START-UP 2.0

Zabezpieczenia:

Prawną formę zabezpieczenia pożyczki stanowi obligatoryjnie weksel własny in blanco oraz inne zabezpieczenia o charakterze osobistym, w szczególności:a) poręczenie wekslowe,

b) poręczenie wg prawa cywilnego, w tym w szczególności poręczenie funduszu poręczeniowego,
     np. Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.,

c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego),

d) pełnomocnictwo do rachunku bankowego,

e) cesja wierzytelności (art. 509 Kodeksu cywilnego),

f) inne zabezpieczenia osobiste, przewidziane przepisami prawa.

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek START-UP 2.0 zostały określone w REGULAMINIE UDZIELANIA POŻYCZEK.

 

Wkład własny:

Akceptujemy:

– gotówkę i majątek, które zamierzasz przeznaczyć na realizację projektu,

– poniesione i udokumentowane koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN