Chcesz pozyskać dotację na otwarcie firmy? Nie trać czasu, tylko zacznij działać już dziś!

Rusza projekt realizowany w Partnerstwie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (Lider Projektu) z DGA S.A (Partner), w ramach którego można pozyskać dotację na założenie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin).
Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie –  tj. od dnia 30 urodzin.

Uczestnikami projektu są osoby należące do następujących grup docelowych:

  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z poniższych warunków: osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

W Projekcie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (tj. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a w przypadku osób bezdomnych – przebywają na tym obszarze). Kryterium nie ma zastosowania w odniesieniu do imigrantów i reemigrantów.

NABÓR ZGŁOSZEŃ rozpocznie się 14.02.2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Więcej informacji: https://samozatrudnienie.eu/

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg 74500063
skype infoue-kalisz

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Newsletter klientów WARP