Pożyczka unijna – jeremie2

  • od 10 000  do 4,6 mln zł!

  • niskie oprocentowanie od 1,84% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty,
  • nie wymagamy wkładu własnego,
  • nie wymagamy zabezpieczeń majątkowych do 100 tys zł ,
  • zapewniamy możliwość odroczenia spłaty kapitału,
  • w momencie składania wniosku nie musisz mieć zarejestrowanej firmy, osiągać zysku i przedstawiać biznesplanu!
  • dla stałych klientów i “wolnych zawodów” mamy specjalną ofertę,
  • oferujemy elastyczność form spłaty (raty malejące, raty stałe, inne), ustalanie rat indywidualnie z Klientem,
  • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku lub wcześniejszą spłatę,
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki.


Mała Pożyczka Inwestycyjna
Szczegóły oferty: Dla mikro i małych firm: Od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł Dla średnich firm: od 100.000,00 zł do 500.000,00 zł Okres prowadzenia firmy: od 0 miesięcy  STAŁE OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU: OD 1,84%1 Okres spłaty pożyczki: do 84 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki Wypłata środków z pożyczki: jednorazowo/transzowanie 2,3 Rozliczenie środków z pożyczki: do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki Wkład własny: nie wymagany Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki: brak Rodzaj zabezpieczenia: obligatoryjnie weksel własny in blanco; poręczyciel(e) i/lub cesja praw z lokaty i/lub hipoteka i/lub sądowy zastaw rejestrowy4 Limit finansowania:  a) do 10% kwoty pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych b) do 50% kwoty pożyczki na wsparcie o charakterze obrotowym 1 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 i/lub inwestycji w Start-up’y i/lub inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa i/lub inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, z zastrzeżeniem oprocentowania pożyczki udzielonej MŚP w fazie start-up, równego wysokości stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki. W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 2,44%.                                                                                                                                                                                                    2 maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 3 - pożyczki w kwocie do 300 000,00 zł wypłacane są jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN, - pożyczki w kwocie od 300 000,01 zł do 500 000,00 zł wypłacane są w dwóch transzach w wysokości 50% kwoty pożyczki każda, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN, z zastrzeżeniem, że w indywidualnych przypadkach oraz gdy wymaga tego cel/charakter finansowanego projektu, na wniosek Klienta, pożyczki mogą być wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN. Wypłata drugiej transzy następuje po udokumentowaniu minimum 50% wykorzystania pierwszej transzy. 4 w przypadku pożyczek do 50 000,00 zł jedynym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku pożyczkowego. Złoż wniosek - Generator działa tylko dla Windows. Fundusz Pożyczkowy tel. +48 61 65 06 363e-mail:  fundusz@warp.org.pl

Pożyczka Inwestycyjna
  Szczegóły oferty: Dla mikro, małych i  średnich firm. od 500.000,01 zł do 2 300.000,00 zł Okres prowadzenia firmy: od 0 miesięcy  STAŁE OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU: OD 1,84%1,2,3 Okres spłaty pożyczki: do 120 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki Wypłata środków z pożyczki: jednorazowo/transzowanie 4,5 Rozliczenie środków z pożyczki: do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki (w uzasadnionych przypadkach do 270 dni). Wkład własny: nie wymagany Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki: brak Rodzaj zabezpieczenia: obligatoryjnie weksel własny in blanco; poręczyciel(e) i/lub cesja praw z lokaty i/lub hipoteka i/lub sądowy zastaw rejestrowy Limit finansowania:  a) do 10% kwoty pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych b) do 20% kwoty pożyczki lub 30% kwoty pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia w ramach Kluczowych Obszarów Inwestycyjnych2 na wsparcie o charakterze obrotowym 1 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej     z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych. W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 5,84%.                                                                                                                                                                                                                                                                            2 Kluczowe Obszary Inwestycyjne – wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań, w tym innowacje procesowe, produktowe, nietechnologicznie, stosowanych przez okres nie dłuższy niż 3 lata co najmniej w skali kraju lub/i inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski  na lata 2015-2020 lub/i inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim. 3 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych. W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 2,44%.                                                                                                                                                                                                         4 maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi, co do zasady, 180 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.  5- pożyczki w kwocie od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł wypłacane są w minimum dwóch transzach w wysokości maksymalnie 50% kwoty pożyczki każda oraz, co do zasady, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN; - pożyczki w kwocie od 1 000 000,01 zł wypłacane są w transzach, w wysokości indywidualnie uzgadnianej z Pożyczkobiorcą oraz,      co do zasady, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN; - w indywidualnych przypadkach oraz gdy wymaga tego cel/charakter finansowanego projektu, na wniosek Klienta, forma wypłaty ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą; - wypłata drugiej i kolejnych transz następuje po uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz. Złoż wniosek - Generator działa tylko dla Windows. Fundusz Pożyczkowy tel. +48 61 65 06 363e-mail:  fundusz@warp.org.pl  

Na co pożyczka JEREMIE?
Złóż wniosek - Generator działa tylko dla Windows.   Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 można przeznaczyć na środki trwałe inwestycyjne i powiązane z nimi obrotowe: w tym  m.in.: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług; zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji; finansowanie rozszerzenia działalności; finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów; Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na: finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; refinansowanie pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji; finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych; Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń. Ograniczenia w finansowaniu: finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki; finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% pożyczki; Formularz kontaktowy - Pożyczki Masz pytania? Nie wiesz czy możesz zrealizować swój plan? Wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą. POLE OBOWIĄZKOWE * [formidable id="3"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,