Szukasz środków na własną działalność? Sprawdź ten projekt!

Zakładając własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy mają do wyboru różne źródła finansowania. Wśród nich są także instrumenty zwrotne. Jednym z takich narzędzi jest „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Program realizuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Opiera się on na Umowie Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Oferuje pomoc finansową nowym przedsiębiorcom i wspiera rozwój gospodarczy w Polsce.

Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej na obszarze całego kraju.

Dla kogo?
 • bezrobotnych,
 • niezatrudnionych, którzy poszukują pracy i nie wykonują innej pracy zarobkowej,
 • studentów ostatniego roku studiów, którzy są niezatrudnieni i nie wykonują innej pracy zarobkowej,
 • poszukujących pracy opiekunów osoby z niepełnosprawnością, którzy nie pozostają w zatrudnieniu i nie wykonują innej pracy zarobkowej, o ile nie pobierają świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • poszukujących pracy, którzy w okresie ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę średniomiesięcznie uzyskiwali wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, lub inny przychód w wysokości, która nie przekraczała przeciętnego wynagrodzenia.
Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie wydatków niezbędnych do założenia firmy, m.in.:
 • zakup środków trwałych oraz towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności; zakup środka transportu; kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
Główne parametry pożyczki:
 • Wysokość pożyczki: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia – aktualna maksymalna wartość pożyczki: 150.807,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia),
 • Maksymalny okres spłaty: do 7 lat,
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,
 • Brak prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki,
 • Brak wymaganego wkładu własnego,
 • Stałe oprocentowanie, które wynosi:
  • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – 0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP – 1,45% dla pozostałych osób
   Możliwość umorzenia części kapitału – Pożyczka na samozatrudnienie podlega jednorazowo umorzeniu w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, jednak nie wyższej niż 50% wartości pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy.

Partner finansujący – Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: PIFE.PILA@warp.org.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
tel. +48 61 65 06 261 lub +48 61 65 06 262
e-mail: pife.leszno@warp.org.pl
gg. 77653450
skype: PIFE.LESZNO

 

Newsletter klientów WARP