Wysokość oprocentowania

Wysokość oprocentowania*

Dla pożyczek udzielanych, przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. ze środków przyznanych w ramach Inicjatywy JEREMIE, od 1.01.2012r. obowiązuje oprocentowanie w wysokości:

  • od 5,91% w skali roku dla pożyczek udzielanych firmom działającym dłużej niż 12 miesięcy,
  • od 8,91% w skali roku dla pożyczek udzielanych osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmę nie dłużej niż 12 miesięcy.

* – Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej dla Polski przez Komisję Europejską oraz marży. Na dzień 02.01.2013r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 4,80% w skali roku, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1,0 p.p. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6).

Oprocentowanie pożyczek udzielonych w ramach programu SPO-WKP, tj. do 24.08.2010r. pozostaje na poziomie ustalonym w indywidualnych umowach pożyczki.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN