„Usługi Rozwojowe szansą na sukces”- informacje o projekcie.

09.07.2021

„Usługi Rozwojowe szansą na sukces” – projekt Osi Priorytetowej 6.5 Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),  skierowany jest do Przedsiębiorców oraz ich pracowników z mikro, małych i średnich firm, z siedzibą lub oddziałem w mieście Poznań w woj. wielkopolskim.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji osób pracujących oraz wsparcie procesów adaptacyjnych, restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw MMŚP poprzez dofinansowanie usług rozwojowych (szkolenia/kursy/studnia podyplomowe) wybranych z Bazy Usług Rozwojowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku podpisano umowy z 995 firmami, na udział w projekcie 2437 osób.

Główne założenia projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces to podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, oraz w branżach strategicznych dla regionu tzw. smart specialisation.

Poziom dofinansowania  kosztów pojedynczej usługi rozwojowej  uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: 50% dla przedsiębiorstw średnich, 70% dla przedsiębiorstw małych oraz 80% dla mikroprzedsiębiorstw.

Dodatkowo, poziom dofinansowanie dla małych i średnich firm może zostać zwiększony do maksymalnie 80% w przypadku:

  • wnioskowania o dofinansowanie w ramach PKD należącego do branży rozwojowych/smart specialisation;
  • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej;
  • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach;
  • wybrania usługi rozwojowej, kończącej się zdobyciem kwalifikacji wpisanej do ZRK.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wsparcie udzielane jest do limitów, określonych w Regulaminie Projektu, które na chwilę obecną wynoszą odpowiednio 4000 zł na pracownika oraz 40 000 zł na firmę (UWAGA: limity mogą ulec zmianie).

Aby wziąć udział w projekcie należy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych interesujące nas szkolenie l /kurs itp, a następnie pobrać ze strony WARP generator wniosku.  Po jego uzupełnieniu, kompletny formularz zgłoszeniowy należy wysłać w okresie naboru na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl. WARP weryfikuje i zatwierdza dokumentację zgłoszeniową. Po podpisaniu umowy, na profilu Przedsiębiorcy w BUR, nadawany jest numer ID wsparcia uprawniający do zapisu na usługę z dofinansowaniem. Środki wypłacane są jako refundacja.

Projekt realizowany jest od 01.03.2020 r. do 28.05.2023 r. Zgłoszenia przyjmowane są aktualnie w trybie naboru ciągłego. Nabór dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej – www.warp.org.pl.

 

JF/KP

Newsletter klientów WARP