INNOVA

Pożyczka Innova, może być przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym obejmujących m.in.

– wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązania technologicznego,

– stosowanego na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata,

– opisanego w Opinii o Innowacyjności,

a także wydatków niezbędnych do wdrożenia niniejszego rozwiązania technologicznego, w tym:

a) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym m.in.:

– budowli i budynków oraz gruntów i nieruchomości zabudowanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Pożyczką,

– maszyn i urządzeń,

– narzędzi, przyrządów i aparatury,

-wyposażenia technicznego dla prac biurowych,- infrastruktury technicznej związanej z przedsięwzięciem inwestycyjnym objętym Pożyczką, w szczególności drogi wewnętrzne, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych.

b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN