Na co pożyczka turystyczna?

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Turystyczne Pomorze można przeznaczyć wyłącznie na przedsięwzięcie rozwojowe, które wpisuje się w działalność związaną
z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, kulturalną, gastronomiczną,
i rehabilitacyjno-leczniczą. Pożyczka winna przyczynia się do:

 • poszerzenia oferty usług/produktów;
 • podniesienia jakości i standardu świadczonych usług/produktów;
 • kreowania i rozwoju oferty turystycznej dedykowanej różnym grupom odbiorców;
 • budowy, przebudowy, rozbudowy oraz remontów obiektów oraz ich wyposażenia;
 • inwestycji w maszyny, urządzenia oraz informatyzację mające na celu podwyższenie jakości oferowanych usług/produktów;
 • wytwarzania nowych produktów regionalnych, ekologicznych, kulinarnych,
 • rozwój działalności związanej z usługami czasu wolnego!

Pożyczki ze środków przyznanych w ramach Turystyczne Pomorze NIE MOŻNA przeznaczyć min. na:

 • współfinansowanie wydatków z innych fundusz UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów  UE,  a także  innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • refinansowanie zadłużenia, w tym spłat pożyczek i kredytów;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;
 • Szczegółowy wykaz znajduje się liście wykluczeń i ograniczeń w finansowaniu.

Ograniczenia w finansowaniu:

 • do 20% na finansowanie kapitału obrotowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku pożyczek o wartości powyżej 500 000,00zł  kwota ta nie może wynosić więcej niż 100 000,00 zł ;

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN