UWAGA! Zmiana terminu przyjmowania formularzy w projekcie „Samozatrudnienie – pomysłem na życie”!

Jeszcze więcej czasu na przygotowanie dokumentów! Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w projekcie „Samozatrudnienie – pomysłem na życie” to 21.02.2022 r.

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego w wysokości
23 050,00 PLN dla 252 Uczestników projektu wraz ze wsparciem pomostowym w wysokości 2 050,00 PLN netto miesięcznie, wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 252 Uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku życia z terenu województwa wielkopolskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

a) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracowników na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz
b) osób z jednej z niżej wymienionej grupy:

  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • osoby ubogie pracujące;
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, a nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest: długotrwale bezrobotne, w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Prowadzony jest w Partnerstwie z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA oraz DGA S.A.

Więcej informacji: https://samozatrudnienie.eu/

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl
pila.fe@wielkopolskie.pl
gg. 51755430
skype infoue-pila

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.pl
kalisz.fe@wielkopolskie.pl
gg. 74500063
skype infoue-kalisz

Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.

Newsletter klientów WARP