.grant.warp.org.pl (strona generatora) zakłada indywidualne konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła. Nie jest wymagany podpis elektroniczny. Jedno konto = jeden adres e-mail. Upoważnienie jest niezbędne do podpisania wniosku przez osoby inne niż wnioskodawca oraz w dalszym postępowaniu.   Pytanie nr 76 a czy narzędzia do wykonywanych usług np. aparat dla fotografa można sfinansować ze środków dotacji? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.   Pytanie nr 77 Czy finansowanie kapitału musi nastąpić w okresie przyznania grantu czy tez kwota może zostać wykorzystana w kolejnych miesiącach ? Regulamin nie określa czasu wydatkowania środków.   Pytanie nr 78 Na kiedy trzeba mieć podpisaną umowę leasingową aby można było sfinansować spłatę rat leasingowych (czy może być po otrzymaniu dofinansowania)? Nie, umowa leasingowa nie może być zawarta po otrzymaniu dofinansowania. Środki z grantu mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie kapitału obrotowego. Zaciągnięcie leasingu w momencie wnioskowania o grant będzie uznawane jako cel inwestycyjny.   Pytanie nr 79 Gdzie będzie widoczny ten generator? Link będzie wrzucony na stronie? grant.warp.pl? Tak, po 16.08.2020 r.   Pytanie nr 80 Pkt. C.5.2 - jaką datę wpisać? Np. uzyskanie 30.07 to data 31.12? Data zostanie przypisana poprzez generator automatycznie względem miesięcy o jakie Grantobiorca wnioskuje.   Pytanie nr 81 Z czego to wynika, że stan zaległości w podatkach i składkach badany jest tylko na 31.12.2019 a nie zgodnie z przepisami unijnymi na 31.12.2019 albo na dzień składania wniosku? Grant jest skierowany do podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19. Posiadanie zaległości przed wystąpieniem pandemii (czyli na dzień 31.12.2019) wskazuje, że już przed dniem wystąpienia pandemii podmiot miał trudności w regulowaniu swoich zobowiązań. Dokumentacja została zaakceptowana przez UMWW.   Pytanie nr 82 pkt.C.5.2 - jaką datę wpisać. Np. uzyskanie 30.07 to data 31.12? Data zostanie przypisana poprzez generator automatycznie względem miesięcy o jakie Grantobiorca wnioskuje.   Pytanie nr 83 Czy spółka cywilna liczy do FTE wszystkich udziałowców plus zatrudnieni pracownicy? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 84 Dane za rok i 2 lata wstecz str 5 czy można zostawić puste jeśli nie było jeszcze wtedy działalności? Generator nie wyświetli pól przedstawianych informacji z lat, kiedy przedsiębiorstwo nie istniało lub będzie możliwość zaznaczenia odpowiedzi "nie dotyczy".   Pytanie nr 85 Spółka jawna - upoważniony do starania się o grant nie jest w związku małżeńskim, ale pozostali dwaj wspólnicy są żonaci to poręczenie weksla muszą podpisać pozostali dwaj wspólnicy wraz z żonami czy tylko jeden wspólnik upoważniony do jednoosobowej reprezentacji firmy? Weksel podpisywany jest przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie z dokumentem rejestrowym. W spółkach jawnych poręczenie składa wspólnik spółki jawnej.   Pytanie nr 86 Czy jeśli dofinansowanie jest na 3m to dofinansowanie musi zostać spożytkowane tylko przez 3 miesiące? Regulamin nie określa czasu wydatkowania środków.   Pytanie nr 87 Czy do FTE można zaliczyć Pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie? Nie.   Pytanie nr 88 A osoba przebywająca na opiece na dzieci w związku z COVID - jest liczona czy nie? Wlicza się.   Pytanie nr 89 UWAGA Wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji - TAK, nie znajdował się, czy NIE nie znajdował się Tak, nie znajdował się.   Pytanie nr 90 Czy można z grantu opłacać wynagrodzenia dla członków rodziny zatrudnionych w firmie (Sp. z o.o.), FV wystawione przez firmy prowadzone przez rodzinę lub opłacać umowę najmu nieruchomości od rodziny do prowadzenia działalności gospodarczej? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, zakup towarów handlowych, zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), paliwo, spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 91 Od czego zależy to, na ile miesięcy można wnioskować? Czy to tylko decyzja Grantobiorcy, czy trzeba notować brak poprawy przez 3 miesiące, żeby wnioskować o grant na 3 miesiące? Grantodawca koncentruje się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw. Wnioskodawca wnioskuje na koszty związane z utrzymaniem działalności przez lp miesięcy – 1, 2 lub 3. Grantobiorca aby móc wnioskować musi spełnić warunki określone w regulaminie.   Pytanie nr 92 Czy do wartości FTE wliczamy osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim? Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło. Jeśli nie jest wykluczone wlicza się do FTE.   Pytanie nr 93 Czy do FTE wyliczamy osoba współpracująca? Osoby współpracujące nie są wliczone do wskaźnika FTE (chyba że jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę). Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą także może być wliczona do liczby pracowników.   Pytanie nr 94 Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej -  FTE=1? Tak.   Pytanie nr 95 Jak pracownik jest na 1/8 etatu?? 1/8 etatu zaokrąglone do liczb całkowitych w dół. W tym wypadku FTE=0.   Pytanie nr 96 Czy do udzielonej pomocy publicznej wlicza się dotacja na założenie działalności w 2018r? Oraz wsparcie pomostowe? W sekcji C8 należy podać już wcześniej otrzymaną pomoc w związku z COVID. Dotacja na założenie działalności gospodarczej nie jest taką pomocą.   Pytanie nr 97 W przypadku jednoosobowej działalności regulamin wskazuje, iż poręczycielami weksla są DODATKOWO współmałżonkowie. Tym samym jako poręczyciela należy wskazać zarówno właściciela jak i jego małżonka/ę (wspólność majątkowa)? Tak. Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie 98. Pracodawca pracujący w firmie i 3 pracowników to FTE3 czy 4 -co wpisać we wniosku? Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1. Jeżeli w przykładzie wskazani pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na cały etat i stan zatrudnienia nie jest wyższy aniżeli na dzień 31.12.2019 wtedy FTE = 4.   Pytanie nr 99 Pożyczka 5 tys z PUP w związku z epidemią nie wchodzi do przychodów firmy. Czy wg Was jest inaczej? Wnioskując muszę dodać te 5 tys do obrotu w miesiącu, w którym ją dostałam? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 100 Jaki podpis będzie wymagany przy wniosku elektronicznym? Podpis jest wymagany po wydrukowaniu wniosku o grant. Podczas złożenia wniosku o grant drogą elektroniczną podpisu nie wymaga się.   Pytanie nr 101 Czy nie prowadząc Bilansu Aktywów, konieczne będzie uzupełnianie tego pola? W przypadku podmiotów, które nie sporządzają bilansu będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytanie nr 102 A.6. pkt. 17.4 jaka jest funkcja w przypadku samozatrudnionych? Właściciel? Tak.   Pytanie nr 103 Jeśli reprezentacja jest dwuosobowa jak podpisać wniosek? Podpisują osoby zgodnie z funkcją reprezentacji podmiotu.   Pytanie nr 104 Pracodawca pracujący w firmie i 3 pracowników to FTE3 czy 4 -co wpisać we wniosku - co to za forma prawna ? czy pracodawca jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy?-właściciel-jednoos. dział gosp. FTE= 4 (o ile pracownicy pracują w pełnym etacie)   Pytanie nr 105 Jaki będzie czas wypełnienia na wniosek. czy inny będzie termin na wysłanie z tego samego generatora? Czy będzie podana godzina od której można wysłać wniosek? Grantodawca podjął decyzję o udostępnieniu generatora wniosku po 16 sierpnia br. Przez kolejny okres minimum 4 dni Przedsiębiorcy będą mogli wypełniać w nim wnioski o grant. Po udostępnieniu generatora wniosków Grantodawca na stronie www.warp.org.pl oraz www.grant.warp.org.pl powiadomi o terminie otwarcia naboru. W regulaminie jest wskazana godzina – 9:00.   Pytanie nr 106 Czy grant może być przeznaczony na zakup komputera czy oprogramowania traktowanych jako koszt a nie towar handlowy Ww. jest celem inwestycyjnym. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy.   Pytanie nr 107 2.2.1. Liczba osób zatrudnionych co zaznaczamy w przypadku Samozatrudnionych? Należy zaznaczyć „zatrudnionych do 9 osób”.   Pytanie nr 108 Czy jeśli firma miała zadłużenie w ZUS na dzień 31.12.2019, a obecnie została podpisana ugoda-rozłożenie na raty jest dyskwalifikowana z ubiegania się o grant? Jednym z warunków jakie przedsiębiorstwo musi spełnić jest zapis: na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość. W myśl wskazanego zapisu przedsiębiorstwo nie spełnia kryterium.   Pytanie nr 109 Kto ma podpisać weksel w przypadku spółki z o.o. (cały zarząd czy wystarczy w przypadku jeżeli np prezes zarządu zgodnie z krs może podpisywać oświadczenia samodzielnie, to sam prezes?)?? Osoba wskazana jako osoba do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym. Jeśli to Prezes to weksel podpisuje Prezes a poręcza ta sama osoba ale bez funkcji.   Pytanie nr 110 Kto może by wystawcą weksla? Zakłada się, że zabezpieczeniem zawartej umowy o powierzenie grantu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową złożony w obecności pracowników Grantodawcy lub podpisany w obecności notariusza i dostarczony do Grantodawcy. Wystawcą weksla in blanco jest Grantobiorca, natomiast poręczycielami weksla in blanco są osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym (np. członkowie zarządu, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu komplementariusza). Poręczycielami weksla in blanco w przypadku zabezpieczenia składanego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej pozostających w związku małżeńskim i nie posiadających rozdzielności majątkowej są dodatkowo współmałżonkowie tych osób, chyba, że zawarta została rozdzielność majątkowa – wówczas wraz z wekslem in blanco i deklaracją wekslową, konieczne jest dostarczenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wystawcę/wystawców weksla kserokopii rozdzielności majątkowej wystawionej w formie aktu notarialnego.   Pytanie nr 111 Pożyczka 5 tys z PUP w związku z epidemią nie wchodzi do przychodów firmy. Czy wg Was jest inaczej? Wnioskując muszę dodać te 5 tys do obrotu w miesiącu w którym ją dostałam? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 112 Kto może poręczyć weksel przedsiębiorcy pozostającemu w separacji? W przypadku, gdy weksel składany jest przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą weryfikowane jest, czy osoba ta pozostaje w związku małżeńskim. Jeśli tak, weryfikacji podlega, czy osoba ta posiada rozdzielność majątkową. Jeśli tak, nikt nie poręcza weksla. Jeśli nie, poręczycielem jest współmałżonek tej osoby.   Pytanie nr 113 W generatorze wysyłamy wniosek + formularz inf. pozostałe załączniku wysyłamy w wersji papierowej wraz z wysłanym i wydrukowanym wnioskiem? Nie. Termin dostarczenia ww. załączników określa §12 Regulaminu.   Pytanie nr 114 Czy wniosek może złożyć pełnomocnik wskazując przy założeniu konta swój adres e-mail ? Tak, jednakże proszę wziąć po uwagę iż będzie to adres wykorzystywane na potrzeby kontaktu z Grantobiorcą.   Pytanie nr 115 Czy osoby przebywające na opiece nad dzieckiem z tyt. Covid wlicza się do FTE? Nie ma informacji na ten temat więc wlicza się te osoby, czy nie? Wliczają się do FTE.   Pytanie nr 116 Czy jeżeli podmiot nie sporządza sprawozdania finansowego musi sporządzić bilans? Co wpisać w pozycji suma aktywów?? W przypadku podmiotów, które nie sporządzają bilansu będzie można wybrać opcję "nie dotyczy" w generatorze w odniesieniu do wartości bilansu.   Pytanie nr 117 2.2.3 str 5/14 - nie miałem jeszcze działalności w 2017 r. Będzie we wniosku elektronicznym: nie dotyczy? Czy jak zostanie to rozwiązane w takim przypadku? Generator nie wyświetli pól przedstawianych informacji z lat, kiedy przedsiębiorstwo nie istniało lub będzie możliwość zaznaczenia odpowiedzi "nie dotyczy".   Pytanie nr 118 Wniosek sekcja C8 o pomocach publicznych: skumulować czy rozdzielić kwoty? Jakie daty wpisać? Czy wpisać 3 różne instytucje np. ZUS, UP, PFR Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Każdą z otrzymanych pomocy należy wpisać osobno, podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 119 Co w przypadku kiedy nie jestem w związku małżeńskim, poręczycielem jestem sama sobie? W ww. przypadku wypełnia tylko właściciel, po udzieleniu odpowiedzi na pytania wskazane w punkcie 17 punkt 18 będzie nieaktywny.   Pytanie nr 120 Czy dokumenty można donieść osobiście czy tylko poczta/kurier? Wersja papierowa, jest składana osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej do biura projektu w Poznaniu, ul. Piekary 19 w godzinach od 8:00 do 16:00.   Pytanie nr 121 Czy rachunek bankowy musi być dedykowany do obsługi grantu czy może być ogólny? Nie wymaga się założenia odrębnego konta bankowego.   Pytanie nr 122 Czy ja Będąc właścicielem firmy, ale pracuje dodatkowo na cały etat w innym miejscu. Wnioskuję FTE 2 czy 3? FTE wyliczane tylko dla podmiotu jaki wnioskuje. Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność również wlicza się właściciel do FTE. Właściciel FTE = 1.   Pytanie nr 123 Czy wykazane miesiące muszą być po kolei czy może być np. kwiecień, maj, lipiec Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.   Pytanie nr 124 Co w przypadku, kiedy nie jestem w związku małżeńskim, poręczycielem jestem sama sobie czy we wniosku wpisuje poręczyciela jako siebie czy porostu zostawiam pusta rubrykę? W ww. przypadku wypełnia tylko właściciel. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w punkcie 17 punkt 18 będzie nieaktywny.   Pytanie nr 125 Co ze spółką cywilną jeśli jest 2 właścicieli spółki, czy wtedy liczymy 2 osoby plus pracowników? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 126 Data otrzymania środków, każda osobo, rozdzielamy kwoty jeśli wpływały w różnych termiach. W generatorze będzie taka możliwość? Generator umożliwi wpisanie wielu znaków. Każdą z otrzymanych pomocy należy wpisać osobno, podając wymagane dane np. datę otrzymania i inne.   Pytanie nr 127 Czy spadek obrotów można zaliczyć styczeń 2020 do marca lub kwietnia 2020? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Można porównać kwiecień 2020 do marca 2020, marzec 2020 do luty 2020.   Pytanie nr 128 Jak będzie weryfikowana czy dany podmiot miał rzeczywiście trudną sytuację finansową?? Co do zasady podstawą weryfikacji wystąpienia trudnej sytuacji w związku z VOVID-19 jest spadek obrotów o co najmniej 30%, a także wskazanie dlaczego ta trudna sytuacja wystąpiła (wypełnienie odpowiedniego pola we wniosku o grant). Niemniej jednak Grantodawca może poprosić Grantobiorcę o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. Natomiast w odniesieniu do znajdowania się Grantobiorcy w trudnej sytuacji na koniec 2019 roku, zastosowanie mają zapisy art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.   Pytanie nr 129 Czy osoba współpracująca, która nie ma umowy o pracę brana jest do wyliczenia FTE? Nie, nie wlicza się.   Pytanie nr 130 Mam 2 pracowników na cały etat i pracuje w innym miejscu na etat cały- to FTE 2 czy 3? FTE = 3, jeżeli stan zatrudnienia nie jest wyższy aniżeli na dzień 31.12.2019   Pytanie nr 131 Czy z grantu można opłacić paliwo za wynajęty na firmę samochód? czy można opłacić szkolenia? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów)Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 132 A co jeśli w CEIDG jest błąd i pokazuje nie to PKD jako główne które powinno być? Należy dokonać korekty wpisu i je uaktualnić.   Pytanie nr 134 Czy po spadku obrotu należy dodać wszystkie otrzymane pomoce związane z COVID-19? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 135 Czy jeżeli wniosek zostanie złożony za 3 miesiące a dostępne środki na całość zostały wykorzystane to czy Grantobiorca otrzyma jakiekolwiek wsparcie np. za 1 miesiąc czy cały wniosek zostanie odrzucony? Nie. Wnioski będą przyjmowane do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów oddzielnie dla poszczególnych typów.   Pytanie nr 136 Czy dzień wcześniej będzie wiadomo kiedy będzie aktywny generator? Wkrótce udostępnimy dla Państwa narzędzie, dzięki któremu po zalogowaniu możliwe będzie wypełnienie, zapisanie, a we wskazanym terminie wysłanie wniosku. Wypełnianie wniosków o grant w generatorze wniosków zostanie umożliwione przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków. O terminie składania wniosku informować będziemy z wyprzedzeniem. O kolejności przyjmowania wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.   Pytanie nr 137 Czy jeśli ta sama osoba jest właścicielem małej firmy i wspólnikiem spółki cywilnej to może złożyć wniosek zarówno na jedną jak i drugą firmę? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 138 Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS (art. 31zo), dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc), jednorazowa mikropożyczka (art. 15zzd) czy to pomoc publiczna, która muszę uwzględnić we wniosku? Tak. Należy podać wszystkie rodzaje pomocy otrzymanej przez przedsiębiorcę w związku z wystąpieniem COVID-19.   Pytanie nr 139 czy do wyliczenia obrotu potrzebnego do określenia wielkości przedsiębiorstwa wliczamy przychód ze sprzedaży środka trwałego? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).       Pytanie nr 140 Pkt 2.2.3 dane za dwa lata wstecz-rok 2017 nie było zatrudnionych pracowników (dopiero od 2018)-czy zaznaczać "zatrudnionych do 9 osób"? Tak.   Pytanie nr 141 W przypadku samozatrudnionego jaka jest funkcja/stanowisko osoby upoważnionej Właściciel   Pytanie nr 142 Co to znaczy "zaciągnięty przez generator" ? Generator wiele pól wypełni automatycznie.   Pytanie nr 143 Czy jeśli małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą i każdy z nich będzie ubiegał się o wsparcie nie jest problemem, że będą sobie wzajemnie poręczać? W tym wypadku małżonkowie poręczają sobie wzajemnie.   Pytanie nr 144 Co jeśli wnioskodawca jest małżeństwo wspólników? spółka cywilna, brak rozdzielności? W tym wypadku małżonkowie poręczają sobie wzajemnie.   Pytanie nr 145 Czy załączniki do wniosku wysyłamy od razu z wnioskiem papierowym, czy sam wniosek? W dniu złożenia wniosku wymagany załącznik nr 3. Pozostałe załączniki wraz z umową. Wymóg określa §12 do regulaminu.   Pytanie nr 146 Czy można porównać styczeń 2020 do marca /kwietnia 2020? Do obliczenia spadku obrotów bierzemy pod uwagę okres wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Porównujemy np. kwiecień 2020 do marca 2020.   Pytanie nr 147 W pkt 18 kto udziela poręczenia wekslowego w przypadku spółki z o.o.? Osoba wskazana jako osoba do reprezentacji w dokumencie rejestrowym a poręcza ta sama osoba jako osoba fizyczna bez funkcji.   Pytanie nr 148 Czyli co to są te dokumenty źródłowe? Bo chodzi np. o księgi, o vat-7? Komunikat nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć: a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanychc)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).   Pytanie nr 149 Co z osobami, które mają jednocześnie spółki cywilne i swoją DG? KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020 Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1 O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20 W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas: - w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności, - w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką. Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie. W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.   Pytanie nr 150 Jak liczymy jak jest 1 os na 0,5 etatu, jedna os na 1/4, 2 normalnie na cały, właściciel i małżonka jako współpracujący nie pobierający pensji? Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, przy czym stan zatrudnienia ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.Właściciel firmy może być wliczony do liczby zatrudnionych pod warunkiem, że jest jej pracownikiem. Jeśli ww. osoba jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to FTE=1Osoby współpracujące nie są wliczone do wskaźnika FTE. Do wyliczenia wartości FTE należy wziąć pod uwagę jedynie osoby zatrudnione podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.W podanym przykładzie, przy założeniu, że wskazany "właściciel" to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, FTE = 3 (0,5 etatu + 0,25 etatu + 2 etaty - pracownicy + 1 etat - właściciel = 3,75 w zaokrągleniu do liczb całkowitych w dół =3).   Pytanie nr 151 A jeśli będzie spadek obrotu o 25% to pewnie grant nie zostanie przyznany Wnioskodawca musi spełnić warunki określone w regulaminie. Grantobiorca spełnia warunki udziału w projekcie, m.in. jeżeli odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Jeśli spadek obrotów wynosi 25%, warunek ten nie zostanie spełniony.   Pytanie nr 152 Rozumiem, że utworzenie konta w generatorze nie decyduje o przyjęciu wniosku, dopiero wysłanie wniosku przez generator decyduje o rozpatrywaniu wniosku lub nie? Tak. Składanie przez Grantobiorcę wniosku o grant wraz z załącznikiem odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej generatora www.grant.warp.org.pl.   Pytanie nr 153 W przypadku zwolnienie ze składek ZUS - jaka datę wpisać? za wszystkie 3 miesiące? czy pierwszą? Należy wpisać wszystkie otrzymane pomoce wraz z informacją o nich np. data otrzymania.   Pytanie nr 154 Właściciel jednoosobowej działalności to FTE=1? Tak.   Pytanie nr 155 Jaka podstawa prawna dla pfr, up i zus? Podstawy prawne otrzymanych pomocy znajdą Państwo w systemie SUDOP lub na umowach/decyzjach   Pytanie nr 156 Czy do kryterium wykluczenia brane jest pod uwagę główne PKD, czy jeżeli jest dopisane również PKD 64.99 z usługami finansowymi – jako kolejne to przedsiębiorca jest wykluczony? Bierzemy pod uwagę główny numer PKD.   Pytanie nr 157 Jeśli otrzymano już dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS za 3 miesiące z PUP to wpisuję to w punkt C8.3. Dofinansowanie jest to już wykorzystane, wiec ewentualny grant mogę wykorzystać na wynagrodzenia za kolejne miesiące i nie dochodzi tutaj do "podwójnego finansowania", prawda? Tak. Jeśli grant zostanie wykorzystany na finansowanie wynagrodzeń za inne miesiące, nie dojdzie do podwójnego dofinansowania.   Pytanie nr 158 Czy grant można wykorzystać na zakup oprogramowania, kursy, zakup sprzętu komputerowego, itp.? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 159 Czy Postojowe wpisujemy w punkcie C8 ? Nie.   Pytanie nr 160 Czy środki z dotacji można przeznaczyć na usługi podwykonawcze lub reklamowe? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 161 Czy z grantu można opłacić paliwo za wynajęty na firmę samochód? czy można opłacić szkolenia? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   Pytanie nr 162. Czy można z grantu spłacić kredyt obrotowy? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków. Spłacić nie można, tylko spłacać raty miesięczne.   Pytanie nr 163 Czy z grantu można opłacić ZUS? Tak   Pytanie nr 164 Czy w podstawie prawnej wpisywać cała nazwę: Ust. z dnia 3 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach...itd. + art. np. 15zzb? Tak   Pytanie nr 165 Jak wykazać że środki z PFR nie będą wykorzystane na te same wydatki skoro rozliczamy je przez rok? Czy na zasadzie oświadczenia? Na etapie wnioskowania na zasadzie oświadczenia. Niemniej jednak Grantodawca ma możliwość zweryfikowania przedstawionych oświadczeń poprzez poproszenie o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.   Pytanie nr 166 Czy wysyłka wniosku będzie wymagała użycia profilu zaufanego, czy wystarczą dane do logowania? Złożenie wniosku o grant będzie wymagało jedynie założenia konta w generatorze.          

Staż, szkolenie a może kurs? Sprawdź co oferują Fundusze Europejskie.
Pytania i odpowiedzi - 15 lipca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy jako osoba fizyczna, mieszkająca w subregionie poznańskim i nie prowadząca działalności gospodarczej, mogę skorzystać z programu „Rozwijaj się” ( faktura wystawiona na osobę fizyczną) a następnie zarejestrować działalność gospodarczą (siedziba w m.Poznań) i skorzystać z programu „Usługi Rozwojowe szansą na sukces”?Tak, wskazane projekty nie łączą się. Jednakże należy pamiętać, że udział w projekcie można wziąć w momencie rekrutacji.   Pytanie nr 2 Co oznacza określenie "osoba poszukująca pracy"? Czy to dotyczy osób zatrudnionych które chcą podnieść kwalifikacje aby w przyszłości móc zmienić pracę? Osoba bezrobotna poszukuje zatrudnienia, zatem jest również osobą poszukującą pracy. Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.   Pytanie nr 3 Czy dla osób powyżej mgr też jest przewidziane wsparcie? Tak, osoby z wyższym wykształceniem również mogą brać udział w projektach, jednakże nie mają preferencji w projekcie tzn., osoby o niskich kwalifikacjach mają dodatkowy punkt podczas rekrutacji.   Pytanie nr 4 Można prowadzić działalność gospodarczą? W zakresie omawianych projektów, każdy stanowi odpowiednią grupę docelową. Część z projektów skierowana jest również do osób prowadzących działalność.Dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą również są przewidziane odrębne dofinansowania. W zakresie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pytanie nr 5 Czy działanie 8.2 jest dla osób prowadzących działalność? Osoby prowadzące działalność mogą skorzystać ze szkoleń przewidzianych w ramach ww. projektu. Pytanie nr 6 Czy z działania 8.2 może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarcza? Tak. Pytanie nr 7 Czy w działaniu 8.3.2. ważna jest branża w jakiej się pracuje? Czy nie ma to znaczenia? Nie ma to znaczenia. Tematyka usług rozwojowych nie musi być tożsama z wykonywanym zawodem. Pytanie nr 8 Czy ten program 4.1 jest przeznaczony dla osób z działalnością gospodarczą? Tak. Pytanie nr 9 Czy pracodawca zatrudniający na umowę zlecenie może skorzystać z takiego dofinansowania na doszkolenie swojego pracownika? Dofinansowanie dla pracowników udzielane jest w innym działaniu - 6.5 WRPO lub 2.21 POWER w zależności od branży itp. W zakresie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.   Pytanie nr 10 Czy mogłabym prosić o informację o innych działaniach szkoleniowych, które są skierowane dla osób prowadzących działalność gospodarcza? Zapraszamy na webinaria dotyczące tej tematyki oraz do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.   Webinarium z 15 lipca 2020 r.  

Pożyczki na rozpoczęcie i rozwój firmy.
Pytania i odpowiedzi - 9 lipca 2020 r.   Pytanie nr  1 Jaki jest próg pomocy de minimis? Pomoc de minimis to maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat. Określona została na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów,  maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.   Pytanie nr 2 Czy w ramach pożyczki Jeremie2 w kwocie 2,3 mln możliwe jest zabezpieczenie w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie środka trwałego wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej będącej przedmiotem inwestycji? Forma zabezpieczenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie przez analityków finansowych.   Pytanie nr 3 Czy planowane jest webinarium na temat dotacji bezzwrotnych (w całości lub częściowo) a nie pożyczek na otwarcie swojej działalności lub na rozwój prowadzonej firmy? Planowane jest również webinarium na temat możliwości dotacyjnych na otwarcie działalności. Zapraszamy na nasza stronę www.warp.org.pl oraz na naszą stronę na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o planowanych webinariach.   Pytanie nr 4 Gdzie można znaleźć osoby,  które pomagają przy przygotowywaniu wniosków? Czy są jakieś dedykowane jednostki do tego? Pracownicy Punktu Informacyjnego nie weryfikują ani nie pomagają w pisaniu/wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Nie świadczą również usług doradczych. Nie wskazują również instytucji, które odpłatnie pomagają w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.   Pytanie nr 5 Jak można skontaktować się z Państwem w celu informacji na temat potrzebnych dokumentów, aby skorzystać z programu Mikropożyczka? Celem określenia wymaganych dokumentów zachęcamy do kontaktu z pośrednikami programu Mikropożyczka:   OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/   UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO I AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W KONINIE http://www.unia.srem.com.pl/mikropozyczki   Webinarium z 9 lipca 2020 r.            

Jak realizować i rozliczać projekty unijne?
Pytania i odpowiedzi - 8 lipca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy do określenia wielkości przedsiębiorstwa pod uwagę bierzemy również przedsiębiorstwa powiązane zagraniczne? Wielkość przedsiębiorstwa należy określić np. skorzystają z kwalifikatora MŚP dostępnego pod linkiem https://kwalifikator.een.org.pl/ .   Pytanie nr 2 Jaki jest okres wydatkowania dotacji na kapitał obrotowy dla mikroprzedsiębiorców? Wsparcie będzie rozliczane i przyznawane w oparciu o stawkę jednostkową, wyliczoną jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego (KO) w ujęciu miesięcznym, w odniesieniu do ilości miesięcy kalendarzowych wskazanej we wniosku o grant. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków powoduje, iż koncentrujemy się na realizacji celu, jakim jest utrzymanie działalności przedsiębiorstw, a nie weryfikacji wydatków faktycznie poniesionych przez te przedsiębiorstw W związku z powyższym kwestia okresu wydatkowania nie będzie przedmiotem kontroli/weryfikacji przez Grantodawcę. Jednocześnie podkreślamy, że przez rozliczenie grantu rozumie się tylko utrzymanie działalności przez okres jaki został użyty do obliczenia wysokości grantu (1,2 lub 3 miesiące).   Pytanie nr 3 Czy już jest uruchomiony nabór do dotacji na kapitał obrotowy dla małych przedsiębiorstw w Wielkopolsce? W chwili obecnej nabór na dotację nie jest prowadzony. Operatorem grantu jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., do której przedsiębiorcy będą składać wnioski. Wszelkie informacje nt. grantu będą znajdowały się na stronie Operatora tj. www.warp.org.pl. Nabór wniosków ma rozpocząć się na koniec miesiąca lipca br.   Pytanie nr 4 Witam czy osoba pracująca na etacie oraz prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca 2 pracowników, przy dotacji na kapitał obrotowy może wliczyć do dotacji przedsiębiorcę? Właściciel w jednoosobowej działalności gospodarczej wlicza się do wyliczenia sumy osób zatrudniony tzw. FTE. W przedstawionym pytaniu, jeśli pracownicy są zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat w tym zakresie FTE = 3 (właściciel + 2 pracowników).   Pytanie nr 5 Czy można starać się o dotację na kapitał obrotowy, jeżeli otrzymało się dofinansowanie z PFR? Tak, nie ma przeszkód, przy czym należy pamiętać o dostępnych limitach pomocy.   Pytanie nr 6 Ponawiam pytanie. Czy zasada proporcjonalności jest w jakiś sposób zmieniona w czasie panującej pandemii? Reguła proporcjalności została opisana w dokumencie jakim są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne w czasie pandemii zostały częściowo zawieszone, jednakże nie rozdział w którym znajduje się informacja o regule proporcjonalności.   Pytanie nr 7 Szanowni Państwo, czy będzie dostępne nagranie z webinaru? Niestety wypadło mi pilne, nieplanowane spotkanie i niestety nie obejrzałem. Nagranie oraz pytania wraz z odpowiedziami jakie zostały zadane podczas webinarium będzie dostępne na stronie www.warp.org.pl w kafelku: Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – Webinaria.   Webinarium z 8 lipca 2020 r.

Dla Młodych więcej! Środki na start!
Pytania i odpowiedzi - 3 lipca 2020 r.   Pytanie nr 1 Co w przypadku jeżeli PUP poinformował, że z powodu Covid 19 i tarczy wszystkie dofinansowania zostały wstrzymane? Niestety, koronawirus mocno skomplikował sytuację, jeśli chodzi o dofinansowanie z urzędu pracy. Wpłynął także dotkliwie na niemal każdą dziedzinę życia społecznego. Urzędy pracy aktualnie zawiesiły wszelkiego rodzaju nabory wniosków o dotację. Należy czekać na ponowne nabory. Pytanie nr 2 Dzień dobry, rozumiem, ze rejestracja w PUP to rejestracja siebie jako osoby bezrobotnej, czy konkretna rejestracja do nabycia tego wsparcia? Aby móc skorzystać ze wsparcia należy mieć status osoby bezrobotnej. Aby otrzymać status osoby bezrobotnej, trzeba przede wszystkim zarejestrować się w urzędzie pracy. Pytanie nr 3 Czy odpowiedni Urząd Pracy wybieramy na podstawie adresu zamieszkania czy zameldowania? Bezrobotny ma obowiązek zarejestrowania się we właściwym, ze względu na miejsce zameldowania powiatowym urzędzie pracy. Pytanie nr 4 "Obszar do 20 tysięcy osób" mam rozumieć  jako ludność miejscowości czy gminy? Wsparcie w ramach programu PROW 19.2 dotyczy osób zamieszkujących miejscowości do 20 tys. mieszkańców.   Pytanie nr 5 Co jeśli przedsiębiorstwo upadnie np. po roku od wpłaty? Niespełnienie obowiązku utrzymania przedsiębiorstwa przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie skutkuje zwrotem otrzymanej dotacji.   Pytanie nr 6 Czy jeśli chodzi o pożyczkę "pierwszy biznes..." - mogą być to środki trwałe używane w oparciu o umowę kupno-sprzedaż? Tak, środki trwałe można zakupić oraz rozliczyć pożyczkę na podstawie umów kupna-sprzedaży. Pytanie nr 7 Czy takie pożyczki również odnoszą się do spółek? Z wymienionych pożyczek można założyć działalność gospodarczą w formie spółek. „Mikropożyczka” oraz „wsparcie w starcie…” dopuszcza założenie spółki cywilnej. Inicjatywa jeremie2 dopuszcza założenie spółki w różnych formach.   Pytanie nr 8 Czy branża drewniana, malowanie proszkowe również jest wykluczona z pożyczki pierwszy biznes? Pożyczka „Pierwszy biznes…” jest udzielana na zasadach pomocy de minimis. Działalności ww. nie są wykluczone z finansowania na tych zasadach.   Webinarium z 3 lipca 2020 r.    

Otwórz firmę z Funduszy Europejskich. Sprawdź możliwości dla osób 30 +
Pytania i odpowiedzi - 30 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy osoba, która nie jest długotrwale bezrobotna nie ma szans na dotacje z PUP? Czy po prostu jest premiowana taka osoba ? O wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy starać mogą się starać osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należące co najmniej do jednej z poniższych grup: - osoby długotrwale bezrobotne, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby o niskich kwalifikacjach, - osoby w wieku 50 lat i więcej, - imigranci oraz reemigranci, - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, - mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. W związku z powyższym osoba, która nie jest długotrwale bezrobotna, ale spełnia któreś z powyższych kryteriów może starać się o wsparcie z PUP.   Pytanie nr 2 Jak ma się poddziałanie 6.1 w czasach pandemii ? Powiatowe Urzędy Pracy decydują o tym w jakim terminie odbędzie się u nich nabór wniosków. Każdorazowo informacja o planowanym naborze, wymaganych dokumentach, załącznikach znajduje się na stronie Urzędu.   Pytanie nr 3 Działanie 6.3.1 zakończyło nabór 8.05.2020. Czy wobec tego zostały niewykorzystane środki na ten rok i można składać wniosek? Informacja o zakończeniu naboru dotyczy Operatora, czyli instytucji, która odpowiedzialna będzie za nabór. Wybór planowany jest na październik br.   Pytanie nr 4 Co to jest umowa krótkoterminowa? Jest to umowa na okres poniżej 6 miesięcy.   Pytanie nr 5 Czy ZUS można opłacać z pomostowego? Tak. W ramach poddziałania 6.3.1 i wsparcia pomostowego istnieje możliwość opłacania składak ZUS.   Pytanie nr 6 Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie otwarcia działalności jeżeli miałem firmę, którą zamknąłem 10 lat temu, ale już korzystałem z takiego wsparcia na jej otwarcie? Otrzymanie wsparcia z PUP możliwe jest tylko jednokrotnie. W ramach poddziałania 6.3.1 WRPO istnieje możliwość skorzystania ze środków dotacyjnych kilkukrotnie.   Pytanie nr 7 Jeśli chodzi o PROW, to trzeba być zameldowanym na obszarze wiejskim do 20 tys. mieszkańców? Co do zasady osoba starająca się o wsparcie w ramach PROW powinna być osobą zameldowaną na terenie LGD. Dopuszczalne jest zamieszkanie, ale pod warunkiem przedstawienia stosownego zaświadczenia o faktycznym zamieszkaniu na terenie LGD, u której planowane jest złożenie wniosku.   Webinarium z 30 czerwca 2020 r.      

POWER szansą na rozwój kompetencji sektorowych.
Pytania i odpowiedzi - 17 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy członkowie zarządu Przedsiębiorstwa społecznego - Fundacja prowadząca działalność gospodarcza, (PS) nie zatrudnieni na umowie o prace, praca w formie wolontariatu na rzecz PS, mogą skorzystać z projektu? W projekcie, honorowaną formą zatrudnienia delegowanych pracowników, jest tylko i wyłącznie UMOWA O PRACĘ. Zgodnie z definicją określoną w Regulaminach: Pracownik przedsiębiorstwa – personel przedsiębiorstwa w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.) tj.: 1/  pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.); 1a/ pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608); 2/  osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 3/  właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 4/  wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe. Kwalifikację pracowników zatrudnionych na podstawię innych umów niż umowa o pracę prosimy konsultować z Operatorem danego Sektora.   Webinarium z 17 czerwca 2020 r.    

Pożyczki dla przedsiębiorców z Wielkopolski.
Pytania i odpowiedzi - 3 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Gdzie można sprawdzić, jakie działalności są wykluczone z pomocy de minimis? Informacja w zakresie działalności wykluczonych, stanowi załącznik udostępniany przy dokumentacji danego działania/produktu. Na stronie Instytucji realizujących dane wsparcie można zapoznać się z wykazem działalności wykluczonych z pomocy de minimis.   Pytanie nr 2 Czy pożyczką płynnościową mogą być sfinansowane bieżące raty kredytu, zaciągnięte na właściciela, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej, niestety nie na firmę tylko osobę fizyczną bo tak było wygodniej w przeszłości? Nie, nie mogą.   Pytanie nr 3 Jak wyliczyć kwotę o jaką może ubiegać się przedsiębiorca - pierwsza pożyczka? Maksymalny poziom kwoty, o którą może ubiegać się przedsiębiorca, wynika m.in. z wartości przedstawionego zabezpieczenia oraz ze zdolności pożyczkowej, którą w ramach wewnętrznych procedur weryfikuje instytucja pośrednicząca.   Pytanie nr 4  Czy w ramach tych pożyczek inwestycyjnych część środków może iść na potrzeby bieżące? Co do zasady nie, ale w przypadku Produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna Wnioskodawca może do 50% wartości pożyczki przeznaczyć na inwestycje w majątek obrotowy (np. towar), a w przypadku Produktu Pożyczka Inwestycyjna - do 20% (30% dla działalności preferencyjnych).   Pytanie nr 5 Czy będzie jakaś informacja nt. pożyczek z PFR dla dużych przedsiębiorstw? Webinarium dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale szczegóły w odniesieniu do wsparcia dla dużych przedsiębiorstw dostępne są pod adresem https://pfr.pl/oferta.html?clientType=Duza-firma. Pytanie nr 6 W jaki sposób będzie rozliczane wydatkowanie pożyczki płynnościowej, czy na podstawie fv itp. czy w inny sposób? Informacje w zakresie rozliczenia przyznanego wsparcia np. w postacie instrumentu zwrotnego tj. Pożyczki dostępne są w dokumencie jakim jest Regulamin przyznawania wsparcia. W nim zawarte są szczegółowe informacje odnośnie wymaganych dokumentów do rozliczenia.    Pytanie nr 7 Czy zmniejszyły się obowiązki, które leżą na żyrantach i swoich? ODPOWIEDŹ: Informacja w zakresie wymaganych dokumentów odnoszących się do zabezpieczenia znajduje się na stronie Instytucji, do której Wnioskodawca składa wniosek o pożyczkę. Informacje w zakresie wykazu dokumentów mogą się różnić, każdy Operator ma swoje dokumenty.   Webinarium z 3 czerwca 2020 r.  

Rozwijaj kompetencje z Bazą Usług Rozwojowych.
Pytania i odpowiedzi - 2 czerwca 2020 r.   Pytanie nr 1 Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby uzyskać refundację usługi ? W poddziałaniu 6.5 WRPO, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie siedziby bądź oddziału na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest operatorem dla firm z miasta Poznań.   Pytanie nr 2 Czy w przypadku nie wypełnienia ankiety po szkoleniu, w określonym czasie, uczestnik nie otrzyma refundacji ? W przypadku braku ankiety oceniającej, operator wzywa do uzupełnienia. Ostatecznie ocena szkolenia w Bur, musi być dokonana w celu wypłaty refundacji.   Pytanie nr 3 Czy osoba, która kiedykolwiek korzystała z programu POWER, jest wyłączona z możliwości uzyskania refundacji? Nie można finansować usługi tematycznie zbieżnej lub tożsamej, która była już finansowana z innych źródeł publicznych ( tzw. podwójne finansowanie)   Pytanie nr 4 Czy w projekcie 8.3.2 WRPO istnieje jakiś ogólnodostępny wykaz certyfikatów, które potwierdzają kwalifikacje nabytą przez osobę szkolną.  TAK. Istnieje Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.   Pytanie nr 5 Czy instytucja wydająca certyfikat musi być organem państwowym? Czy może to być organizacja prywatna? W celu zweryfikowania czy dana usługa wpisuje się w działanie 8.3.2 WRPO prosimy o kontakt bezpośrednio do Operatora projektu.   Pytanie nr 6 Czy każda usługa nawet w projekcie 6.5 WRPO musi być zakończona egzaminem ? Czy usługa może po prostu prowadzić do nabycia kompetencji, które są potwierdzone certyfikatem? W projekcie 6.5 usługa może kończyć się zdobyciem kompetencji.   Webinarium z 2 czerwca 2020 r.      

Fundusze Europejskie na start dla osób młodych.
Pytania i odpowiedzi - 27 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Czy w przypadku dotacji na działalność gospodarcza na terenie do 20 tys  mieszkańców, należy przedstawić dokumentację z działalności: billingi, rachunki, faktury. itp..? Każdorazowo po otrzymaniu wsparcia z FE są Państwo zobligowani, aby takowe wsparcie rozliczyć, czyli przedstawić faktury, potwierdzające wydatkowanie środków zgodnie z wydatkami, które zostały zaplanowane we wniosku. Nie muszą Państwo przedstawiać rozliczenia przychodów/ obrotów osiąganych  w przedsiębiorstwie.   Pytanie nr 2 Czy i kiedy są planowane nabory w PUP? Powiatowe Urzędy Pracy decydują o tym w jakim terminie odbędzie się u nich nabór wniosków. Każdorazowo informacja o planowanym naborze, wymaganych dokumentach, załącznikach znajduje się na stronie Urzędu.   Pytanie nr 3 Czy mogę jednocześnie starać się o dotację i pożyczkę? Tak, jednak przed podpisaniem umowy należy wybrać, z której formy wsparcia chce się skorzystać. Nie ma możliwości pozyskania wsparcia z dwóch źródeł na ten sam cel.   Pytanie nr 4 Jak długo muszę być zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna? Każdy Powiatowy Urząd Pracy wewnętrznie ustala czy wymaga konkretnego czasu pozostawania w statusie osoby bezrobotnej – zarejestrowanej. Warto zapoznać się z zapisami Regulaminu danego PUP.   Pytanie nr 5 Kiedy będzie wiadomo jakie nabory zaplanowane są na rok 2021? Co do zasady regulamin naborów na rok kolejny pojawia się do końca listopada roku bieżącego na stronie danego programu operacyjnego.   Webinarium z 27 maja 2020 r.            

Własna działalność dla osób 30+. Dotacje i pożyczki na start.
    Pytania i odpowiedzi - 20 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Dzień dobry, czy prezentacja będzie udostępniona do pobrania po webinarium? Tak, webinarium jest nagrywane i prezentacja będzie udostępniona (link) na stronie www.warp.org.pl pod kafelkiem PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wszystkim uczestnikom, którzy wysłali swoje zgłoszenie zostanie wysłany link.   Pytanie nr 2 Kiedy osoba staje się "długotrwale" bezrobotna? W myśl definicji osobą długotrwale bezrobotną jest osoba, w zależności od wieku: - młodzież (<25 lat) -osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), - dorośli (25 lat lub więcej) -osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).   Pytanie nr 3 Czy można skorzystać z dotacji z PUP lub 6.3.1 jeżeli osoba, która stara się o tę dotację skorzystała wcześniej z projektu? Osoby, które wcześniej skorzystały ze wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy nie mają możliwości ponownie z niego skorzystać, jest to pomoc jednorazowa. Natomiast w odniesieniu do projektów w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO, jeśli ktoś korzystał wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać ponownie. Oczywiście uwzględniając zapis, że przystępując do projektu dana osoba nie prowadziła działalności 12 miesięcy wstecz.   Pytanie nr 4 Czy szkolenie można korzystać z BUR? W ramach projektów z poddziałania 6.3.1 WRPO szkolenia, które będą realizowane w projekcie są obowiązkowe i organizuje je instytucja realizująca projekt. Natomiast uczestnik może również podnosić swoje kwalifikacje korzystając z dofinansowanych szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych, pamiętając o prawidłowym wyborze projektu i Operatora: - poddziałanie 8.3.2 WRPO – dla osób pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, - działanie 6.5 WRPO – dla właścicieli firm i ich pracowników.   Pytanie nr 5 Czy z obu wsparć (z PUP oraz 6.3.1) można skorzystać równolegle? Nie, osoba chcąca skorzystać ze wsparcia na rozpoczęcie działalności dokonuje wyboru w którym programie składa dokumenty, jednocześnie oświadczając, że nie korzysta równolegle z innych środków na te same cele.   Czy po skorzystaniu ze wsparć z PUP lub 6.3.1 możemy skorzystać z pożyczki wsparcie na starcie? Po uzyskaniu wsparcia z PUP lub działania 6.3.1 WRPO nie ma możliwości skorzystania z pożyczki „Wsparcie w starcie” z uwagi, iż są to również środki przeznaczona na rozpoczęcie. Należy dokonać wyboru jednego źródła wsparcia.   Pytanie nr 7 Czyli dotacja na rozpoczęcie działalności i pożyczka jednocześnie nie wchodzi w grę? Tak, nie można łączyć tych dwóch źródeł wsparcia.   Pytanie nr 8 Czy mikropożyczka może być przeznaczona na zakup pojazdu? Tak, przy czym należy pamiętać o ograniczeniach zakupu środków transportu przy działalności z PKD Transport drogowy towarów.   Pytanie nr 9 A pojazdu do ośrodka szkolenia kierowców? Odpowiedź. Tak, można zakupić.   Pytanie nr 10 Czy na zakup ziemi z przeznaczeniem budowlanym? Zakup ziemi w przypadku pożyczek jest wydatkiem kwalifikowanym.   Pytanie nr 11 Czy w przypadku Jeremie konieczne jest posiadanie w firmie min. 1 pracownika? Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE2 w Wielkopolsce skierowane są do firm z sektora MSP, w tym samozatrudnionych. Co oznacza, że nie jest wymagane posiadania w firmie zatrudnionego min. 1 pracownika.   Pytanie nr 12 Czy istniejąca spółka może kupić nieruchomość do prowadzenia hostelu za pożyczkę z Jeremie? Tak, spółka może zakupić nieruchomość w ramach środków pożyczkowych z Inicjatywy JEREMIE2.   Webinarium z 20 maja 2020 r.  

ABC Funduszy Europejskich.
Pytania i odpowiedzi - 14 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Co oznacza, że konkurs posiada rundy? Podział konkursu na rundy oznacza, że konkurs jest organizowany kilkukrotnie w danym roku. Możliwe jest, że dana runda konkursu dedykowana będzie konkretnemu wnioskodawcy np. dużym przedsiębiorcom, czy tylko sektorowi MSP   Pytanie nr 2 Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji? Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 skupiają się na konkretnych obszarach. Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu i zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami. 15 krajowych inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Każde województwo określa również własne inteligentne specjalizacje tzw. regionalne specjalizacje.   Pytanie nr 3 Czy mogę starać się o refundację wydatków, które poniosłem w związku z projektem zakończonym w 2018 roku? Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych.    Pytanie nr 4 Czy starając się o dofinansowanie na rozwój firmy, ważne jest jak długo przedsiębiorstwo funkcjonuje ? W zależności od formy wsparcia, każdorazowo w regulaminie naboru określony jest minimalny czas prowadzenia działalności.   Pytanie nr 5 Kiedy będzie wiadomo jakie nabory zaplanowane są na rok 2021? Co do zasady regulamin naborów na rok kolejny pojawia się do końca listopada roku bieżącego.   Webinarium z 14 maja 2020 r.

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wzrost kompetencji. Dofinansowane kursy/szkolenia/studia
  Pytania i odpowiedzi - 6 maja 2020 Pytanie nr 1 Na jakich zasadach mogą zapisać się na szkolenia osoby fizyczne? Muszą być gdzieś zatrudnione? Jaka umowa jest wymagana? Kiedy zaczyna się rejestracja i jakie są możliwe kwoty refundacji? Możliwe jest skorzystanie z dofinansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.3.2. Projekt skierowany jest do osób indywidualnych (zarówno pracujących jak i niezatrudnionych), w wieku aktywności zawodowej, pracujących, uczących się lub mieszkających w woj. Wielkopolskim. Procedura uzyskania dofinansowania na szkolenia wybrane z BUR jest analogiczna do procedury określonej dla projektu 6.5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od operatora, wynosi nie mniej niż 80% kosztów usługi i zależna jest od statusu na rynku pracy uczestnika projektu.   Pytanie nr 2 Czy nasza płatność za usługę może być rozbita na raty za zgodą podmiotu świadczącego usługę? Czy ma to wpływ na czas uzyskania refundacji? Płatność za szkolenie w ratach. Operator nie ingeruje w sposób płatności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W związku z powyższym, zapłata za usługę szkoleniową może zostać uiszczona w ratach, jednak całość musi być dokonana w ostatecznym terminie rozliczenia u Operatora wskazanym w regulaminie projektu tj, do 10 dni od zakończenia udziału w usłudze. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu projektu i przedłożeniu przez Wnioskodawcę (m.in.) wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających udział w usłudze rozwojowej wraz płatnościami. Jeden z operatorów wskazuje, iż, z doświadczenia można stwierdzić, że faktury zaliczkowe/płatności ratalne generują wiele błędów i wydłużają proces otrzymania refundacji, jednak ich zastosowanie jest akceptowalne w projekcie.   Pytanie nr 3 Fakturę można wystawić na całość kwoty, ale na termin. Czy można zatem wprowadzić zasadę płatność w ratach, ale z ostatnią ratą do dnia zakończenia usługi? Płatność za szkolenie w ratach. Operator nie ingeruje w sposób płatności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W związku z powyższym, zapłata za usługę szkoleniową może zostać uiszczona w ratach, jednak całość musi być dokonana w ostatecznym terminie rozliczenia u Operatora wskazanym w regulaminie projektu tj, do 10 dni od zakończenia udziału w usłudze. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu projektu i przedłożeniu przez Wnioskodawcę (m.in.) wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających udział w usłudze rozwojowej wraz płatnościami. Jeden z operatorów wskazuje, iż, z doświadczenia można stwierdzić, że faktury zaliczkowe/płatności ratalne generują wiele błędów i wydłużają proces otrzymania refundacji, jednak ich zastosowanie jest akceptowalne w projekcie.   Pytanie nr 4 Czy w aktualnym naborze WARPu można uzyskać dofinansowanie na usługę świadczoną w formie stacjonarnej? Czy takie usługi są wyłączone teraz z dofinansowania? WARP SP. Z O.O. dopuszcza możliwość składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, z uwagi, iż mogą one rozpocząć się najwcześniej w terminie 30 dni od złożenia formularza. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaka będzie decyzja w zakresie ograniczeń związanych z panującą epidemią. Regulacje dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie od momentu złożenia wniosku do dnia rozpoczęcia szkolenia. Proszę śledzić komunikaty z tym związane i dostosować organizację usługi do obowiązujących w dniu jej trwania.   Pytanie nr 5 Czyli nawet jeśli beneficjent i firma szkoleniowa akceptują ryzyko związane z wirusem to niemożliwe jest dofinansowanie usługi stacjonarnej? Dofinansowanie usługi prowadzonej w formie stacjonarnej. Informujemy, że decyzję o dopuszczeniu możliwości składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, podejmuje operator. Z uwagi, na zapisy regulaminowe niekiedy, mogą one rozpocząć się najwcześniej w terminie 30 dni od złożenia formularza. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaka będzie decyzja w zakresie ograniczeń związanych z panującą epidemią. Regulacje dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie od momentu złożenia wniosku do dnia rozpoczęcia szkolenia. Proszę śledzić komunikaty z tym związane i dostosować organizację usługi do obowiązujących w dniu jej trwania. Ostateczna decyzja zależy od Operatora i jego ustaleń z Instytucją Zarządzającą.   Pytanie nr 6 Czy Instytucja Zarządzająca potwierdziła, że inne usługi stacjonarne będą niekwalifikowalne? Informujemy, że decyzję o dopuszczeniu możliwości składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, podejmuje operator. W tym zakresie każdorazowo należy kontaktować się z Operatorem świadczącym usługę.   Pytanie nr 7 Gdzie pozyskać formularze zgłoszeniowe do programu i do kogo wysłać? Formularze zgłoszeniowe można pozyskać u operatora danego projektu. Wielu operatorów posiada Generatory wniosków, które ułatwiają przepływ zgłoszeń w obecnej sytuacji.   Pytanie nr 8 Nie zrozumiałam tych ograniczeń w Poznaniu dot. pracowników 50+ - ma być ich 30% ? 50+ w ilości 30% ogólnych osób biorących udział w projekcie zaokrąglonych w górę do pełnej liczb, czyli na 4 osoby = 1,2 = dwie osoby 50+.   Pytanie nr 9 Czy usługa rozwojowa w aktualnym naborze musi kończyć się uzyskaniem kwalifikacji? (w generatorze brak kwalifikacji przy wybranej usłudze szkoleniowej sprawia, że kafelek dot. usługi jest na czerwono i - wstępnie zakładam - nie można wysłać wniosku) Informujemy, że generator wniosku funkcjonuje we wskazanym zakresie w sposób prawidłowy. Dofinansowaniu może podlegać bowiem wyłącznie usługa, która prowadzi do zdobycia: - kwalifikacji w rozumieniu umiejętności/kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami lub - kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 przywołanej poniżej ustawy, czyli tych dla których przeprowadzono walidację i wydano certyfikat Zatem odpowiedź każdorazowo musi brzmieć „Tak”. W przypadku gdy usługa prowadzi do zdobycia kwalifikacji ujętych w ZRK, należy podać jej kod. Uczestnik usługi zostanie objęty preferencją wzrostu dofinansowania o 20% (o ile nie przekroczył maksymalnego poziomu 80% w pomocy de minimis). Informujemy, że celowo połączyliśmy pytania o kwalifikacje i kompetencje aby maksymalnie skrócić ilość pytań w generatorze. Jeżeli jednak powyższe będzie mylące i wpłyną podobne zgłoszenia postaramy się zmienić powyższe.   Pytanie nr 10 Czy w WARPIE po zgłoszeniu się na konkretną usługę i podpisaniu umowy istnieje możliwość podmiany jej na inną? (np. zmienią się potrzeby szkoleniowe firmy). Usługa szkoleniowa (wskazana z numeru) jest przedmiotem, umowy wsparcia, dane zawarte są również w formularzu zgłoszeniowym i co do zasady nie przewidujemy aneksowania umów w tym zakresie.   Pytanie nr 11 Na jaki adres mailowy wysłać pytania? Pytania prosimy kierować na adres mailowy –infoUE-pila@warp.org.pl oraz pila.fe@wielkopolskie.pl   Pytanie nr 12 Czy zgłaszając osobę przez GENERATOR WARPu musi być ona już formalnie zatrudniona - np. na umowę zlecenie, czy wystarczy, że zatrudnienie będzie obowiązywało jedynie w samym czasie trwania szkolenia? Uczestnik szkolenia/usługi musi być pracownikiem wnioskodawcy co najmniej od momentu złożenia formularza zgłoszeniowego do momentu zakończenia usługi szkoleniowej. Dodatkowo podkreślamy, że usługa rozwojowa, w której uczestnik bierze udział mam się w sposób pośredni przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa, zatem zatrudnienie pracownika powinno wiązać się z zamiarem kontynuacji zatrudnienia po odbytym szkoleniu.   Webinarium z 6 maja 2020 r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN