Piła – Nasza oferta

Oferta
… czyli co można uzyskać?

Co najważniejsze – pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna. Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać z wsparcia EFS mogą dzięki ośrodkom:

  • odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS; są one prowadzone przez akredytowanych trenerów (dotyczą one m.in. zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej),
  • uczestniczyć w szkoleniach  specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości),
  • skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów,
  • skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania,
  • dokonać wstępnej oceny wniosków,
  • uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

 

Regionalny Ośrodek EFS w Pile

ul. Grunwaldzka 2
Tel./faks: 67 2155434
E-mail: info_pila@roEFS.pl

www.pila.roEFS.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN