Mała Pożyczka Inwestycyjna

Szczegóły oferty:

Dla mikro i małych firm: Od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł

Dla średnich firm: od 100.000,00 zł do 500.000,00 zł

Okres prowadzenia firmy: od 0 miesięcy 

STAŁE OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU: OD 0,98%1

Okres spłaty pożyczki: do 84 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Wypłata środków z pożyczki: jednorazowo/transzowanie 2,3

Rozliczenie środków z pożyczki: do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki

Wkład własny: nie wymagany

Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki: brak

Rodzaj zabezpieczenia: obligatoryjnie weksel własny in blanco; poręczyciel(e) i/lub cesja praw z lokaty i/lub hipoteka i/lub sądowy zastaw rejestrowy4

Limit finansowania: 

a) do 10% kwoty pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych

b) do 50% kwoty pożyczki na wsparcie o charakterze obrotowym


1 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 i/lub inwestycji w Start-up’y i/lub inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa i/lub inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, z zastrzeżeniem oprocentowania pożyczki udzielonej MŚP w fazie start-up, równego wysokości stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki.

 

W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 1,58%.                                                                                                                                                                                                   
2 maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
3 – pożyczki w kwocie do 300 000,00 zł wypłacane są jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN,
– pożyczki w kwocie od 300 000,01 zł do 500 000,00 zł wypłacane są w dwóch transzach w wysokości 50% kwoty pożyczki każda, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN, z zastrzeżeniem, że w indywidualnych przypadkach oraz gdy wymaga tego cel/charakter finansowanego projektu, na wniosek Klienta, pożyczki mogą być wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN.
Wypłata drugiej transzy następuje po udokumentowaniu minimum 50% wykorzystania pierwszej transzy.
4 w przypadku pożyczek do 50 000,00 zł jedynym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.

 


Złoż wniosek – Generator działa tylko dla Windows.

Fundusz Pożyczkowy tel. +48 61 65 06 363
e-mail:  fundusz@warp.org.pl

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,