Zabezpieczenie pożyczki

Wymagane dokumenty – dotyczy zabezpieczeń.

Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę (obligatoryjnie).

Poręczenie wekslowe
Uwaga:
W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka. Obowiązek poręczenia wekslowego nie dotyczy Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

Poręczenie wekslowe osób fizycznych:
• Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Poręczyciela wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, wystawionym przez właściwy organ (w przypadku przedłożenia dokumentów niezawierających tej informacji).
• Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub decyzja o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), które pobiera Poręczyciel wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Wyciągi bankowe za 3 lub 6 m-cy (analogicznie jak Wnioskodawca) do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków prywatnych i firmowych (zarówno złotowych, jak i walutowych) – dot. Poręczyciela oraz Współmałżonka (ewentualnie przedłożenie potwierdzeń wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Poręczyciela, dotyczy Poręczyciela uzyskującego dochody z tytułu umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej lub emerytury/renty oraz raportu Kredytowego PLUS pobranego ze strony www.bik.pl).
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
• Rozliczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku, wykazania straty należy załączyć jej wyjaśnienie.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy.
• Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:
• Umowa spółki wraz z aneksami (opcjonalnie aktualnie obowiązujący tekst jednolity umowy spółki).
• Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
• Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – w przypadku spółek osobowych dotyczy dodatkowo Wspólników.
• Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie.
• Oświadczenie przedsiębiorców prowadzących wspólnie działalność gospodarczą (wg wzoru WARP) / spółek prawa handlowego (wg wzoru WARP) o posiadach rachunkach bankowych i zobowiązaniach.
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości osób reprezentujących spółkę wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru WARP).  
• Wyciągi bankowe spółki za 3 lub 6 m-cy (analogicznie jak Wnioskodawca) do dnia złożenia wniosku o pożyczkę (zarówno złotowych, jak i walutowych).

Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości:
Uwaga:
W przypadku, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba trzecia, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe właściciela nieruchomości. W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

• Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
• Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
• Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, nieruchomość nie jest położona na terenie województwa wielkopolskiego, a także w zależności od indywidualnej oceny ryzyka).
• Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osoby trzeciej:
• Oświadczenie osoby fizycznej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP) – dotyczy również Współmałżonka.
• Kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości Właściciela nieruchomości wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, wystawionym przez właściwy organ (w przypadku przedłożenia dokumentów niezawierających tej informacji) – dotyczy również Współmałżonka.
• Oświadczenie spółki osobowej/kapitałowej będącej Właścicielem nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (wg wzoru WARP).

W przypadku nieruchomości rolnych:
• Jeśli na danym terenie obowiązuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy, z treści którego będzie wynikać, iż dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp.
• Jeśli na danym terenie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z treści których będzie wynikać, iż w dniu wejścia w życie nowej ustawy, tj., na dzień 30.04.2016r., dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona była na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp. (chodzi o decyzje już wydane i ostateczne na 30.04.2016r.).
• O powierzchni mniejszej niż 0.3 ha – decyzje w sprawie podziału nieruchomości prawomocne najpóźniej z dniem 30.04.2016r. ewentualnie wypisy z rejestru gruntów jednakże wykazujące stan sprzed daty 30.04.2016r. (najpóźniej).

Blokada środków na rachunku bankowym wraz z przelewem wierzytelności z tego rachunku:
•    Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.


Wykaz dokumentów w PDF.

Wzory dokumentów.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN