Punkt Konsultacyjny KSU w Czarnkowie

Punkt Konsultacyjny KSU w Czarnkowie
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług w Czarnkowie prowadzony był przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach projektu pt.„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”.   Działalność Punktu Konsultacyjnego KSU w Czarnkowie finansowana była w ramach projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).   Celem projektu było zapewnienie dostępu dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do wystandaryzowanej oferty usług informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz programów pomocy publicznej świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje tworzące sieć PK, działającą na terenie całego kraju. Zakres bezpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego obejmował: - pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej, - pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych, - informacje na temat możliwości i zasad korzystania z usług specjalistycznych, - inne informacje.   Klientami Punktu Konsultacyjnego byli przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które chciały otrzymać bezpłatną informację w obszarze przedsiębiorczości. O każdym kliencie korzystającym z usług Punktu Konsultacyjnego Konsultanci uzyskiwali niezbędną dla potrzeb sprawozdawczych informację identyfikującą ich status jako: 1) przedstawicieli mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorców; 2) bezrobotnych, w tym osoby długotrwale bezrobotne; 3) osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby uczące się lub kształcące się; 4) osoby zatrudnione, w tym: - rolnicy, - samozatrudnieni, - zatrudnieni w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, 5) inne osoby.   W okresie realizacji projektu tj. od 1 maja 2009 r. do 31 stycznia 2012 r. z usług informacyjnych skorzystało 1808 klientów, którym udzielono 1935 usług informacyjnych.    

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,