Dla kogo ?

O udzielenie pożyczki ubiegać mogą się przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące kryteria: 

 
 1. Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.,

 2. Są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego,

 3. Nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,

 4. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

 5. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,

 6. Nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS.

 7. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, na moment aplikowania o pożyczkę nie muszą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej.

 8. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o pożyczkę w ramach środków JEREMIE może się ubiegać po upływie ustalonego okresu karencji (1 rok) od uzyskania w/w wsparcia.

 9. Z uzyskania wsparcia w ramach pożyczki JEREMIE wykluczone są projekty dotyczące działalności gospodarczej oznaczonej następującymi numerami PKD (2007):

  • Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1 – Uprawy rolne inne niż wieloletnie,

  • Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2 – Uprawa roślin wieloletnich,

  • 01.30.Z – Rozmnażanie roślin,

  • Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4 – Chów i hodowla zwierząt,

  • 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),

  • 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania,

  • 01.70.Z – Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,

  • 02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,

  • Dział PKD rozpoczynających się od 03 – Rybactwo

  • Dział PKD rozpoczynających się od 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)

  • Dział PKD rozpoczynających się od 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

  • Dział PKD rozpoczynających się od 07 – Górnictwo rud metali

  • 10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

  • 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

  • 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

  • 10.20.Z – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

  • 10.31.Z – Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków,

  • 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw,

  • 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

  • 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych

  • 10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych,

  • 10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła,

  • 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

  • 10.62.Z – Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych,

  • 10.73.Z – Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych.

  • 10.81.Z – Produkcja cukru,

  • 10.84.Z – Produkcja przypraw – w zakresie produkcji octu,

  • 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością – w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu,

  • 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

  • 10.92.Z – Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,

  • 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi,

  • 11.02.Z – Produkcja win gronowych,

  • 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

  • 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

  • 13.10.D – Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej,

  • 20.14.Z – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – w zakresie produkcji alkoholu etylowego,

  • 46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych,

  • 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,

  • 46.31.Z – Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

  • 46.33.Z – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich,

  • 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN