Oferta – Wielkopolska

Pożyczki jeremie2 – Mała Pożyczka Inwestycyjna.

Pożyczka dla początkujących i doświadczonych w biznesie.

 

Dla mikro i małych firm: Od 10.000,00 zł do 500.000,00 zł

Dla średnich firm: od 100.000,00 zł do 500.000,00 zł

 

Okres prowadzenia firmy: od 0 miesięcy 

 

STAŁE OPROCENTOWANIE W SKALI ROKU: OD 1,84%1

 

Okres spłaty pożyczki: do 84 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

 

Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

 

Wypłata środków z pożyczki: jednorazowo/transzowanie 2,3

 

Rozliczenie środków z pożyczki: do 180 dni kalendarzowych od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki

 

Wkład własny: nie wymagany

 

Prowizja i opłaty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki: brak

 

Rodzaj zabezpieczenia: obligatoryjnie weksel własny in blanco; poręczyciel(e) i/lub cesja praw z lokaty i/lub hipoteka i/lub sądowy zastaw rejestrowy4

Limit finansowania: 

a) do 10% kwoty pożyczki na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych

b) do 50% kwoty pożyczki na wsparcie o charakterze obrotowym

 


1 oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej obliczonej dla danego MŚP (w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia), pomniejszonej o 1 punkt procentowy, ale nie niższe niż wysokość stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki w przypadku inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 i/lub inwestycji w Start-up’y i/lub inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa i/lub inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, z zastrzeżeniem oprocentowania pożyczki udzielonej MŚP w fazie start-up, równego wysokości stopy bazowej z dnia zawarcia umowy pożyczki.

 

W pozostałych przypadkach pożyczki są oprocentowane na warunkach rynkowych, w zależności od sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz proponowanego zabezpieczenia, oprocentowanie minimalne od 2,44%.                                                                                                                                                                                                   

2 maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

3 – pożyczki w kwocie do 300 000,00 zł wypłacane są jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN,

– pożyczki w kwocie od 300 000,01 zł do 500 000,00 zł wypłacane są w dwóch transzach w wysokości 50% kwoty pożyczki każda, na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN, z zastrzeżeniem, że w indywidualnych przypadkach oraz gdy wymaga tego cel/charakter finansowanego projektu, na wniosek Klienta, pożyczki mogą być wypłacane jednorazowo na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w PLN.

Wypłata drugiej transzy następuje po udokumentowaniu minimum 50% wykorzystania pierwszej transzy.

4 w przypadku pożyczek do 50 000,00 zł jedynym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy, z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku pożyczkowego.

 


Oferta specjalna: DUŻA BAŃKA

To możliwość sięgnięcia po ponad 1 mln zł.

O szczegóły pytaj doradców.

tel: +48 61 656 35 00, info@warp.org.pl


Złoż wniosek – Generator działa tylko dla Windows.

Złóż wniosek w wersji papierowej

 

Poznaj więcej szczegółów!
Wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej, a oddzwonimy do Ciebie.

 

Formularz kontaktowy – Pożyczki

 

Formularz kontaktowy - Pożyczki

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., lub inne wskazane przez Administratora osoby, w celu między innymi budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz przeprowadzenia wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.). Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Zostałam(em) poinformowana(y) o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Sending

 

Fundusz Pożyczkowy

tel. +48 61 65 06 363
e-mail:  fundusz@warp.org.pl

Obsługa klienta: od 8.00 do 16.00
Od poniedziałku do piątku.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,