Wysokość opłat i prowizji

Od dnia 5 lutego 2015 roku wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. za wykonywanie czynności pozostających w związku z zawieranymi umowami pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE, kształtuje się następująco:

Tabela_opłat_wszystkich_pożyczek_JEREMIE_05_02_2015_WARP

 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI w ramach  programu SPO-WKP (obowiązuje od 01.12.2011r. dla pożyczek udzielonych przed 19.12.2012r.)

 

L.p.

Wyszczególnienie

SPO-WKP

Inicjatywa JEREMIE

1

Prowizja jednorazowa za udzielenie pożyczki wynosi:

2 % wartości kapitału

1% wartości kapitału

2

Opłata za rozpatrzenie wniosku:

dla pożyczek poniżej 60.000 zł – 100 zł

od 60.000 zł do 120.000 zł – 150 zł

150 zł – opłata bezzwrotna

3

Opłata za aneks do Umowy pożyczki:

3a

Wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki:

150 zł

0 zł

3b

Zmiana celu pożyczki:

300 zł

0 zł

3c

Zmiana zabezpieczenia pożyczki:

1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł

0 zł

3d

Zmiana harmonogramu spłat (zwieszenie spłaty, wydłużenie terminu spłaty, zmiana wysokości rat, itp.):

1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł

0 zł

4

Przejęcie długu:

1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł

0 zł

5

Opłata za wystawienie zaświadczenia o wysokości zadłużenia:

50 zł

50 zł

6

Opłata za zaświadczenie o wyskości zadłużenia i terminowości spłaty:

100 zł

100 zł

7

Opłata za szczegółową informację o dokonanych wpłatach z uwzględnieniem m.in. spłaconego kapitału, odsetek, itp.:

100 zł

100 zł

8

Opłata za wystawienie upomnienia:

90 zł

90 zł

9

Opłata za zawarcie ugody spłaty pożyczki:

1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł

1 % kapitału pożyczki pozostającego do spłaty, nie mniej niż 250 zł

10

Opłata za wystawienie promesy udzielenia pożyczki:

0,5 % od kwoty wnioskowanej pożyczki, nie mniej niż 250 zł

0,5 % od kwoty wnioskowanej pożyczki, nie mniej niż 250 zł

11

Opłata za ponowne wystawienie dokumentu (duplikatu) zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia:

100 zł

100 zł

12

Wykonanie kopii dokumentów oraz przesłanie ich drogą pocztową na adres wskazany przez Klienta:

50 zł

50 zł

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN