Aneks nr 1 podpisany!

Zmiany do Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego

Marek Woźniak i Wojciech Jankowiak – Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, 29 maja 2023 r. podpisali Aneks nr 1 do Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego określające warunki dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Aneks nr 1 wprowadza zamiany, które obejmują swoim zakresem przede wszystkim dostosowanie zapisów Kontraktu do treści programu FEW zatwierdzonego 5 grudnia 2022 r. przez Komisję Europejską.

W Kontrakcie Programowym wprowadzono zmiany dotyczące przede wszystkim:

  • uwzględnienia środków z budżetu państwa stanowiących część wkładu krajowego na projekty realizowane w ramach programu FEW;
  • dodania zapisów związanych z włączeniem do źródeł finansowania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w tym określenia w jego ramach kierunków i warunków dofinansowania;
  • zmiany treści załącznika nr 3 do Kontraktu odnoszącego się do odstępstw od linii demarkacyjnej dotyczących umożliwienia realizacji na poziomie regionalnym przedsięwzięć cyfrowych z obszaru inteligentne miasta, wsie i rolnictwo, a także realizacji projektów z zakresu adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu z demarkacją na poziomie projektu;
  • zmiany treści załącznika nr 10 do Kontraktu polegającej na uwzględnieniu dodatkowych projektów o znaczeniu strategicznym, w szczególności w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Z zapisami Aneksu nr 1 można zapoznać się po kliknięciu w link

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Newsletter klientów WARP