Inicjatywa JEREMIE Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Inicjatywa JEREMIE („Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”) stanowiła wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, działającego w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego i miała na celu promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez udostępnianie dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

Województwo wielkopolskie podjęło współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości”.

WARP Sp. z o.o. realizowała siedem Umów Operacyjnych zawartych z BGK, w ramach których podpisanych zostało z Klientami 1.387 umów pożyczek na łączną kwotę 313.020.715,51 zł. Wkład Funduszu Funduszy w ramach w/w umów pożyczek wyniósł 258.927.484,93 zł. W ramach Instrumentów Finansowych Pośrednik Finansowy udzielał Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez FF oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego. Jednostkowe Pożyczki przeznaczone były na wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego poprzez poprawę ich dostępności do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/PFJWW/5/003 z 29.07.2010 r.
Wartość zbudowanego portfela – 45.957.779,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 35.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 10.957.779,00 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.2/2011/FPJWW/1/31 z 17.11.2011 r.
Wartość zbudowanego portfela – 51.070.550,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 40.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 11.070.550,00 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.3/2012/FPJWW/2/080 z 19.11.2012 r.
Wartość zbudowanego portfela – 91.374.711,65 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 77.066.014,76 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 14.308.696,89 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.4/2013/FPJWW/6/157 z 23.12.2013 r.
Wartość zbudowanego portfela – 7.374.385,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 7.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 374.385,00 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.5/2014/FPJWW/1/173 z 25.06.2014 r.
Wartość zbudowanego portfela – 34.960.300,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 30.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 4.960.300,00 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.6/2015/FPJWW/3/240 z 08.07.2015 r.
Wartość zbudowanego portfela – 47.181.480,00 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 40.000.000,00 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 7.181.480,00 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.7/2016/FPJWW/3/293 z 29.06.2016 r.
Wartość zbudowanego portfela – 35.101.509,86 zł (w tym: wkład Funduszu Funduszy  – 29.861.470,17 zł, wkład Pośrednika Finansowego – 5.240.039,68 zł)
Okres Budowy Portfela zakończył się.

 


Fundusz Funduszy – fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 27 Rozporządzenia 1303/2013, utworzony i zarządzany przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowanie w celu realizacji Projektu.

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007– 2013.

Jednostkowa Pożyczka – pożyczka udzielana Ostatecznemu Odbiorcy przez Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego ze środków Wkładu Funduszu Funduszy oraz Wkładu Pośrednika Finansowego, na warunkach określonych w  Metryce Instrumentu Finansowego.

Menadżer Funduszu Funduszy – BGK.

Okres Budowy Portfela – okres, w którym Pośrednik Finansowy zobligowany jest do wypłacenia na rzecz Ostatecznych Odbiorców na podstawie zawartych z nimi Umów Inwestycyjnych 100% wkładu Funduszy Funduszy i wkładu Pośrednika Finansowego w ramach danego Instrumentu Finansowego.

Ostateczny Odbiorca – MŚP, który zawarł z Pośrednikiem Finansowym Umowę Inwestycyjną.

Pośrednik Finansowy – WARP Sp. z o.o., wybrany w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, z którego udzielane są Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

Umowa Inwestycyjna – umowa zawarta między Pośrednikiem Finansowym a Ostatecznym Odbiorcą w celu finansowania Inwestycji z Instrumentu Finansowego.

Umowa Operacyjna – Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) a Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP), na podstawie której WARP pełni rolę Pośrednika Finansowego.

Wkład Funduszu Funduszy – środki finansowe Funduszu Funduszy wniesione przez Menadżera (BGK) do Instrumentu Finansowego.

Wkład Pośrednika Finansowego – środki finansowe wniesione przez WARP Sp. z o.o. do Instrumentu Finansowego.

Newsletter klientów WARP