Poznaj SZOP!

SZOP to szczegółowy Opis Priorytetów Programu Regionalnego to dokument przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania.

W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań. Podzielony jest na osie, czyli wyodrębnioną część programu operacyjnego, realizującą część strategii ujętej w programie poprzez grupę działań wzajemnie powiązanych, realizujących mierzalne cele szczegółowe.

 

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 znajduje się na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

 

SZOP to szczegółowy Opis Priorytetów Programu Regionalnego – dokument przygotowywany przez Instytucję Zarządzającą. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania.

W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań. Podzielony jest na osie, czyli wyodrębnioną część programu operacyjnego, realizującą część strategii ujętej w programie poprzez grupę działań wzajemnie powiązanych, realizujących mierzalne cele szczegółowe.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 znajduje się na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila