Pożyczka Inwestycyjna

 

Szczegóły oferty:

Dla mikro, małych i  średnich firm.

od 500.000,01 zł do 2 300.000,00 zł

Okres prowadzenia firmy: od 0 miesięcy 

STAŁE OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU: OD 0,98%1,2,3

Okres spłaty pożyczki: do 120 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Wypłata środków z pożyczki: jednorazowo/transzowanie 4,5

Rozliczenie środków z pożyczki: do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki (w uzasadnionych przypadkach do 270 dni).

Wkład własny: nie wymagany

Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki: brak

Rodzaj zabezpieczenia: obligatoryjnie weksel własny in blanco; poręczyciel(e) i/lub cesja praw z lokaty i/lub hipoteka i/lub sądowy zastaw rejestrowy

Limit finansowania: 

a) do 10% kwoty pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych

b) do 20% kwoty pożyczki lub 30% kwoty pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia w ramach Kluczowych Obszarów Inwestycyjnych2 na wsparcie o charakterze obrotowym


1 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej     z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych.
W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 4,98%.                                                                                                                                                                                                                                                                           
2 Kluczowe Obszary Inwestycyjne – wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacyjnych rozwiązań, w tym innowacje procesowe, produktowe, nietechnologicznie, stosowanych przez okres nie dłuższy niż 3 lata co najmniej w skali kraju lub/i inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski  na lata 2015-2020 lub/i inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim.
3 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych.
W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 1,58%.                                                                                                                                                                                                        
4 maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi, co do zasady, 180 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 5- pożyczki w kwocie od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł wypłacane są w minimum dwóch transzach w wysokości maksymalnie 50% kwoty pożyczki każda oraz, co do zasady, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN;
– pożyczki w kwocie od 1 000 000,01 zł wypłacane są w transzach, w wysokości indywidualnie uzgadnianej z Pożyczkobiorcą oraz, co do zasady, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN;
– w indywidualnych przypadkach oraz gdy wymaga tego cel/charakter finansowanego projektu, na wniosek Klienta, forma wypłaty ustalana jest indywidualnie z Pożyczkobiorcą;
– wypłata drugiej i kolejnych transz następuje po uprzednim udokumentowaniu poniesionych wydatków w ramach dotychczas otrzymanych transz.

Złoż wniosek – Generator działa tylko dla Windows.

Fundusz Pożyczkowy tel. +48 61 65 06 363
e-mail:  fundusz@warp.org.pl

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,