Mazowsze

Na co pożyczka jeremie2?
Pożyczki ze środków przyznanych w ramach jeremie2 można przeznaczyć na: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; budowę, rozbudowę infrastruktury lub rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa; wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych lub zamian w zakresie sposobu świadczenia usług, rozwój produktów i usług opartych na handlu elektroniczny oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy! Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy jeremie2 NIE MOŻNA przeznaczyć min. na: finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej; refinansowanie jakichkolwiek  pożyczek lub kredytów; spłatę zobowiązań publiczno – prawnych; finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa; refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane; finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń. Ograniczenia w finansowaniu: finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki; finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną oraz zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej.  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN