Zasady udzielania pożyczek

Zasady udzielania pożyczek:

 • Pożyczka stanowi uzupełnienie środków własnych Pożyczkobiorcy przeznaczonych na finansowanie projektu (środki własne nie mogą pochodzić z innych zwrotnych źródeł finansowania, np. innych pożyczek, kredytów, leasingów, itp.).

 • Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy wynosi 10% (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i prowadzących działalność nie dłużej niż 12 miesięcy) lub 15% (dla osób prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 12 miesięcy) wartości współfinansowanego projektu i może być w postaci:

  • gotówki posiadanej przez Przedsiębiorcę, którą ten zamierza przeznaczyć na realizację projektu,

  • poniesionych i udokumentowanych stosownymi dowodami księgowymi kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu,

  • posiadanego majątku, który Przedsiębiorca chce przeznaczyć na realizację projektu.

 • Kwota pożyczki na każdy projekt może wynosić od 10.000,-zł do 1.000.000,-zł.

 • Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy nie może przekroczyć 1.000.000,-zł.

 • Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy.

 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy.

 • Oprocentowanie pożyczek jest równe stopie referencyjnej, tj. stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską dla Polski plus marża. Stopa bazowa dla Polski obecnie wynosi 4.80% w skali roku, a minimalna wielkość marży wynosi 1,0p.p.

 • Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości 1%. 

 • Formy spłaty (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”) ustalane są indywidualnie z klientem.

 • W przypadku, gdy Pożyczkobiorca uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o pożyczkę w ramach środków JEREMIE może się starać po upływie ustalonego okresu karencji (1 rok) od uzyskania w/w wsparcia.

 • Przedsiębiorca w momencie składania wniosku nie musi mieć zarejestrowanej firmy, a także nie musi osiągać zysku ani nie musi przedstawiać nam biznesplanu, by zgłosić się do nas po pożyczkę.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN