Spółka cywilna

Wymagane dokumenty – dotyczy osób fizycznych wspólnie prowadzących działalność gospodarczą (spółka cywilna).

Uwaga:

Obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonków Wspólników (jeżeli dotyczy).

Obowiązek poręczenia wekslowego oraz dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Wspólnika nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

 

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta
• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Wspólników oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).

2. Dokumenty, które Klient posiada lub może sporządzić
•  Umowa spółki cywilnej wraz z aneksami.
•  Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy – zgody na obciążenie majątku wspólnego.
•  Aktualna lista Wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą.
• Wyciągi bankowe za ostatnie 3 m-ce/6 m-cy1 do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących prowadzonych na rzecz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, a także z rachunków prywatnych i firmowych Wspólników i ich Współmałżonków (dot. rachunków złotowych i walutowych).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Wspólników i ich Współmałżonków wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, wystawionym przez właściwy organ (w przypadku przedłożenia dokumentów niezawierających tej informacji).
• Decyzje o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), pobieranych przez Wspólników oraz ich Współmałżonków wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, a także Wspólników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i ich Współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą2.
• Rozliczenia Wspólników z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za 3 poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego 2,3.
• Rozliczenia Współmałżonków Wspólników z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.
• Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%wartości projektu5.

 

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia6 z banków prowadzących rachunki bankowe na rzecz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, a także prowadzących rachunki firmowe (jeżeli dotyczy) i prywatne Wspólników oraz ich Współmałżonków o numerze, obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty lub zawierające informację o braku zobowiązań kredytowych/pożyczkowych.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych zobowiązań, wysokości ich zadłużenia na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości ich spłat – dot. wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, Wspólników oraz ich Współmałżonków.
•  Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, Wspólników i ich Współmałżonków7.
•  Zaświadczenia o zatrudnieniu Wspólników i ich Współmałżonków (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

4. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP) wraz z zaświadczeniami o otrzymanej pomocy de minimis (jeżeli dotyczy).
•  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@warp.org.pl lub pod numerem telefonu +48 61 65 63 500 w. 333.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

 


1 W przypadku, gdy wszystkie proponowane zabezpieczenia mają charakter osobisty, należy dostarczyć wyciągi bankowe za okres ostatnich 6 miesięcy, w pozostałych przypadkach za ostatnie 3 miesiące.

2 W przypadku, gdy z tytułu wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej Wspólnicy ponieśli stratę, dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.

3 W przypadku, gdy Wspólnicy wspólnie prowadzący działalność gospodarczą prowadzą(li) księgi rachunkowe, należy dodatkowo załączyć Sprawozdania finansowe za poprzednie 3 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).

4 Wysokość wkładu własnego:
– min. 10% podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące firmę nie dłużej niż 24 m-ce;
– min. 15% podmioty prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące.

5 Sposób udokumentowania wkładu własnego:
– gotówka zgromadzona na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, która będzie rozliczona zgodnie z przeznaczeniem pożyczki,
– faktury, rachunki, umowy cywilno – prawne, w tym m.in. umowy sprzedaży (dokumentujące koszty i wydatki bezpośrednio związane z projektem wraz z dowodami zapłaty),
– składniki majątku wspólnego bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.

6 Jeżeli rachunek bankowy został założony w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy założenia tego rachunku wraz z dyspozycją jego otwarcia.

7 Dotyczy Współmałżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN