WEBINARIA

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ DLA OSÓB 30+. DOTACJE I POŻYCZKI NA START.
    Pytania i odpowiedzi - 20 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Dzień dobry, czy prezentacja będzie udostępniona do pobrania po webinarium? Tak, webinarium jest nagrywane i prezentacja będzie udostępniona (link) na stronie www.warp.org.pl pod kafelkiem PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wszystkim uczestnikom, którzy wysłali swoje zgłoszenie zostanie wysłany link.   Pytanie nr 2 Kiedy osoba staje się "długotrwale" bezrobotna? W myśl definicji osobą długotrwale bezrobotną jest osoba, w zależności od wieku: - młodzież (<25 lat) -osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy), - dorośli (25 lat lub więcej) -osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).   Pytanie nr 3 Czy można skorzystać z dotacji z PUP lub 6.3.1 jeżeli osoba, która stara się o tę dotację skorzystała wcześniej z projektu? Osoby, które wcześniej skorzystały ze wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy nie mają możliwości ponownie z niego skorzystać, jest to pomoc jednorazowa. Natomiast w odniesieniu do projektów w ramach poddziałania 6.3.1 WRPO, jeśli ktoś korzystał wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać ponownie. Oczywiście uwzględniając zapis, że przystępując do projektu dana osoba nie prowadziła działalności 12 miesięcy wstecz.   Pytanie nr 4 Czy szkolenie można korzystać z BUR? W ramach projektów z poddziałania 6.3.1 WRPO szkolenia, które będą realizowane w projekcie są obowiązkowe i organizuje je instytucja realizująca projekt. Natomiast uczestnik może również podnosić swoje kwalifikacje korzystając z dofinansowanych szkoleń w ramach Bazy Usług Rozwojowych, pamiętając o prawidłowym wyborze projektu i Operatora: - poddziałanie 8.3.2 WRPO – dla osób pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, - działanie 6.5 WRPO – dla właścicieli firm i ich pracowników.   Pytanie nr 5 Czy z obu wsparć (z PUP oraz 6.3.1) można skorzystać równolegle? Nie, osoba chcąca skorzystać ze wsparcia na rozpoczęcie działalności dokonuje wyboru w którym programie składa dokumenty, jednocześnie oświadczając, że nie korzysta równolegle z innych środków na te same cele.   Czy po skorzystaniu ze wsparć z PUP lub 6.3.1 możemy skorzystać z pożyczki wsparcie na starcie? Po uzyskaniu wsparcia z PUP lub działania 6.3.1 WRPO nie ma możliwości skorzystania z pożyczki „Wsparcie w starcie” z uwagi, iż są to również środki przeznaczona na rozpoczęcie. Należy dokonać wyboru jednego źródła wsparcia.   Pytanie nr 7 Czyli dotacja na rozpoczęcie działalności i pożyczka jednocześnie nie wchodzi w grę? Tak, nie można łączyć tych dwóch źródeł wsparcia.   Pytanie nr 8 Czy mikropożyczka może być przeznaczona na zakup pojazdu? Tak, przy czym należy pamiętać o ograniczeniach zakupu środków transportu przy działalności z PKD Transport drogowy towarów.   Pytanie nr 9 A pojazdu do ośrodka szkolenia kierowców? Odpowiedź. Tak, można zakupić.   Pytanie nr 10 Czy na zakup ziemi z przeznaczeniem budowlanym? Zakup ziemi w przypadku pożyczek jest wydatkiem kwalifikowanym.   Pytanie nr 11 Czy w przypadku Jeremie konieczne jest posiadanie w firmie min. 1 pracownika? Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE2 w Wielkopolsce skierowane są do firm z sektora MSP, w tym samozatrudnionych. Co oznacza, że nie jest wymagane posiadania w firmie zatrudnionego min. 1 pracownika.   Pytanie nr 12 Czy istniejąca spółka może kupić nieruchomość do prowadzenia hostelu za pożyczkę z Jeremie? Tak, spółka może zakupić nieruchomość w ramach środków pożyczkowych z Inicjatywy JEREMIE2.   Webinarium z 20 maja 2020 r.  

ABC FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Pytania i odpowiedzi - 14 maja 2020 r.   Pytanie nr 1 Co oznacza, że konkurs posiada rundy? Podział konkursu na rundy oznacza, że konkurs jest organizowany kilkukrotnie w danym roku. Możliwe jest, że dana runda konkursu dedykowana będzie konkretnemu wnioskodawcy np. dużym przedsiębiorcom, czy tylko sektorowi MSP   Pytanie nr 2 Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014 – 2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji? Fundusze unijne w latach 2014 – 2020 skupiają się na konkretnych obszarach. Każde państwo dokonuje analizy swoich potencjałów i możliwości rozwojowych, a następnie wybiera te dziedziny, które świadczą o jego największej konkurencyjności i stanowią największą szansę na osiągnięcie sukcesu i zwiększenie przewagi nad innymi regionami, czyli na wyspecjalizowanie się w konkretnych branżach. Ponieważ specjalizacje te dotyczą najczęściej obszarów badawczych i innowacyjnych, nazywane są inteligentnymi specjalizacjami. 15 krajowych inteligentnych specjalizacji określono w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa; zrównoważona energetyka; gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Każde województwo określa również własne inteligentne specjalizacje tzw. regionalne specjalizacje.   Pytanie nr 3 Czy mogę starać się o refundację wydatków, które poniosłem w związku z projektem zakończonym w 2018 roku? Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych.    Pytanie nr 4 Czy starając się o dofinansowanie na rozwój firmy, ważne jest jak długo przedsiębiorstwo funkcjonuje ? W zależności od formy wsparcia, każdorazowo w regulaminie naboru określony jest minimalny czas prowadzenia działalności.   Pytanie nr 5 Kiedy będzie wiadomo jakie nabory zaplanowane są na rok 2021? Co do zasady regulamin naborów na rok kolejny pojawia się do końca listopada roku bieżącego.   Webinarium z 14 maja 2020 r.

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wzrost kompetencji. Dofinansowane kursy/szkolenia/studia
  Pytania i odpowiedzi - 6 maja 2020 Pytanie nr 1 Na jakich zasadach mogą zapisać się na szkolenia osoby fizyczne? Muszą być gdzieś zatrudnione? Jaka umowa jest wymagana? Kiedy zaczyna się rejestracja i jakie są możliwe kwoty refundacji? Możliwe jest skorzystanie z dofinansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.3.2. Projekt skierowany jest do osób indywidualnych (zarówno pracujących jak i niezatrudnionych), w wieku aktywności zawodowej, pracujących, uczących się lub mieszkających w woj. Wielkopolskim. Procedura uzyskania dofinansowania na szkolenia wybrane z BUR jest analogiczna do procedury określonej dla projektu 6.5. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od operatora, wynosi nie mniej niż 80% kosztów usługi i zależna jest od statusu na rynku pracy uczestnika projektu.   Pytanie nr 2 Czy nasza płatność za usługę może być rozbita na raty za zgodą podmiotu świadczącego usługę? Czy ma to wpływ na czas uzyskania refundacji? Płatność za szkolenie w ratach. Operator nie ingeruje w sposób płatności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W związku z powyższym, zapłata za usługę szkoleniową może zostać uiszczona w ratach, jednak całość musi być dokonana w ostatecznym terminie rozliczenia u Operatora wskazanym w regulaminie projektu tj, do 10 dni od zakończenia udziału w usłudze. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu projektu i przedłożeniu przez Wnioskodawcę (m.in.) wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających udział w usłudze rozwojowej wraz płatnościami. Jeden z operatorów wskazuje, iż, z doświadczenia można stwierdzić, że faktury zaliczkowe/płatności ratalne generują wiele błędów i wydłużają proces otrzymania refundacji, jednak ich zastosowanie jest akceptowalne w projekcie.   Pytanie nr 3 Fakturę można wystawić na całość kwoty, ale na termin. Czy można zatem wprowadzić zasadę płatność w ratach, ale z ostatnią ratą do dnia zakończenia usługi? Płatność za szkolenie w ratach. Operator nie ingeruje w sposób płatności pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W związku z powyższym, zapłata za usługę szkoleniową może zostać uiszczona w ratach, jednak całość musi być dokonana w ostatecznym terminie rozliczenia u Operatora wskazanym w regulaminie projektu tj, do 10 dni od zakończenia udziału w usłudze. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu projektu i przedłożeniu przez Wnioskodawcę (m.in.) wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających udział w usłudze rozwojowej wraz płatnościami. Jeden z operatorów wskazuje, iż, z doświadczenia można stwierdzić, że faktury zaliczkowe/płatności ratalne generują wiele błędów i wydłużają proces otrzymania refundacji, jednak ich zastosowanie jest akceptowalne w projekcie.   Pytanie nr 4 Czy w aktualnym naborze WARPu można uzyskać dofinansowanie na usługę świadczoną w formie stacjonarnej? Czy takie usługi są wyłączone teraz z dofinansowania? WARP SP. Z O.O. dopuszcza możliwość składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, z uwagi, iż mogą one rozpocząć się najwcześniej w terminie 30 dni od złożenia formularza. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaka będzie decyzja w zakresie ograniczeń związanych z panującą epidemią. Regulacje dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie od momentu złożenia wniosku do dnia rozpoczęcia szkolenia. Proszę śledzić komunikaty z tym związane i dostosować organizację usługi do obowiązujących w dniu jej trwania.   Pytanie nr 5 Czyli nawet jeśli beneficjent i firma szkoleniowa akceptują ryzyko związane z wirusem to niemożliwe jest dofinansowanie usługi stacjonarnej? Dofinansowanie usługi prowadzonej w formie stacjonarnej. Informujemy, że decyzję o dopuszczeniu możliwości składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, podejmuje operator. Z uwagi, na zapisy regulaminowe niekiedy, mogą one rozpocząć się najwcześniej w terminie 30 dni od złożenia formularza. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaka będzie decyzja w zakresie ograniczeń związanych z panującą epidemią. Regulacje dotyczące zgromadzeń mogą ulec zmianie od momentu złożenia wniosku do dnia rozpoczęcia szkolenia. Proszę śledzić komunikaty z tym związane i dostosować organizację usługi do obowiązujących w dniu jej trwania. Ostateczna decyzja zależy od Operatora i jego ustaleń z Instytucją Zarządzającą.   Pytanie nr 6 Czy Instytucja Zarządzająca potwierdziła, że inne usługi stacjonarne będą niekwalifikowalne? Informujemy, że decyzję o dopuszczeniu możliwości składania wniosków na usługi świadczone w sposób tradycyjny, podejmuje operator. W tym zakresie każdorazowo należy kontaktować się z Operatorem świadczącym usługę.   Pytanie nr 7 Gdzie pozyskać formularze zgłoszeniowe do programu i do kogo wysłać? Formularze zgłoszeniowe można pozyskać u operatora danego projektu. Wielu operatorów posiada Generatory wniosków, które ułatwiają przepływ zgłoszeń w obecnej sytuacji.   Pytanie nr 8 Nie zrozumiałam tych ograniczeń w Poznaniu dot. pracowników 50+ - ma być ich 30% ? 50+ w ilości 30% ogólnych osób biorących udział w projekcie zaokrąglonych w górę do pełnej liczb, czyli na 4 osoby = 1,2 = dwie osoby 50+.   Pytanie nr 9 Czy usługa rozwojowa w aktualnym naborze musi kończyć się uzyskaniem kwalifikacji? (w generatorze brak kwalifikacji przy wybranej usłudze szkoleniowej sprawia, że kafelek dot. usługi jest na czerwono i - wstępnie zakładam - nie można wysłać wniosku) Informujemy, że generator wniosku funkcjonuje we wskazanym zakresie w sposób prawidłowy. Dofinansowaniu może podlegać bowiem wyłącznie usługa, która prowadzi do zdobycia: - kwalifikacji w rozumieniu umiejętności/kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami lub - kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 przywołanej poniżej ustawy, czyli tych dla których przeprowadzono walidację i wydano certyfikat Zatem odpowiedź każdorazowo musi brzmieć „Tak”. W przypadku gdy usługa prowadzi do zdobycia kwalifikacji ujętych w ZRK, należy podać jej kod. Uczestnik usługi zostanie objęty preferencją wzrostu dofinansowania o 20% (o ile nie przekroczył maksymalnego poziomu 80% w pomocy de minimis). Informujemy, że celowo połączyliśmy pytania o kwalifikacje i kompetencje aby maksymalnie skrócić ilość pytań w generatorze. Jeżeli jednak powyższe będzie mylące i wpłyną podobne zgłoszenia postaramy się zmienić powyższe.   Pytanie nr 10 Czy w WARPIE po zgłoszeniu się na konkretną usługę i podpisaniu umowy istnieje możliwość podmiany jej na inną? (np. zmienią się potrzeby szkoleniowe firmy). Usługa szkoleniowa (wskazana z numeru) jest przedmiotem, umowy wsparcia, dane zawarte są również w formularzu zgłoszeniowym i co do zasady nie przewidujemy aneksowania umów w tym zakresie.   Pytanie nr 11 Na jaki adres mailowy wysłać pytania? Pytania prosimy kierować na adres mailowy –infoUE-pila@warp.org.pl oraz pila.fe@wielkopolskie.pl   Pytanie nr 12 Czy zgłaszając osobę przez GENERATOR WARPu musi być ona już formalnie zatrudniona - np. na umowę zlecenie, czy wystarczy, że zatrudnienie będzie obowiązywało jedynie w samym czasie trwania szkolenia? Uczestnik szkolenia/usługi musi być pracownikiem wnioskodawcy co najmniej od momentu złożenia formularza zgłoszeniowego do momentu zakończenia usługi szkoleniowej. Dodatkowo podkreślamy, że usługa rozwojowa, w której uczestnik bierze udział mam się w sposób pośredni przyczynić do rozwoju przedsiębiorstwa, zatem zatrudnienie pracownika powinno wiązać się z zamiarem kontynuacji zatrudnienia po odbytym szkoleniu.   Webinarium z 6 maja 2020 r.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,