UWAGA!

Szanowni Państwo, 

chcielibyśmy poinformować, że już przed wypłatą Grantodawca jest w stanie zweryfikować, czy Grantobiorcy  wywiązali się z zapisów § 4 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu tj. czy utrzymali działalność przez okres wskazany we wniosku o grant, który wynosił maksymalnie trzy miesiące. Wychodząc naprzeciw Państwa, tak aby przyspieszyć procedurę powierzenia grantu oficjalnie informujemy, że Grantodawca odstępuje od przyjmowania od Grantobiorców weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową. W związku z powyższym będziemy sukcesywnie wysyłać na adres mailowy wskazany we wniosku o grant przedmiotowy aneks z prośbą o wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, podpisanie i dostarczenie do WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Piekary 19. Otrzymanie tych aneksów pozwoli nam na rozpoczęcie wypłaty tak potrzebnych Państwu i długo oczekiwanych środków finansowych.

Zdajemy sobie sprawę, że każda prośba z WARP to dodatkowy czas, który trzeba było lub będzie poświęcić na opracowywanie dokumentów, których od Państwa wymagamy. Pamiętajmy jednak, że rozdysponowujemy publiczne środki, których beneficjenci muszą być właściwie i do końca zweryfikowani według określonych zewnętrznych przepisów.

Dzięki Państwa zaangażowaniu oraz pracy pracowników Wielkopolskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. mamy nadzieję zrealizować projekt Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej zgodnie z najwyższymi standardami. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie oraz cierpliwość.       

W związku z powyższym dokonano zmian w Regulaminie udzielania grantów poprzez dodanie w par. 13 ust. 23 zapisu w brzmieniu:

W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może odstąpić od przyjmowania od Grantobiorcy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową). W takim przypadku przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio z pominięciem zapisów dotyczących czynności podejmowanych lub związanych ze złożeniem przez Grantobiorcę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową) oraz konieczne jest zawarcie aneksu do umowy o powierzenie grantu, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu., a także wprowadzono załącznik nr 10_wzór aneksu.

Pozdrawiamy,
Zespół Projektu
GRANTWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,