Drugi nabór dla sektora HoReCa! Przedsiębiorco, sprawdź warunki!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła drugi nabór wniosków o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, podała Agencja. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 tys. zł, maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP wynosi 540 tys. zł.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 18 lipca do 20 sierpnia br.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadzili i nadal prowadzą działalność gospodarczą w ramach sektora hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura, określoną we wskazanej w regulaminie konkursu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które w latach 2020­–2021 odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30%, liczonych rok do roku.

Wsparcie mogą otrzymać podmioty, które prowadzą działalność definiowaną kodem PKD, mają ten kod wpisany dla podstawowej i dodatkowej działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Lista kodów PKD wskazana jest na stronie działania.

Na dzień złożenia wniosku wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP. Prowadzenie działalności w województwie musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. W ramach naboru do objęcia wsparciem może zostać zgłoszone i wybrane jedno przedsięwzięcie jednego przedsiębiorcy.

7 istotnych zmian

Wprowadzono ułatwienia dla wnioskodawców! Oto lista 7 zmian regulaminowych w drugim naborze, które ułatwią ubieganie się o dofinansowanie w ramach Inwestycji KPO HoReCa, realizowanej z Krajowego Planu Odbudowy:

  • Zrezygnowano z obowiązkowego spełnienia przez wnioskodawcę warunku posiadania przeważającego kodu PKD prowadzonej działalności w ramach sektora HoReCa, turystyka, kultura.
  • Przeniesiono obowiązek przedkładania przez wnioskodawców dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu do obowiązkowych rejestrów/ewidencji do właściwych organizacji w związku z prowadzoną działalnością na etap przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia.
  • Zrezygnowano na etapie składania wniosków z obowiązku załączania przez wnioskodawców dokumentów/uprawnień/pozwoleń dotyczących realizacji przedsięwzięcia MŚP. Obowiązek przesłania niezbędnych praw i pozwoleń na realizację przedsięwzięcia został przeniesiony na etap podpisania umowy w przypadku, gdy wnioskodawca we wniosku zadeklaruje, że takie pozwolenia będzie miał.
  • Wprowadzono dodatkowe kryterium „Przedsięwzięcie MŚP realizowane będzie w ramach działalności HoReCa, turystyka lub kultura”, punktujące wnioskodawców, którzy w odpowiednich okresach realizacji swojej działalności posiadali i posiadają przeważający kod PKD. Tym samym w systemie LSI wnioskodawcy mają możliwość wyboru więcej niż jednego kodu PKD.
  • Zrezygnowano w regulaminie wyboru przedsięwzięć MŚP z zapisu dotyczącego ustalenia optymalnej liczby przedsięwzięć.
  • W „Przewodniku kwalifikowalności wydatków” doprecyzowano definicję środka transportu rozumianego jako pojazdy samochodowe.
  • Poprawiono oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczenie przez operatora korespondencji drogą elektroniczną w taki sposób, by zapisy oświadczenia były zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o wsparcie.

Sprawdź! Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: PIFE.PILA@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl
gg. 77653450
skype: PIFE.LESZNO

 

Newsletter klientów WARP