Kalisz – Oferta ROEFS.

Pomoc Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu jest bezpłatna!

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

Priorytetową grupę klientów Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu stanowią:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące,

 3. wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Regionalny Ośrodek EFS w Kaliszu świadczy dla swoich klientów następujące usługi:

 1. Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zidentyfikowanie potrzeb klienta Regionalnego Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. funduszu.

 2. Usługa informacyjna nt. możliwości udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

 3. Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS.

 4. Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS oraz przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

 5. Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS.

 6. Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw.

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia EFS, dzięki ośrodkom mogą:

 

 • uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przygotowania projektów EFS, prowadzonych przez akredytowanych trenerów (m.in. z zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),

 • uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),

 • skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek w ramach Programu Kapitał Ludzki, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,

 • skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy wspierają lokalne inicjatywy współpracy, służą pomocą i inspiracją przy przekształcaniu pomysłów w dobre projekty oraz pomagają w diagnozowaniu lokalnych potrzeb i tworzeniu planów działania,

 • dokonać wstępnej oceny wniosków,

 • uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN