Zabezpieczenie pożyczki

Wymagane dokumenty – dotyczy zabezpieczeń.

 

  • Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę (obligatoryjnie).

  • Poręczenie wekslowe.

Uwaga:

W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

Obowiązek poręczenia wekslowego nie dotyczy Współmałżonka Wnioskodawcy/Poręczyciela pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca będący spółką prawa handlowego prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 24 miesiące do dnia złożenia wniosku, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Wspólników oraz ich Współmałżonków.

Dodatkowo wymagane dokumenty w przypadku, gdy wszystkie proponowane zabezpieczenia mają charakter osobisty:
• Wyciągi bankowe za ostatnie 6 miesięcy z rachunków prywatnych i firmowych do daty złożenia wniosku o pożyczkę Poręczycieli i ich Współmałżonków.

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych:

•  Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Poręczyciela wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, wystawionym przez właściwy organ (w przypadku przedłożenia dokumentów niezawierających tej informacji).
• Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub decyzja o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), które pobiera Poręczyciel wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
• Rozliczenie Poręczyciela z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą i wykazał stratę należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy.
• Ewidencja środków trwałych za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:

• Umowa spółki wraz z aneksami.
• Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
• Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę).
• Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie.
• Oświadczenie osoby prawnej o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP)
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości osób reprezentujących spółkę wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru WARP).

 

  • Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego:

• Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
•  Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
•  Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
•  Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaconej składki.

 

  • Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości:

•   Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
•   Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
• Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, a także w zależności od indywidualnej oceny ryzyka).
• Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

 

W przypadku nieruchomości rolnych:

•  jeśli na danym terenie obowiązuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy z treści którego będzie wynikać, iż dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp.;
•  jeśli na danym terenie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z treści których będzie wynikać, iż w dniu wejścia w życie nowej ustawy, tj., na dzień 30.04.2016r., dana nieruchomość rolna (przedmiotowa działka gruntu) przeznaczona jest na cele inne niż rolne, np. pod budownictwo mieszkaniowe, tereny produkcyjne, magazyny, parkingi, itp. (czyli chodzi o decyzje już wydane i ostateczne na 30.04.2016r.);
• o powierzchni mniejszej niż 0.3 ha – decyzje w sprawie podziału nieruchomości prawomocne najpóźniej z dniem 30.04.2016r. ewentualnie wypisy z rejestru gruntów jednakże wykazujące stan sprzed daty 30.04.2016r. (najpóźniej).

 

  • Blokada środków na rachunku bankowym wraz z przelewem wierzytelności z tego rachunku:

• Umowa założenia/otwarcia rachunku, np. lokaty terminowej.

 

W przypadku zabezpieczeń nie wymienionych powyżej, dokumenty odnośnie formy zabezpieczenia ustalane są indywidualnie przez Fundusz Pożyczkowy.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN