Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę do WARP!

 

  • zamierzasz być mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem lub jesteś nim – według Definicji MŚP,
  • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
  • masz oddział / siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć, 
  • zamierzasz realizować swój projekt na terenie Wielkopolski,
  • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
  • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis
  •  jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musiał upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia,

 

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

 

Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę

i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

 

Formularz kontaktowy - Pożyczki

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółkę z o.o. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Menedżera Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Instytucję Zarządzającą), a także Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne wskazane przez powyższe podmioty osoby w celu budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez powyższe podmioty analiz w zakresie spójności RPO, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO, a także oddziaływań makroekonomicznych, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz-883 z późn. zmianami).

Sending

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN