Złóż wniosek o pożyczkę

Zabezpieczenie pożyczki – wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty - dotyczy zabezpieczeń. Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę (obligatoryjnie). Poręczenie wekslowe Uwaga: W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka (Współmałżonek dostarcza dokumenty zgodnie z listą dokumentów wymaganych przy poręczeniu wekslowym osoby fizycznej). Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów nie dotyczy Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. W przypadku pożyczek w kwocie do 100 000 zł włącznie zamiast zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości można przedłożyć zamiennie Oświadczenie o braku zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym (wg wzoru WARP). Poręczenie wekslowe osób fizycznych: • Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP). • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Poręczyciela. • Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub dokument potwierdzający aktualną wysokość pobieranych przez Poręczyciela świadczeń społecznych (renta, emerytura) – jeżeli dotyczy. • Wyciągi bankowe za ostatnie 3 m-ce do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków prywatnych i firmowych (zarówno złotowych, jak i walutowych) – w przypadku Poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub emerytury/renty zamiennie można przedłożyć 3 ostatnie potwierdzenia wpływu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek bankowy Poręczyciela oraz raport Kredytowy PLUS pobrany ze strony www.bik.pl. • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę. • Rozliczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku poniesionej straty należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok. • Informacja księgowa Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy. • Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego - dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą. Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych: • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki). • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o. • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki. • Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – w przypadku spółek osobowych dotyczy dodatkowo Wspólników. • Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie. • Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą (wg wzoru WARP) / spółki prawa handlowego (wg wzoru WARP) o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach. • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP). • Wyciągi bankowe spółki za ostatnie 3 m-ce do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących, zarówno złotowych, jak i walutowych. Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego: • Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie. • Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie. • Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu. • Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaconej składki. Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości: Uwaga: W przypadku, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe właściciela nieruchomości. W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka. • Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.). • Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących). • Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP oraz w zależności od indywidualnej oceny ryzyka). • Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki - w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej osobą fizyczną, dodatkowo: • Oświadczenie osoby fizycznej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP) – dotyczy również Współmałżonka. • Aktualne zaświadczenie o zameldowaniu wystawione przez właściwy organ Właściciela nieruchomości - dotyczy również Współmałżonka. W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej, będącej spółką osobową/kapitałową, dodatkowo: • Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP). • Podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących spółkę (wg wzoru WARP). • Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki). • Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki. • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o. • Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na obciążenie hipoteczne nieruchomości będących własnością Spółki dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o. W przypadku nieruchomości rolnych: • Jeśli na danym terenie obowiązuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy, z treści którego będzie wynikać, iż dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp. • Jeśli na danym terenie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z treści których będzie wynikać, iż w dniu wejścia w życie nowej ustawy, tj., na dzień 30.04.2016r., dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona była na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp. (chodzi o decyzje już wydane i ostateczne na 30.04.2016r.). • O powierzchni mniejszej niż 0.3 ha – decyzje w sprawie podziału nieruchomości prawomocne najpóźniej z dniem 30.04.2016r. ewentualnie wypisy z rejestru gruntów jednakże wykazujące stan sprzed daty 30.04.2016r. (najpóźniej). Blokada środków na rachunku bankowym wraz z przelewem wierzytelności z tego rachunku: • Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej. Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN