Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Pożyczka KLASYCZNA

 

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta
• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Wnioskodawcy oraz Współmałżonka (wg wzoru WARP).

 

2. Dokumenty, które klient posiada lub może sporządzić

• Wyciągi bankowe za ostatnie 3m-ce/6m-cy1 miesiące z rachunków prywatnych i firmowych (zarówno złotowych, jak i walutowych) – dotyczy Wnioskodawcy oraz Współmałżonka.
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Wnioskodawcy oraz Współmałżonka wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, wystawionym przez właściwy organ (w przypadku przedłożenia dokumentów niezawierających tej informacji).
• Decyzje o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), pobieranych przez Wnioskodawcę oraz Współmałżonka wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Informacja księgowa za bieżący rok obrotowy (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. Wnioskodawcy i Współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą2.
• Rozliczenia Wnioskodawcy z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za 3 poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego 2,3.
• Rozliczenie Współmałżonka Wnioskodawcy z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.

• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia4 z banków prowadzących rachunki firmowe oraz prywatne Wnioskodawcy i Współmałżonka o numerze rachunku, obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty lub zawierające informację o braku zobowiązań kredytowych/pożyczkowych.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach Wnioskodawcy oraz Współmałżonka, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Wnioskodawcy i Współmałżonka5.
• Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy oraz Współmałżonka (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

Uwaga:
Obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy).

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Wnioskodawcy nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

 

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@warp.org.pl lub pod numerem telefonu (61) 65 63 500 w. 333.

 

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

 

 


1W przypadku, gdy wszystkie proponowane zabezpieczenia mają charakter osobisty, należy dostarczyć wyciągi bankowe za okres ostatnich 6 miesięcy, w pozostałych przypadkach za ostatnie 3 miesiące.
2W przypadku, gdy Wnioskodawca wykazuje stratę dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
3W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy dodatkowo załączyć sprawozdania finansowe za poprzednie 3 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).
4Jeżeli rachunek bankowy został założony w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy założenia tego rachunku bankowego wraz z dyspozycją jego otwarcia.
5Dotyczy Współmałżonka, który dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą lub zakończył działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN