Informacje projektowe

O Inicjatywie Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie
    Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Środki będące w dyspozycji Funduszu Funduszy zarządzanego przez BGK to 298,93 mln zł.   Na mocy umów zawartych z BGK w dniu 13 marca 2018 r. WARP udziela pożyczek w ramach projektu: „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”. Wartość projektu: 10 000 000,00 zł Dofinansowanie ze środków UE: 8 000 000,00 zł Cele projektu: wzrost konkurencyjności stabilizacja rynkowa przedsiębiorstw wsparcie przedsiębiorstw działających na rynku do 3 lat wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych Preferowane grupy wsparcia: inwestycje w inteligentne specjalizacje: - drewno i meblarstwo - żywność wysokiej jakości - ekonomia wody projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji: - obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej - obszary o słabym dostępie do usług publicznych - obszary przygraniczne Produkt: Pożyczka Rozwojowa: do 1 mln zł okres spłaty do 8 lat karencja w spłacie do 12 miesięcy   Zakres finansowania: inwestycje umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności oraz potencjału rozwojowego przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjno-obrotowym wzmacniające podstawową działalność przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów Planowane rezultaty: liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 18   Wartość projektu: 31 250 000,00 zł Dofinansowanie ze środków UE: 25 000 000,00 zł Cele projektu: wsparcie innowacyjności wzrost konkurencyjności wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw umocnienie zdolności do rozszerzania oferty o nowe produkty i usługi Preferowane grupy wsparcia: inwestycje w inteligentne specjalizacje: - drewno i meblarstwo - żywność wysokiej jakości - ekonomia wody projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji: - obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej - obszary o słabym dostępie do usług publicznych - obszary przygraniczne Produkt: Pożyczka Inwestycyjna z Premią: do 1 mln zł okres spłaty do 8 lat karencja w spłacie do 12 miesięcy Zakres finansowania: maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy) nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa Planowane rezultaty: liczba udzielonych wsparć dla MŚP – 90      

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN